Suomen ympäristökeskus

Elinkaarisäännöt

 1. Johdanto
  1. HTTP URI -tunnukset
  2. UUID-tunnukset
 2. Sitovan tonttijaon tietomallin kohteiden elinkaaren hallinnan periaatteet
 3. Tunnukset ja niiden hallinta
  1. Identiteettitunnus
  2. Paikallinen tunnus
  3. Nimiavaruus
  4. Viittaustunnus
  5. Tuottajakohtainen tunnus
  6. Sitovan tonttijaon tunnus
  7. Pysyvien tunnusten palauttaminen tuottavalle järjestelmälle
  8. Sitovan tonttijaon tietokohteisiin viittaaminen ja viitteiden ylläpito
  9. Koodistojen koodien tunnuksiin liittyvät vaatimukset
 4. Muutokset ja tietojen versionti
  1. Muutosten leviäminen viittausten kautta
  2. Yksittäisen sitovan tonttijaon elinkaaren vaiheisiin liittyvät muutokset
  3. Sitovan tonttijaon käsittely- ja vuorovaikutustapahtumien elinkaari
  4. Sitovan tonttijaon ja sen tietokohteiden voimaantulo
  5. Sitovan tonttijaon kumoutuminen ja kumoaminen
  6. Asemakaavan suhde tonttijakotonttiin
 5. Sitovan tonttijaon elinkaaren vaiheet ja elinkaaritila-attribuutin käyttötavat
  1. Sallitut sitovan tonttijaon elinkaaren tilan muutokset
  2. Tonttijakotontin elinkaaren tila
  3. Sitovan tonttijaon elinkaaritilan muutoksiin liittyvät käsittely- ja vuorovaikutustapahtumat

Johdanto

Sitovalla tonttijaolla on tietomallissa elinkaari, joka määrää sen sisältämien tietokohteiden:

 • Syntytavan
 • Sen, voivatko ne muuttua
 • Miten ne voivat muuttua
 • Miten ne kumoutuvat johtaen niiden voimassaolon päättymiseen

Elinkaarisääntöjen määrittely liittyy olennaisesti tietokohteiden versionhallintaan, eli miten yksittäisten tietokohteiden niiden elinkaaren aikana muodostettavat versiot voidaan tallentaa ja yksilöidä viittauskelpoisten pysyvien tunnusten avulla.

Tässä annetut säännöt pohjautuvat paikkatietokohteiden yksilöivien tunnusten ja elinkaarisääntöjen periaatteisiin, jotka on kuvattu jukishallinnon suosituksessa JHS 193 - Paikkatiedon yksilöivät tunnukset.

HTTP URI -tunnukset

HTTP URI -muotoiset tunnukset ovat RFC 3986 -standardiin perustuvia HTTP(S) -protokollan mukaisia URI-osoitteita (Uniform Resource Identifier), joiden globaali yksilöivyys varmistetaan Internetin DNS-nimipalveluun rekisteröityjen domain-nimien avulla. Kullakin DNS-palveluun rekisteröidyllä domain-nimellä (esim. uri.suomi.fi) on yksiselitteinen omistaja, joka on suoraan tai välillisesti vastuussa ko. domain-nimen alla julkaistavasta sisällöstä. Nimen omistaja on myös ainoa taho, joka voi päättää ko. domain-nimeä käyttävien osoitteiden ohjautumisesta haluttuihin resursseihin, mikä tekee siitä luontevan perustan yksilöivien tunnusten nimiavaruuksille (esim. http://uri.suomi.fi/object/rytj/kaava). HTTP URI -muotoisen tunnuksen yksilöivyys perustuu siis domain-nimien ja siten niihin perustuvien nimiavaruuksien keskitettyyn hallintaprosessiin.

URI-tunnuksen ei tarvitse viitata konkreettiseen sijaintiin internetissä, vaan se voi olla abstraktimpi tunnus. JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset määrittelee paikkatiedon yksilöiville tunnuksille muodon http://paikkatiedot.fi/{tunnustyyppi}/{aineistotunnus}/{paikallinen tunnus}, jossa paikkatietokohteiden tunnustyyppi on so. Sitovan tonttijaon tietomallissa on esimerkkinä käytetty tunnusmuotoa http://uri.suomi.fi/object/rytj/{aineistotyyppi}/{TietotyypinNimi}/{paikallinenTunnus}. HTTP URI -muotoisen tunnuksen etuna on luettavuus sekä DNS- ja HTTP-protokollien tarjoama kyky ratkaista (resolve) tunnus ja ohjata kysyjä sitä kuvaavaan Internet-resurssiin ilman tarvetta erityiselle keskitetylle tunnusrekisterille ja siihen perustuvalle ratkaisupalvelulle.

Sitovan tonttijaon tietomallissa HTTP URI -muotoa käytetään viittaustunnus-attribuutissa, jonka avulla viitataan tiettyyn versioon tietokohteesta kaavan ulkopuolelta.

UUID-tunnukset

UUID (Universally Unique Identifier) on OSF:n (Open Software Foundation) määrittelemä standardoitu tunnusmuoto, jonka avulla voidaan luoda vakiokokoisia, hyvin suurella todennäköisyydellä yksilöiviä tunnuksia ilman keskitettyä hallintajärjestelmää. UUID-tunnukset voivat perustua satunnaislukuihin, aikaleimoihin, tietokoneiden verkkokorttien MAC-osoitteisiin tai merkkijonomuotoisiin nimiavaruuksiin eri yhdistelmissä. UUID-tunnukset erityisen hyvin tietojärjestelmissä, joissa uusia globaalisti pysyviä ja yksilöiviä tunnuksia on tarpeen luoda hajautetusti ilman keskitettyä tunnusrekisteriä.

Sitovan tonttijaon tietomallissa UUID-muotoisia tunnuksia suositellaan käytettäväksi identiteettitunnus-, Sitova tonttijako- ja tuottajakohtainen tunnus-attribuuttien arvoina.

