Suomen ympäristökeskus

Elinkaarisäännöt

 1. Johdanto
  1. HTTP URI -tunnukset
  2. UUID-tunnukset
 2. Tonttijakosuunnitelman tietomallin kohteiden elinkaaren hallinnan periaatteet
 3. Tunnukset ja niiden hallinta
  1. Identiteettitunnus
  2. Paikallinen tunnus
  3. Nimiavaruus
  4. Viittaustunnus
  5. Tuottajakohtainen tunnus
  6. Tonttijakosuunnitelmatunnus
  7. Pysyvien tunnusten palauttaminen tuottavalle järjestelmälle
  8. Tonttijakosuunnitelman tietokohteisiin viittaaminen ja viitteiden ylläpito
  9. Koodistojen koodien tunnuksiin liittyvät vaatimukset
 4. Muutokset ja tietojen versionti
  1. Muutosten leviäminen viittausten kautta
  2. Yksittäisen tonttijakosuunnitelman elinkaaren vaiheisiin liittyvät muutokset
  3. Tonttijakosuunnitelman käsittely- ja vuorovaikutustapahtumien elinkaari
  4. Tonttijakosuunnitelman ja sen tietokohteiden voimaantulo
  5. Tonttijakosuunnitelman kumoutuminen ja kumoaminen
  6. Asemakaavan suhde esitonttikohteeseen
 5. Tonttijakosuunnitelman elinkaaren vaiheet ja elinkaaritila-attribuutin käyttötavat
  1. Sallitut tonttijakosuunnitelman elinkaaren tilan muutokset
  2. Esitonttikohteen elinkaaren tila
  3. Tonttijakosuunnitelman elinkaaritilan muutoksiin liittyvät käsittely- ja vuorovaikutustapahtumat

Johdanto

Tonttijakosuunnitelmalla on tietomallissa elinkaari, joka määrää sen sisältämien tietokohteiden:

 • Syntytavan
 • Sen, voivatko ne muuttua
 • Miten ne voivat muuttua
 • Miten ne kumoutuvat johtaen niiden voimassaolon päättymiseen

Elinkaarisääntöjen määrittely liittyy olennaisesti tietokohteiden versionhallintaan, eli miten yksittäisten tietokohteiden niiden elinkaaren aikana muodostettavat versiot voidaan tallentaa ja yksilöidä viittauskelpoisten pysyvien tunnusten avulla.

Tässä annetut säännöt pohjautuvat paikkatietokohteiden yksilöivien tunnusten ja elinkaarisääntöjen periaatteisiin, jotka on kuvattu jukishallinnon suosituksessa JHS 193 - Paikkatiedon yksilöivät tunnukset.

HTTP URI -tunnukset

HTTP URI -muotoiset tunnukset ovat RFC 3986 -standardiin perustuvia HTTP(S) -protokollan mukaisia URI-osoitteita (Uniform Resource Identifier), joiden globaali yksilöivyys varmistetaan Internetin DNS-nimipalveluun rekisteröityjen domain-nimien avulla. Kullakin DNS-palveluun rekisteröidyllä domain-nimellä (esim. uri.suomi.fi) on yksiselitteinen omistaja, joka on suoraan tai välillisesti vastuussa ko. domain-nimen alla julkaistavasta sisällöstä. Nimen omistaja on myös ainoa taho, joka voi päättää ko. domain-nimeä käyttävien osoitteiden ohjautumisesta haluttuihin resursseihin, mikä tekee siitä luontevan perustan yksilöivien tunnusten nimiavaruuksille (esim. http://uri.suomi.fi/object/rytj/kaava). HTTP URI -muotoisen tunnuksen yksilöivyys perustuu siis domain-nimien ja siten niihin perustuvien nimiavaruuksien keskitettyyn hallintaprosessiin.

URI-tunnuksen ei tarvitse viitata konkreettiseen sijaintiin internetissä, vaan se voi olla abstraktimpi tunnus. JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset määrittelee paikkatiedon yksilöiville tunnuksille muodon http://paikkatiedot.fi/{tunnustyyppi}/{aineistotunnus}/{paikallinen tunnus}, jossa paikkatietokohteiden tunnustyyppi on so. Tonttijakomallissa on esimerkkinä käytetty tunnusmuotoa http://uri.suomi.fi/object/rytj/{aineistotyyppi}/{TietotyypinNimi}/{paikallinenTunnus}. HTTP URI -muotoisen tunnuksen etuna on luettavuus sekä DNS- ja HTTP-protokollien tarjoama kyky ratkaista (resolve) tunnus ja ohjata kysyjä sitä kuvaavaan Internet-resurssiin ilman tarvetta erityiselle keskitetylle tunnusrekisterille ja siihen perustuvalle ratkaisupalvelulle.

Tonttijakomallissa HTTP URI -muotoa käytetään viittaustunnus-attribuutissa, jonka avulla viitataan tiettyyn versioon tietokohteesta kaavan ulkopuolelta.

UUID-tunnukset

UUID (Universally Unique Identifier) on OSF:n (Open Software Foundation) määrittelemä standardoitu tunnusmuoto, jonka avulla voidaan luoda vakiokokoisia, hyvin suurella todennäköisyydellä yksilöiviä tunnuksia ilman keskitettyä hallintajärjestelmää. UUID-tunnukset voivat perustua satunnaislukuihin, aikaleimoihin, tietokoneiden verkkokorttien MAC-osoitteisiin tai merkkijonomuotoisiin nimiavaruuksiin eri yhdistelmissä. UUID-tunnukset erityisen hyvin tietojärjestelmissä, joissa uusia globaalisti pysyviä ja yksilöiviä tunnuksia on tarpeen luoda hajautetusti ilman keskitettyä tunnusrekisteriä.

Tonttijakosuunnitelman tietomallissa UUID-muotoisia tunnuksia suositellaan käytettäväksi identiteettitunnus-, tonttijakosuunnitelma- ja tuottajakohtainen tunnus-attribuuttien arvoina.

Tonttijakosuunnitelman tietomallin kohteiden elinkaaren hallinnan periaatteet

Tonttijakosuunnitelman tietomallin elinkaarisäännöt mahdollistavat tietomallin tietokohteiden käsittelyn, tallentamisen ja muuttamisen hallitusti sekä niiden laatimis- että voimassaolovaiheissa. Tonttijakosuunnitelman tietomallin mukaiset tietosisällöt ovat merkittäviä oikeusvaikutuksia aiheuttavia, juridisesti päteviä aineistoja, joita käsitellään hajautetusti eri toimijoiden tietojärjestelmissä. Tämän vuoksi niiden tunnusten, viittausten ja versionnin hallintaan on syytä kiinnittää erityistä huomiota.

