Suomen ympäristökeskus

Loogisen tason tonttijakosuunnitelma

 1. Yleistä
  1. Normatiiviset viittaukset
  2. Standardienmukaisuus
  3. Muualla määritellyt luokat ja tietotyypit
   1. CharacterString
   2. LanguageString
   3. Number
   4. Integer
   5. Decimal
   6. Real
   7. TM_Object
   8. TM_Instant
   9. TM_Period
   10. URI
   11. Geometry
   12. Point
 2. Tietomallin yleispiirteet
 3. Kaavatietomallin ja tonttijakosuunnitelman tietomallin suhde ja tietovirrat
 4. Maankäyttöpäätöksien ydin (MKP-ydin)
  1. AbstraktiVersioituObjekti
  2. AbstraktiMaankayttoasia
  3. Asiakirja
  4. AbstraktiTapahtuma
  5. Kasittelytapahtuma
  6. Vuorovaikutustapahtuma
  7. HallinnollinenAlue
  8. Organisaatio
  9. Koodistot
   1. TonttijakosuunnitelmanAsiakirjanLaji
   2. AbstraktiKasittelytapahtumanLaji
   3. AbstraktiVuorovaikutustapahtumanLaji
 5. Tonttijakosuunnitelman tiedot
  1. Tonttijakosuunnitelma
  2. TonttijakosuunnitelmanLaatija
  3. Abstraktikaavakohde
  4. Esitonttikohde
  5. Muodostustieto
  6. Kaavatilannetieto
  7. Kaavamaarays
  8. AbstraktiTietoyksikko
  9. TonttijakosuunnitelmanKumoutumistieto
  10. Koodistot
   1. TonttijakosuunnitelmanLaji
   2. TonttijakosuunnitelmanElinkaarentila
   3. TonttijakosuunnitelmanAsiakirjanLaji
   4. SuhdePeruskiinteistoon
   5. EsitonttikohdeLaji
   6. TonttijakosuunnitelmanVuorovaikutustapahtumanLaji
   7. TonttijakosuunnitelmanKasittelytapahtumanLaji

Yleistä

Loogisen tason tietomalli määrittelee kaikille tonttijakosuunnitelman kohteille yhteiset tietorakenteet, joita sovelletaan tonttijaon ilmaisemiseen laadittujen soveltamisohjeiden ja niihin kiinnittyvien koodistojen sekä elinkaari- ja laatusääntöjen mukaisesti. Looginen tietomalli pyrkii olemaan mahdollisimman riippumaton tietystä toteutusteknologiasta tai tiedon fyysisestä esitystavasta.

Normatiiviset viittaukset

Tonttijakosuunnitelman tietomalli hyödyntää samoja normatiivisia viittauksia kuin kaavatietomallikin. Ne käsittävät seuraavat dokumentit:

Standardienmukaisuus

Tonttijakosuunnitelman looginen tietomalli perustuu ISO 19109-standardin yleiseen kohdetietomalliin (General Feature Model, GFM), joka määrittelee rakennuspalikat paikkatiedon ISO-standardiperheen mukaisten sovellusskeemojen määrittelyyn. GFM kuvaa muun muassa metaluokat FeatureType, AttributeType ja FeatureAssociationType.

Tonttijakosuunnitelman tietomallissa kaikki tietokohteet, joilla on tunnus ja jotka voivat esiintyä erillään toisista kohteista on määritelty kohdetyypeinä stereotyypin FeatureType kautta. Sellaiset tietokohteet, joilla ei ole omaa tunnusta ja jotka voivat esiintyä vain kohdetyyppien attribuuttien arvoina on määritelty ISO 19103-standardin DataType-stereotyypin avulla. Lisäksi HallinnollinenAlue ja Organisaatio on mallinnettu vain rajapintojen (Interface) avulla, koska niitä ei ole tarpeen kuvata tonttijakosuunnitelman tietomallissa yksityiskohtaisesti, ja on todennäköistä, että suunnitelmia ylläpitävät tietojärjestelmät tarjoavat niille konkreettiset toteuttavat luokat.

ISO 19109 -standardin lisäksi tonttijakosuunnitelman tietomalli perustuu muihin paikkatiedon ISO-standardeihin, joista keskeisimpiä ovat ISO 19103 (UML-kielen käyttö paikkatietojen mallinnuksessa), ISO 19107 (sijaintitiedon mallintaminen) ja ISO 19108 (aikaan sidotun tiedon mallintaminen).

