Suomen ympäristökeskus

Laatusäännöt

 1. Johdanto
 2. Yhteiset laatusäännöt
  1. UML-mallin mukaisuus
  2. Tunnisteet ja sisäisten viittausten eheys
  3. Elinkaarisääntöjen mukaisuus
  4. Merkkijonojen käyttö
   1. Merkistöt
   2. Monikielinen sisältö ja kielikoodit
   3. Enimmäispituudet
  5. Geometriat
   1. Geometriatyypit
   2. Sallitut koordinaatistot ja koordinaattijärjestys
   3. Geometrinen ja topologinen eheys
  6. Päivämäärät ja kelloanajat
 3. Luokkakohtaiset säännöt
  1. Rakentamis,- purkamis-, poikkeamis- ja maisematyölupa asiat
  2. Rakentamislupahakemus
  3. Rakentamislupa
  4. ToimenpiteenJatkoaikapäätös
  5. Rakentamishanke
  6. Katselmus

Johdanto

Yhteiset laatusäännöt

UML-mallin mukaisuus

Vaatimus 
laatu/vaat-uml-mukaisuus

Tietomallin loogisen tietomallin toteutusten tulee noudattaa tietomallin UML-kielisen luokkakaavion määrityksiä luokkien attribuuttien ja assosiaatioiden kardinaliteetin ja tyypin suhteen.

Vaatimus 
laatu/vaat-uml-toteutus

Kunkin fyysisen tietomallin kuvauksessa tulee määritellä minkälaista rakennetta ja tietotyyppiä kukin loogisen tietomallin luokka ja attribuutin tyyppi vastaa fyysisessä mallissa. Attribuutit ja assosiaatiot, joiden kardinaliteetti on loogisessa tietomallissa 0..1 tai 0..* voivat puuttua fyysisen tietomallin mukaisista objekteista.

Tunnisteet ja sisäisten viittausten eheys

Vaatimus 
laatu/vaat-tunnukset-viittaukset

Tietomallin versioitavilla tietokohteilla tulee olla yksilöivät tunnukset, joiden luomisessa ja käyttämisessä viittaamiseen toisiin tietokohteisiin tulee noudattaa elinkaarisääntöjen luvun Tunnukset ja niiden hallinta vaatimuksia.

Elinkaarisääntöjen mukaisuus

Vaatimus 
laatu/vaat-elinkaarisaannot

Tietomallin mukaisten aineistojen tulee noudattaa elinkaarisääntöjen vaatimuksia, ja niiden on suositeltavaa noudattaa elinkaarisääntöjen suosituksia. Vaatimukset ja suositukset on erotettu selkeästi elinkaarisääntöjen muusta sisällöstä.

Merkkijonojen käyttö

Merkistöt

Vaatimus 
laatu/vaat-merkisto-utf8

Kaikki tietomallin tekstimuotoiset sisällöt on tiedonsiirtoa varten koodattava käyttäen UTF-8 -merkistökoodausta.

Monikielinen sisältö ja kielikoodit

Kaikki tietomallin tekstimuotoinen sisältö ilmaistaan ISO 19103 -standardin määrittelemän LanguageString-luokan avulla.

Vaatimus 
laatu/vaat-monikielisyys-kielikoodi

Kunkin LanguageString-luokan objektin tulee toteuttaa language-attribuutti, jonka arvona on ISO 639-2 -standardin mukainen terminologinen, kolmekirjaiminen kielikoodi code (ISO 639-2/T).

Tekstimuotoiset attribuutit on määritelty siten, että ne sisältävät nolla tai enemmän LanguageString-tyyppisiä arvoja.

Vaatimus 
laatu/vaat-yksi-teksti-per-kieli

Kunkin tekstimuotoista sisältöä kuvaavan attribuutin arvoina tulee olla enintään yksi LanguageString-tyyppinen arvo kutakin kielikoodia (language-attribuutti) kohti.

Enimmäispituudet

Vaatimus 
laatu/vaat-merkijono-pituus

Kunkin yhdellä kielellä annetun LanguageString-tyyppisen merkkijonon enimmäispituus on 2048 merkkiä.

Geometriat

Geometriatyypit

Vaatimus 
laatu/vaat-geom-piste-maar

Pistemäiset geometriat toteuttavat ISO 19107 -standardin määrittelemän Point-rajapinnan.

Vaatimus 
laatu/vaat-geom-2d-alue-maar

Aluemaiset geometriat toteuttavat ISO 19107 -standardin määrittelemän Surface-rajapinnan.