Seuraavat keskeiset periaatteet ohjaavat tonttijakomallin elinkaaren hallintaa:

 • Kukin tonttijakosuunnitelmatietovarastoon tallennettu versio tonttijakosuunnitelmasta ja sen sisältämistä yksittäisistä esitonttikohteista saa pysyvän, versiokohtaisen tunnuksen.
 • Kuhunkin tonttijakosuunnitelmatietovarastoon tallennetun tietokohteen versioon voidaan viitata sen pysyvän tunnuksen avulla.
 • Tonttijakosuunnitelman tietomallin tietokohteiden väliset viittaukset toteutetaan hallitusti sekä tonttijakosuunnitelmatietoa tuottavissa tietojärjestelmissä että yhteisissä tonttijakosuunnitelmatietovarannoissa.
 • Tonttijakosuunnitelmatietovarasto vastaa pysyvien tunnusten luomisesta ja antamisesta tallennettaville tietokohteille.

Tonttijakosuunnitelman tietomallin mukaisten aineistojen tallentamisessa erotetaan toisistaan tietojen tuottaminen ja muokkaus sisäisesti niiden tuottamiseen ja muokkaamiseen käytettävissä tietojärjestelmissä ja niiden hallinta yhteisessä versiohallitussa tonttijakosuunnitelmatietovarannossa. Tonttijakosuunnitelman tietomallin ei ole mielekästä asettaa vaatimuksia tonttijakosuunnitelmatietoa tuottavien tietojärjestelmien tunnusten ja versioiden hallintaan, vaan tietomallissa tulee varautua siihen, että yhteiseen tietovarastoon tallennettavia tietoja on muokattu ja tallennettu sisäisesti tuntematon määrä kertoja ennen ensimmäistä viemistä yhteiseen tietovarastoon, ja samoin tuntematon määrä kertoja kunkin yhteiseen varastoon vietävän version välillä. Näin ollen on mahdollista, että tonttijakosuunnitelmasta voi olla joissain tietojärjestelmissä tallennettuna paikallisia versiota, joita ei ole koskaan viety yhteiseen tonttijakosuunnitelmatietovarastoon.

Tunnukset ja niiden hallinta

Identiteettitunnus

Identiteettitunnus yhdistää saman tunnistettavan tonttijakosuunnitelman tietokohteen kehitysversiot toisiinsa.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-identiteettitunnus-maar

Tonttijakosuunnitelman tietomallin tietokohteissa identiteettitunnus kuvataan attribuutilla identiteettiTunnus. Kahdella tonttijakosuunnitelman versioitavalla objektilla voi olla sama identiteettiTunnus-attribuutin arvo ainoastaan, mikäli kaikki seuraavista ehdoista ovat tosia:

 • Molemmat objektit kuvaavat saman tonttijakosuunnitelman tai sen sisältämän, nimettävissä olevan tietokohteen kehityskaaren eri tiloja.
 • Molemmat objektit liittyvät samaan tonttijakosuunnitelmaan.
 • Molemmat objektit ovat saman loogisen tietomallin luokan edustajia.

Yksittäisen tonttijakosuunnitelman tietokohteen koko ko. tietojärjestelmään tallennettu kehityshistoria saadaan noutamalla kaikki ko. tyyppisen tietokohteen objektit, joilla on sama identiteettiTunnus-attribuutin arvo.

Yhteinen tonttijakosuunnitelmatietovarasto on vastuussa uusien identiteettitunnusten luomisesta tarvittaessa tallennustapahtumien yhteydessä, ja niiden välittämisestä tiedoksi tallentavalle tietojärjestelmälle. Tallentavan tietojärjestelmän tulee tallentaa itselleen kopiot tietovaraston tallennustapahtuman yhteydessä palautamistä kaavan ja sen tietokohteiden identiteettitunnuksista, sillä ne tulee sisällyttää ko. tietokohteiden seuraavien versioden tallennettavaksi lähetettäviin objekteihin.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-identiteettitunnus-gen
 • Mikäli tallennettavalle tietokohteelle ei ole annettu identiteettitunnus-attribuuttia, tai tietovarasto ei sisällä sellaista saman luokan tietokohdetta, jolla on sama identiteettiTunnus-attribuutin arvo, tonttijakosuunnitelmatietovarasto luo ko. objektille uuden identiteettitunnuksen, joka korvaa tuottavan tietojärjestelmän objektille mahdollisesti antaman identiteettiTunnus-attribuutin arvon. Tällöin objektia pidetään uuden tietokohteen ensimmäisenä versiona.
 • Mikäli tietovarasto sisältää saman luokan tietokohteen, jolla on sama identiteettiTunnus-attribuutin arvo kuin tallennetavalla objektilla, objekti tallennetaan tonttijakosuunnitelmatietovarastoon ko. tietokohteen uutena versiona. Tällöin tallennettavan objektin identiteettiTunnus-attribuutin arvo ei muutu.
Vaatimus 
elinkaari/vaat-kaavan-identiteettitunnus

Tonttijakosuunnitelma-luokan tietokohteen tallennuksen yhteydessä tonttijakosuunnitelmatietovarasto tarkistaa, että sen attribuutti tonttijakosuunnitelmaTunnus on annettu ja validi.

 • Mikäli kohde katsotaan sen identiteettiTunnus-attribuutin arvon perusteella uudeksi tietokohteeksi, sama tonttijakosuunnitelmaTunnus-attribuutti ei saa olla käytössä muilla Tonttijakosuunnitelma-luokan objekteilla.
 • Mikäli kohde katsotaan sen identiteettiTunnus-attribuutin arvon perusteella aiemmin tallennetun tietokohteen uudeksi versioksi, aiemmin tallennetun version tonttijakosuunnitelmaTunnus-attribuutin tulee olla sama kuin tallennettavassa objektissa.
Suositus 
elinkaari/suos-identiteettitunnus-form

Identiteettitunnuksen suositeltu muoto on UUID.