Muualla määritellyt luokat ja tietotyypit

CharacterString

Kuvaa yleisen merkkijonon, joka koostuu 0..* merkistä, merkkijonon pituudesta, merkistökoodista ja maksimipituudesta. Määritelty rajapinta-tyyppisenä ISO 19103-standardissa.

LanguageString

Kuvaa kielikohtaisen merkkijonon. Laajentaa CharacterString-rajapintaa lisäämällä siihen language-attribuutin, jonka arvo on LanguageCode-koodiston arvo. Kielikoodi voi ISO 19103-standardin määritelmän mukaan olla mikä tahansa ISO 639 -standardin osa.

Number

Kuvaa yleisen numeroarvon, joka voi olla kokonaisluku, desimaaliluku tai liukuluku. Määritelty rajapintana ISO 19103-standardissa.

Integer

Laajentaa Number-rajapintaa kuvaamaan numeron, joka on kokonaisluku ilman murto- tai desimaaliosaa. Määritelty rajapintana ISO 19103-standardissa.

Decimal

Laajentaa Number-rajapintaa kuvaamaan numeron, joka on desimaaliluku. Decimal-rajapinnan toteuttava numero voidaan ilmaista virheettä yhden kymmenysosan tarkkuudella. Määritelty rajapintana ISO 19103-standardissa. Decimal-numeroita käytetään, kun desimaalien käsittelyn tulee olla tarkkaa, esim. rahaan liityvissä tehtävissä.

Real

Laajentaa Number-rajapintaa kuvaamaan numeron, joka on tarkkudeltaan rajoitettu liukuluku. Real-rajapinnan numero voi ilmaista tarkasti vain luvut, jotka ovat 1/2:n (puolen) potensseja. Määritelty rajapintana ISO 19103-standardissa. Käytännössä esitystarkkuus riippuu numeron tallentamiseen varattujen bittien määrästä, esim. float (32-bittinen) (tarkkuus 7 desimaalia) ja double (64-bittinen) (tarkkuus 15 desimaalia).

TM_Object

Aikamääreiden yhteinen yläluokka, jota käytetään, mikäli arvo voi olla joko yksittäinen ajanhetki tai aikaväli. Määritelty luokkana ISO 19108-standardissa.

TM_Instant

Kuvaa yksittäisen ajanhetken 0-ulotteisena ajan geometriana, joka vastaa pistettä avaruudessa. Määritelty luokkana ISO 19108-standardissa. Aikapisteen arvo on määritelty TM_Position-luokalla ISO 8601-standardin mukaisilla päivämäärä- tai kellonaikakentilla tai niiden yhdistelmällä, tai muulla TM_TemporalPosition-luokan avulla kuvatulla aikapisteellä. Viimeksi mainitun luokan attribuutti indeterminatePosition mahdollistaa ei-täsmällisen ajanhetken ilmaisemisen liittämällä mahdolliseen arvoon luokittelun tuntematon, nyt, ennen, jälkeen tai nimi.

TM_Period

Kuvaa aikavälin TM_Instant-tyyppisten begin- ja end-attribuuttien avulla. Molemmat attribuutit ovat pakollisia, mutta voivat sisältää tuntemattoman arvon hyödyntämällä indeterminatePosition = unknown -attribuuttia. Määritelty luokkana ISO 19108-standardissa.

URI

Määrittää merkkijonomuotoisen Uniform Resource Identifier (URI) -tunnuksen ISO 19103-standardissa. URIa voi käyttää joko pelkkänä tunnuksena tai resurssin paikantimena (Uniform Resource Locator, URL).

Geometry

Kaikkien geometria-tyyppien yhteinen rajapinta ISO 19107-standardissa. Tyypillisimpiä ISO 19107-standardin Geometry-rajapintaa laajentavia rajapintoja ovat Point, Curve, Surface ja Solid sekä Collection, jota käyttämällä voidaan kuvata geometriakokoelmia (multipoint, multicurve, multisurface, multisolid).

Point

Täsmälleen yhdestä pisteestä koostuva geometriatyyppi. Määritelty rajapintana ISO 19107-standardissa.