Sallitut koordinaatistot ja koordinaattijärjestys

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä tukee seuraavia koordinaatistoja:

Tiedon luovutuksen koordinaatistot

 • EPSG:4326, WGS84
  • Käytössä myös IFC-mallissa
 • EPSG:3857, Google Web Mercator
 • Tiedon luovutusrajapinnan käyttäjä voi pyytää vastauksen haluamassaan tuetussa koordinaatistossa, jolloin tietojärjestelmä muuntaa tarvittaessa varannossa olevan tiedon haluttuun kohdekoordinaatistoon.

Tiedon luovutuksen ja vastaanoton koordinaatistot

 • EPSG:3067, valtakunnallinen koordinaatisto.
 • EPSG:3873-3885 koordinaatistot tiedon luovutuksessa / tiedon vastaanotossa
 • Tiedon toimituksen yhteydessä tulee tallentaa tieto koordinaattijärjestelmästä ja korkeusjärjestelmästä (N2000), jossa tieto toimitettu.
Vaatimus 
laatu/vaat-koord-jarjestys

Geometrioiden ilmaisemisessa tulee noudattaa kunkin koordinaatiston määritelmässä annettua virallista koordinaattijärjestystä.

Geometrinen ja topologinen eheys

Vaatimus 
laatu/vaat-suljetut-ringit

Mikäli viiva on osa aluemaisen geometrian reunaviivaa, on sen oltava suljettu, eli sen alku- ja loppuppisteiden on oltava samat.

Vaatimus 
laatu/vaat-alue-kielletyt-leikkaukset

Aluemaisen geometrian ulkoreunan ja reikien reunaviivat eivät saa leikata itseään tai toisiaan. Kukin reunaviiva saa koskettaa alueen ulkoreunaa tai reiän reunaa, mukaanlukien se itse, vain yksittäisissä pisteissä.

Vaatimus 
laatu/vaat-yhteneva-alue

Aluemaisen geometrian sisäosan on oltava yhtenevä, eli minkä tahansa kahden alueen sisäpisteen välillä on voitava muodostaa yhtenäinen käyrä, joka kulkee kokonaan alueen sisällä.

Vaatimus 
laatu/vaat-mitattava-alue

Aluemaisen geometrian sisäosan pinta-ala on oltava mitattavissa, eli alueeseen tulee sisältyä pisteitä, jotka eivät ole osa alueen ulkoreunaa.

Vaatimus 
laatu/vaat-pinnan-orientaatio

Aluemaisten geometrioiden kiertosuuntien tulee noudattaa ISO 19107 -standardin määritelmää: Geometrioiden reunojen kiertosuunnat tulee valita siten, että pinnan yläpuolelta katsottuna ulkorajan reunan kiertosuunta on vastapäivään ja pinnan mahdollisten reikien reunojen kiertosuunnat ovat myötäpäivään. Mikäli pinta on osa 3-ulotteisten geometrian ulkorajaa, ulkopuoli vastaa yläpuolta.

Päivämäärät ja kelloanajat

Tietomallin yksittäisiä ajanhetkiä kuvaavat attribuutit ovat ISO 19108 -standardin määrittämää tyyppiä TM_Instant ja aikavälejä kuvaavat attribuutit tyyppiä TM_Period. Päivämäärät annetaan käyttäen Gregoriaanista kalenteria ja kellonajat käyttäen 24 tunnin kelloaikamuotoa alkaen kellonajasta 00:00:00.000 ja päättyen ajanhetkeen 23:59:59.999 (tunti, minuutti, sekunti, millisekunti).

Vaatimus 
laatu/vaat-ajanhetki-tarkkuus

Yksittäisiä ajanhetkiä kuvaavat attribuutit ilmaistaan joko pelkän päivämäärän tai päivämäärän ja kelloajan avulla. Päivämäärät ilmaistaan antamalla vuoden, kuukauden ja kuukauden päivän numeeriset arvot. Kellonajat ilmaistaan vähintään yhden minuutin ja enintään yhden millisekunnin tarkkuudella antamalla tunnin, minuutin, sekunnin ja millisekunnin numeeriset arvot.

Vaatimus 
laatu/vaat-aikavyohykkeet

Päivämäärien ja kellonaikojen yhteydessä voidaan antaa myös tieto aikavyöhykkeestä tai aikojen poikkeamasta UTC-ajasta. Mikäli muuta ei tietoa ei anneta, tulee ajanhetkitiedot tulkita siten, että ne kuvaavat Suomen aikaa noudattaen kyseisellä ajanhetkellä voimassaolleita asetuksia kesäaikaan liittyen.