Esimerkki: 640bff6b-c16a-4947-af8d-d86f89106be1

Paikallinen tunnus

Paikallinen tunnus yksilöi tietokohteen yhden version tonttijakosuunnitelmatietovaraston sisällä.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-paikallinentunnus-maar

Tonttijakosuunnitelman tietomallin tietokohteissa paikallinen tunnus kuvataan attribuutilla paikallinenTunnus. Kaikilla saman tonttijakosuunnitelmatietovarannon objekteilla (ml. saman tietokohteen eri versiot) tulee olla eri paikallinenTunnus-attribuutin arvo.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-paikallinentunnus-gen

Tietokohteiden paikallinen tunnus muuttuu sen jokaisen version tallennuksen yhteydessä. Tonttijakosuunnitelmatietovarasto vastaa paikallisten tunnusten luomisesta tallennustapahtuman yhteydessä. Tuottavan tietojärjestelmän mahdollisesti asettamat arvot korvataan..

Vaatimus 
elinkaari/vaat-paikallinentunnus-form

Paikallinen tunnus koostuu identiteettitunnuksesta ja siihen erotinmerkillä liitetystä versiokohtaisesta, esimerkiksi tarkkaan tallennusajanhetkeen perustuvasta merkkijonosta.

Suositus 
elinkaari/suos-paikallinentunnus-merk

Paikallisen tunnuksen muodostamisessa tulee välttää merkkejä, jotka joudutaan URL-koodaamaan rajapintapalvelujen kutsuissa. Paikkatietokohteen paikallista tunnusta käytetään fyysisten tietomallien pääavaimena, esim. GeoJSON Feature id-omaisuuden ja GML:n gml:id-attribuutin arvona, ja siten esimerkiksi OGC Web Feature Service (WFS) - ja OGC API - Features -rajapintapalvelujen paikkatietokohteen yksilöivissä kyselyissä.

Tallennusajanhetkeen päättyvää paikallista tunnusta voidaan käyttää ilman sekaannusmahdollisuuksia samalla logiikalla myös paikallisissa versionneissa, eli sellaisissa tonttijakosuunnitelman versioiden tallennuksissa, joita ei viedä lainkaan tonttijakosuunnitelmatietovarastoon.

Esimerkki:640bff6b-c16a-4947-af8d-d86f89106be1.b05cf48d46d8c905c54522f44b0a12daff11604e

Nimiavaruus

Vaatimus 
elinkaari/vaat-nimiavaruus-maar

Nimiavaruus määrää tonttijakosuunnitelman tietomallin kaikkien tietokohteiden viittaustunnusten alkuosan yhden tonttijakosuunnitelmatietovarannon sisällä. Tonttijakosuunnitelman tietomallin tietokohteissa paikallinen tunnus kuvataan attribuutilla nimiavaruus.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-nimiavaruus-form

Nimiavaruus on HTTP URI -muotoinen.

Nimiavaruus on syytä valita huolella siten, että se olisi mahdollisimman pysyvä, eikä sitä tarvitsisi tulevaisuudessa muuttaa esimerkiksi valtionhallinnon virastojen tai ministeriröiden mahdollisten uudelleenorganisointien ja -nimeämisten johdosta. Valittu URL-osoite tulee myös voida aina tarvittaessa ohjata kulloinkin käytössä olevaan rajapintapalveluun (HTTP redirect).

Vaatimus 
elinkaari/vaat-nimiavaruus-gen

Tonttijakosuunnitelmatietovarasto vastaa nimiavaruus-attribuuttien asetamisesta tallennustapahtuman yhteydessä. Tuottavan tietojärjestelmän mahdollisesti antamat arvot korvataan.

Esimerkki: http://uri.suomi.fi/object/rytj/tjs

Viittaustunnus

Vaatimus 
elinkaari/vaat-viittaustunnus-maar

Viittaustunnus yksilöi tonttijakosuunnitelman tietokohteen yhden, keskitettyyn tonttijakosuunnitelmatietovarastoon tallennetun kehitysversion globaalisti. Tonttijakosuunnitelman tietomallin tietokohteissa paikallinen tunnus kuvataan attribuutilla viittausTunnus.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-viittaustunnus-form

Viittaustunnus on HTTP URI -muotoinen ja se muodostuu nimiavaruudesta, tietokohteen luokan nimestä ja paikallisesta tunnuksesta yhdessä kauttaviivoilla (/) erotettuina.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-nimiavaruus-gen

Tonttijakosuunnitelmatietovarasto vastaa viittausTunnus-attribuuttien asetamisesta tallennustapahtuman yhteydessä. Tuottavan tietojärjestelmän mahdollisesti antamat arvot korvataan.

Tallentavan tietojärjestelmän ei siis tarvitse tallentaa luotuja viittaustunnuksia itselleen seuraavia tallennuksia varten.

Suositus 
elinkaari/suos-viittaustunnus-ohj

Viittaustunnuksen on suositeltavaa ohjautua aina ko. tietokohteen version tietosisältöön kulloinkin toiminnassa olevassa tonttijakosuunnitelmatietovarannon latauspalvelussa.

Esimerkki: http://uri.suomi.fi/object/rytj/tjs/tonttijakosuunnitelma/640bff6b-c16a-4947-af8d-d86f89106be1.b05cf48d46d8c905c54522f44b0a12daff11604e

Tuottajakohtainen tunnus

Vaatimus 
elinkaari/vaat-tuottajakohtainen-tunnus-maar

Tonttijakosuunnitelmatietoa tuottavat järjestelmät voivat niin halutessaan käyttää tuottajakohtaista tunnusta niiden omien tietojärjestelmäspesifisten tunnusten antamiseen tonttijakosuunnitelman tietomallin tietokohteille. Tonttijakosuunnitelman tietomallin tietokohteissa tuottajakohtainen tunnus kuvataan attribuutilla tuottajakohtainenTunnus.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-tuottajakohtainen-tunnus-gen

Tonttijakosuunnitelmatietovarasto ei koskaan muuta tuottavan tietojärjestelmän mahdollisesti asettamia tuottajakohtaisia tunnuksia, ja ne palautetaan sellaisenaan latattaessa tietokohteita tietovarannosta.

Tietojärjestelmät voivat käyttää tuottajakohtaisia tunnuksia kohdistamaan tonttijakosuunnitelmatietovarastoon ja paikallisiin tietojärjestelmiin tallennettuja tietokohteita toisiinsa esimerkiksi päivitettäessä niiden tallennuksen yhteydessä syntyneitä tunnuksia, vertailtaessa tonttijakosuunnitelmatietovarastoon tallennettuja kohteita ja paikallisia kohteita toisiinsa, sekä esitettäessä validointipalvelun tuloksia suunnitteluohjelmiston käyttäjälle.