Sitovan tonttijaon tietomallin kohteiden elinkaaren hallinnan periaatteet

Sitovan tonttijaon tietomallin elinkaarisäännöt mahdollistavat tietomallin tietokohteiden käsittelyn, tallentamisen ja muuttamisen hallitusti sekä niiden laatimis- että voimassaolovaiheissa. Sitovan tonttijaon tietomallin mukaiset tietosisällöt ovat merkittäviä oikeusvaikutuksia aiheuttavia, juridisesti päteviä aineistoja, joita käsitellään hajautetusti eri toimijoiden tietojärjestelmissä. Tämän vuoksi niiden tunnusten, viittausten ja versionnin hallintaan on syytä kiinnittää erityistä huomiota.

Seuraavat keskeiset periaatteet ohjaavat sitovan tonttijaon elinkaaren hallintaa:

 • Kukin sitovan tonttijaon tietovarastoon tallennettu versio sitovasta tonttijaosta ja sen sisältämistä yksittäisistä tonttijakotonteista saa pysyvän, versiokohtaisen tunnuksen.
 • Kuhunkin sitovan tonttijaon tietovarastoon tallennetun tietokohteen versioon voidaan viitata sen pysyvän tunnuksen avulla.
 • Sitovan tonttijaon tietomallin tietokohteiden väliset viittaukset toteutetaan hallitusti sekä sitovan tonttijaon tietoa tuottavissa tietojärjestelmissä että yhteisissä sitovan tonttijaon tietovarannoissa.
 • Sitovan tonttijaon tietovarasto vastaa pysyvien tunnusten luomisesta ja antamisesta tallennettaville tietokohteille.

Sitovan tonttijaon tietomallin mukaisten aineistojen tallentamisessa erotetaan toisistaan tietojen tuottaminen ja muokkaus sisäisesti niiden tuottamiseen ja muokkaamiseen käytettävissä tietojärjestelmissä ja niiden hallinta yhteisessä versiohallitussa sitovan tonttijaon tietovarannossa. Sitovan tonttijaon tietomallin ei ole mielekästä asettaa vaatimuksia sitovan tonttijaon tietoa tuottavien tietojärjestelmien tunnusten ja versioiden hallintaan, vaan tietomallissa tulee varautua siihen, että yhteiseen tietovarastoon tallennettavia tietoja on muokattu ja tallennettu sisäisesti tuntematon määrä kertoja ennen ensimmäistä viemistä yhteiseen tietovarastoon, ja samoin tuntematon määrä kertoja kunkin yhteiseen varastoon vietävän version välillä. Näin ollen on mahdollista, että sitovasta tonttijaosta voi olla joissain tietojärjestelmissä tallennettuna paikallisia versiota, joita ei ole koskaan viety yhteiseen sitovan tonttijaon tietovarastoon.

Tunnukset ja niiden hallinta

Identiteettitunnus

Identiteettitunnus yhdistää saman tunnistettavan sitovan tonttijaon tietokohteen kehitysversiot toisiinsa.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-identiteettitunnus-maar

Sitovan tonttijaon tietomallin tietokohteissa identiteettitunnus kuvataan attribuutilla identiteettiTunnus. Kahdella sitovan tonttijaon versioitavalla objektilla voi olla sama identiteettiTunnus-attribuutin arvo ainoastaan, mikäli kaikki seuraavista ehdoista ovat tosia:

 • Molemmat objektit kuvaavat saman sitovan tonttijaon tai sen sisältämän, nimettävissä olevan tietokohteen kehityskaaren eri tiloja.
 • Molemmat objektit liittyvät samaan sitovaan tonttijakoon.
 • Molemmat objektit ovat saman loogisen tietomallin luokan edustajia.

Yksittäisen sitovan tonttijaon tietokohteen koko ko. tietojärjestelmään tallennettu kehityshistoria saadaan noutamalla kaikki ko. tyyppisen tietokohteen objektit, joilla on sama identiteettiTunnus-attribuutin arvo.

Yhteinen sitovan tonttijaon tietovarasto on vastuussa uusien identiteettitunnusten luomisesta tarvittaessa tallennustapahtumien yhteydessä, ja niiden välittämisestä tiedoksi tallentavalle tietojärjestelmälle. Tallentavan tietojärjestelmän tulee tallentaa itselleen kopiot tietovaraston tallennustapahtuman yhteydessä palautamistä kaavan ja sen tietokohteiden identiteettitunnuksista, sillä ne tulee sisällyttää ko. tietokohteiden seuraavien versioden tallennettavaksi lähetettäviin objekteihin.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-identiteettitunnus-gen
 • Mikäli tallennettavalle tietokohteelle ei ole annettu identiteettitunnus-attribuuttia, tai tietovarasto ei sisällä sellaista saman luokan tietokohdetta, jolla on sama identiteettiTunnus-attribuutin arvo, sitovan tonttijaon tietovarasto luo ko. objektille uuden identiteettitunnuksen, joka korvaa tuottavan tietojärjestelmän objektille mahdollisesti antaman identiteettiTunnus-attribuutin arvon. Tällöin objektia pidetään uuden tietokohteen ensimmäisenä versiona.
 • Mikäli tietovarasto sisältää saman luokan tietokohteen, jolla on sama identiteettiTunnus-attribuutin arvo kuin tallennetavalla objektilla, objekti tallennetaan sitovan tonttijaon tietovarastoon ko. tietokohteen uutena versiona. Tällöin tallennettavan objektin identiteettiTunnus-attribuutin arvo ei muutu.
Vaatimus 
elinkaari/vaat-kaavan-identiteettitunnus

SitovaTonttijako-luokan tietokohteen tallennuksen yhteydessä sitovan tonttijaon tietovarasto tarkistaa, että sen attribuutti sitovanTonttijaonTunnus on annettu ja validi.

 • Mikäli kohde katsotaan sen identiteettiTunnus-attribuutin arvon perusteella uudeksi tietokohteeksi, sama sitovanTonttijaonTunnus-attribuutti ei saa olla käytössä muilla SitovaTonttijako-luokan objekteilla.
 • Mikäli kohde katsotaan sen identiteettiTunnus-attribuutin arvon perusteella aiemmin tallennetun tietokohteen uudeksi versioksi, aiemmin tallennetun version sitovanTonttijaonTunnus-attribuutin tulee olla sama kuin tallennettavassa objektissa.
Suositus 
elinkaari/suos-identiteettitunnus-form

Identiteettitunnuksen suositeltu muoto on UUID.