Tietomallin yleispiirteet

Tietomalli perustuu kaavatietomallin yhteiskäyttöisiin tietokomponentteihin. Kaavatietomallin MKP-ydin (maankäyttöpäätökset, MKP) kuvaa maankäyttöpäätösten tietomallintamisessa yleiskäyttöisiksi suunnitellut luokat ja niihin liittyvät koodistot, joita hyödynnetään tonttijakosuunnitelman soveltamisprofiilin kautta. MKP-ytimen lisäksi hyödynnetään laajasti Kaavatietomallin abstrakteja ja muita luokkia tonttijakosuunnitelmatietomallin määrittelemien koodistojen ja soveltamisprofiilin avulla.

Tonttijakosuunnitelman UML-luokkakaaviot ovat saatavilla erillisellä UML-kaaviot-sivulla.

Kaavatietomallin ja tonttijakosuunnitelman tietomallin suhde ja tietovirrat

Kaavatietomallin mukaiset kaavamääräykset, joiden laji-attribuutin arvo on Tonttijako-koodin Esitontti tai Sitova tonttijako laadittava, ovat aluemaisia lähtötietoja tonttijakosuunnitelman laatimiselle.

Tonttijakosuunnitelman tietomallin esitonteille kaavamääräykset linkitetään suoraan kaavatietomallista. Linkitys tietomallien välillä perustuu viittaustunnukseen, joka muodostetaan tonttijakosuunnitelman tietomallin Kaavamaarays-luokan liittyvanKaavamaarayksenTunnus-attribuutille annettavalla kaavatietomallin Kaavamaarays-luokan viittaustunnus -attribuutilla. Tällä vältytään toisteellisen kaavamääräystiedon tuottamiselta. Tonttijakosuunnitelman tietomalli mahdollistaa kuitenkin tonttijakosuunnitelman laatijan määrittää kerrosala laskennallisesti esitonttikohteille.

Elinkaarisäännöt-sivulla Asemakaavan suhde esitonttikohteeseen -luvussa on kuvattu kaavatiedon elinkaaren vaikutukset esitonttikohteen elinkaareen.

Maankäyttöpäätöksien ydin (MKP-ydin)

AbstraktiVersioituObjekti

Englanninkielinen nimi: AbstractVersionedObject

Stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Yhteinen yläluokka kaikille tonttijakosuunnitelman versiohallituille luokille. Kuvaa kaikkien kohdetyyppien yhteiset ominaisuudet ja assosiaatiot.

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
paikallinenTunnus CharacterString 0..1 kohteen pääavain (id)
nimiavaruus URI 0..1 tunnusten nimiavaruus
viittausTunnus URI 0..1 johdettu nimiavaruudesta, luokan englanninkielisestä nimestä ja paikallisesta tunnuksesta
identiteettiTunnus CharacterString 0..1 kohteen versioriippumaton tunnus
tuottajakohtainenTunnus CharacterString 0..1 kohteen tunnus tuottajatietojärjestelmässä
viimeisinMuutos TM_Instant 0..1 ajanhetki, jolloin kohteen tietoja on viimeksi muutettu tuottajatietojärjestelmässä
tallennusAika TM_Instant 0..1 ajanhetki, jolloin kohde on tietojärjestelmään

AbstraktiMaankayttoasia

Englanninkielinen nimi: AbstractLandUseMatter

Erikoistaa luokkaa AbstraktiVersioituObjekti.

Stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
nimi LanguageString 0..* asian nimi
kuvaus LanguageString 0..* asian kuvausteksti
metatietokuvaus URI 0..1 viittaus ulkoiseen metatietokuvaukseen

Asiakirja

Englanninkielinen nimi: Document

Kuvaa käsitteen tonttijakosuunnitelman viiteasiakirjan. Erikoistaa luokkaa AbstraktiVersioituObjekti.

Stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
asiakirjatunnus URI 0..* asiakirjan pysyvä tunnus, esim. diaarinumero tai muu dokumentinhallinnan tunnus
laji TonttijakosuunnitelmanAsiakirjanLaji 1 asiakirjan tyyppi
lisatietolinkki URI 0..1 viittaus ulkoiseen lisätietokuvaukseen asiakirjasta
metatietolinkki URI 0..1 viittaus ulkoiseen metatietokuvaukseen asiakirjasta
nimi LanguageString 0..* asiakirjan nimi

AbstraktiTapahtuma

Englanninkielinen nimi: AbstractEvent

Erikoistaa luokkaa AbstraktiVersioituObjekti.

Stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
nimi LanguageString 0..* tapahtuman kuvaus
tapahtumaAika TM_Object 0..1 tapahtuman aika (hetki tai aikaväli)
kuvaus LanguageString 0..* tapahtuman tekstimuotoinen kuvaus

Kasittelytapahtuma

Englanninkielinen nimi: HandlingEvent

Kuvaa käsitteen käsittelytapahtuma. Erikoistaa luokkaa AbstraktiTapahtuma.

Stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
laji AbstraktiKasittelytapahtumanLaji 1 käsittelytapahtuman tyyppi

Vuorovaikutustapahtuma

Englanninkielinen nimi: InteractionEvent

Kuvaa käsitteen Vuorovaikutustapahtuma. Erikoistaa luokkaa AbstraktiTapahtuma.

Stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
laji AbstraktiVuorovaikutustapahtumanLaji 1 vuorovaikutustapahtuman tyyppi

HallinnollinenAlue

Englanninkielinen nimi: AdministrativeArea

Stereotyyppi: Interface (rajapinta)

Hallinnollinen alue on kuvattu tonttijakosuunniteman tietomallissa ainoastaan rajapintana, koska sen mallintaminen on kuulu tonttijakosuunnitelman tietomallin sovellusalaan. Toteuttavien tietojärjestelmien tulee tarjota rajapinnan määrittelemät vähimmäistoiminnallisuudet.

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
hallintoaluetunnus CharacterString 1 palauttaa hallinnollisen alueen tunnuksen
alue geometry 1 palauttaa hallinnollisen alueen aluerajauksen
nimi CharacterString 1 palauttaa hallinnollisen alueen nimen valitulla kielellä

Organisaatio

Englanninkielinen nimi: Organization

Stereotyyppi: Interface (rajapinta)

Organisaatio on kuvattu tonttijakosuunnitelman tietomallissa ainoastaan rajapintana, koska sen mallintaminen on kuulu tonttijakosuunnitelman tietomallin sovellusalaan. Toteuttavien tietojärjestelmien tulee tarjota rajapinnan määrittelemät vähimmäistoiminnallisuudet.

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
nimi CharacterString 1 palauttaa organisaation alueen nimen valitulla kielellä

Koodistot

TonttijakosuunnitelmanAsiakirjanLaji

Englanninkielinen nimi: PlotPlanDocumentKind

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_TonttijakosuunnitelmanAsiakirjanLaji

Nimi: Tonttijakosuunnitelman asiakirjan laji

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_TonttijakosuunnitelmanAsiakirjanLaji 

AbstraktiKasittelytapahtumanLaji

Englanninkielinen nimi: AbstractHandlingEventKind

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Käsittelytapahtumien lajit kuvataan MKP-ydin -paketissa abstraktina koodistona, jota laajennetaan kunkin maankäyttöpäätöksen prosessin konkreettisten arvojen mukaisesti niiden tietomalleissa.

AbstraktiVuorovaikutustapahtumanLaji

Englanninkielinen nimi: AbstractInteractionEventKind

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Vuorovaikutustapahtumien lajit kuvataan MKP-ydin -paketissa abstraktina koodistona, jota laajennetaan kunkin maankäyttöpäätöksen prosessin konkreettisten arvojen mukaisesti niiden tietomalleissa.

Tonttijakosuunnitelman tiedot

Tonttijakosuunnitelma

Kuvaa käsitteen Tonttijakosuunnitelma, erikoistaa luokkaa AbstraktiMaankayttoasia, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
laji Codelist 1 kertoo, millainen tonttijakosuunnitelma on laadittu
tunnus CharacterString 1 yksilöivä ID
elinkaarentila Codelist 1 yleisimmät arvot vireillä oleva, hyväksytty tai voimassa
kumoutumistieto TonttijakosuunnitelmanKumoutumistieto 0..* tonttijakosuunnitelman tai sen osa, jonka tämä tonttijakosuunnitelma kumoaa
vireilletuloAika TM_Instant 0..1 aika, jolloin tonttijakosuunnitema on tullut vireille
hyvaksymisAika TM_Instant 0..1 aika, jolloin tonttijakosuunnitelma on tullut virallisesti hyväksyttyä
digitaalinenAlkupera DigitaalinenAlkupera 0..1 luokittelu alunperin tietomallin mukaan luotuihin ja jälkeenpäin digitoituihin tonttijakosuunnitelmiin

AbstraktiMaankayttoasia-luokasta peritytyvä attribuutti aluerajauus kuvaa tonttijakosuunnitelman suunnittelualueen.