Tuottajakohtaisilta tunnuksilta ei vaadita yksilöivyyttä tai mitään tiettyä yhtenäistä muotoa, mutta UUID-muodon käyttäminen tarjoaa hyvin määritellyn ja standardoidun tavan luoda tuottajakohtaisista tunnuksista yksilöiviä eri tietojärjestelmien kesken. Tästä saattaa olla etua haluttaessa tehdä tuotettavista tonttijakosuunnitelmatiedoista mahdollisimman järjestelmäriippumattomia ja esimerkiksi taata tuottajakohtaisten tunnusten yksilöivyys yli mahdollisten tonttijakosuunnitelmatietoa tuottavien tietojärjestelmien vaihdosten ja päivitysten.

Suositus 
elinkaari/suos-tuottajakohtainen-tunnus-form

Tuottajakohtaisen tunnuksen suositeltu muoto on UUID.

Esimerkki: tj-123445

Tonttijakosuunnitelmatunnus

Vaatimus 
elinkaari/vaat-tonttijakosuunnitelmatunnus-maar

Tonttijakosuunnitelmatunnus on tonttijakosuunnitelmalle ennakolta haettava, tonttijakosuunnitelman kansallisesti yksilöivä tunnus. Tonttijakosuunnitelman tietomallissa tonttijakosuunnitelmatunnus kuvataan Tonttijakosuunnitelma-luokan attribuutilla tonttijakosuunnitelmaTunnus.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-tonttijakosuunnitelmatunnus-gen

Tuottava tietojärjestelmän vastaa tonttijakosuunnitelmatunnuksen asettamisesta Tonttijakosuunnitelma-luokan attribuutiksi. Se tulee olla asetettuna myös tonttijakosuunnitelman ensimmäisen tonttijakosuunnitelmatietovarastoon tallennuksen yhteydessä.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-tonttijakosuunnitelmatunnus-yks

Tonttijakosuunnitelmatunnus on Tonttijakosuunnitelma-luokan objekteille globaalisti yksilöivä, eikä muutu saman tonttijakosuunnitelman eri elinkaaren aikaisten versioiden tallennuksen yhteydessä.

Käytännössä myönnetyt tonttijakosuunnitelmatunnukset kannattaa tallentaa valmiiksi tonttijakosuunnitelmatietovarastoon, jotta voidaan tarkistaa, onko tallennettavaksi tarkoitettu tonttijakosuunnitelmatunnus myönnetty organisaatiolle, jonka tonttijakosuunnitelmaa ollaan tallentamassa. Kuntakoodin tai muun hallinnollisen alueen tunnuksen käyttö osana tonttijakosuunnitelmatunnusta ei ole suositeltavaa, sillä hallinnolliset alueet muuttuvat ajan kuluessa. Kun sidos tunnuksen ja hallinnollisen alueen välillä ei näy tunnuksessa, voidaan tonttijakosuunnitelman hallinnollista aluetta muuttaa joustavammin tonttijakosuunnitelman elinkaaren aikana.

Suositus 
elinkaari/suos-tonttijakosuunnitelmatunnus-form

Tonttijakosuunnitelmatunnuksen suositeltu muoto on UUID.

Esimerkki: df5b2d6f-d6d6-4695-938c-dd7c4c784c28

Pysyvien tunnusten palauttaminen tuottavalle järjestelmälle

Versionhallinnan näkökulmasta on tärkeää, että tonttijakosuunnitelman tuottava tietojärjestelmä käyttää saman tonttijakosuunnitelman seuraavan version tallentamisessa tonttijakosuunnitelman ensimmäisen version tallennuksen yhteydessä luotua identiteettitunnusta. Vastaavasti kaikkien tonttijakosuunnitelman tietokohteiden osalta käytetään niiden ensimmäisen tallennuksen yhteydessä luotuja identiteettitunnuksia, mikäli objektin katsotaan kuvaavan ko. tietokohteen uutta versiota.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-tunnusten-palautus

Tietovaraston tallennusrajapinta palauttaa tallennetun tonttijakosuunnitelman tiedot tuottavalle tietojärjestelmälle tallennusoperaation yhteydessä siten, että ne sisältävät yllä mainittujen tunnustenhallintasääntöjen mukaisesti mahdollisesti generoidut tai muokatut identiteettitunnukset, paikalliset tunnukset, nimiavaruudet ja viittaustunnukset kaikille tallennetuille tietokohteille.

Tonttijakosuunnitelman tietokohteisiin viittaaminen ja viitteiden ylläpito

Vaatimus 
vaat-tonttijakosuunnitelman-sisaiset-viittaukset

Saman tonttijakosuunnitelman tietokohteiden keskinäiset assosiaatiot toteutetaan viitattavan tietokohteen paikallinenTunnus-attribuuttia käyttäen.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-tietovaraston-sisaiset-viittaukset

Tonttijakosuunitelmatietokohteen luokkien assosiaatiot eri tonttijakosuunnitelmien välillä tai tonttijakosuunnitelman ja muiden maankäyttöpäätösten tietokohteiden välillä toteutetaan viitattavan tietokohteen viittaustunnus-attribuuttia käyttäen.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-viittaukset-ulkoa

Pysyvät viittaukset Tonttijakosuunnitelman tietomallin ulkopuolelta tietomallin tietokohteisiin toteutetaan viitattavan tietokohteen viittaustunnus-attribuuttia käyttäen.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-viittaukset-tallennettaessa

Tallennettaessa Tonttijakosuunnitelman tietomallin tietokohteita tonttijakosuunnitelmatietovarastoon tietokohteiden tunnukset muuttuvat niiden pysyvään muotoon, kuten kuvattu luvussa Tunnukset ja niiden hallinta. Tonttijakosuunnitelmatietovaraston vastuulla on päivittää kunkin paikallisen tunnuksen muuttamisen yhteydessä myös kaikkien ko. tietokohteen versioon sen paikallisen tunnuksen avulla viittaavien muiden ko. tonttijakosuunnitelman tietokohteiden viittaukset käyttämään tietokohteen muutettua paikallista tunnusta.