Esimerkki: 640bff6b-c16a-4947-af8d-d86f89106be1

Paikallinen tunnus

Paikallinen tunnus yksilöi tietokohteen yhden version sitovan tonttijaon tietovaraston sisällä.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-paikallinentunnus-maar

Sitovan tonttijaon tietomallin tietokohteissa paikallinen tunnus kuvataan attribuutilla paikallinenTunnus. Kaikilla saman sitovan tonttijaon tietovarannon objekteilla (ml. saman tietokohteen eri versiot) tulee olla eri paikallinenTunnus-attribuutin arvo.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-paikallinentunnus-gen

Tietokohteiden paikallinen tunnus muuttuu sen jokaisen version tallennuksen yhteydessä. Sitovan tonttijaon tietovarasto vastaa paikallisten tunnusten luomisesta tallennustapahtuman yhteydessä. Tuottavan tietojärjestelmän mahdollisesti asettamat arvot korvataan..

Vaatimus 
elinkaari/vaat-paikallinentunnus-form

Paikallinen tunnus koostuu identiteettitunnuksesta ja siihen erotinmerkillä liitetystä versiokohtaisesta, esimerkiksi tarkkaan tallennusajanhetkeen perustuvasta merkkijonosta.

Suositus 
elinkaari/suos-paikallinentunnus-merk

Paikallisen tunnuksen muodostamisessa tulee välttää merkkejä, jotka joudutaan URL-koodaamaan rajapintapalvelujen kutsuissa. Paikkatietokohteen paikallista tunnusta käytetään fyysisten tietomallien pääavaimena, esim. GeoJSON Feature id-omaisuuden ja GML:n gml:id-attribuutin arvona, ja siten esimerkiksi OGC Web Feature Service (WFS) - ja OGC API - Features -rajapintapalvelujen paikkatietokohteen yksilöivissä kyselyissä.

Tallennusajanhetkeen päättyvää paikallista tunnusta voidaan käyttää ilman sekaannusmahdollisuuksia samalla logiikalla myös paikallisissa versionneissa, eli sellaisissa sitovan tonttijaon versioiden tallennuksissa, joita ei viedä lainkaan Sitovan tonttijaon tietovarastoon.

Esimerkki:640bff6b-c16a-4947-af8d-d86f89106be1.b05cf48d46d8c905c54522f44b0a12daff11604e

Nimiavaruus

Vaatimus 
elinkaari/vaat-nimiavaruus-maar

Nimiavaruus määrää sitovan tonttijaon tietomallin kaikkien tietokohteiden viittaustunnusten alkuosan yhden sitovan tonttijaon tietovarannon sisällä. Sitovan tonttijaon tietomallin tietokohteissa paikallinen tunnus kuvataan attribuutilla nimiavaruus.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-nimiavaruus-form

Nimiavaruus on HTTP URI -muotoinen.

Nimiavaruus on syytä valita huolella siten, että se olisi mahdollisimman pysyvä, eikä sitä tarvitsisi tulevaisuudessa muuttaa esimerkiksi valtionhallinnon virastojen tai ministeriröiden mahdollisten uudelleenorganisointien ja -nimeämisten johdosta. Valittu URL-osoite tulee myös voida aina tarvittaessa ohjata kulloinkin käytössä olevaan rajapintapalveluun (HTTP redirect).

Vaatimus 
elinkaari/vaat-nimiavaruus-gen

Sitovan tonttijaon tietovarasto vastaa nimiavaruus-attribuuttien asetamisesta tallennustapahtuman yhteydessä. Tuottavan tietojärjestelmän mahdollisesti antamat arvot korvataan.

Esimerkki: http://uri.suomi.fi/object/rytj/tjs

Viittaustunnus

Vaatimus 
elinkaari/vaat-viittaustunnus-maar

Viittaustunnus yksilöi sitovan tonttijaon tietokohteen yhden, keskitettyyn sitovan tonttijaon tietovarastoon tallennetun kehitysversion globaalisti. Sitovan tonttijaon tietomallin tietokohteissa paikallinen tunnus kuvataan attribuutilla viittausTunnus.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-viittaustunnus-form

Viittaustunnus on HTTP URI -muotoinen ja se muodostuu nimiavaruudesta, tietokohteen luokan nimestä ja paikallisesta tunnuksesta yhdessä kauttaviivoilla (/) erotettuina.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-nimiavaruus-gen

Sitovan tonttijaon tietovarasto vastaa viittausTunnus-attribuuttien asetamisesta tallennustapahtuman yhteydessä. Tuottavan tietojärjestelmän mahdollisesti antamat arvot korvataan.

Tallentavan tietojärjestelmän ei siis tarvitse tallentaa luotuja viittaustunnuksia itselleen seuraavia tallennuksia varten.

Suositus 
elinkaari/suos-viittaustunnus-ohj

Viittaustunnuksen on suositeltavaa ohjautua aina ko. tietokohteen version tietosisältöön kulloinkin toiminnassa olevassa sitovan tonttijaon tietovarannon latauspalvelussa.

Esimerkki: http://uri.suomi.fi/object/rytj/tjs/sitovatonttijako/640bff6b-c16a-4947-af8d-d86f89106be1.b05cf48d46d8c905c54522f44b0a12daff11604e

Tuottajakohtainen tunnus

Vaatimus 
elinkaari/vaat-tuottajakohtainen-tunnus-maar

Sitovan tonttijaon tietoa tuottavat järjestelmät voivat niin halutessaan käyttää tuottajakohtaista tunnusta niiden omien tietojärjestelmäspesifisten tunnusten antamiseen sitovan tonttijaon tietomallin tietokohteille. Sitovan tonttijaon tietomallin tietokohteissa tuottajakohtainen tunnus kuvataan attribuutilla tuottajakohtainenTunnus.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-tuottajakohtainen-tunnus-gen

Sitovan tonttijaon tietovarasto ei koskaan muuta tuottavan tietojärjestelmän mahdollisesti asettamia tuottajakohtaisia tunnuksia, ja ne palautetaan sellaisenaan latattaessa tietokohteita tietovarannosta.

Tietojärjestelmät voivat käyttää tuottajakohtaisia tunnuksia kohdistamaan sitovan tonttijaon tietovarastoon ja paikallisiin tietojärjestelmiin tallennettuja tietokohteita toisiinsa esimerkiksi päivitettäessä niiden tallennuksen yhteydessä syntyneitä tunnuksia, vertailtaessa sitovan tonttijaon tietovarastoon tallennettuja kohteita ja paikallisia kohteita toisiinsa, sekä esitettäessä validointipalvelun tuloksia suunnitteluohjelmiston käyttäjälle.