Assosiaatiot

Roolin nimi Kohde Kardinaliteetti Kuvaus
esitonttikohde Kaavakohde 1 paikkatietokohde, johon kohdistuu kaavamääräyksiä tai -suosituksia
laatija TonttijakosuunnitelmanLaatija 1 tonttijakosuunnitelman laatija

TonttijakosuunnitelmanLaatija

Kuvaa käsitteen Tonttijakosuunnitelman laatija, erikoistaa luokkaa AbstraktiVersioituObjekti, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
nimi CharacterString 1 laatijan nimi
nimike LanguageString 0..* ammatti- tai virkanimike

Abstraktikaavakohde

Erikoistaa luokkaa AbstraktiVersioituObjekti, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Kaikkien tonttijakosuunnitelmaan liittyvien paikkatietokohteiden yhteinen abstrakti yläluokka. Kohteen geometria voi olla 2-ulotteinen piste,tai alue, tai 3-ulotteinen kappale. Moniosaiset geometriat (multigeometry) ovat sallittuja.

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
arvo Abstraktiarvo 0..1 Esitontin tunnusarvo tai esitontin rajapisteen numero
geometria geometry 0..1 esitonttikohteen sijainti
kohteenPinta-ala Number 0..* esitontin pinta-ala tai kolmiulotteisen esitontin projisoitu pinta-ala
pystysuunteinenRajaus Korkeusvali 0..1 kolmiulotteisen esitontin ylin ja alin korkeus merenpinnasta

Assosiaatiot

Roolin nimi Kohde Kardinaliteetti Kuvaus
liittyvaKohde Abstraktikaavakohde 0..* kohde, joka liittyy tähän kohteeseen. Kukin assosiaatio voi sisältää rooli-määreen tyyppiä LanguageString, joka kuvaa miten kohde liittyy tähän kohteeseen.

Esitonttikohde

Kuvaa käsitteen Esitonttikohde, erikoistaa luokkaa AbstraktiKaavakohde, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
laji EsitonttikohdeLaji 1 kuvaa esitonttikohteen tyypin
suhdePeruskiinteistoon suhdePeruskiinteistoon 0..1 luokittelu esitonttikohteen sijoittumisesta suhteessa peruskiinteistöön, joka merkitään vain 3D-esitonttikohteelle
elinkaarentila TonttijakosuunnitelmanElinkaarentila 1  
muodostustieto Muodostustieto 1..* tieto muodostajakiinteistöistä, josta/joista esitontti muodostetaan
kaavatilannetieto Kaavatilannetieto 1..* tieto esitonttikohteeseen liittyvistä asemakaavoista ja niiden vaikutuksista
rakennettu boolean 0..1 tieto muun muassa rakentamattomasta rakennuspaikasta korotettua kiinteistöverotusta varten, onko esitonttikohde rakennettu asemakaavan mukaisesti. Lisäksi tämän tiedon perusteella saadaan tieto kunnan kaavavarannosta.
rakennuskielto boolean 0..1 kuvaa, onko esitonttikohteella rakennuskielto
voimassaoloAika TM_Period 0..1 aikaväli, jona asiasta tehty päätös suunnitelmineen ja säännöksineen on lainvoimainen

Assosiaatiot

Roolin nimi Kohde Kardinaliteetti Kuvaus
maarays Kaavamaarays 0..* kaavaan sisältyvä sanallinen määräys, jolla ohjataan alueiden suunnittelua ja rakentamista

Muodostustieto

Stereotyyppi: DataType (tietotyyppi)

Tieto muodostajakiinteistöistä, josta esitontti muodostetaan.

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
kiinteistoTunnus Tunnusarvo 1 kiinteistörekisteriin merkityn rekisteriyksikön yksilöivä tunnus
muodostusPinta-ala Number 1 muodostavan rekisterikiinteistön pinta-alan määrä neliömetreissä

Kaavatilannetieto

Stereotyyppi: DataType (tietotyyppi)

Tieto esitonttiin liittyvistä asemakaavoista ja niiden vaikutuksista.

