Suomen ympäristökeskus

Loogisen tason sitovan tonttijaon tietomalli

 1. Yleistä
  1. Normatiiviset viittaukset
  2. Standardienmukaisuus
  3. Muualla määritellyt luokat ja tietotyypit
   1. CharacterString
   2. LanguageString
   3. Number
   4. Integer
   5. Decimal
   6. Real
   7. TM_Object
   8. TM_Instant
   9. TM_Period
   10. URI
   11. Geometry
   12. Point
 2. Tietomallin yleispiirteet
 3. Kaavatietomallin ja sitovan tonttijaon tietomallin suhde ja tietovirrat
 4. Yhteiset (MKP-ydin)
  1. VersioituObjekti
  2. AlueidenkäyttöJaRakentamisasia
  3. AlueidenkäyttöJaRakentamispäätös
  4. RakennetunYmpäristönKohde
  5. Asiakirja
  6. Lahtotietoaineisto
  7. Tapahtuma
  8. Kasittelytapahtuma
  9. Vuorovaikutustapahtuma
  10. HallinnollinenAlue
  11. Rajapiste
  12. SuunnitelmanLaatija
  13. Koodistot
   1. SitovanTonttijaonAsiakirjanLaji
   2. AbstraktiKasittelytapahtumanLaji
   3. AbstraktiVuorovaikutustapahtumanLaji
 5. Sitovan tonttijaon tiedot
  1. SitovaTonttijako
  2. Kaavayksikkö
  3. Tonttijakotontti
  4. Muodostajakiinteistö
  5. Kaavakohde
  6. Kaavamääräys
  7. AbstraktiTietoyksikko
  8. SitovanTonttijaonKumoutumistieto
  9. Koodistot
   1. SitovanTonttijaonLaji
   2. SitovanTonttijaonElinkaarentila
   3. KaavayksikonElinkaarentila
   4. SitovaonTonttijaonAsiakirjanLaji
   5. SuhdePeruskiinteistoon
   6. SitovanTonttijaonVuorovaikutustapahtumanLaji
   7. SitovanTonttijaonKasittelytapahtumanLaji
   8. KaavayksikönMuutosLaji
   9. KaavayksikönLaji

Yleistä

Loogisen tason tietomalli määrittelee kaikille sitovan tonttijaon kohteille yhteiset tietorakenteet, joita sovelletaan sitovan tonttijaon ilmaisemiseen laadittujen soveltamisohjeiden ja niihin kiinnittyvien koodistojen sekä elinkaari- ja laatusääntöjen mukaisesti. Looginen tietomalli pyrkii olemaan mahdollisimman riippumaton tietystä toteutusteknologiasta tai tiedon fyysisestä esitystavasta.

Normatiiviset viittaukset

Sitovan tonttijaon tietomalli hyödyntää samoja normatiivisia viittauksia kuin kaavatietomallikin. Ne käsittävät seuraavat dokumentit:

Standardienmukaisuus

Sitovan tonttijaon looginen tietomalli perustuu ISO 19109-standardin yleiseen kohdetietomalliin (General Feature Model, GFM), joka määrittelee rakennuspalikat paikkatiedon ISO-standardiperheen mukaisten sovellusskeemojen määrittelyyn. GFM kuvaa muun muassa metaluokat FeatureType, AttributeType ja FeatureAssociationType.

Sitovan tonttijaon tietomallissa kaikki tietokohteet, joilla on tunnus ja jotka voivat esiintyä erillään toisista kohteista on määritelty kohdetyypeinä stereotyypin FeatureType kautta. Sellaiset tietokohteet, joilla ei ole omaa tunnusta ja jotka voivat esiintyä vain kohdetyyppien attribuuttien arvoina on määritelty ISO 19103-standardin DataType-stereotyypin avulla. Lisäksi HallinnollinenAlue ja Organisaatio on mallinnettu vain rajapintojen (Interface) avulla, koska niitä ei ole tarpeen kuvata sitovan tonttijaon tietomallissa yksityiskohtaisesti, ja on todennäköistä, että suunnitelmia ylläpitävät tietojärjestelmät tarjoavat niille konkreettiset toteuttavat luokat.