Koodistojen koodien tunnuksiin liittyvät vaatimukset

Vaatimus 
elinkaari/vaat-koodien-yksiloivat-tunnukset

Kullakin koodiston koodilla on oltava pysyvä tunnus, joka sellaisenaan yksilöi kyseisen koodin globaalisti ilman erilistä tietoa koodistosta, johon koodi kuuluu. Koodin tunnus on HTTP URI -muotoinen.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-alakoodi-maar

Olkoon koodi A mikä tahansa hierarkkisen koodiston sisältämä koodi. Koodin A alakoodilla tarkoitetaan koodia, joka on hierakkiassa sijoitettu koodin A alle. Koodi voi olla useamman ylemmän tason koodin alakoodi vain mikäli ko. ylemmän tason koodit ovat alakoodisuhteessa keskenään.

Käytännössä tietyn koodin alakoodit voidaan tunnistaa vertaamalla niiden tunnuksia:

Vaatimus 
elinkaari/vaat-alakoodi-tunnus

Koodin A alakoodin B tunnus alkaa koodin A tunnuksella ja sisältää sen jälkeen yhden tai useamman merkin.

Muutokset ja tietojen versionti

Vaatimus 
elinkaari/vaat-pysyva-sisalto

Kukin tonttijakosuunnitelman tai sen kohteiden tallennusoperaatio yhteiseen tietovarastoon muodostaa uuden version tallennettavista tietokohteista, mikäli yksittäinen tietokohde on miltään osin muuttunut verrattuna sen edelliseen versioon. Myös muutokset muissa Tonttijakosuunnitelman tietomallin tietokohteissa, joihin tietokohteesta on viittaus, lasketaan tietokohteen muutoksiksi. Tallennetun tietokohteen version sisältö ei voi muuttua tallennuksen jälkeen, poislukien sen voimassaolon päättymiseen, seuraavaan versioon linkittämiseen ja elinkaaritilaan liittyvät attribuutit, joita tonttijakosuunnitelmatietovarasto itse päivittää tietyissä tilanteissa.

Näin taataan ulkoisten viittausten eheys, sillä tonttijakosuunnitelman kaikkien kohteiden paikalliset ja viittaustunnukset viittaavat aina vain tietyn, sisällöllisesti muuttumattomaan versioon viittatusta kohteesta. Suositeltavaa on, että kaikki tallennusversiot myös pidetään pysyvästi tallessa, jotta mahdolliset keskenäiset ja ulkopuolelta tulevat linkit eivät mene rikki muutosten yhteydessä.

Muutosten leviäminen viittausten kautta

Tonttijakosuunnitelman tietomallin tietokohteiden keskinäiset viittaukset kohdistuvat aina viitattavien tietokohteiden tiettyyn versioon, ja toisaalta kaikki kohteiden sisällölliset muutokset johtavat uusien versioiden tallentamiseen. Siten kohteiden välisten linkkien kohdetietoa täytyy muuttaa mikäli halutaan viitata jollain tapaa muuttuneeseen kohteeseen. Tämä päivitystarve johtaa edelleen myös viittaavan tietokohteen uuden version luomiseen, vaikka ainoa muuttunut tieto olisi linkki uuteen versioon viitatusta tietokohteesta. Molempiin suuntiin tietokohteiden välillä tehty linkitys saattaa siten johtaa hyvin laajalle leviävään muutosketjuun.

Tonttijakosuunnitelman tietomallissa kukin Esitonttikohde on linkitetty kahdensuuntaisesti tonttijakosuunnitelmaan ja kukin Kaavamääräys yhdensuuntaisesti esitonttikohteisiin, joiden alueita ne koskevat. Tällöin uuden kaavamääräyksen luominen johtaa uuden version luomiseen siihen linkitetyistä esitonttikohteista, ja edelleen niihin linkitetystä tonttijakosuunnitelma-objektista, mikä puolestaan johtaa lopulta uusien versioiden luomiseen kaikista ko. tonttijakosuunnitelman muistakin esitonttikohteista, koska tonttijakosuunnitelma-objektiin päin osoittavat linkit pitää muuttaa osoittamaan sen uuteen versioon.

Esimerkki:

Tallennuspalveluun viedään tonttijakosuunnitelma, jonka yhteen esitonttikohteeseen liittyvää kaavamääräystä asuinpientaloalue on muutettu kaavaprosessissa erillispientaloalueeksi. Kaikki tonttijakosuunnitelman muut tietokohteet ovat identtisiä tonttijakosuunnitelman edellisen tallennusversion kanssa.

 • Esitonttikohteesta, johon muuttunut kaavamääräys kohdistuu, luodaan uusi versio, jossa muuttuu vain linkki, viitaten nyt uuteen kaavamääräykseen.

Yksittäisen tonttijakosuunnitelman elinkaaren vaiheisiin liittyvät muutokset

Tonttijakosuunnitelman tietomalli mahdollistaa tunnistettavien tonttijakosuunnitelman tietokohteiden eri kehitysversioiden erottamisen toisistaan. Kullakin tietomallin kohteella on sekä sen tosimaailman identiteettiin liittyvä ns. identiteettitunnus että yksittäisen tallennusversion tunnus (paikallinen tunnus). Tallennettaessa uutta versiota samasta tonttijakosuunnitelmasta tai sen sisältämästä tietokohteesta, sen identiteettitunnus pysyy ennallaan, mutta sen paikallinen tunnus muuttuu. Tallennettaessa Tonttijakosuunnitelma-luokan objektia se katsotaan saman tietokohteen uudeksi versioksi, mikäli sen tonttijakosuunnitelmatunnus on sama. Muiden tonttijakosuunnitelman tietomallin versioitavien objektien suhteen samuuden määritteleminen on tietoja tuottavien järjestelmien vastuulla: mikäli objektilla on tallennettavaksi lähetettäessä saman identititeettiTunnus-attribuutin arvo kuin aiemmin tallennetulla, samantyyppisellä tietokohteella, katsotaan uusi objekti on saman tietokohteen uudeksi versioksi.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-version-korvaus

Kun tonttijakosuunnitelman tietokohteesta tallennetaan uusi muuttunut versio, tulee tietokohteen edellisen version korvattuObjektilla-assosiaatio asettaa viittaamaan tietokohteen uuteen versioon. Uuden tietokohteen version korvaaObjektin-assosiaatio puolestaan asetetaan viittaamaan tietokohteen edelliseen, korvattavaan versioon. Molempien kohteiden tallennusAika-attribuutin arvoksi asetetaan ajanhetki, jolloin tallennus ja muutos tonttijakosuunnitelmatietovarastoon on tehty.