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
kaavaTunnus URI 1 kaavatunnus, joka muuttaa esitonttikohteen kaavamääräyksiä tai kumoaa esitonttikohteen
kaavalaji Kaavalaji 1 alueiden käytön ohjaustarpeeseen, kaavan sisältövaatimuksiin, prosessiin ja vastuulliseen hallintoviranomaiseen perustuva luokittelu
kumoaaEsitonttikohteen boolean 1 jos arvo on true, kaava kumoaa esitonttikohteen kokonaan

Kaavamaarays

Kuvaa käsitteen Kaavamääräys, erikoistaa luokkaa AbstraktiTietoyksikko, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

laji Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
liittyvanKaavamaarayksenTunnus URI 1 viittaustunnus kaavaan sisältyvän kaavamääräyksen tietokohteeseen, joka liittyy esitonttikohteeseen

AbstraktiTietoyksikko

Erikoistaa luokkaa AbstraktiVersioituObjekti, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Kaikkien tonttijakosuunnitelmiin liittyvien tietoelementtien yhteinen abstrakti yläluokka.

laji Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
arvo AbstraktiArvo 0..* kuvaa tonttijakosuunnitelman laatijan tulkitsemaa arvoa esim. rakentamisen määrä

TonttijakosuunnitelmanKumoutumistieto

Stereotyyppi: DataType (tietotyyppi)

Kumoamistieto yksilöi mitä tonttijakosuunnitelmia tai niiden esitonttikohteita tonttijakosuunnitelma kumoaa lainvoimaiseksi tullessaan.

laji Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
kumoutuvanTonttijakosuunnitelmanTunnus URI 1 tonttijakosuunnitelma, johon kumoaminen kohdistuu
kumoutuvanEsitonttikohteenTunnus URI 0..* esitonttikohde, johon kumoutuminen kohdistuu

Koodistot

TonttijakosuunnitelmanLaji

Englanninkielinen nimi: PlotPlanKind

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_TonttijakosuunnitelmanLaji

Nimi: Tonttijakosuunnitelman laji

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_TonttijakosuunnitelmanLaji 

TonttijakosuunnitelmanElinkaarentila

Englanninkielinen nimi: PlotPlanLifeCycleState

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_TonttijakosuunnitelmanElinkaarentila

Nimi: Tonttijakosuunnitelman elinkaaren tila

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_TonttijakosuunnitelmanElinkaarentila 

TonttijakosuunnitelmanAsiakirjanLaji

Englanninkielinen nimi: PlotPlanDocumentType

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_TonttijakosuunnitelmanAsiakirjanLaji

Nimi: Tonttijakosuunnitelmaa koskevan asiakirjan laji

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_TonttijakosuunnitelmanAsiakirjanLaji 

SuhdePeruskiinteistoon

Englanninkielinen nimi: RelationToBaseProperty

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_SuhdePeruskiinteistoon

Nimi: Esitonttikohteen suhde peruskiinteistöön

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_SuhdePeruskiinteistoon 

EsitonttikohdeLaji

Erikoistaa luokkaa AbstraktiKaavamaarayslaji.

Englanninkielinen nimi: PreplotKind

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_EsitonttikohdeLaji

Nimi: Esitonttikohteen laji

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_EsitonttikohdeLaji 

TonttijakosuunnitelmanVuorovaikutustapahtumanLaji

Erikoistaa luokkaa AbstraktiVuorovaikutustapahtumanLaji.

Englanninkielinen nimi: PlotPlanPublicParticipationEventKind

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_TonttijakosuunnitelmanVuorovaikutustapahtumanLaji

Nimi: Tonttijakosuunnitelman vuorovaikutustapahtuman laji

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_TonttijakosuunnitelmanVuorovaikutustapahtumanLaji 

TonttijakosuunnitelmanKasittelytapahtumanLaji

Erikoistaa luokkaa AbstraktiKasittelytapahtumanLaji.

Englanninkielinen nimi: PlotPlanHandlingEventKind

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_TonttijakosuunnitelmanKasittelytapahtumanLaji

Nimi: Tonttijakosuunnitelman kasittelytapahtuman laji

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_TonttijakosuunnitelmanKasittelytapahtumanLaji