Suomen ympäristökeskus

Rakennetun ympäristön yhteiset tietokomponentit - loogisen tason tietomalli

 1. Yleistä
 2. Normatiiviset viittaukset
 3. Standardienmukaisuus
  1. Muulla määritellyt luokat ja tietotyypit
   1. CharacterString
   2. LanguageString
   3. Number
   4. Integer
   5. Decimal
   6. Real
   7. TM_Object
   8. TM_Instant
   9. TM_Period
   10. URI
   11. Geometry
   12. Point
 4. Tietomallin yleispiirteet
 5. Ydin
  1. VersioituObjekti
  2. AlueidenkäyttöJaRakentamisasia
  3. AlueidenkäyttöJaRakentamispäätös
  4. AlueidenkäyttöJaRakentamismääräys
  5. Tietoryhmä
  6. Tietoyksikkö
  7. RakennetunYmpäristönKohde
  8. Liiteasiakirja
  9. Asiakirja
  10. Asiasana
  11. HallinnollinenAlue
  12. Henkilö
  13. Organisaatio
  14. Toimija
 6. Alueidenkäyttö
  1. Alueidenkäyttöasia
  2. Alueidenkäyttöpäätös
  3. Alueidenkäyttösuunnitelma
  4. AlueidenkäyttösuunnitelmanHyväksymispäätös
  5. Lähtötietoaineisto
 7. Rakennetun ympäristön luvat
  1. RakennetunYmpäristönLupa
  2. RakennetunYmpäristönLupaAsia
  3. RakennetunYmpäristönLupahakemus
  4. RakennetunYmpäristönLupapäätös
  5. LainTaiAsetuksenMääräys
  6. Säädösviite
  7. MääräyksestäPoikkeaminen
  8. Lupamääräys
 8. Suureet ja arvot
  1. AbstraktiSuureenArvo
  2. Suure
  3. SuureenArvo
  4. VaihtoehtoinenSuureenArvo
  5. EhdollinenSuureenArvo
  6. Ehto
  7. Ehtolause
  8. SuureenArvoEhto
  9. OminaisuudenArvo
  10. Aikaväliarvo
  11. Ajanhetkiarvo
  12. GeometriaArvo
  13. Koodiarvo
  14. NumeerinenArvo
  15. NumeerinenArvoväli
  16. Korkeuspiste
  17. Korkeusväli
  18. Tunnusarvo
  19. Tekstiarvo
 9. Tapahtumat
  1. Tapahtuma
  2. Käsittelytapahtuma
  3. Vuorovaikutustapahtuma
 10. Apuluokat
  1. OsallistumisJaArviointisuunnitelma
  2. Rajapiste
  3. SuunnitelmanLaatija
  4. Kiinteistö
  5. Osoite
 11. Koodistot
  1. AbstraktiAsiakirjanLaji
  2. AbstaktiAsianElinkaaritila
  3. AbstraktiKäsittelytapahtumanLaji
  4. AbstraktiLupamääräyksenLaji
  5. AbstraktiLähtötietoaineistonLaji
  6. AbstraktiPoikkeamisenLaji
  7. AbstraktiVuorovaikutustapahtumanLaji
  8. ArvonOperaattori
  9. AsiakirjanJulkisuusluokka
  10. DigitaalinenAlkuperä
  11. EhtolauseenKonnektiivi
  12. HenkilötietosisällönLaji
  13. KiinteistörakisteriyksikönLaji
  14. LupahakemuksenElinkaaritila
  15. LuvanElinkaaritila
  16. OikeusvaikutteisuudenLaji
  17. OsoitteenKäyttötarkoitus
  18. PäätöksenElinkaaritila
  19. PäätöksenTulos

Yleistä

Normatiiviset viittaukset

Seuraavat dokumentit ovat välttämättömiä tämän dokumentin täysipainoisessa soveltamisessa:

Standardienmukaisuus

Kuvattu tietomalli perustuu ISO 19109-standardin yleinen kohdetietomalliin (General Feature Model, GFM), joka määrittelee rakennuspalikat paikkatiedon ISO-standardiperheen mukaisten sovellusskeemojen määrittelyyn. GFM kuvaa muun muassa metaluokat FeatureType, AttributeType ja FeatureAssociationType. Kaavatietomallissa kaikki tietokohteet, joilla on tunnus ja jota voivat esiintyä erillään toisista kohteista on määritelty kohdetyypeinä (stereotyyppi FeatureType. Sellaiset tietokohteet, joilla ei ole omaa tunnusta ja jotka voivat esiintyä vain kohdetyyppien attribuuttien arvoina on määritelty ISO 19103-standardin DataType-stereotyypin avulla.

ISO 19109 -standardin lisäksi tietomalli perustuu muihin paikkatiedon ISO-standardeihin, joista keskeisimpiä ovat ISO 19103 (UML-kielen käyttö paikkatietojen mallinnuksessa), ISO 19107 (sijaintitiedon mallintaminen) ja ISO 19108 (aikaan sidotun tiedon mallintaminen).

Muulla määritellyt luokat ja tietotyypit

CharacterString

Kuvaa yleisen merkkijonon, joka koostuu 0..* merkistä, merkkijonon pituudesta, merkistökoodista ja maksimipituudesta. Määritelty rajapinta-tyyppisenä ISO 19103-standardissa.

LanguageString

Kuvaa kielikohtaisen merkkijonon. Laajentaa CharacterString-rajapintaa lisäämällä siihen language-attribuutin, jonka arvo on LanguageCode-koodiston arvo. Kielikoodi voi ISO 19103-standardin määritelmän mukaan olla mikä tahansa ISO 639 -standardin osa.

Number

Kuvaa yleisen numeroarvon, joka voi olla kokonaisluku, desimaaliluku tai liukuluku. Määritelty rajapintana ISO 19103-standardissa.

Integer

Laajentaa Number-rajapintaa kuvaamaan numeron, joka on kokonaisluku ilman murto- tai desimaaliosaa. Määritelty rajapintana ISO 19103-standardissa.

Decimal

Laajentaa Number-rajapintaa kuvaamaan numeron, joka on desimaaliluku. Decimal-rajapinnan toteuttava numero voidaan ilmaista virheettä yhden kymmenysosan tarkkuudella. Määritelty rajapintana ISO 19103-standardissa. Decimal-numeroita käytetään, kun desimaalien käsittelyn tulee olla tarkkaa, esim. rahaan liityvissä tehtävissä.

Real

Laajentaa Number-rajapintaa kuvaamaan numeron, joka on tarkkudeltaan rajoitettu liukuluku. Real-rajapinnan numero voi ilmaista tarkasti vain luvut, jotka ovat 1/2:n (puolen) potensseja. Määritelty rajapintana ISO 19103-standardissa. Käytännössä esitystarkkuus riippuu numeron tallentamiseen varattujen bittien määrästä, esim. float (32-bittinen) (tarkkuus 7 desimaalia) ja double (64-bittinen) (tarkkuus 15 desimaalia).

TM_Object

Aikamääreiden yhteinen yläluokka, käytetään, mikäli arvo voi olla joko yksittäinen ajanhetki tai aikaväli. Määritelty luokkana ISO 19108-standardissa.

TM_Instant

Kuvaa yksittäisen ajanhetken 0-ulotteisena ajan geometriana, joka vastaa pistettä avaruudessa. Määritelty luokkana ISO 19108-standardissa. Aikapisteen arvo on määritelty TM_Position-luokalla yhdistelmänä ISO 8601-standin mukaisia päivämäärä- tai kellonaika-kenttiä tai näiden yhdistelmää, tai muuta TM_TemporalPosition-luokan avulla kuvattua aikapistettä. Viimeksi mainitun luokan attribuutti indeterminatePosition mahdollistaa ei-täsmällisen ajanhetken ilmaisemisen liittämällä mahdolliseen arvoon luokittelun tuntematon, nyt, ennen, jälkeen tai nimi.