Yksittäisen tietokohteen yksityiskohtainen muutoshistoria tonttijakosuunnitelmatietovarastossa saadaan seuraamalla sen korvattuObjektilla- ja korvaaObjektin-assosiaatioita. Ainoa muutos, joka ei näy tietokohteen omana versionaan, on kohteen kumoaminen, jolloin sen viimeisimmän version tietoja päivitetään sen elinkaaritilan, voimassaolon ja tallennusajan osalta.

Attribuutin viimeisinMuutos arvo kuvaa ajanhetkeä, jolloin ko. tietokohteeseen on tehty sisällöllinen muutos tiedontuottajan tietojärjestelmässä. Tiedontuottajan järjestelmän osalta ei vaadita tiukkaa versiointipolitiikkaa, eli paikallinenTunnus-attribuutin päivittämistä jokaisen tietokohteen muutoksen johdosta. viimeisinMuutos-attribuutin päivittämien riittää kuvaamaan tiedon todellisen muuttumisajankohdan.

Tonttijakosuunnitelman käsittely- ja vuorovaikutustapahtumien elinkaari

Tonttijakosuunnitelmaprosessin historian yhdessä kuvaavat AbstraktiTapahtuma-luokasta perityt Kasittelytapahtuma- ja Vuorovaikutustapahtuma-luokan tietokohteet linkitetään yksisuuntaisesti AbstraktiMaankayttoasia-luokkaan (Tonttijakosuunnitelma-luokan yläluokka) päin. Tapahtumatietokohteiden uusina versiona tallennettavat muutokset eivät koskaan johda uuden version luomiseen Tonttijakosuunnitelma-luokan tietokohteesta tai sen esitonttikohteista. Syy tähän on se, että käsittely- ja vuorovaikutustapahtumien on tärkeää kohdistua nimenomaan tiettyyn, pysyvään versioon tonttijakosuunnitelmasta.

Tietyllä ajanhetkellä nähtävillä olevat tai nähtävillä olleet tonttijakosuunnitelman versiot voidaan poimia valitsemalla ne tonttijakosuunnitelmat, joihin kohdistuu Vuorovaikutustapahtuma, jonka laji-attribuutin arvo on Nähtävilläolo, tapahtumaAika-attribuuttin aikaväli kattaa halutun ajankohdan ja peruttu-attribuutin arvo on false. Näiden vuorovaikutustapahtumien liittyvaAsia-assosiaatio viittaa siihen AbstraktiMaankayttoasia-luokan instanssiin, joka ko. aikaan on nähtävillä. Katso tonttijakosuunnitelmaehdotuksen nähtävilläolon ilmoittamiseen liittyvät vaatimukset kohdasta Tonttijakosuunniteman elinkaaritilan muutoksiin liittyvät käsittely- ja vuorovaikutustapahtumat.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-tapahtumien-poistaminen

Kerran tallennettuja AbstraktiTapahtuma-luokan tietokohteita ei voi poistaa tonttijakosuunnitelmatietovarastosta. Mikäli suunniteltu vuorovaikutustapahtuma ei syystä tai toisesta toteudu tai käsittelytapahtumaan liittyvä päätös kumotaan, tulee sen attribuutti peruttu asettaa arvoon true.

Tonttijakosuunnitelman ja sen tietokohteiden voimaantulo

Tonttijakosuunnitelman voimassaoloAika -attribuutin alkuaika on ajanhetki, jolloin tonttijakosuunnitelma sen nähtävilläoloajan umpeuduttua ja mahdollisten mielipiteiden käsittelyn jälkeen tulee voimaan.

Vaatimus 
vaat-tonttijakosuunnitelman-voimaantulo

Voimaantulemisen yhteydessä tonttijakosuunnitelmasta tallennetaan tonttijakosuunnitelmatietovarastoon uusi versio, jossa sen:

 • Tonttijakosuunnitelma-luokan objektin elinkaaritila-attribuutin arvoksi on asetettu Voimassa,
 • Tonttijakosuunnitelma-luokan objektin voimassaoloAika-attribuutin alkuajaksi on asetettu kuulutuksen ajanhetki ja loppuaikaa ei ole annettu.
Vaatimus 
elinkaari/vaat-voimassaoloaika

Tonttijakosuunnitelma ja sen esitonttikohteet ovat voimassa niiden voimassaoloAika-attribuuttien määräämillä aikaväleillä. Mikäli voimassaoloAika-attribuutin loppuaika puuttuu, on tietokohde voimassa toistaiseksi.

Vaatimus 
vaat-elinkaaritila-voimassaoloaika

Tonttijakosuunnitelma ja sen esitonttikohteet voivat olla elinkaaritilassa Voimassa ainoastaan, mikäli niiden voimassaoloAika on annettu ja sisältää vain alkuajan ilman loppuaikaa. Tonttijakosuunnitelman ja sen esitonttikohteiden voimassaoloAika voi olla annettu vain mikäli ne ovat joko elinkaaritilassa Voimassa tai Kumottu. Tonttijakosuunnitelman ja sen esitonttikohteiden voimassaoloAika sisältää sekä alku- että loppuajan vain, kun ne ovat elinkaaritilassa Kumottu.

Tonttijakosuunnitelman kumoutuminen ja kumoaminen

Maankäyttö- ja rakennuslain pykälässä XX säädetään tonttijakosuunnitelman kumoutumisesta ja kumoamisesta.