Tuottajakohtaisilta tunnuksilta ei vaadita yksilöivyyttä tai mitään tiettyä yhtenäistä muotoa, mutta UUID-muodon käyttäminen tarjoaa hyvin määritellyn ja standardoidun tavan luoda tuottajakohtaisista tunnuksista yksilöiviä eri tietojärjestelmien kesken. Tästä saattaa olla etua haluttaessa tehdä tuotettavista sitovan tonttijaon tiedoista mahdollisimman järjestelmäriippumattomia ja esimerkiksi taata tuottajakohtaisten tunnusten yksilöivyys yli mahdollisten sitovan tonttijaon tietoa tuottavien tietojärjestelmien vaihdosten ja päivitysten.

Suositus 
elinkaari/suos-tuottajakohtainen-tunnus-form

Tuottajakohtaisen tunnuksen suositeltu muoto on UUID.

Esimerkki: tj-123445

Sitovan tonttijaon tunnus

Vaatimus 
elinkaari/vaat-sitovan-tonttijaon-tunnus-maar

Sitovan tonttijaon tunnus on sitovalle tonttijaolle ennakolta haettava, joka on sitovan tonttijaon kansallisesti yksilöivä tunnus. Sitovan tonttijaon tietomallissa sitovan tonttijaon tunnus kuvataan SitovaTonttijako-luokan attribuutilla sitovanTonttijaonTunnus.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-sitovan-tonttijaon-tunnus-gen

Tuottava tietojärjestelmän vastaa sitovan tonttijaon tunnuksen asettamisesta SitovaTonttijako-luokan attribuutiksi. Se tulee olla asetettuna myös sitovan tonttijaon ensimmäisen sitovan tonttijaon tietovarastoon tallennuksen yhteydessä.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-sitovan-tonttijaon-tunnus-yks

Sitovan tonttijaon tunnus on SitovaTonttijako-luokan objekteille globaalisti yksilöivä, eikä muutu saman sitovan tonttijaon eri elinkaaren aikaisten versioiden tallennuksen yhteydessä.

Käytännössä myönnetyt sitovan tonttijaon tunnukset kannattaa tallentaa valmiiksi sitovan tonttijaon tietovarastoon, jotta voidaan tarkistaa, onko tallennettavaksi tarkoitettu sitovan tonttijaon tunnus myönnetty organisaatiolle, jonka sitovaa tonttijakoa ollaan tallentamassa. Kuntakoodin tai muun hallinnollisen alueen tunnuksen käyttö osana sitovan tonttijaon tunnusta ei ole suositeltavaa, sillä hallinnolliset alueet muuttuvat ajan kuluessa. Kun sidos tunnuksen ja hallinnollisen alueen välillä ei näy tunnuksessa, voidaan sitovan tonttijaon hallinnollista aluetta muuttaa joustavammin sitovan tonttijaon elinkaaren aikana.

Suositus 
elinkaari/suos-sitovan-tonttijaon-tunnus-form

Sitovan tonttijaon tunnuksen suositeltu muoto on UUID.

Esimerkki: df5b2d6f-d6d6-4695-938c-dd7c4c784c28

Pysyvien tunnusten palauttaminen tuottavalle järjestelmälle

Versionhallinnan näkökulmasta on tärkeää, että sitovia tonttijakoja tuottava tietojärjestelmä käyttää saman sitovan tonttijaon seuraavan version tallentamisessa sitovan tonttijaon ensimmäisen version tallennuksen yhteydessä luotua identiteettitunnusta. Vastaavasti kaikkien sitovan tonttijaon tietokohteiden osalta käytetään niiden ensimmäisen tallennuksen yhteydessä luotuja identiteettitunnuksia, mikäli objektin katsotaan kuvaavan ko. tietokohteen uutta versiota.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-tunnusten-palautus

Tietovaraston tallennusrajapinta palauttaa tallennetun sitovan tonttijaon tiedot tuottavalle tietojärjestelmälle tallennusoperaation yhteydessä siten, että ne sisältävät yllä mainittujen tunnustenhallintasääntöjen mukaisesti mahdollisesti generoidut tai muokatut identiteettitunnukset, paikalliset tunnukset, nimiavaruudet ja viittaustunnukset kaikille tallennetuille tietokohteille.

Sitovan tonttijaon tietokohteisiin viittaaminen ja viitteiden ylläpito

Vaatimus 
vaat-sitovan-tonttijaon-sisaiset-viittaukset

Saman sitovan tonttijaon tietokohteiden keskinäiset assosiaatiot toteutetaan viitattavan tietokohteen paikallinenTunnus-attribuuttia käyttäen.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-tietovaraston-sisaiset-viittaukset

Sitovan tonttijaon tietokohteen luokkien assosiaatiot eri sitovien tonttijakojen välillä tai sitovan tonttijaon ja muiden maankäyttöpäätösten tietokohteiden välillä toteutetaan viitattavan tietokohteen viittaustunnus-attribuuttia käyttäen.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-viittaukset-ulkoa

Pysyvät viittaukset sitovan tonttijaon tietomallin ulkopuolelta tietomallin tietokohteisiin toteutetaan viitattavan tietokohteen viittaustunnus-attribuuttia käyttäen.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-viittaukset-tallennettaessa

Tallennettaessa sitovan tonttijaon tietomallin tietokohteita sitovan tonttijaon tietovarastoon tietokohteiden tunnukset muuttuvat niiden pysyvään muotoon, kuten kuvattu luvussa Tunnukset ja niiden hallinta. Sitovan tonttijaon tietovaraston vastuulla on päivittää kunkin paikallisen tunnuksen muuttamisen yhteydessä myös kaikkien ko. tietokohteen versioon sen paikallisen tunnuksen avulla viittaavien muiden ko. sitovan tonttijaon tietokohteiden viittaukset käyttämään tietokohteen muutettua paikallista tunnusta.