ISO 19109 -standardin lisäksi sitovan tonttijaon tietomalli perustuu muihin paikkatiedon ISO-standardeihin, joista keskeisimpiä ovat ISO 19103 (UML-kielen käyttö paikkatietojen mallinnuksessa), ISO 19107 (sijaintitiedon mallintaminen) ja ISO 19108 (aikaan sidotun tiedon mallintaminen).

Muualla määritellyt luokat ja tietotyypit

CharacterString

Kuvaa yleisen merkkijonon, joka koostuu 0..* merkistä, merkkijonon pituudesta, merkistökoodista ja maksimipituudesta. Määritelty rajapinta-tyyppisenä ISO 19103-standardissa.

LanguageString

Kuvaa kielikohtaisen merkkijonon. Laajentaa CharacterString-rajapintaa lisäämällä siihen language-attribuutin, jonka arvo on LanguageCode-koodiston arvo. Kielikoodi voi ISO 19103-standardin määritelmän mukaan olla mikä tahansa ISO 639 -standardin osa.

Number

Kuvaa yleisen numeroarvon, joka voi olla kokonaisluku, desimaaliluku tai liukuluku. Määritelty rajapintana ISO 19103-standardissa.

Integer

Laajentaa Number-rajapintaa kuvaamaan numeron, joka on kokonaisluku ilman murto- tai desimaaliosaa. Määritelty rajapintana ISO 19103-standardissa.

Decimal

Laajentaa Number-rajapintaa kuvaamaan numeron, joka on desimaaliluku. Decimal-rajapinnan toteuttava numero voidaan ilmaista virheettä yhden kymmenysosan tarkkuudella. Määritelty rajapintana ISO 19103-standardissa. Decimal-numeroita käytetään, kun desimaalien käsittelyn tulee olla tarkkaa, esim. rahaan liityvissä tehtävissä.

Real

Laajentaa Number-rajapintaa kuvaamaan numeron, joka on tarkkudeltaan rajoitettu liukuluku. Real-rajapinnan numero voi ilmaista tarkasti vain luvut, jotka ovat 1/2:n (puolen) potensseja. Määritelty rajapintana ISO 19103-standardissa. Käytännössä esitystarkkuus riippuu numeron tallentamiseen varattujen bittien määrästä, esim. float (32-bittinen) (tarkkuus 7 desimaalia) ja double (64-bittinen) (tarkkuus 15 desimaalia).

TM_Object

Aikamääreiden yhteinen yläluokka, jota käytetään, mikäli arvo voi olla joko yksittäinen ajanhetki tai aikaväli. Määritelty luokkana ISO 19108-standardissa.

TM_Instant

Kuvaa yksittäisen ajanhetken 0-ulotteisena ajan geometriana, joka vastaa pistettä avaruudessa. Määritelty luokkana ISO 19108-standardissa. Aikapisteen arvo on määritelty TM_Position-luokalla ISO 8601-standardin mukaisilla päivämäärä- tai kellonaikakentilla tai niiden yhdistelmällä, tai muulla TM_TemporalPosition-luokan avulla kuvatulla aikapisteellä. Viimeksi mainitun luokan attribuutti indeterminatePosition mahdollistaa ei-täsmällisen ajanhetken ilmaisemisen liittämällä mahdolliseen arvoon luokittelun tuntematon, nyt, ennen, jälkeen tai nimi.

TM_Period

Kuvaa aikavälin TM_Instant-tyyppisten begin- ja end-attribuuttien avulla. Molemmat attribuutit ovat pakollisia, mutta voivat sisältää tuntemattoman arvon hyödyntämällä indeterminatePosition = unknown -attribuuttia. Määritelty luokkana ISO 19108-standardissa.

URI

Määrittää merkkijonomuotoisen Uniform Resource Identifier (URI) -tunnuksen ISO 19103-standardissa. URIa voi käyttää joko pelkkänä tunnuksena tai resurssin paikantimena (Uniform Resource Locator, URL).

Geometry

Kaikkien geometria-tyyppien yhteinen rajapinta ISO 19107-standardissa. Tyypillisimpiä ISO 19107-standardin Geometry-rajapintaa laajentavia rajapintoja ovat Point, Curve, Surface ja Solid sekä Collection, jota käyttämällä voidaan kuvata geometriakokoelmia (multipoint, multicurve, multisurface, multisolid).