Voimassaoleva tonttijakosuunnitelma voi kumoutua uudella tonttijakosuunnitelmalla osittain tai kokonaan. Tonttijakosuunnitelma voidaan kumota, jos alueelta kumotaan kokonaan tai osittain se asemakaava, jonka toteuttamiseksi tonttijakosuunnitelma on tehty, kumoutuu myös tonttijakosuunnitelma kyseisen alueen osalta.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-kumoutumistieto-per-tonttijakosuunnitelma

Tonttijakosuunnitelmilla kumoutuvat, aiemmin hyväksyttyjen tonttijakosuunnitelmien esitonttikohteet tulee yksilöidä kumoutuvassa tonttijakosuunnitelmassa. Kutakin tonttijakosuunnitelmaa kohti tulee antaa yksi Tonttijakosuunnitelma-luokan attribuutin kumoamistieto arvo tyyppiä TonttijakosuunnitelmanKumoamistieto, jonka kumottavanTonttijakosuunnitelmanTunnus-attribuutin arvo on kumottavan tonttijakosuunnitelman viittaustunnus.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-kumoutuva-esitonttikohteen-tunnus

Kumoutumisessa esitonttikohteet kuvataan ensisijaisesti kumoattavanEsitonttikohteenTunnus-attribuutin arvojen avulla. Attribuutin arvo on kumottavan Esitonttikohde-luokan tietokohteen viittaustunnus.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-tonttijakosuunnitelman-voimaantulo

Kun tonttijakosuunnitelman kumoutumisessa tallennetaan versio, jonka elinkaaritila-attribuutin arvo on Voimassa, tonttijakosuunnitelmatietovarasto päivittää niiden siinä kumoutuviksi asetettuja esitonttikohteita, joiden elinkaaritila-attribuutin arvo on Voimassa, attribuutteja seuraavasti luomatta niistä uusia versioita:

 • voimassaoloAika-attribuutin päättymisaika asetetaan samaksi kuin uuden tonttijakosuuunnitelman voimassaoloAika-attribuutin alkamisaika.
 • elinkaaritila-attribuutin arvoksi asetetaan Kumottu.
 • tallennusAika-attribuutin arvoksi asetetaan ajanhetki, jolloin tonttijakosuunnitelma tallennettiin tonttijakosuunnitelmatietovarastoon elinkaaritilassa Voimassa.

Tonttijakosuunnitelman tietomalli ei sisällä omaa tietorakennettaan ajantasaiselle tonttijakosuunnitelma-aineistolle, joka sisältää annetun alueella tietyllä ajanhetkellä voimassaolevat esitonttikohteet, huomioiden kaavamuutosten ja vaihekaavojen vaikutukset niiltä osin kun ne ovat ko. ajanhetkellä voimassa. Tällainen toiminnallisuus on kuitenkin aivan ilmeisesti yhteisen tonttijakosuunnitelmatietovaraston palveluna erittäin hyödyllinen. Esitonttikohteiden voimassaoloAika-attribuutin arvojen avulla tällainen ajantasainen “Esitonttimatto” voidaan laskea mille tahansa ajanhetkelle, olettaen, että kaikki kyseisen alueen tonttijakosuunnitelmat on viety tonttijakosuunnitelmatietovarastoon tonttijakosuunnitelman tietomallin mukaisessa muodossa.

Asemakaavan suhde esitonttikohteeseen

Voimassaolevan tonttijakosuunnitelman esitonttikohde voi saada uuden version tai kumoutua kokonaan kaavamuutoksen tai vaiheasemakaavan voimaan tullessa esitonttikohteen alueella.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-kaavatunnus

Esitonttikohteille tulee yksilöidä tonttijakosuunnitelmassa siihen liittyvät hyväksytyt asemakaavat. Kutakin esitonttikohdetta kohti tulee antaa yksi Esitonttikohde-luokan attribuutin kaavatilannetieto arvo tyyppiä Kaavatilannetieto, jonka kaavaTunnus-attribuutin arvo on Kaava-luokan viittaustunnus.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-kaavalaji-vaikutus

Asemakaavan muutoksen tai vaiheasemakaavan hyväksyminen esitonttikohteen alueella, edellyttää uuden tallennusversion luomista esitonttikohteesta ja Kaavatilannetieto-luokan kaavalaji-attribuutin arvoksi tulee asettaa hyväksytyn kaavan kaavalaji-koodi.

Asemakaavan määräysten muuttuessa asetetaan kaavatietomallin uuden Kaavamaarays-luokan viittaustunnus tonttijakosuunnitelman tietomallin Kaavamaarays-luokan liittyvanKaavamaarayksenTunnus-attribuutin arvoksi. Lisäksi Kaavamaarays-luokan viittaustunnus tallennetaan esitonttikohteen uudelle tallennusversiolle.

Asemakaavan määräysten muuttuessa tulee tulkita tonttijakosuunnitelman kaavan mukaisuus. Jos tonttijakosuunnitelma ei ole asemakaavan mukainen, tulee tonttijakosuunnitelman sisältämät ei kaavan mukaiset esitonttikohteet asettaa rakennuskieltoon, kun asemakaava hyväksytään. Kaavakohteen rajojen muutos asettaa esitonttikohteen aina rakennuskieltoon:

 • rakennuskielto-attribuutin arvoksi asetetaan true.

Rakennuskiellon asettaminen true arvoksi edellyttää aina uuden tonttijakosuunnitelman laatimista niiltä osin, mitä esitonttikohteita rakennuskielto koskee.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-kumoaa-esitonttikohteen

Jos asemakaavalla esitontin rajat muuttuvat kokonaan tai osittain yleiseksi alueeksi, kumoaa asemakaava esitonttikohteen. Näin esitonttikohde muuttuu ei-kortteliksi, ja kumoaminen tonttijakosuunnitelmalla ei olisi mahdollista. Kaavatilannetieto-luokan kumoaa-attribuutin arvoksi asetetaan true. Esitonttikohteesta ei luoda uutta versiota, vaan:

 • elinkaarentila-attribuutin arvoksi asetetaan kumoutunut.
 • voimassaoloAika-attribuutin päättymisaika asetetaan samaksi kuin kaavan voimassaoloAika-attribuutin alkamisaika.

Tämä edellyttää uuden tonttijakosuunnitelman laatimista kumotun esitonttikohteen alueelle.

Tonttijakosuunnitelman elinkaaren vaiheet ja elinkaaritila-attribuutin käyttötavat

Tonttijakosuunnitelman ja sen sisältämien esitonttikohteiden elinkaareen liittyvää tilaa hallitaan ko. tietokohteiden elinkaaritila-attribuutin ja sen mahdolliset arvot kuvaavan Elinkaaren tila-koodiston avulla. Tonttijakosuunnitelma- ja Esitonttikohde-luokkien elinkaaritila-attribuutit ovat pakollisia.