Koodistojen koodien tunnuksiin liittyvät vaatimukset

Vaatimus 
elinkaari/vaat-koodien-yksiloivat-tunnukset

Kullakin koodiston koodilla on oltava pysyvä tunnus, joka sellaisenaan yksilöi kyseisen koodin globaalisti ilman erilistä tietoa koodistosta, johon koodi kuuluu. Koodin tunnus on HTTP URI -muotoinen.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-alakoodi-maar

Olkoon koodi A mikä tahansa hierarkkisen koodiston sisältämä koodi. Koodin A alakoodilla tarkoitetaan koodia, joka on hierakkiassa sijoitettu koodin A alle. Koodi voi olla useamman ylemmän tason koodin alakoodi vain mikäli ko. ylemmän tason koodit ovat alakoodisuhteessa keskenään.

Käytännössä tietyn koodin alakoodit voidaan tunnistaa vertaamalla niiden tunnuksia:

Vaatimus 
elinkaari/vaat-alakoodi-tunnus

Koodin A alakoodin B tunnus alkaa koodin A tunnuksella ja sisältää sen jälkeen yhden tai useamman merkin.

Muutokset ja tietojen versionti

Vaatimus 
elinkaari/vaat-pysyva-sisalto

Kukin sitovan tonttijaon tai sen kohteiden tallennusoperaatio yhteiseen tietovarastoon muodostaa uuden version tallennettavista tietokohteista, mikäli yksittäinen tietokohde on miltään osin muuttunut verrattuna sen edelliseen versioon. Myös muutokset muissa sitovan tonttijaon tietomallin tietokohteissa, joihin tietokohteesta on viittaus, lasketaan tietokohteen muutoksiksi. Tallennetun tietokohteen version sisältö ei voi muuttua tallennuksen jälkeen, poislukien sen voimassaolon päättymiseen, seuraavaan versioon linkittämiseen ja elinkaaritilaan liittyvät attribuutit, joita sitovan tonttijaon tietovarasto itse päivittää tietyissä tilanteissa.

Näin taataan ulkoisten viittausten eheys, sillä sitovan tonttijaon kaikkien kohteiden paikalliset ja viittaustunnukset viittaavat aina vain tietyn, sisällöllisesti muuttumattomaan versioon viittatusta kohteesta. Suositeltavaa on, että kaikki tallennusversiot myös pidetään pysyvästi tallessa, jotta mahdolliset keskenäiset ja ulkopuolelta tulevat linkit eivät mene rikki muutosten yhteydessä.

Muutosten leviäminen viittausten kautta

Sitovan tonttijaon tietomallin tietokohteiden keskinäiset viittaukset kohdistuvat aina viitattavien tietokohteiden tiettyyn versioon, ja toisaalta kaikki kohteiden sisällölliset muutokset johtavat uusien versioiden tallentamiseen. Siten kohteiden välisten linkkien kohdetietoa täytyy muuttaa mikäli halutaan viitata jollain tapaa muuttuneeseen kohteeseen. Tämä päivitystarve johtaa edelleen myös viittaavan tietokohteen uuden version luomiseen, vaikka ainoa muuttunut tieto olisi linkki uuteen versioon viitatusta tietokohteesta. Molempiin suuntiin tietokohteiden välillä tehty linkitys saattaa siten johtaa hyvin laajalle leviävään muutosketjuun.

Sitovan tonttijaon tietomallissa kukin Tonttijakotontti on linkitetty kahdensuuntaisesti sitovaan tonttijakoon ja kukin Kaavamääräys yhdensuuntaisesti tonttijakotontteihin, joiden alueita ne koskevat. Tällöin uuden kaavamääräyksen luominen johtaa uuden version luomiseen siihen linkitetyistä tonttijakotontista, ja edelleen niihin linkitetystä sitovan tonttijaon-objektista, mikä puolestaan johtaa lopulta uusien versioiden luomiseen kaikista ko. sitovan tonttijaon muistakin tonttijakotonteista, koska sitovan tonttijaon-objektiin päin osoittavat linkit pitää muuttaa osoittamaan sen uuteen versioon.

Esimerkki:

Tallennuspalveluun viedään sitova tonttijako, jonka yhteen tonttijakotonttiin liittyvää kaavamääräystä asuinpientaloalue on muutettu kaavaprosessissa erillispientaloalueeksi. Kaikki sitovan tonttijaon muut tietokohteet ovat identtisiä sitovan tonttijaon edellisen tallennusversion kanssa.

 • Tonttijakotontista, johon muuttunut kaavamääräys kohdistuu, luodaan uusi versio, jossa muuttuu vain linkki, viitaten nyt uuteen kaavamääräykseen.

Yksittäisen sitovan tonttijaon elinkaaren vaiheisiin liittyvät muutokset

Sitovan tonttijaon tietomalli mahdollistaa tunnistettavien sitovan tonttijaon tietokohteiden eri kehitysversioiden erottamisen toisistaan. Kullakin tietomallin kohteella on sekä sen tosimaailman identiteettiin liittyvä ns. identiteettitunnus että yksittäisen tallennusversion tunnus (paikallinen tunnus). Tallennettaessa uutta versiota samasta sitovasta tonttijaosta tai sen sisältämästä tietokohteesta, sen identiteettitunnus pysyy ennallaan, mutta sen paikallinen tunnus muuttuu. Tallennettaessa SitovaTonttijako-luokan objektia se katsotaan saman tietokohteen uudeksi versioksi, mikäli sen sitovan tonttijaon tunnus on sama. Muiden sitovan tonttijaon tietomallin versioitavien objektien suhteen samuuden määritteleminen on tietoja tuottavien järjestelmien vastuulla: mikäli objektilla on tallennettavaksi lähetettäessä saman identititeettiTunnus-attribuutin arvo kuin aiemmin tallennetulla, samantyyppisellä tietokohteella, katsotaan uusi objekti on saman tietokohteen uudeksi versioksi.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-version-korvaus

Kun sitovan tonttijaon tietokohteesta tallennetaan uusi muuttunut versio, tulee tietokohteen edellisen version korvattuObjektilla-assosiaatio asettaa viittaamaan tietokohteen uuteen versioon. Uuden tietokohteen version korvaaObjektin-assosiaatio puolestaan asetetaan viittaamaan tietokohteen edelliseen, korvattavaan versioon. Molempien kohteiden tallennusAika-attribuutin arvoksi asetetaan ajanhetki, jolloin tallennus ja muutos sitovan tonttijaon tietovarastoon on tehty.