Point

Täsmälleen yhdestä pisteestä koostuva geometriatyyppi. Määritelty rajapintana ISO 19107-standardissa.

Tietomallin yleispiirteet

Tietomalli perustuu kaavatietomallin yhteiskäyttöisiin tietokomponentteihin. Kaavatietomallin MKP-ydin (maankäyttöpäätökset, MKP) kuvaa maankäyttöpäätösten tietomallintamisessa yleiskäyttöisiksi suunnitellut luokat ja niihin liittyvät koodistot, joita hyödynnetään sitovan tonttijaon soveltamisprofiilin kautta. MKP-ytimen lisäksi hyödynnetään laajasti Kaavatietomallin abstrakteja ja muita luokkia sitovan tonttijaon tietomallin määrittelemien koodistojen ja soveltamisprofiilin avulla.

Sitovan tonttijaon UML-luokkakaaviot ovat saatavilla erillisellä UML-kaaviot-sivulla.

Kaavatietomallin ja sitovan tonttijaon tietomallin suhde ja tietovirrat

Kaavatietomallin mukaiset kaavamääräykset, joiden laji-attribuutin arvo on Tonttijako-koodin Esitontti tai Sitova tonttijako laadittava, ovat aluemaisia lähtötietoja sitovan tonttijaon laatimiselle.

Sitovan tonttijaon tietomallin esitonteille kaavamääräykset linkitetään suoraan kaavatietomallista. Linkitys tietomallien välillä perustuu viittaustunnukseen, joka muodostetaan sitovan tonttijaon tietomallin Kaavamaarays-luokan liittyvanKaavamaarayksenTunnus-attribuutille annettavalla kaavatietomallin Kaavamaarays-luokan viittaustunnus -attribuutilla. Tällä vältytään toisteellisen kaavamääräystiedon tuottamiselta. Sitovan tonttijaon tietomalli mahdollistaa kuitenkin sitovan tonttijaon laatijan määrittää kerrosala laskennallisesti esitonttikohteille.

Elinkaarisäännöt-sivulla Asemakaavan suhde esitonttikohteeseen -luvussa on kuvattu kaavatiedon elinkaaren vaikutukset esitonttikohteen elinkaareen.

Yhteiset (MKP-ydin)

VersioituObjekti

Englanninkielinen nimi: VersionedObject

Stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Yhteinen yläluokka kaikille sitovan tonttijaon versiohallituille luokille. Kuvaa kaikkien kohdetyyppien yhteiset ominaisuudet ja assosiaatiot.

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
paikallinenTunnus CharacterString 0..1 kohteen pääavain (id)
nimiavaruus URI 0..1 tunnusten nimiavaruus
viittausTunnus URI 0..1 johdettu nimiavaruudesta, luokan englanninkielisestä nimestä ja paikallisesta tunnuksesta
identiteettiTunnus CharacterString 0..1 kohteen versioriippumaton tunnus
tuottajakohtainenTunnus CharacterString 0..1 kohteen tunnus tuottajatietojärjestelmässä
viimeisinMuutos TM_Instant 0..1 ajanhetki, jolloin kohteen tietoja on viimeksi muutettu tuottajatietojärjestelmässä
tallennusAika TM_Instant 0..1 ajanhetki, jolloin kohde on tietojärjestelmään

AlueidenkäyttöJaRakentamisasia

Englanninkielinen nimi: AreaUseAndLandUseMatter

Erikoistaa luokkaa VersioituObjekti.

Stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
nimi LanguageString 0..* asian nimi
kuvaus LanguageString 0..* asian kuvausteksti
metatietokuvaus URI 0..1 viittaus ulkoiseen metatietokuvaukseen
elinkaarentila AbstraktiElinkaarentila 1 yleisimmät arvot vireillä oleva, hyväksytty tai voimassa
vireilletuloAika TM_Instant 0..1 aika, jolloin asia on tullut vireille
asianLiite Asiakirja 0..* liittyvän asian liite
asianhallintaTunnus Tunnusarvo 0..* asiaan liittyvä tunnus
aluerajaus Geometry 0..1 asiaan geometrinen rajaus

AlueidenkäyttöJaRakentamispäätös

Englanninkielinen nimi: AreaUseAndLandUseDecision

Erikoistaa luokkaa VersioituObjekti.

Stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
antopäivämäärä Date 0..1 päätöksen antopäivämäärä
julkaisemispäivämäärä Date 0..1 julkaisemis päivämäärä
lainvoimaisuuspäivämäärä Date 0..1 lainvoimaisuus päivämäärä
nimi LanguageString 0..* asian nimi
kuvaus LanguageString 0..* asian kuvausteksti
metatietokuvaus URI 0..1 viittaus ulkoiseen metatietokuvaukseen
päätösasiakirja Asiakirja 0..* päätöksen asiakirja
päätöspykälä LanguageString 0..* päätöspykälä
päätöspäivämäärä Date 0..1 päätöspäivämäärä
päätösteksti LanguageString 0..* päätösteksti
voimassaoloAika TM_Period 0..1 aikaväli, jona asiasta tehty päätös suunnitelmineen ja säännöksineen on lainvoimainen

RakennetunYmpäristönKohde

Erikoistaa luokkaa VersioituObjekti, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Kaikkien sitovaan tonttijakoon liittyvien paikkatietokohteiden yhteinen abstrakti yläluokka. Kohteen geometria voi olla 2-ulotteinen piste,tai alue, tai 3-ulotteinen kappale. Moniosaiset geometriat (multigeometry) ovat sallittuja.

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
geometria geometry 0..1 rakennetunympäristön kohteen sijainti
pystysuunteinenRajaus Korkeusvali 0..1 kolmiulotteisen rakennetunympäristön kohteen ja alin korkeus
rinnakkainenTunnus Tunnusarvo 0..* rakennetunympäristön kohteen tunnusarvo tai rajapisteen numero
nimi LanguageString 0..* rakennetunympäristön kohteen mahdollinen nimi

Assosiaatiot

Roolin nimi Kohde Kardinaliteetti Kuvaus
liittyvaKohde Kaavakohde 0..* kohde, joka liittyy tähän kohteeseen. Kukin assosiaatio voi sisältää rooli-määreen tyyppiä LanguageString, joka kuvaa miten kohde liittyy tähän kohteeseen.

Asiakirja

Englanninkielinen nimi: Document

Kuvaa käsitteen AbstraktiAsiankirjanLaji. Erikoistaa luokkaa VersioituObjekti.

Stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
asiakirjaTunnus URI 0..* asiakirjan pysyvä tunnus, esim. diaarinumero tai muu dokumentinhallinnan tunnus
laji AbstraktiAsiakirjanLaji 1 asiakirjan tyyppi
lisatietolinkki URI 0..1 viittaus ulkoiseen lisätietokuvaukseen asiakirjasta
metatietolinkki URI 0..1 viittaus ulkoiseen metatietokuvaukseen asiakirjasta
nimi LanguageString 0..* asiakirjan nimi
rooli LanguageString 0..* asiakirjan rooli

Lahtotietoaineisto

Englanninkielinen nimi: InputDataset

Kuvaa käsitteen Lahtotietoaineisto, erikoistaa luokkaa VersioituObjekti, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Ominaisuudet

Nimi Name Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
aineistoTunnus datasetIdentifier URI 0..* lähtötietoaineiston tunnus
nimi name LanguageString 0..* aineiston nimi
laji type LahtotietoaineistonLaji 1 aineiston tyyppi
aluerajaus boundary Geometry 0..* maantieteellinen alue, jota ainesto koskee
lisatietolinkki additionalInformationLink URI 0..1 viittaus ulkoiseen lisätietokuvaukseen asiakirjasta
metatietokuvaus metadata URI 0..1 viittaus ulkoiseen metatietokuvaukseen

Tapahtuma

Englanninkielinen nimi: AbstractEvent

Erikoistaa luokkaa VersioituObjekti.

Stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
nimi LanguageString 0..* tapahtuman kuvaus
tapahtumaAika TM_Object 0..1 tapahtuman aika (hetki tai aikaväli)
kuvaus LanguageString 0..* tapahtuman tekstimuotoinen kuvaus

Kasittelytapahtuma

Englanninkielinen nimi: AbstractHandlingEvent

Kuvaa käsitteen käsittelytapahtuma. Erikoistaa luokkaa Tapahtuma.

Stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
laji AbstraktiKasittelytapahtumanLaji 1 käsittelytapahtuman tyyppi

Vuorovaikutustapahtuma

Englanninkielinen nimi: AbstractInteractionEvent

Kuvaa käsitteen Vuorovaikutustapahtuma. Erikoistaa luokkaa Tapahtuma.

Stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
laji AbstraktiVuorovaikutustapahtumanLaji 1 vuorovaikutustapahtuman tyyppi

HallinnollinenAlue

Englanninkielinen nimi: AdministrativeArea

Stereotyyppi: Interface (rajapinta)

Hallinnollinen alue on kuvattu sitovan tonttijaon tietomallissa ainoastaan rajapintana, koska sen mallintaminen on kuulu sitovan tonttijaon tietomallin sovellusalaan. Toteuttavien tietojärjestelmien tulee tarjota rajapinnan määrittelemät vähimmäistoiminnallisuudet.

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
hallintoaluetunnus CharacterString 1 palauttaa hallinnollisen alueen tunnuksen
alue geometry 1 palauttaa hallinnollisen alueen aluerajauksen
nimi CharacterString 1 palauttaa hallinnollisen alueen nimen valitulla kielellä

Rajapiste

Englanninkielinen nimi: Organization

Stereotyyppi: Interface (rajapinta)

Organisaatio on kuvattu sitovan tonttijaon tietomallissa ainoastaan rajapintana, koska sen mallintaminen on kuulu sitovan tonttijaon tietomallin sovellusalaan. Toteuttavien tietojärjestelmien tulee tarjota rajapinnan määrittelemät vähimmäistoiminnallisuudet.

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
rajapyykinTaiPisteenTunnus URI 1..* sitovassa tonttijaossa osoitettu pistemäinen kohde, joka kuvaa kiinteistönmuodostustoimituksessa osoitettavaa rajapistettä tai rajamerkkiä

SuunnitelmanLaatija

Kuvaa käsitteen Suunnitelman laatija, erikoistaa luokkaa VersioituObjekti, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
nimi CharacterString 1 laatijan nimi
nimike LanguageString 0..* ammatti- tai virkanimike

Koodistot

SitovanTonttijaonAsiakirjanLaji

Englanninkielinen nimi: PlotPlanDocumentKind

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_TonttijakosuunnitelmanAsiakirjanLaji

Nimi: Sitovan tonttijaon asiakirjan laji

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_TonttijakosuunnitelmanAsiakirjanLaji 

AbstraktiKasittelytapahtumanLaji

Englanninkielinen nimi: AbstractHandlingEventKind

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Käsittelytapahtumien lajit kuvataan MKP-ydin -paketissa abstraktina koodistona, jota laajennetaan kunkin maankäyttöpäätöksen prosessin konkreettisten arvojen mukaisesti niiden tietomalleissa.

AbstraktiVuorovaikutustapahtumanLaji

Englanninkielinen nimi: AbstractInteractionEventKind

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Vuorovaikutustapahtumien lajit kuvataan MKP-ydin -paketissa abstraktina koodistona, jota laajennetaan kunkin maankäyttöpäätöksen prosessin konkreettisten arvojen mukaisesti niiden tietomalleissa.

Sitovan tonttijaon tiedot

SitovaTonttijako

Kuvaa käsitteen Sitova tonttijako, erikoistaa luokkaa AbstraktiMaankayttoasia, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
laji Codelist 1 kertoo, millainen sitova tonttijako on laadittu
sitovanTonttijaonTunnus CharacterString 1 yksilöivä ID
sitovanTonttijaonkumoutumistieto SitovanTonttijaonKumoutumistieto 0..* sitovan tonttijaon tai sen osa, jonka tämä tonttijakosuunnitelma kumoaa
voimassaoloAika TM_Period 0..1 aika, jolloin sitova tonttijako on tullut vireille
hyvaksymisAika TM_Instant 0..1 aika, jolloin sitova tonttijako on tullut virallisesti hyväksyttyä
digitaalinenAlkupera DigitaalinenAlkupera 0..1 luokittelu alunperin tietomallin mukaan luotuihin ja jälkeenpäin digitoituihin sitoviin tonttijakoihin

AbstraktiMaankayttoasia-luokasta peritytyvä attribuutti aluerajauus kuvaa sitovan tonttijaon suunnittelualueen.

