Suomen ympäristökeskus

Tonttijakosuunnitelman tietomalli

Tonttijakosuunnitelman tietomallin osana on laadittu tonttijakosuunnitelman käsitteet, looginen tietomalli ja sen soveltamisprofiili, joka kuvaa tonttijakosuunnitelman laatimista joko asemakaavan laatimisen yhteydessä tai erikseen hyväksyttävänä suunnitelmana. Projekti on osa Ryhti-hanketta.

Loogisen tason tietomalli määrittelee kaikille tonttijakosuunnitelman kohteille yhteiset tietorakenteet, joita sovelletaan tonttijaon ilmaisemiseen laadittujen soveltamisohjeiden ja niissä kiinnitettyjen koodistojen sekä elinkaari- ja laatusääntöjen mukaisesti. Looginen tietomalli pyrkii olemaan mahdollisimman riippumaton tietystä toteutusteknologiasta tai tiedon fyysisestä esitystavasta.

Ympäristönministeriön rahoittamassa Ryhti-hankkeessa määritellään rakennetun ympäristön tietoja yhteisen, kansallisen tietomallin alle. Tarkoituksena on yhdenmukaistaa rakennetun ympäristön tiedonhallintaa yhteisten, kansallisten standardien alle. Lähtökohtana on uudistuvan maankäyttö- ja rakennuslain pykäläluonnos. Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistuu tulevien vuosien aikana. Voit tutustua lain valmistelutyöhön täällä.

Tämä osio ja sen kuvaamat tietomallit pohjaavat saman hankkeen yhteydessä jo julkaistuun kaavatietomalliin, johon voi tutustua täällä. Yhtymäkohdat asema- ja yleiskaavojen tietomalleihin on kuvattu tällä sivustolla. Hankkeen etenemisen myötä on tulee syntymään vielä uusia tietomalleja.

Tämä sivusto jakautuu seuraaviin osa-alueisiin:

  • Käsitemalli
  • Looginen tietomalli
  • Soveltamisohjeet
  • Kehitystyö

Tonttijakosuunnitelman tietomallin ensisijainen sovelluskohde on Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä, johon tulevaisuudessa kootaan kuntien tonttijakosuunnitelmaprosessissa luotava tietomallimuotoinen tonttijakosuunnitelmatieto. Tonttijakosuunnitelman tietomallin mahdollisina sovelluskohteina ovat kuitenkin lisäksi kaikki tietojärjestelmät, joissa luodaan, käsitellään, analysoidaan ja siirretään tonttijakosuunnitelmatietoa.

Tietomallista järjestettiin kansallinen kommentointikierros 05-06/2021 otakantaa-palvelussa. Projektin päättymisestä huolimatta tonttijakosuunnitelman tietomallia kehitetään läpi koko Ryhti-hankkeen.

Toistaiseksi tonttijaosta on säädetty osana lainvoimaista Maankäyttö- ja rakennuslakia (MRL). Lisätietoja MRL-muutoksesta ja tontinjakosuunnitelmasta voi lukea ympäristöministeriön sivuilta. Tonttijakosuunnitelman tietomalli perustuu uuteen lakiluonnokseen joka vastaa jokseenkin nykyisen lain sitovaa tonttijakoa.