TM_Period

Kuvaa aikavälin TM_Instant-tyyppisten begin- ja end-attribuuttien avulla. Molemmat attribuutit ovat pakollisia, mutta voivat sisältää tuntemattoman arvon indeterminatePosition = unknown -attribuutin arvon avulla annettuna. Määritelty luokkana ISO 19108-standardissa.

URI

Määrittää merkkijonomuotoisen Uniform Resource Identifier (URI) -tunnuksen ISO 19103-standardissa. URIa voi käyttää joko pelkkänä tunnuksena tai resurssin paikantimena (Uniform Resource Locator, URL).

Geometry

Kaikkien geometria-tyyppien yhteinen rajapinta ISO 19107-standardissa. Tyypillisimpiä ISO 19107-standardin Geometry-rajapintaa laajentavia rajapintoja ovat Point, Curve, Surface ja Solid sekä Collection, jota käyttämällä voidaan kuvata geometriakokoelmia (multipoint, multicurve, multisurface, multisolid).

Point

Täsmälleen yhdestä pisteestä koostuva geometriatyyppi. Määritelty rajapintana ISO 19107-standardissa.

Tietomallin yleispiirteet

Ydin

VersioituObjekti

AlueidenkäyttöJaRakentamisasia

AlueidenkäyttöJaRakentamispäätös

AlueidenkäyttöJaRakentamismääräys

Tietoryhmä

Tietoyksikkö

RakennetunYmpäristönKohde

Liiteasiakirja

Asiakirja

Asiasana

HallinnollinenAlue

Henkilö

Organisaatio

Toimija

Alueidenkäyttö

Alueidenkäyttöasia

Alueidenkäyttöpäätös

Alueidenkäyttösuunnitelma

AlueidenkäyttösuunnitelmanHyväksymispäätös

Lähtötietoaineisto

Rakennetun ympäristön luvat

RakennetunYmpäristönLupa

RakennetunYmpäristönLupaAsia

RakennetunYmpäristönLupahakemus

RakennetunYmpäristönLupapäätös

LainTaiAsetuksenMääräys

Säädösviite

MääräyksestäPoikkeaminen

Lupamääräys

Suureet ja arvot

AbstraktiSuureenArvo

Suure

SuureenArvo

VaihtoehtoinenSuureenArvo

EhdollinenSuureenArvo

Ehto

Ehtolause

SuureenArvoEhto

OminaisuudenArvo

Aikaväliarvo

Ajanhetkiarvo

GeometriaArvo

Koodiarvo

NumeerinenArvo

NumeerinenArvoväli

Korkeuspiste

Korkeusväli

Tunnusarvo

Tekstiarvo

Tapahtumat

Tapahtuma

Käsittelytapahtuma

Vuorovaikutustapahtuma

Apuluokat

OsallistumisJaArviointisuunnitelma

Rajapiste

SuunnitelmanLaatija

Kiinteistö

Osoite

Koodistot

AbstraktiAsiakirjanLaji

AbstaktiAsianElinkaaritila

AbstraktiKäsittelytapahtumanLaji

AbstraktiLupamääräyksenLaji

AbstraktiLähtötietoaineistonLaji

AbstraktiPoikkeamisenLaji

AbstraktiVuorovaikutustapahtumanLaji

ArvonOperaattori

AsiakirjanJulkisuusluokka

DigitaalinenAlkuperä

EhtolauseenKonnektiivi

HenkilötietosisällönLaji

KiinteistörakisteriyksikönLaji

LupahakemuksenElinkaaritila

LuvanElinkaaritila

OikeusvaikutteisuudenLaji

OsoitteenKäyttötarkoitus

PäätöksenElinkaaritila

PäätöksenTulos