Yksittäisen tietokohteen yksityiskohtainen muutoshistoria sitovan tonttijaon tietovarastossa saadaan seuraamalla sen korvattuObjektilla- ja korvaaObjektin-assosiaatioita. Ainoa muutos, joka ei näy tietokohteen omana versionaan, on kohteen kumoaminen, jolloin sen viimeisimmän version tietoja päivitetään sen elinkaaritilan, voimassaolon ja tallennusajan osalta.

Attribuutin viimeisinMuutos arvo kuvaa ajanhetkeä, jolloin ko. tietokohteeseen on tehty sisällöllinen muutos tiedontuottajan tietojärjestelmässä. Tiedontuottajan järjestelmän osalta ei vaadita tiukkaa versiointipolitiikkaa, eli paikallinenTunnus-attribuutin päivittämistä jokaisen tietokohteen muutoksen johdosta. viimeisinMuutos-attribuutin päivittämien riittää kuvaamaan tiedon todellisen muuttumisajankohdan.

Sitovan tonttijaon käsittely- ja vuorovaikutustapahtumien elinkaari

Sitovan tonttijaon prosessin historian yhdessä kuvaavat Tapahtuma-luokasta perityt Kasittelytapahtuma- ja Vuorovaikutustapahtuma-luokan tietokohteet linkitetään yksisuuntaisesti AlueidenkäyttöJaRakentamisAsia-luokkaan (SitovaTonttijako-luokan yläluokka) päin. Tapahtumatietokohteiden uusina versiona tallennettavat muutokset eivät koskaan johda uuden version luomiseen SitovaTonttijako-luokan tietokohteesta tai sen tonttijakotonteista. Syy tähän on se, että käsittely- ja vuorovaikutustapahtumien on tärkeää kohdistua nimenomaan tiettyyn, pysyvään versioon sitovasta tonttijaosta.

Tietyllä ajanhetkellä nähtävillä olevat tai nähtävillä olleet sitovan tonttijaon versiot voidaan poimia valitsemalla ne sitovat tonttijaot, joihin kohdistuu Vuorovaikutustapahtuma, jonka laji-attribuutin arvo on Nähtävilläolo, tapahtumaAika-attribuuttin aikaväli kattaa halutun ajankohdan ja peruttu-attribuutin arvo on false. Näiden vuorovaikutustapahtumien liittyvaAsia-assosiaatio viittaa siihen AlueidenkäyttöJaRakentamisAsia-luokan instanssiin, joka ko. aikaan on nähtävillä. Katso sitovan tonttijaon ehdotuksen nähtävilläolon ilmoittamiseen liittyvät vaatimukset kohdasta sitovan tonttijaon elinkaaritilan muutoksiin liittyvät käsittely- ja vuorovaikutustapahtumat.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-tapahtumien-poistaminen

Kerran tallennettuja Tapahtuma-luokan tietokohteita ei voi poistaa sitovan tonttijaon tietovarastosta. Mikäli suunniteltu vuorovaikutustapahtuma ei syystä tai toisesta toteudu tai käsittelytapahtumaan liittyvä päätös kumotaan, tulee sen attribuutti peruttu asettaa arvoon true.

Sitovan tonttijaon ja sen tietokohteiden voimaantulo

Sitovan tonttijaon voimassaoloAika -attribuutin alkuaika on ajanhetki, jolloin sitova tonttijako sen nähtävilläoloajan umpeuduttua ja mahdollisten mielipiteiden käsittelyn jälkeen tulee voimaan.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-sitovan-tonttijaon-voimaantulo

Voimaantulemisen yhteydessä sitovasta tonttijaosta tallennetaan sitovan tonttijaon tietovarastoon uusi versio, jossa sen:

 • SitovaTonttijako-luokan ja Tonttijakotontti-luokan objektin elinkaaritila-attribuutin arvoksi on asetettu Voimassa,
 • SitovaTonttijako-luokan ja Tonttijakotontti-luokan objektin voimassaoloAika-attribuutin alkuajaksi on asetettu kuulutuksen ajanhetki ja loppuaikaa ei ole annettu.
Vaatimus 
elinkaari/vaat-voimassaoloaika

Sitova tonttijako ja sen tonttijakotontit ovat voimassa niiden voimassaoloAika-attribuuttien määräämillä aikaväleillä. Mikäli voimassaoloAika-attribuutin loppuaika puuttuu, on tietokohde voimassa toistaiseksi.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-elinkaaritila-voimassaoloaika

Sitova tonttijako ja sen tonttijakotontit voivat olla elinkaaritilassa Voimassa ainoastaan, mikäli niiden voimassaoloAika on annettu ja sisältää vain alkuajan ilman loppuaikaa. Sitovon tonttijaon ja sen tonttijakotonttien voimassaoloAika voi olla annettu vain mikäli ne ovat joko elinkaaritilassa Voimassa tai Kumottu. Sitovan tonttijaon ja sen tonttijakotonttien voimassaoloAika sisältää sekä alku- että loppuajan vain, kun ne ovat elinkaaritilassa Kumottu.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-kaavayksikönlaji

Voimaantulemisen yhteydessä sitovasta tonttijaosta tallennetaan sitovan tonttijaon tietovarastoon uusi versio, jossa sen:

 • Tonttijakotontti-luokan objektin kaavayksikönLaji-attribuutin arvoksi on asetettu Sitovan tonttijaon (hyv.) mukainen tontti.

Sitovan tonttijaon kumoutuminen ja kumoaminen

Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään sitovan tonttijaon kumoutumisesta ja kumoamisesta.