Suositus 
laatu/suos-ajanhetki-muoto

Mikäli fyysinen tietomalli ei aseta ajanhetken muodolle rajoituksia, on suositeltavaa käyttää IETF RFC 3339 Date and Time on the Internet: Timestamps-standardin määrittelemää syntaksia.

Vaatimus 
laatu/vaat-aikavali-maar

Aikavälejä kuvaavat attribuutit voidaan antaa joko sekä alku- että loppuajanhetken avulla tai vain joko alku- tai loppuajanhetken avulla. Mikäli alkuajanhetkeä ei anneta, tulkitaan aikavälin sisältävän minkä tahansa ajanhetken loppuajanhetkeen saakka. Vastaavasti mikäli loppuajanhetkeä ei anneta, tulkitaan aikavälin sisältävän minkä tahansa ajanhetken alkujanhetkestä lähtien.

Luokkakohtaiset säännöt

Rakentamis,- purkamis-, poikkeamis- ja maisematyölupa asiat

Vaatimus 
laatu/vaat-lupa-asia-vaadittu-poikkeamislupa-asia

Mikäli rakentamisluvan myöntämisen edellytyksenä on myönnetty poikkeamislupa, poikkeamislupa-asiaa kuvaava RakennetunYmpäristönLupaAsia-luokan objekti liitetään RakentamislupaAsia-luokan objektiin assosiaation liittyväAsia avulla.

Vaatimus 
laatu/vaat-lupa-asia-hakemus

Rakentamis,- purkamis-, poikkeamis-, ja maisematyölupa-asioihin liittyvät lupahakemukset tulee liittää RakentamislupaAsia-, PurkamislupaAsia-, PoikkemislupaAsia-, RakentamislupaAsia- ja MaisematyölupaAsia-luokan objektiin assosiaatiolla hakemus.

Vaatimus 
laatu/vaat-lupa-asian-toimenpiteet

RakentamislupaAsia- tai PurkamislupaAsia-luokan objektin toimenpide-assosiaatioiden arvot kuvaavat ne rakentamis- ja purkamistoimenpiteet, joita koskevien lupien myöntämistä lupa-asiassa käsitellään.

Vaatimus 
laatu/vaat-lupa-asian-aluerajaus

RakentamislupaAsia-luokan objektin attribuutille aluerajaus arvoksi on annettava aluemainen tai monialuegeometria, joka sisältää kaikkien hakemuksella luvitettaviksi haluttujen toimenpiteiden rakennuspaikkojen sijannit.

Vaatimus 
laatu/vaat-lupa-asian-liitteet

Kukin lupahakemuksen liitetiedosto tulee kuvata RakentamislupaAsia-, PurkamislupaAsia-, PoikkemislupaAsia-, RakentamislupaAsia- ja MaisematyölupaAsia-luokan objektin attribuutin asianLiite avulla, mukaanlukien hakemuksen mukana mahdollisesti toimitettavat BIM-suunnitelmamallit ja rakennussuunnitelmat.

Vaatimus 
laatu/vaat-lupa-asian-elinkaaritila

RakentamislupaAsia-, PurkamislupaAsia-, PoikkemislupaAsia-, RakentamislupaAsia- ja MaisematyölupaAsia-luokan elinkaaritila-attribuuttien arvona tulee käyttää koodiston RakennusvalvontaAsianElinkaaritila arvoja.

Rakentamislupahakemus

Rakentamislupahakemus-luokan objektiin tallennetaan lupahakemuksen tiedot.

Vaatimus 
laatu/vaat-lupahakemus-jatetty

Kun lupahakemus on jätetty, eikä sitä ole peruttu jättäjän toimesta, tulee Rakentamislupahakemus-luokan objektin attribuutilla elinkaaritila olla arvo Jätetty.

Vaatimus 
laatu/vaat-lupahakemus-asia

Rakentamislupahakemus-luokan objekti tulee liittää lupahakemusasiaan assosiaatiolla asia.

Yhteen RakentamislupaAsiaan voidaan liittää myös useampi kuin yksi Rakentamislupahakemus. Esimerkiksi voidaan hakea ensin sijoitamislupaa ja täydentää sitä toteuttamislupahakemuksella. Lupa-asiassa voidaan tällöin tehdä päätös, jolla myönnetään vain yksi Rakentamislupa, jonka lupatyyppi on yhdistetty sijoittamis- ja toteuttamislupa.