Assosiaatiot

Roolin nimi Kohde Kardinaliteetti Kuvaus
tonttijakotontti Tonttijakotontti 1 paikkatietokohde, johon kohdistuu kaavamääräyksiä tai -suosituksia
laatija SuunnitelmanLaatija 1 Sitovan tonttijaon suunnitelman laatija

Kaavayksikkö

Kuvaa käsitteen Kaavayksikkö, erikoistaa luokkaa RakennetunYmpäristönKohde, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
suhdePeruskiinteistoon suhdePeruskiinteistoon 0..1 luokittelu tonttijakotonttiin sijoittumisesta suhteessa peruskiinteistöön, joka merkitään vain 3D-tonttijakotonttikohteelle
kaavayksikönTunnus URI 1 yksilöivä ID
kaavayksikönElinkaarentila KaavayksikönElinkaarentila 1 yleisimmät arvot Numeron varaus, Vireillä, Voimassa, Kumottu, Kumoutunut
kaavayksikönLaji KaavayksikönLaji 1 yleisimmät arvot Kortteli, Korttelin osa, Ohjeellinen kaavan mukainen tontti, Sitovan tonttijaon (hyv.) mukainen tontti, Kiinteistörekisteriin merkitty tontti, Kiinteistörekisteriin merkitty yleinen alue
kiinteistö Muodostajakiinteisto 1..* tieto muodostajakiinteistöistä, josta/joista tonttijakotontti muodostetaan
pintaAla Number 0..* tonttijakotontin pinta-ala tai kolmiulotteisen tonttijakotontin projisoitu pinta-ala
muutoslaji KaavayksikönMuutosLaji 1 alueiden käytön ohjaustarpeeseen, kaavan sisältövaatimuksiin, prosessiin ja vastuulliseen hallintoviranomaiseen perustuva luokittelu
rakentamisenMäärä OminaisuudenArvo 0..* suunnitelman laatijan tallentama rakentamisen määrä kaavayksikölle
rakennettu boolean 0..1 tieto muun muassa rakentamattomasta rakennuspaikasta korotettua kiinteistöverotusta varten, onko tonttijakotontti rakennettu asemakaavan mukaisesti. Lisäksi tämän tiedon perusteella saadaan tieto kunnan kaavavarannosta.
rakennuskielto boolean 0..1 kuvaa, onko tonttijakotontilla rakennuskielto
voimassaoloAika TM_Period 0..1 aikaväli, jona asiasta tehty päätös suunnitelmineen ja säännöksineen on lainvoimainen

Assosiaatiot

Roolin nimi Kohde Kardinaliteetti Kuvaus
kaavakohde Kaavakohde 1 paikkatietokohde, johon kohdistuu kaavamääräyksiä tai -suosituksia
tonttijakotontti Tonttijakotontti 1 paikkatietokohde, johon kohdistuu kaavamääräyksiä tai -suosituksia
jyvitettyRakentamisenMäärä OminaisuudenArvo 0..* suunnitelman laatijan kohdentama rakentamisen määrän arvo kaavayksikölle kaavassa osoitetusta rakentamisen määrästä
kumoaaTonttijakotontin boolean 1 paikkatietokohde, johon kohdistuu kaavamääräyksiä tai -suosituksia
liittyväTonttijakotontti URI 0..* tonttijakotontti, johon kaavayksikkö liittyy

Tonttijakotontti

Kuvaa käsitteen Tonttijakotontti, erikoistaa luokkaa Kaavayksikkö, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Assosiaatiot

Roolin nimi Kohde Kardinaliteetti Kuvaus
liittyväKaavayksikkö URI 0..* kaavayksikkö, joka muuttaa tonttijakotontin kaavamääräyksiä tai kumoaa tonttijakotontin

Muodostajakiinteistö

Stereotyyppi: DataType (tietotyyppi)

Tieto muodostajakiinteistöistä, josta tonttijakotontti muodostetaan.