Voimassaoleva sitova tonttijako voi kumoutua uudella sitovalla tonttijaolla osittain tai kokonaan. Sitova tonttijako voidaan kumota, jos alueelta kumotaan kokonaan tai osittain se asemakaava, jonka toteuttamiseksi sitova tonttijako on tehty, kumoutuu myös sitova tonttijako kyseisen alueen osalta.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-kumoutumistieto-per-sitova-tonttijako

Sitova tonttijaoilla kumoutuvat, aiemmin hyväksyttyjen sitovien tonttijakojen tonttijakotontit tulee yksilöidä kumoutuvassa sitovassa tonttijaossa. Kutakin sitovaa tonttijakoa kohti tulee antaa yksi SitovaTonttijako-luokan attribuutin kumoamistieto arvo tyyppiä SitovanTonttijaonKumoamistieto, jonka kumottavanSitovanTonttijaonTunnus-attribuutin arvo on kumottavan sitovan tonttijaon viittaustunnus.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-kumoutuva-tonttijakotontin-tunnus

Kumoutumisessa tonttijakotontit kuvataan ensisijaisesti kumoutuvanTonttijakotontinTunnus-attribuutin arvojen avulla. Attribuutin arvo on kumottavan [Tonttijakotontti-luokan] tietokohteen viittaustunnus.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-sitovan-tonttijaon-voimaantulo

Kun sitovan tonttijaon kumoutumisessa tallennetaan versio, jonka elinkaaritila-attribuutin arvo on Voimassa, sitovan tonttijaon tietovarasto päivittää niiden siinä kumoutuviksi asetettuja tonttijakotontteja, joiden elinkaaritila-attribuutin arvo on Voimassa, attribuutteja seuraavasti luomatta niistä uusia versioita:

 • voimassaoloAika-attribuutin päättymisaika asetetaan samaksi kuin uuden sitovan tonttijaon voimassaoloAika-attribuutin alkamisaika.
 • elinkaaritila-attribuutin arvoksi asetetaan Kumottu.
 • tallennusAika-attribuutin arvoksi asetetaan ajanhetki, jolloin sitova tonttijako tallennettiin sitovan tonttijaon tietovarastoon elinkaaritilassa Voimassa.

Sitovan tonttijaon tietomalli ei sisällä omaa tietorakennettaan ajantasaiselle sitova tonttijako-aineistolle, joka sisältää annetun alueella tietyllä ajanhetkellä voimassaolevat tonttijakotontit, huomioiden kaavamuutosten ja vaihekaavojen vaikutukset niiltä osin kun ne ovat ko. ajanhetkellä voimassa. Tällainen toiminnallisuus on kuitenkin aivan ilmeisesti yhteisen sitovan tonttijaon tietovaraston palveluna erittäin hyödyllinen. Tonttijakotonttien voimassaoloAika-attribuutin arvojen avulla tällainen ajantasainen “Tonttijakotonttimatto” voidaan laskea mille tahansa ajanhetkelle, olettaen, että kaikki kyseisen alueen sitovat tonttijaot on viety sitovan tonttijaon tietovarastoon sitovan tonttijaon tietomallin mukaisessa muodossa.

Asemakaavan suhde tonttijakotonttiin

Voimassa olevan sitovan tonttijaon tonttijakotontit voi saada uuden version tai kumoutua kokonaan kaavamuutoksen tai vaiheasemakaavan voimaan tullessa tonttijakotontin alueella.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-kaavatunnus

Tonttijakotonteille tulee yksilöidä sitovassa tonttijaossa siihen liittyvät hyväksytyt asemakaavat. Kutakin tonttijakotonttia kohti tulee antaa yksi Kaavayksikkö-luokan attribuutin kaavaTunnus, jonka arvo on Kaava-luokan viittaustunnus.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-kaavayksikön-muutostieto-vaikutus

Asemakaavan muutoksen tai vaiheasemakaavan hyväksyminen tonttijakotontin alueella, edellyttää uuden tallennusversion luomista tonttijakotontista ja liittyväKaavayksikkö-attribuutin arvoksi tulee asettaa hyväksytyn kaavan kaavayksikön viittaustunnus.

Asemakaavan määräysten muuttuessa tulee tulkita sitovan tonttijaon kaavan mukaisuus. Jos sitova tonttijako ei ole asemakaavan mukainen, tulee sitovan tonttijaon sisältämät ei kaavan mukaiset tonttijakotontit asettaa rakennuskieltoon, kun asemakaava hyväksytään. Kaavakohteen rajojen muutos asettaa tonttijakotontin aina rakennuskieltoon:

 • rakennuskielto-attribuutin arvoksi asetetaan true.

Rakennuskiellon asettaminen true arvoksi edellyttää aina uuden sitovan tonttijaon laatimista niiltä osin, mitä tonttijakotontteja rakennuskielto koskee.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-kumoaa-tonttijakotontin

Jos asemakaavalla tonttijakotontin rajat muuttuvat kokonaan tai osittain yleiseksi alueeksi, kumoaa asemakaava tonttijakotontin. Näin tonttijakotontti muuttuu ei-kortteliksi, ja kumoaminen sitovalla tonttijaolla ei olisi mahdollista. Kaavan kaavayksikön Kaavayksikkä-luokan kumoaaTonttijakotontin-attribuutin arvoksi asetetaan true. Tonttijakotontista ei luoda uutta versiota, vaan:

 • elinkaarentila-attribuutin arvoksi asetetaan Kumoutunut.
 • voimassaoloAika-attribuutin päättymisaika asetetaan samaksi kuin kaavan voimassaoloAika-attribuutin alkamisaika.

Tämä edellyttää uuden sitovan tonttijaon laatimista kumotun tonttijakotontin alueelle.

Sitovan tonttijaon elinkaaren vaiheet ja elinkaaritila-attribuutin käyttötavat

Sitovan tonttijaon ja sen sisältämien tonttijakotonttien elinkaareen liittyvää tilaa hallitaan elinkaaritila-attribuutilla ja sen mahdolliset arvot kuvaavan Sitovan tonttijaon elinkaaren tila- ja kaavayksikön elinkaaren tila-koodiston avulla. [SitovaTonttijako]- ja [Kaavayksikkö]-luokkien elinkaaritila-attribuutit ovat pakollisia.