Vaatimus 
laatu/vaat-lupahakemus-rakennussuunnitelma

Mikäli hakemukseen on liitetty rakennussuunnitelma, se tulee kytkeä Rakentamislupahakemus-luokan objektiin assosiaation rakennussuunnitelma avulla.

Vaatimus 
laatu/vaat-lupahakemus-suunnitelmamallit

Mikäli hakemukseen on liitetty BIM-suunnitelmamalleja, ne tulee kytkeä Rakentamislupahakemus-luokan objektiin assosiaation suunnitelmamalli avulla.

Vaatimus 
laatu/vaat-lupahakemus-lupatyyppi

Haettavan luvan tyyppi (sijoittamis- tai toteuttamislupa tai niiden yhdistelmä) tulee ilmaista Rakentamislupahakemus-luokan attribuutin lupatyyppi avulla. Haetun luvan tyypin ei tarvitse olla sama kuin lupaprosessin lopputuloksena mahdollisesti myönnetyn luvan tyypin.

Vaatimus 
laatu/vaat-lupahakemus-huoneiston-huoneiden-lkm

Kun Rakentamislupahakemus-luokan objektin liittyy RakentamislupaAsia- ja edelleen RakennuskohteenToimenpide-, RakennuskohteenMuutos- ja HuoneistonMuutos-luokkien kautta luokan Huoneisto objekteja, niiden attribuutti huoneidenLukumäärä on annettava.

Vaatimus 
laatu/vaat-haetut-poikkeamiset

Lupahakemuksessa tunnistetut rakentamistoimenpiteen toteuttamisen vaatimat vähäiset poikkeamiset AlueidenkäyttöJaRakentamismääräys-luokan avulla kuvatuista rakentamista koskevista määräyksistä kuvataan Rakentamislupahakemus-luokan perityn haettuPoikkeaminen-attribuutin arvojen avulla.

Vaatimus 
laatu/vaat-lupahakemus-peruttu

Kun lupahakemus on peruttu jättäjän toimesta, tulee Rakentamislupahakemus-luokan objektin attribuutilla elinkaaritila olla arvo Peruttu.

Rakentamislupa

Vaatimus 
laatu/vaat-myonnetyt-poikkeamiset

Lupapäätöksellä myönnetyt rakentamistoimenpiteen toteuttamisen vaatimat vähäiset poikkeamiset AlueidenkäyttöJaRakentamismääräys-luokan avulla kuvatuista rakentamista koskevista määräyksistä kuvataan Rakentamislupa-luokan perityn myönnettyPoikkeaminen-attribuutin arvojen avulla.

Vaatimus 
laatu/vaat-lupamaaraykset

Myönnettyyn rakentamislupaan sisältyvät lupamääräykset kuvataan Lupamääräys-luokan objektien avulla, ja ne liitetään osaksi luotavaa Rakentamislupa-luokan objektia sen assosiaation määräys avulla. Rakentamislupaan kuuluvien määräysten määräyksenLaji-attribuutin arvon tulee olla koodiston RakentamislupamääryksenLaji koodi.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-myonnetty-poikkeamislupa

Mikäli rakentamisluvan myöntämisen edellytyksenä on ollut erillinen poikkeamislupa, se liitetään luotavaan Rakentamislupa-luokan objektiin assosiaation liittyväLupa avulla.

Vaatimus 
laatu/vaat-rakentamisluvan-jarjestysnumero

Rakentamislupa-luokan objektilla tulee olla lupaTunnus-attribuutin arvo, joka sisältää myönnetyn rakentamisluvan järjestysnumero. Merkkijonon tulee koostua merkeistä “A” - “Ö” ja “0” - “9”, eikä se saa olla “000”.

ToimenpiteenJatkoaikapäätös

Vaatimus 
laatu/vaat-toimepiteen-jatkoaika

Myönnetyn rakentamisluvan piiriin kuuluvan rakentamiskohteen toimenpiteen aloittamisen jatkoajasta tehty päätös kuvataan tietomallissa ToimenpiteenJatkoaikapäätös-luokan objektina. Assosiaation jatkettuLupa tulee kohdistua siihen Rakentamislupa-luokan objektiin, johon kuuluvia toimenpiteitä jatkoaika koskee. Assosiaation toimenpide tulee viitata niihin RakennuskohteenToimenpide-luokan objekteihin, joiden aloittamista jatkoaikapäätös koskee. Jatkoaikapäätöksen jatkoajanPäättymispäivämäärä-attribuutin arvoa käytetään kyseisen Rakentamislupa-luokan objektin raukeamispäivämäärä-attribuutin sijaan arvoitaessa rakentamisluvan voimassaoloa kyseisten rakentamiskohteen toimenpiteiden osalta. Luvan lainvoimaiseksi tullessa asetettua alkuperäistä Rakentamislupa-luokan raukeamispäivämäärä-attribuutin arvoa ei muuteta jatkoaikapäätöksen yhteydessä.

Rakentamishanke

Yhdessä Rakentamishankkeessa voidaan toteuttaa useiden eri rakentamislupaprosessien kautta luvitettuja toimenpiteitä, sekä toimenpiteitä, jotka eivät vaadi rakentamislupaa.

Vaatimus 
laatu/vaat-rakentamishankkeen-luvat

Mikäli rakentamishankkeen toteuttamiseen vaaditaan yksi tai useampi myönnetty rakentamislupa tai muu rakennetun ympäristön lupa, ne tulee liittää Rakentamishanke-luokan objektiin assosiaation vaadittuLupa avulla.

Vaatimus 
laatu/vaat-rakentamishankkeeseen-ryhtyva

Hankkeeseen ryhtyvän toimijan tiedot on annettava assosiaation hankkeeseenRyhtyvä avulla.

Vaatimus 
laatu/vaat-rakentamishankkeen-tyonjohtaja

Hankkeen vastaavan työnjohtajan tiedot on annettava assosiaation vastaavaTyönjohtaja avulla.

Vaatimus 
laatu/vaat-rakentamishankkeen-tyonjohtaja

Rakentamishankkeen pääsuunnittelija, Rakennussuunnitelmista vastaava rakennussuunnittelija ja Erityissuunnitelmista vastaavat erityissuunnittelijat tulee liittää Rakentamishanke-luokan objektiin assosiaation suunnittelija avulla.

Vaatimus 
laatu/vaat-rakentamishankkeeseen-paivamaarat

Mikäli Rakentamishanke-luokan objektille on annettu sekä aloittamispäivä- että valmistumispäivämäärä-attribuutin arvot, tulee valmistumispäivämäärä-attribuutin päivämäärän olla myöhempi tai sama kuin aloittamispäivä-attribuutin päivämäärä.

Mikäli Rakentamishanke-luokan objektille ei ole annettu aloittamispäivä-attribuutin arvoa, ei sillä saa olla valmistumispäivämäärä-attribuutin arvoa.

Katselmus

Katselmuksen tietoihin tulee sisällyttää viitaus sekä katselmoitavan Rakennuskohteen alkuperäisestä, luvan hakemisen aikaiseen tilaan (mikäli kyseessä ei ole uudisrakennus) että uusimpaan suunniteltuun tai toteutuneeseen Rakennnuskohteen tilaan katselmoinnin suorittamisen aikana.

Vaatimus 
laatu/vaat-katselmuksen-kohde

Katselmus-luokan objektin rakenteisen kohteenMuutos-attribuutin assosiaation kohdeMuutoksenJälkeen tulee osoittaa Rakennuskohde-luokan objektin uusimpaan versioon, joka sisältää katselmoinnissa käsitellyt tiedot. Assosiaation kohdeEnnenMuutosta tulee osoittaa samaan Rakennuskohde-luokan objektin versioon, johon kyseistä rakennuskohdetta koskevan, katselmoituToimenpide-assosiaatiolla viitatun RakennuskohteenToimenpide-luokan objektin rakenteisen attribuutin suunnniteltuMuutos assosiaatio kohdeEnnenMuutosta osoittaa. Uudisrakennuksen rakentamistoimenpiteen tapauksessa Katselmus- ja RakennuskohteenToimenpide-luokkien sisältämien RakennuskohteenMuutos-luokan kohdeEnnenMuutosta-assosiaatioita ei tule käyttää.

Vaatimus 
laatu/vaat-katselmuksen-toimittaja

Katselmuksen toimittajan tiedot tulee antaa Katselmus-luokan toimittaja-assosiaation avulla.

Vaatimus 
laatu/vaat-katselmuksen-lasnaolijat

Katselmuksen läsnäolijoiden tiedot tulee antaa Katselmus-luokan läsnäolija-assosiaation avulla.