Elinkaaren tila-koodisto kuvaa 9 mahdollista tilaa, joissa tonttijakosuunnitelma voi olla sen elinkaaren eri vaiheissa:

 • Vireillä
 • Luonnos
 • Ehdotus
 • Hyväksytty
 • Voimassa
 • Kumottu osittain
 • Kumottu kokonaan
 • Kumoutunut osittain
 • Kumoutunut kokonaan

Tonttijakosuunnitelmien, joiden elinkaaritila on Vireillä, Luonnos, Ehdotus, Hyväksytty laadinta- ja päätösprosessi on kesken, eli niiden esitonttikohteet eivät (vielä) ole lainvoimaisia. Tonttijakosuunnitelma, jotka ovat elinkaaritilassa Voimassa, Kumottu osittain tai Kumoutunut osttain, sisältävät nykyajanhetkellä rajaamallaan alueella voimassa olevia esitonttikohteita. Koodit Kumottu kokonaan ja Kumoutunut kokonaan kuvaavat tonttijakosuunnitelman tiloja, joissa olevan tonttijakosuunnitelman elinkaari on päättynyt.

Sallitut tonttijakosuunnitelman elinkaaren tilan muutokset

Tonttijakosuunnitelman elinkaaritila voi sen laadinta-, päätös-, valitus-, voimassaolo- ja kumoutumisvaiheidensa esiintyä ja muuttua vain tässä luvussa kuvatuilla tavoilla.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-ensimmainen-elinkaaritila

Tonttijakosuunnitelman elinkaaritila tallennettaessa tonttijakosuunnitelmaa ensimmäistä kertaa tonttijakosuunnitelmatietovarastoon voi olla jokin seuraavista riippuen Tonttijakosuunnitelman digitaalinenAlkupera-attribuutin arvosta:

 • Tietomallin mukaan laadittu: tilat Vireillä, Luonnos, Ehdotus, Hyväksytty, Voimassa tonttijakosuunnitelma.
 • Kokonaan digitoitu, Osittain digitoitu tai Tonttijakosuunnitelman rajaus digitoitu: tilat Voimassa, Kumottu osittain, Kumottu, Kumoutunut osittain, Kumoutunut
Vaatimus 
elinkaari/vaat-elinkaaritila-siirtymat

Tonttijakosuunnitelman elinkaaritila-attribuutin arvo voi kahden sen peräkkäisen tallennusversion välillä vain seuraavilla tavoilla:

 • Tilasta Vireillä tilaan Ehdotus, Hyväksytty.
 • Tilasta Hyväksytty tilaan Voimassa, Kumottu osittain, Kumottu kokonaan, Kumoutunut osittain tai Kumoutunut kokonaan.
 • Tilasta Voimassa tilaan Kumottu osittain, Kumottu kokonaan, Kumoutunut osittain tai Kumoutunut kokonaan.
 • Tilasta Kumottu ei ole sallittuja siirtymiä.
 • Tilasta Kumoutunut ei ole sallittuja siirtymiä.

Esitonttikohteen elinkaaren tila

Tavallisesti tonttijakosuunnitelman sisältämien esitonttikohteiden elinkaaritilan arvo on sama kuin koko tonttijakosuunnitelmalla, mutta ne voivat erota toisistaan kahdessa tapauksessa:

 • Tonttijakosuunnitelman Kumottu osittain tai Kumoutunut osittain tapauksessa osa esitonttikohteista voidaan kumota
 • Kaavamuutoksen tai vaihekaavan voimaantulo aiheuttaa siinä kumottaviksi esitonttikohteita

(ks. Tonttijakosuunnitelman kumoutuminen ja kumoaminen)

Tonttijakosuunnitelman elinkaaritilan muutoksiin liittyvät käsittely- ja vuorovaikutustapahtumat

Kun tonttijakosuunnitelmasta viedään tonttijakosuunnitelmatietovarastoon uusi versio, jossa sen elinkaaritila on muuttunut, liittyy kyseisen tonttijakosuunniteman version syntymiseen tyypillisesti jokin käsittelytapahtuma.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-elinkaaritilan-muutostapahtumat

Tonttijakosuunnitelman elinkaaritila-attribuutin arvon seuraaviin muutoksiin tulee aina liittyä Kasittelytapahtuma, jonka laji-attribuutin arvo tulee olla elinkaarimuutosta vastaava:

 • Muutos tilaan Vireillä: Liityttävä käsittelytapahtuman laji Tonttijakosuunnitelman virelletulo.
 • Muutos tilaan Ehdotus: Liityttävä käsittelytapahtuman laji Tonttijakosuunnitelman ehdotuksen nähtäville asettaminen.
 • Muutos tilaan Hyväksytty: Liityttävä käsittelytapahtuman laji Tonttijakosuunnitelman hyväksyminen.
 • Muutos tilaan Voimassa: Liityttävä käsittelytapahtuman laji Tonttijakosuunnitelman voimaantulo.
 • Muutos tilaan Kumoutunut osittain: Liityttävä käsittelytapahtuman laji Tonttijakosuunnitelman kumoutuminen.
 • Muutos tilaan Kumoutunut kokonaan: Liityttävä käsittelytapahtuman laji Tonttijakosuunnitelman kumoutuminen.

Yllä luetellut käsittelytapahtumat tulee tallentaa samaan aikaan elinkaaritilaltaan muuttuneen tonttijakosuunnitelman kanssa.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-ehdotuksen-nahtavilleasettaminen

Tonttijakosuunnitelman elinkaaritila-attribuutin arvon muuttuminen arvosta Ehdotus arvoon Hyväksytty vaatii, että tonttijakosuunnitelmatietovarastossa on sekä Kasittelytapahtuma lajia Ehdotuksen nähtäville asettaminen että Vuorovaikutustapahtuma lajia Nähtävilläolo, joista molemmat viittaavat johonkin ko. tonttijakosuunnitelman aiemmista Ehdotus-tilassa olevista versioista assosiaatiolla liittyvaAsia. Vuorovaikutustapahtuman attribuutin tapahtumaAika tulee kuvata aikaväli, jonka aikana tonttijakosuunnitelman ehdotus on ollut nähtävillä.

Suositus 
elinkaari/suos-nahtavillaolopaikka

Mikäli tonttijakosuunnitelman ehdotus on nähtävillä tietyssä fyysisessä paikassa, on suositeltavaa ilmaista kyseisen paikan sijainti Vuorovaikutustapahtuma-luokan attribuutin sijainti-attribuutin avulla.

Huomaa, että muutos tilaan Kumottu osittain, Kumottu kokonaan, Kumoutunut osittain, Kumoutunut kokonaan voi liittyvä joko käsittelytapahtuman lajiin Tonttijakosuunnitelman kumoaminen tai kaavan kumoamiseen kaavamuutokseen tai vaihekaavan lainvoimaiseksi tulon yhteydessä.