Sitovan tonttijaon elinkaaren tila-koodisto kuvaa 9 mahdollista tilaa, joissa sitova tonttijako voi olla sen elinkaaren eri vaiheissa:

 • Vireillä
 • Luonnos
 • Ehdotus
 • Hyväksytty
 • Voimassa
 • Kumottu osittain
 • Kumottu kokonaan
 • Kumoutunut osittain
 • Kumoutunut kokonaan

Kaavayksikön elinkaaren tila-koodisto kuvaa 4 mahdollista tilaa, joissa sitovan tonttijaon tonttijakotontti voi olla sen elinkaaren eri vaiheissa:

 • Numeron varaus
 • Vireillä
 • Voimassa
 • Kumottu
 • Kumoutunut

Sitovien tonttijakojen, joiden elinkaaritila on Vireillä, Luonnos, Ehdotus, Hyväksytty laadinta- ja päätösprosessi on kesken, eli niiden tonttijakotontit eivät (vielä) ole lainvoimaisia. Sitovat tonttijaot, jotka ovat elinkaaritilassa Voimassa, Kumottu osittain tai Kumoutunut osttain, sisältävät nykyajanhetkellä rajaamallaan alueella voimassa olevia tonttijakotontteja. Koodit Kumottu kokonaan ja Kumoutunut kokonaan kuvaavat sitovan tonttijaon tiloja, joissa olevan sitovan tonttijaon elinkaari on päättynyt.

Sallitut sitovan tonttijaon elinkaaren tilan muutokset

Sitovan tonttijaon elinkaaritila voi sen laadinta-, päätös-, valitus-, voimassaolo- ja kumoutumisvaiheidensa esiintyä ja muuttua vain tässä luvussa kuvatuilla tavoilla.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-ensimmainen-elinkaaritila

Sitovan tonttijaon elinkaaritilaa tallennettaessa ensimmäistä kertaa sitovan tonttijaon tietovarastoon, riippuen sitovan tonttijaon digitaalinenAlkupera-attribuutin arvosta:

 • Tietomallin mukaan laadittu: tilat Vireillä, Luonnos, Ehdotus, Hyväksytty, Voimassa sitova tonttijako.
 • Kokonaan digitoitu, Osittain digitoitu tai Sitovan tonttijaon rajaus digitoitu: tilat Voimassa, Kumottu osittain, Kumottu, Kumoutunut osittain, Kumoutunut
Vaatimus 
elinkaari/vaat-elinkaaritila-siirtymat

Sitovan tonttijaon elinkaaritila-attribuutin arvo voi kahden sen peräkkäisen tallennusversion välillä vain seuraavilla tavoilla:

 • Tilasta Vireillä tilaan Ehdotus, Hyväksytty.
 • Tilasta Hyväksytty tilaan Voimassa, Kumottu osittain, Kumottu kokonaan, Kumoutunut osittain tai Kumoutunut kokonaan.
 • Tilasta Voimassa tilaan Kumottu osittain, Kumottu kokonaan, Kumoutunut osittain tai Kumoutunut kokonaan.
 • Tilasta Kumottu ei ole sallittuja siirtymiä.
 • Tilasta Kumoutunut ei ole sallittuja siirtymiä.

Tonttijakotontin elinkaaren tila

Tavallisesti sitovan tonttijaon sisältämien tonttijakotonttien elinkaaritilan arvo on sama kuin kokonaan sitovalla tonttijaolla, mutta ne voivat erota toisistaan kahdessa tapauksessa:

 • Sitovan tonttijaon Kumottu osittain tai Kumoutunut osittain tapauksessa osa tonttijakotonteista voidaan kumota
 • Kaavamuutoksen tai vaihekaavan voimaantulo aiheuttaa siinä kumoutuviksi tonttijakotontteja

(ks. Sitovan tonttijaon kumoutuminen ja kumoaminen)

Sitovan tonttijaon elinkaaritilan muutoksiin liittyvät käsittely- ja vuorovaikutustapahtumat

Kun sitovasta tonttijaosta viedään sitovan tonttijaon varastoon uusi versio, jossa sen elinkaaritila on muuttunut, liittyy kyseisen sitovan tonttijaon version syntymiseen tyypillisesti jokin käsittelytapahtuma.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-elinkaaritilan-muutostapahtumat

Sitovan tonttijaon elinkaaritila-attribuutin arvon seuraaviin muutoksiin tulee aina liittyä Kasittelytapahtuma, jonka laji-attribuutin arvo tulee olla elinkaarimuutosta vastaava:

 • Muutos tilaan Vireillä: Liityttävä käsittelytapahtuman laji sitovan tonttijaon virelletulo.
 • Muutos tilaan Ehdotus: Liityttävä käsittelytapahtuman laji sitovan tonttijaon ehdotuksen nähtäville asettaminen.
 • Muutos tilaan Hyväksytty: Liityttävä käsittelytapahtuman laji sitovan tonttijaon hyväksyminen.
 • Muutos tilaan Voimassa: Liityttävä käsittelytapahtuman laji sitovan tonttijaon voimaantulo.
 • Muutos tilaan Kumoutunut osittain: Liityttävä käsittelytapahtuman laji sitovan tonttijaon kumoutuminen.
 • Muutos tilaan Kumoutunut kokonaan: Liityttävä käsittelytapahtuman laji sitovan tonttijaon kumoutuminen.

Yllä luetellut käsittelytapahtumat tulee tallentaa samaan aikaan elinkaaritilaltaan muuttuneen sitovan tonttijaon kanssa.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-ehdotuksen-nahtavilleasettaminen

Sitovan tonttijaon elinkaaritila-attribuutin arvon muuttuminen arvosta Ehdotus arvoon Hyväksytty vaatii, että sitovan tonttijaon tietovarastossa on sekä Kasittelytapahtuma lajia Ehdotuksen nähtäville asettaminen että Vuorovaikutustapahtuma lajia Nähtävilläolo, joista molemmat viittaavat johonkin ko. sitovan tonttijaon aiemmista Ehdotus-tilassa olevista versioista assosiaatiolla liittyvaAsia. Vuorovaikutustapahtuman attribuutin tapahtumaAika tulee kuvata aikaväli, jonka aikana sitovan tonttijaon ehdotus on ollut nähtävillä.

Suositus 
elinkaari/suos-nahtavillaolopaikka

Mikäli sitovan tonttijaon ehdotus on nähtävillä tietyssä fyysisessä paikassa, on suositeltavaa ilmaista kyseisen paikan sijainti Vuorovaikutustapahtuma-luokan attribuutin sijainti-attribuutin avulla.

Huomaa, että muutos tilaan Kumottu osittain, Kumottu kokonaan, Kumoutunut osittain, Kumoutunut kokonaan voi liittyvä joko käsittelytapahtuman lajiin sitovan tonttijaon kumoaminen tai kaavan kumoamiseen kaavamuutokseen tai vaihekaavan lainvoimaiseksi tulon yhteydessä.