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
kiinteistöTunnus Tunnusarvo 1 kiinteistörekisteriin merkityn rekisteriyksikön yksilöivä tunnus
muodostusPinta-ala Number 1 muodostavan rekisterikiinteistön pinta-alan määrä neliömetreissä

Kaavakohde

Kuvaa käsitteen Kaavakohde, erikoistaa luokkaa AbstraktiRakennetunYmpäristönKohde, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Assosiaatiot

Roolin nimi Kohde Kardinaliteetti Kuvaus
määräys URI 0..* viittaustunnus kaavaan sisältyvän kaavamääräyksen tietokohteeseen, joka liittyy tonttijakotonttiin

Kaavamääräys

Kuvaa käsitteen Kaavamääräys, erikoistaa luokkaa AbstraktiTietoyksikko, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

AbstraktiTietoyksikko

Erikoistaa luokkaa AbstraktiVersioituObjekti, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Kaikkien sitoviin tonttijakoihin liittyvien tietoelementtien yhteinen abstrakti yläluokka.

laji Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
arvo Arvo 0..* kuvaa sitovan tonttijaon laatijan tulkitsemaa arvoa esim. rakentamisen määrä

SitovanTonttijaonKumoutumistieto

Stereotyyppi: DataType (tietotyyppi)

Kumoamistieto yksilöi mitä sitovia tonttijakoja tai niiden tonttijakotontteja sitova tonttijako kumoaa lainvoimaiseksi tullessaan.

laji Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
kumoutuvanSitovanTonttijaonTunnus URI 1 sitova tonttijako, johon kumoaminen kohdistuu
kumoutuvanTonttijakotontinTunnus URI 0..* tonttijakotontti, johon kumoutuminen kohdistuu

Koodistot

SitovanTonttijaonLaji

Englanninkielinen nimi: PlotDivisionKind

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_TonttijakosuunnitelmanLaji

Nimi: Sitovan tonttijaon laji

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_TonttijakosuunnitelmanLaji 

SitovanTonttijaonElinkaarentila

Erikoistaa luokkaa AbstraktiElinkaarentila.

Englanninkielinen nimi: PlotDivisionLifeCycleState

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_TonttijakosuunnitelmanElinkaarentila

Nimi: Sitovan tonttijaon elinkaaren tila

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_TonttijakosuunnitelmanElinkaarentila 

KaavayksikonElinkaarentila

Erikoistaa luokkaa AbstraktiElinkaarentila.

Englanninkielinen nimi: PlotUnitLifeCycleState

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_KaavayksikonElinkaarentila

Nimi: Kaavayksikön elinkaaren tila

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavayksikonElinkaarentila 

SitovaonTonttijaonAsiakirjanLaji

Erikoistaa luokkaa AbstraktiAsiakirjanLaji.

Englanninkielinen nimi: PlotDivisionDocumentType

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_TonttijakosuunnitelmanAsiakirjanLaji

Nimi: Sitovaa tonttijakoa koskevan asiakirjan laji

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_TonttijakosuunnitelmanAsiakirjanLaji 

SuhdePeruskiinteistoon

Englanninkielinen nimi: RelationToBaseProperty

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_SuhdePeruskiinteistoon

Nimi: Tonttijakotontin suhde peruskiinteistöön

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_SuhdePeruskiinteistoon 

SitovanTonttijaonVuorovaikutustapahtumanLaji

Erikoistaa luokkaa AbstraktiVuorovaikutustapahtumanLaji.

Englanninkielinen nimi: PlotDivisionPublicParticipationEventKind

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_TonttijakosuunnitelmanVuorovaikutustapahtumanLaji

Nimi: Sitovan tonttijaon vuorovaikutustapahtuman laji

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_TonttijakosuunnitelmanVuorovaikutustapahtumanLaji 

SitovanTonttijaonKasittelytapahtumanLaji

Erikoistaa luokkaa AbstraktiKasittelytapahtumanLaji.

Englanninkielinen nimi: PlotDivisionHandlingEventKind

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

KaavayksikönMuutosLaji

Englanninkielinen nimi: PlanUnitChangeInform

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_KaavanMuutostieto

Nimi: Kaavayksikön muutoslaji (asemakaava)

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavanMuutostieto 

KaavayksikönLaji

Englanninkielinen nimi: PlanUnitKind

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_KaavayksikonLaji

Nimi: Kaavayksikön laji (asemakaava)

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavayksikonLaji