Suomen ympäristökeskus

Elinkaarisäännöt

 1. Johdanto
  1. HTTP URI -tunnukset
  2. UUID-tunnukset
 2. Tietomallin kohteiden elinkaaren hallinnan periaatteet
 3. Tunnukset ja niiden hallinta
  1. Identiteettitunnus
  2. Paikallinen tunnus
  3. Nimiavaruus
  4. Viittaustunnus
  5. Tuottajakohtainen tunnus
  6. Pysyvien tunnusten palauttaminen tuottavalle järjestelmälle
  7. Tietokohteisiin viittaaminen ja viitteiden ylläpito
  8. Koodistojen koodien tunnuksiin liittyvät vaatimukset
 4. Muutokset ja tietojen versionti
  1. Yksittäisen tietokohteen muutoshistoria
 5. Lupaprosessin aikaiset muutokset
  1. Ennakkoneuvottelu ja lupahakemuksen jättäminen
   1. Rakentamislupa-asian synty
   2. Luvanvaraisen rakennuskohteen toimenpiteen synty
  2. Hakemuksen käsittely ja päätös
   1. Lupahakemuksen käsittelyn aikaiset täydennykset ja muutokset
   2. Päätöksen tekeminen rakentamislupa-asiassa
 6. Rakentamishankkeen aikaiset muutokset
  1. Luvitetun rakentamistoimenpiteen jatkoaika
  2. Hankkeen aloittaminen
  3. Hankkeen aikaiset muutokset
   1. Katselmukset ja käyttöönotto
  4. Hankkeen päättäminen

Johdanto

Rakentamisen lupapäätösten tietokohteilla on elinkaari, joka määrää miten kyseiset tietokohteet syntyvät, miten ne voivat muuttua elinkaarensa aikana, ja miten niiden elinkaari päättyy. Elinkaarisääntöjen määrittely liittyy olennaisesti tietokohteiden versionhallintaan, eli miten yksittäisten tietokohteiden niiden elinkaaren aikana muodotettavat versiot voidaan tallentaa ja yksilöidä viittauskelpoisten pysyvien tunnusten avulla. Tässä annetut säännöt pohjautuvat paikkatietokohteiden yksilöivien tunnusten ja elinkaarisääntöjen periaatteisiin, jotka on kuvattu jukishallinnon suosituksessa JHS 193 - Paikkatiedon yksilöivät tunnukset.

HTTP URI -tunnukset

HTTP URI -muotoiset tunnukset ovat RFC 3986 -standardiin perustuvia HTTP(S) -protokollan mukaisia URI-osoitteita (Uniform Resource Identifier), joiden globaali yksilöivyys varmistetaan Internetin DNS-nimipalveluun rekisteröityjen domain-nimien avulla. Kullakin DNS-palveluun rekisteröidyllä domain-nimellä (esim. uri.suomi.fi) on yksiselitteinen omistaja, joka on suoraan tai välillisesti vastuussa ko. domain-nimen alla julkaistavasta sisällöstä. Nimen omistaja on myös ainoa taho, joka voi päättää ko. domain-nimeä käyttävien osoitteiden ohjautumisesta haluttuihin resursseihin, mikä tekee siitä luontevan perustan yksilöivien tunnusten nimiavaruuksille (esim. http://uri.suomi.fi/object/rytj/kaava). HTTP URI -muotoisen tunnuksen yksilöivyys perustuu siis domain-nimien ja siten niihin perustuvien nimiavaruuksien keskitettyyn hallintaprosessiin.

URI-tunnuksen ei tarvitse viitata konkreettiseen sijaintiin internetissä, vaan se voi olla abstraktimpi tunnus. JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset määrittelee paikkatiedon yksilöiville tunnuksille muodon http://paikkatiedot.fi/{tunnustyyppi}/{aineistotunnus}/{paikallinen tunnus}, jossa paikkatietokohteiden tunnustyyppi on so. Rakennennetun ympäristön yhteisiin tietokomponentteihin perustuvissa tietomalleissa on esimerkkinä käytetty tunnusmuotoa http://uri.suomi.fi/object/rytj/{aineistotyyppi}/{TietotyypinNimi}/{paikallinenTunnus}. HTTP URI -muotoisen tunnuksen etuna on luettavuus sekä DNS- ja HTTP-protokollien tarjoama kyky ratkaista (resolve) tunnus ja ohjata kysyjä sitä kuvaavaan Internet-resurssiin ilman tarvetta erityiselle keskitetylle tunnusrekisterille ja siihen perustuvalle ratkaisupalvelulle.

Tässä tietomallissa HTTP URI -muotoa käytetään viittaustunnus-attribuutissa, jonka avulla viitataan tiettyyn versioon tietokohteesta tämän tietomallin ulkopuolelta.

UUID-tunnukset

UUID (Universally Unique Identifier) on OSF:n (Open Software Foundation) määrittelemä standardoitu tunnusmuoto, jonka avulla voidaan luoda vakiokokoisia, hyvin suurella todennäköisyydellä yksilöiviä tunnuksia ilman keskitettyä hallintajärjestelmää. UUID-tunnukset voivat perustua satunnaislukuihin, aikaleimoihin, tietokoneiden verkkokorttien MAC-osoitteisiin tai merkkijonomuotoisiin nimiavaruuksiin eri yhdistelmissä. UUID-tunnukset erityisen hyvin tietojärjestelmissä, joissa uusia globaalisti pysyviä ja yksilöiviä tunnuksia on tarpeen luoda hajautetusti ilman keskitettyä tunnusrekisteriä.

Tässä tietomallissa UUID-muotoisia tunnuksia suositellaan käytettäväksi identiteettitunnus- ja tuottajakohtainen tunnus-attribuuttien arvoina.

Tietomallin kohteiden elinkaaren hallinnan periaatteet

Tietomallin elinkaarisäännöt mahdollistavat mallin tietokohteiden käsittelyn, tallentamisen ja muuttamisen hallitusti sekä niiden laatimis- että voimassaolovaiheissa. Tietomallin mukaiset tietosisällöt ovat merkittäviä oikeusvaikutuksia aiheuttavia, juridisesti päteviä aineistoja, joita käsitellään hajautetusti eri toimijoiden tietojärjestelmissä. Tämän vuoksi niiden tunnusten, viittausten ja versionnin hallintaan on syytä kiinnittää erityistä huomiota.

Seuraavat keskeiset periaatteet ohjaavat tietomallin elinkaaren hallintaa:

 • Kukin yhteen tietovarastoon tallennetuista tietokohteista saa pysyvän, versiokohtaisen tunnuksen.
 • Kuhunkin yietovarastoon tallennettun tietokohteen versioon voidaan viitata sen pysyvän tunnuksen avulla.
 • Tietomallin tietokohteiden väliset viittaukset toteutetaan hallitusti sekä tietoa tuottavissa tietojärjestelmissä että yhteisissä tietovarastoissa.
 • Tietovarasto vastaa pysyvien tunnusten luomisesta ja antamisesta tallennettaville tietokohteille.

Tunnukset ja niiden hallinta

Identiteettitunnus

Identiteettitunnus yhdistää saman tietokohteen kehitysversiot toisiinsa.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-identiteettitunnus-maar

Tietomallin tietokohteissa identiteettitunnus kuvataan attribuutilla identiteettiTunnus. Kahdella tietomallin versioitavalla objektilla voi olla sama identiteettiTunnus-attribuutin arvo ainoastaan, mikäli kaikki seuraavista ehdoista ovat tosia:

 • Molemmat objektit kuvaavat saman tietokohteen kehityskaaren eri tiloja.
 • Molemmat objektit ovat saman loogisen tietomallin luokan edustajia.

Yksittäisen tietokohteen tiettyyn tietovarastoon tallennettu kehityshistoria saadaan noutamalla kaikki ko. tyyppisen tietokohteen objektit, joilla on sama identiteettiTunnus-attribuutin arvo.

Tietovarasto on vastuussa uusien identiteettitunnusten luomisesta tarvittaessa tallennustapahtumien yhteydessä, ja niiden välittämisestä tiedoksi tallentavalle tietojärjestelmälle. Tallentavan tietojärjestelmän tulee tallentaa itselleen kopiot tietovaraston tallennustapahtuman yhteydessä palautamista tietokohteiden identiteettitunnuksista, sillä ne tulee sisällyttää ko. tietokohteiden seuraavien versioden tallennettavaksi lähetettäviin objekteihin.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-identiteettitunnus-gen
 • Mikäli tallennettavalle tietokohteelle ei ole annettu identiteettitunnus-attribuuttia, tai tietovarasto ei sisällä sellaista saman luokan tietokohdetta, jolla sama identiteettiTunnus-attribuutin arvo, tietovarasto luo ko. objektille uuden identiteettitunnuksen, joka korvaa tuottavan tietojärjestelmän objektille mahdollisesti antaman identiteettiTunnus-attribuutin arvon. Tällöin objektia pidetään uuden tietokohteen ensimmäisenä versiona.
 • Mikäli tietovarasto sisältää saman luokan tietokohteen, jolla on sama identiteettiTunnus-attribuutin arvo kuin tallennetavalla objektilla, objekti tallennetaan tietovarastoon ko. tietokohteen uutena versiona. Tällöin tallennettavan objektin identiteettiTunnus-attribuutin arvo ei muutu.
Suositus 
elinkaari/suos-identiteettitunnus-form

Identiteettitunnuksen suositeltu muoto on UUID.

Esimerkki: 640bff6b-c16a-4947-af8d-d86f89106be1

Paikallinen tunnus

Paikallinen tunnus yksilöi tietokohteen yhden version tietovaraston sisällä.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-paikallinentunnus-maar

Tietomallin tietokohteissa paikallinen tunnus kuvataan attribuutilla paikallinenTunnus. Kaikilla saman tietovaraston objekteilla (ml. saman tietokohteen eri versiot) tulee olla eri paikallinenTunnus-attribuutin arvo.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-paikallinentunnus-gen

Tietokohteiden paikallinen tunnus muuttuu sen jokaisen version tallennuksen yhteydessä. Tietovarasto vastaa paikallisten tunnusten luomisesta tallennustapahtuman yhteydessä. Tuottavan tietojärjestelmän mahdollisesti asettamat arvot korvataan.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-paikallinentunnus-form

Paikallinen tunnus koostuu identiteettitunnuksesta ja siihen erotinmerkillä liitetystä versiokohtaisesta, esimerkiksi tarkkaan tallennusajanhetkeen perustuvasta merkkijonosta.

Suositus 
elinkaari/suos-paikallinentunnus-merk

Paikallisen tunnuksen muodostamisessa tulee välttää merkkejä, jotka joudutaan URL-koodaamaan rajapintapalvelujen kutsuissa. Paikkatietokohteen paikallista tunnusta käytetään fyysisten tietomallien pääavaimena, esim. GeoJSON Feature id-omaisuuden ja GML:n gml:id-attribuutin arvona, ja siten esimerkiksi OGC Web Feature Service (WFS) - ja OGC API - Features -rajapintapalvelujen paikkatietokohteen yksilöivissä kyselyissä.

Tallennusajanhetkeen päättyvää paikallista tunnusta voidaan käyttää ilman sekaannusmahdollisuuksia samalla logiikalla myös paikallisissa versionneissa, eli sellaisissa tietokohteiden versioiden tallennuksissa, joita ei viedä lainkaan tietovarastoon.

Esimerkki: 640bff6b-c16a-4947-af8d-d86f89106be1.b05cf48d46d8c905c54522f44b0a12daff11604e

Nimiavaruus

Vaatimus 
elinkaari/vaat-nimiavaruus-maar

Nimiavaruus määrää tietomallin kaikkien tietokohteiden viittaustunnusten alkuosan yhden tietovaraston sisällä. Tietomallin tietokohteissa paikallinen tunnus kuvataan attribuutilla nimiavaruus.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-nimiavaruus-form

Nimiavaruus on HTTP URI -muotoinen.

Nimiavaruus on syytä valita huolella siten, että se olisi mahdollisimman pysyvä, eikä sitä tarvitsisi tulevaisuudessa muuttaa esimerkiksi valtionhallinnon virastojen tai ministeriröiden mahdollisten uudelleenorganisointien ja -nimeämisten johdosta. Valittu URL-osoite tulee myös voida aina tarvittaessa ohjata kulloinkin käytössä olevaan rajapintapalveluun (HTTP redirect).

Vaatimus 
elinkaari/vaat-nimiavaruus-gen

Tietovarasto vastaa nimiavaruus-attribuuttien asetamisesta tallennustapahtuman yhteydessä. Tuottavan tietojärjestelmän mahdollisesti antamat arvot korvataan.

Esimerkki: http://uri.suomi.fi/object/rytj/raklupa

Viittaustunnus

Vaatimus 
elinkaari/vaat-viittaustunnus-maar

Viittaustunnus yksilöi tietokohteen yhden, tietovaraston tallentun kehitysversion globaalisti. Tietomallin tietokohteissa paikallinen tunnus kuvataan attribuutilla viittausTunnus.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-viittaustunnus-form

Viittaustunnus on HTTP URI -muotoinen ja se muodostuu nimiavaruudesta, tietokohteen luokan nimestä ja paikallisesta tunnuksesta yhdessä kauttaviivoilla (/) erotettuina.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-nimiavaruus-gen

Tietovarasto vastaa viittausTunnus-attribuuttien asetamisesta tallennustapahtuman yhteydessä. Tuottavan tietojärjestelmän mahdollisesti antamat arvot korvataan.

Tallentavan tietojärjestelmän ei siis tarvitse tallentaa luotuja viittaustunnuksia itselleen seuraavia tallennuksia varten.

Suositus 
elinkaari/suos-viittaustunnus-ohj

Viittaustunnuksen on suositeltavaa ohjautua aina ko. tietokohteen version tietosisältöön kulloinkin toiminnassa olevassa tietovaraston latauspalvelussa.

Esimerkki: http://uri.suomi.fi/object/rytj/raklupa/BuildingPermit/640bff6b-c16a-4947-af8d-d86f89106be1.b05cf48d46d8c905c54522f44b0a12daff11604e

Tuottajakohtainen tunnus

Vaatimus 
elinkaari/vaat-tuottajakohtainen-tunnus-maar

Rakentamisen lupapäätöstietoa tuottavat järjestelmät voivat niin halutessaan käyttää tuottajakohtaista tunnusta niiden omien tietojärjestelmäspesifisten tunnusten antamiseen tietomallin tietokohteille. Tietomallin tietokohteissa tuottajakohtainen tunnus kuvataan attribuutilla tuottajakohtainenTunnus.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-tuottajakohtainen-tunnus-gen

Tietovarasto ei koskaan muuta tuottavan tietojärjestelmän mahdollisesti asettamia tuottajakohtaisia tunnuksia, ja ne palautetaan sellaisenaan latattaessa tietokohteita tietovarastosta.

Tietojärjestelmät voivat käyttää tuottajakohtaisia tunnuksia kohdistamaan tietovarastoon ja paikallisiin tietojärjestelmiin tallennettuja tietokohteita toisiinsa esimerkiksi päivitettäessä niiden tallennuksen yhteydessä syntyneitä tunnuksia, vertailtaessa tietovarastoon tallennettuja kohteita ja paikallisia kohteita toisiinsa, sekä esitettäessä validointipalvelun tuloksia suunnitteluohjelmiston käyttäjälle.

Tuottajakohtaisilta tunnuksilta ei vaadita yksilöivyyttä tai mitään tiettyä yhtenäistä muotoa, mutta UUID-muodon käyttäminen tarjoaa hyvin määritellyn ja standardoidun tavan luoda tuottajakohtaisista tunnuksista yksilöiviä eri tietojärjestelmien kesken. Tästä saattaa olla etua haluttaessa tehdä tuotettavista rakentamisen lupapäätösten tiedoista mahdollisimman järjestelmäriippumattomia ja esimerkiksi taata tuottajakohtaisten tunnusten yksilöivyys yli mahdollisten lupapäätöstietoa tuottavien tietojärjestelmien vaihdosten ja päivitysten.

Suositus 
elinkaari/suos-tuottajakohtainen-tunnus-form

Tuottajakohtaisen tunnuksen suositeltu muoto on UUID.

Esimerkki: k-123445

Pysyvien tunnusten palauttaminen tuottavalle järjestelmälle

Versionhallinnan näkökulmasta on tärkeää, että rakentamisen lupapäätösten tietoja tuottava tietojärjestelmä käyttää samaa, tietovarastoon tallennettua tietokohdetta päivtettäessä sen ensimmäisen tallennuksen yhteydessä luotua identiteettitunnusta, mikäli objektin katsotaan kuvaavan ko. tietokohteen uutta versiota.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-tunnusten-palautus

Tietovaraston tallennusrajapinta palauttaa tallennetun rakentamisen lupapäätöksen tiedot tuottavalle tietojärjestelmälle tallennusoperaation yhteydessä siten, että ne sisältävät yllä mainittujen tunnustenhallintasääntöjen mukaisesti mahdollisesti generoidut tai muokatut identiteettitunnukset, paikalliset tunnukset, nimiavaruudet ja viittaustunnukset kaikille tallennetuille tietokohteille.

Tietokohteisiin viittaaminen ja viitteiden ylläpito

Vaatimus 
elinkaari/vaat-sisaiset-viittaukset

Saman rakentamisen lupapäätöksen tietokohteiden keskinäiset assosiaatiot toteutetaan viitattavan tietokohteen paikallinenTunnus-attribuuttia käyttäen.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-tietovaraston-sisaiset-viittaukset

Tietokohteiden assosiaatiot eri tietomallien tietokohteiden välillä toteutetaan viitattavan tietokohteen viittaustunnus-attribuuttia käyttäen. Tämä koskee myös viittauksia Rakennuskohteiden tietomallissa ja Kaavatietomallissa määriteltyihin tietokohteisiin.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-viittaukset-ulkoa

Pysyvät viittaukset tietomallin tietokohteisiin ulkopuolisista tietojärjestelmistä toteutetaan viitattavan tietokohteen viittaustunnus-attribuuttia käyttäen.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-viittaukset-tallennettaessa

Tallennettaessa tietomallin tietokohteita tietovarastoon tietokohteiden tunnukset muuttuvat niiden pysyvään muotoon, kuten kuvattu luvussa Tunnukset ja niiden hallinta. Tietovaraston vastuulla on päivittää kunkin paikallisen tunnuksen muuttamisen yhteydessä myös kaikkien ko. tietokohteen versioon sen paikallisen tunnuksen avulla viittaavien muiden ko. rakentamisen lupapäätöksen tietokohteiden viittaukset käyttämään tietokohteen muutettua paikallista tunnusta.

Koodistojen koodien tunnuksiin liittyvät vaatimukset

Vaatimus 
elinkaari/vaat-koodien-yksiloivat-tunnukset

Kullakin koodiston koodilla on oltava pysyvä tunnus, joka sellaisenaan yksilöi kyseisen koodin globaalisti ilman erilistä tietoa koodistosta, johon koodi kuuluu. Koodin tunnus on HTTP URI -muotoinen.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-alakoodi-maar

Olkoon koodi A mikä tahansa hierarkkisen koodiston sisältämä koodi. Koodin A alakoodilla tarkoitetaan koodia, joka on hierakkiassa sijoitettu koodin A alle. Koodi voi olla useamman ylemmän tason koodin alakoodi vain mikäli ko. ylemmän tason koodit ovat alakoodisuhteessa keskenään.

Käytännössä tietyn koodin alakoodit voidaan tunnistaa vertaamalla niiden tunnuksia:

Vaatimus 
elinkaari/vaat-alakoodi-tunnus

Koodin A alakoodin B tunnus alkaa koodin A tunnuksella ja sisältää sen jälkeen yhden tai useamman merkin.

Muutokset ja tietojen versionti

Vaatimus 
elinkaari/vaat-pysyva-sisalto

Kukin rakentamisen lupapäätöksen tai sen osien tallennusoperaatio tietovarastoon muodostaa uuden version tallennettavista tietokohteista, mikäli yksittäinen tietokohde on miltään osin muuttunut verrattuna sen edelliseen versioon. Myös muutokset niissä tietomallin tietokohteissa, joihin tallennettavasta tietokohteesta viitataan, lasketaan ko. tietokohteen muutoksiksi. Tallennetun tietokohteen version sisältö ei voi muuttua tallennuksen jälkeen, poislukien sen voimassaolon päättymiseen, seuraavaan versioon linkittämiseen ja elinkaaritilaan liittyvät attribuutit, joita tietovarasto itse päivittää sen tiettyjen elinkaaritapahtumien yhteydessä.

Näin taataan ulkoisten viittausten eheys, sillä kaikkien tietokohteiden paikalliset ja viittaustunnukset viittaavat aina vain tiettyn, sisällöllisesti muuttumattomaan versioon viittatusta kohteesta. Suositeltavaa on, että kaikki tallennusversiot myös pidetään pysyvästi tallessa, jotta mahdolliset keskenäiset ja ulkopuolelta tulevat linkit eivät mene rikki muutosten yhteydessä.

Yksittäisen tietokohteen muutoshistoria

Tietomalli mahdollistaa tunnistettavien tietokohteiden eri kehitysversioiden erottamisen toisistaan. Kullakin tietomallin kohteella on sekä sen tosimaailman identiteettiin liittyvä ns. identiteettitunnus että yksittäisen tallennusversion tunnus (paikallinen tunnus). Tallennettaessa uutta versiota samasta tietokohteesta, sen identiteettitunnus pysyy ennallaan, mutta sen paikallinen tunnus muuttuu. Versioitavien objektien suhteen samuuden määritteleminen on tietoja tuottavien järjestelmien vastuulla: mikäli objektilla on tallennettavaksi lähetettäessä saman identititeettiTunnus-attribuutin arvo kuin aiemmin tallennetulla, samantyyppisellä tietokohteella, katsotaan uusi objekti on saman tietokohteen uudeksi versioksi.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-version-korvaus

Kun tietokohteesta tallennetaan uusi muuttunut versio, jonka on tarkoitus korvata ko. kohteen aiemmin tallennettu versio, tulee tietokohteen edellisen version korvattuObjektilla-assosiaatio asettaa viittaamaan tietokohteen uuteen versioon. Uuden tietokohteen version korvaaObjektin-assosiaatio puolestaan asetetaan viittaamaan tietokohteen edelliseen, korvattavaan versioon. Molempien kohteiden tallennusAika-attribuutin arvoksi asetetaan ajanhetki, jolloin tallennus ja muutos tietovarastoon on tehty.

Yksittäisen tietokohteen yksityiskohtainen muutoshistoria tietovarastossa saadaan seuraavalla sen korvattuObjektilla- ja korvaaObjektin-assosiaatioita.

Attribuutin viimeisinMuutos arvo kuvaa ajanhetkeä, jolloin ko. tietokohteeseen on tehty sisällöllinen muutos tiedontuottajan tietojärjestelmässä. Tiedontuottajan järjestelmän osalta ei vaadita tiukkaa versiontipolitiikkaa, eli paikallinenTunnus-attribuutin päivittämistä jokaisen tietokohteen muutoksen johdosta. viimeisinMuutos-attribuutin päivittämien riittää kuvaamaan tiedon todellisen muuttumisajankohdan.

Lupaprosessin aikaiset muutokset

Ennakkoneuvottelu ja lupahakemuksen jättäminen

Varsinainen lupaprosessi alkaa tietomallin näkökulmasta joko rakentamisluvan jättämisestä, jolloin rakentamislupa-asia tulee suoraan vireille, tai rakennusvalvonnan ja luvan hakijan ennakkoneuvottelusta. Mikäli lupahakemusprosessin kulkua ei kuitenkaan haluta tukea tietomallin avulla, voidaan RakentamislupaAsia ja siihen liitetyt Rakentamislupahakemus-, RakennuskohteenToimenpide-, RakennetunYmpäristönLupapäätös- ja Rakentamislupa-luokkien objektit, samoin kuin myönnettyyn lupaan liitetyt Lupamääräys- objektit luoda tietojärjestelmään kerralla vasta luvan myöntämisen yhteydessä.

Rakentamislupa-asian synty

Vaatimus 
elinkaari/vaat-lupa-asian-synty-ennakkoneuvottelulla

Mikäli lupaprosessissa käydään ennakkoneuvottelu ennen lupahakemuksen jättämistä, ja sen tietoja halutaan kirjata tietomalliin, tulee luoda uusi RakentamislupaAsia-luokan objekti attribuutin elinkaari arvolla Ennakkoneuvottelu tai valmistelu. Attribuutille virelletuloAika ei tässä vaiheessa saa antaa arvoa.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-lupa-asian-synty-hakemuksella

Mikäli lupaprosessin aikaisia tietoja halutaan kirjata tietomalliin lupahakemuksen jättämisen yhteydessä tai sen jälkeen, mutta ennen lupapäätöksen tekemistä, tulee luvan jättämisvaiheessa luoda uusi RakentamislupaAsia-luokan objekti attribuutin elinkaari arvolla Virellä.

Luotavaan RakentamislupaAsia-luokan objektiin tulee liittää jätetty lupahakemus assosiaatiolla hakemus ja ainakin yksi abstraktin RakennuskohteenToimenpide-luokan aliluokan objekti assosiaatiolla toimenpide.

RakentamislupaAsia-luokan objektin attribuutille virelletuloAika annetaan arvoksi lupahakemuksen vastaanottamisen aika.

Luvanvaraisen rakennuskohteen toimenpiteen synty

Vaatimus 
elinkaari/vaat-rakennuskohteen-toimepide-synty-lupaprosessissa

Luvanvaraisia toimenpiteitä kuvaavat RakennuskohteenToimenpide-luokan alaluokkien objektit syntyvät samalla kun luodaan ensimmäinen kyseiseen lupa-asiaan liittyvä lupahakemus.

RakentamislupaAsia, johon toimenpide kuuluu, tulee liittää luotavaan RakennuskohteenToimenpide-luokan objektiin assosiaation liittyväAsia avulla.

Hakemuksen käsittely ja päätös

Rakentamislupa-asiaan liittyviä tietoja voidaan muuttaa ja täydentää asian ollessa vireillä. Kun lupa-asiassa on tehty päätös, siihen kuuluvia tietoja ei voida enää muuttaa, poislukien mahdollisen valituksen johdosta tehty päätöksen kumoutuminen ja myönnetyn luvan peruminen.

Lupahakemuksen käsittelyn aikaiset täydennykset ja muutokset

Vaatimus 
elinkaari/vaat-vireilla-olevan-asian-muutokset

RakentamislupaAsia-luokan objekteista ja niihin liitetyistä Rakentamislupahakemus- ja RakennuskohteenToimenpide-luokkien objekteista, ja edelleen niihin liittyvistä Rakennuspaikka-, Rakennustietomalli-, ja Rakennussuunnitelma-luokkien objekteista voidaan tehdä päivitettyjä versiota vain mikäli RakentamislupaAsia-luokan objektin attribuutin elinkaaritila arvo on Vireillä.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-vaaditut-liitteet

RakentamislupaAsian myöntämisen edellytyksenä olevat asiakirjat ja aineistot on oltava toimitettu hyväksytysti ennen kuin myönteinen lupapäätös voidaan tehdä.

Mikäli rakentamisluvan myöntämiseen vaaditaan toimitettu rakennussuunnitelma, se tulee olla kuvattu luokan Rakennussuunnitelma mukaisesti ja liitetty Rakentamislupahakemus-luokan objektiin assosiaatiolla rakennussuunnitelma.

Mikäli rakentamisluvan myöntämiseen vaaditaan toimitettu suunnitelmamalli, se tulee olla kuvattu luokan Rakennustietomalli mukaisesti ja liitetty Rakentamislupahakemus-luokan objektiin assosiaatiolla suunnitelmamalli.

Mikäli rakentamisluvan myöntämiseen vaaditaan toimitettuja ilmastoselvityksiä, niiden tulee olla kuvattu luokan Ilmastoselvitys mukaisesti ja liitetty Rakentamislupahakemus-luokan objektiin liitettyyn RakennuskohteenToimenpide-luokan objektiin assosiaatiolla ilmastoselvitys.

TODO: vaaditut materiaaliselosteet

Vaatimus 
elinkaari/vaat-peruutettu-hakemus

Mikäli rakentamislupahakemus peruutetaan rakentamislupa-asian virellä ollessa, muutetaan kyseisen Rakentamislupahakemus-luokan objektin elinkaaritila-attribuutin arvoksi Peruutettu. Mikäli rakentamislupa-asiaan ei liity muita jätettyjä Rakentamislupahakemuksia, ja lupa-asian käsittely keskeytetään, muutetaan RakentamislupaAsia-luokan objektin attribuutin elinkaaritila arvoksi Käsittely keskeytetty.

Päätöksen tekeminen rakentamislupa-asiassa

Vaatimus 
elinkaari/vaat-rakennuslupa-asian-paatos

Kun rakentamislupa-asiassa tehdään päätös, vaihtuu sitä kuvaavan RakentamislupaAsia-luokan objektin elinkaaritila-attribuutin arvoksi Päätös annettu. Itse päätöksen tiedot kuvataan luokan RakennetunYmpäristönLupapäätös-luokan objektina, joka liitetään RakentamislupaAsia-luokan objektiin assosiaation asia avulla. RakennetunYmpäristönLupapäätös-luokan objekti puolestaan liitetään rakentamislupa-asiaan assosiaation päätös avulla. RakennetunYmpäristönLupapäätös-luokan objektin elinkaaritila-attribuutin arvoksi tulee Tehty.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-myonteinen-lupapaatos

Mikäli akentamislupa-asiassa tehdään myönteinen päätös, luodaan uusi Rakentamislupa-luokan objekti, joka liitetään sekä RakentamislupaAsia-luokan objektiin että RakennetunYmpäristönLupapäätös-luokan objektiin niiden assosiaatioiden myönnettyLupa avulla. Vastaavasti luotu Rakentamislupa-luokan objekti liitetään RakentamislupaAsia-luokan objektiin asia-asssosiaation ja RakennetunYmpäristönLupapäätös-luokan objektiin myöntämispäätös-assosiaation avulla. RakennetunYmpäristönLupapäätös-luokan objektin lupaMyönnetty-attribuutin arvoksi tulee true.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-kielteinen-lupapaatos

RakentamislupaAsia-luokan objektin assosiaatiota myönnettyLupa ei käytetä, jos lupahakemuksen osalta tehdään kielteinen päätös. Tällöin RakennetunYmpäristönLupapäätös-luokan objektin lupaMyönnetty-attrbuutin arvoksi tulee false.

Rakentamislupa-asiassa annetusta päätöksestä voidaan valittaa, mikä voi johtaa päätöksen kumoamiseen.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-lupapaatoksen-kumoutuminen

Mikäli rakentamislupa-asiasta annettu päätös kumotaan, muutetaan RakennetunYmpäristönLupapäätös-luokan objektin attribuutti elinkaaritila arvoon Kumottu. Mikäli päätöksellä oli myönnetty yksi tai useampi Rakentamislupa (assosiaatio myönnettyLupa), muutetaan näiden attribuuttien elinkaaritila arvoksi Peruutettu.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-lupapaatoksen-tulo-lainvoimaiseksi

Kun rakentamislupa-asiassa annettu päätös tulee lainvoimaiseksi, asetetaan RakennetunYmpäristönLupapäätös-luokan objektin attribuutin lainvoimaisuuspäivämäärä arvoksi päivä, jolloin päätös on tullut lainvoimaiseksi.

Päätöksen lainvoimaiseksi tulemisen yhteydessä asetataan myönnetyn Rakentamislupa-luokan objektin raukeamispäivämäärä-attribuutin arvoksi se päivämäärä, jolloin lupa voimassa olevan lainsäädännön mukaan raukeaa, ellei rakentamista ole aloitettu.

Lupapäätöksen tultua lainvoimaiseksi seuraavien lupaprosessissa tuotettujen luokkien objektien tietoja ei voi muuttaa eikä niistä voi julkaista uusia versiota:

Rakentamishankkeen aikaiset muutokset

Luvanvarainen rakentamishanke käynnistyy aloitusilmoituksella tai -kokouksella. Hankkeen aikana myönnetyn rakentamisluvan kuvaamia rakentamistoimenpiteitä edistetään kohti uuden, korjattavan tai laajennettavan rakennuskohteen käyttöönottoa, tai purettavan rakennuskohteen purkamistoimenpiteiden valmistumista. Mikäli hanketta ei voida aloittaa rakentamisluvan raukeamispäivämäärään mennessä, voidaan sille hakea ja myöntää jatkoaikapäätös. Rakentamishankkeen aikaiset tiedot luvitettujen toimenpideiden edistymisestä ja niissä kuvattujen rakennuskohteiden muutosten tilasta päivitetään pääosin viranomaiskatselmusten yhteydessä.

Luvitetun rakentamistoimenpiteen jatkoaika

Vaatimus 
elinkaari/vaat-toimenpiteen-jatkoaika

Mikäli toimenpiteen, jolle on voimassa oleva rakentamislupa, aloittamiseen myönnetään jatkoaikaa, kuvataan myönnetty jatkoaikapäätös luokan ToimenpiteenJatkoaikapäätös-luokan avulla. Rakentamislupapäätöksen lainvoimaiseksi tullessa asetettua alkuperäistä Rakentamislupa-luokan raukeamispäivämäärä-attribuutin arvoa ei muuteta jatkoaikapäätöksen yhteydessä.

Toimenpiteen jatkoaika-asiassa annetusta päätöksestä voidaan valittaa, mikä voi johtaa päätöksen kumoamiseen.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-jatkoaikapaatoksen-kumoutuminen

Mikäli toimenpiteen jatkoaika-asiasta annettu päätös kumotaan, muutetaan RakennetunYmpäristönLupapäätös-luokan objektin attribuutti elinkaaritila arvoon Kumottu. Kumotun jatkoaikapäätöksen tiedot eivät vaikuta Rakentamislupa-luokan objektin raukeamispäivän tulkintaan.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-jatkoaikapaatoksen-tulo-lainvoimaiseksi

Kun toimenpiteen jatkoaika-asiasta annettu päätös tulee lainvoimaiseksi, asetetaan RakennetunYmpäristönLupapäätös-luokan objektin attribuutin lainvoimaisuuspäivämäärä arvoksi päivä, jolloin päätös on tullut lainvoimaiseksi.

Hankkeen aloittaminen

Vaatimus 
elinkaari/vaat-rakentamishankkeen-synty

Uusi rakentamishanke tulee kuvata Rakentamishanke-luokan objektina. Tyypillisesti Rakentamishanke syntyy tietomallissa hankkeen aloitusilmoituksen tai aloituskokouksen tietojen viennin yhteydessä. Rakentamishanke-luokan aloittamispäivämäärä-attribuutin arvoksi kirjataan sen päivän päivämäärä, joilloin hankkeeseen kuuluva rakennustyö katsotaan aloitetuksi. Mikäli hanke ei ole vielä päättynyt, sen attribuutille päättymispäivämäärä ei saa antaa arvoa. Hankkeen aloittamisen yhteydessä luotavalla Rakentamishanke-luokan objektilla on oltava vähintään yksi hankkeessa toteutattavaksi suunniteltu RakennuskohteenToimenpide, jonka tiedot kuvataan HankkeenToimenpide-luokan mukaisena rakenteisena toimenpide-attribuutin arvona.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-rakentamishankkeen-aloituskokous

Mikäli hankkeessa pidetään aloituskokous, sen tiedot tulee kuvata Katselmus-luokan objektina, jonka katselmuksenLaji-attribuutin arvo on Aloituskokous. Katselmus liitetään hankkeeseen assosiaatiolla liittyväHanke ja vastaavasti Rakentamishanke Katselmukseen assosiaatiolla toimitettuKatselmus.

Hankkeen aikaiset muutokset

Vaatimus 
elinkaari/vaat-rakentamishankkeen-tilan-paivitys

Rakentamishankkeen ja siihen kuuluvien rakennuskohteen toimenpiteiden tietoja voidaan päivittää tarvittaessa hankkeen aikana myös katselmusten välillä. Rakentamishanke-luokan objektista luodaan tällöin uusi versio, jonka tiedot vastaavat hankkeen ja sen toimenpiteiden tilan päivitettyjä tietoja. Uuteen versioon Rakentamishanke-luokan objektista liitetään myös aiempaan versioon liitettyjen, hankkeessa hyväksytysti pidettyjen katselmusten tiedot.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-rakennuskohteen-suunnitelmien-paivitys

Rakennushankkeen aikana Rakennuskohde-luokan objekteja koskeviin Rakennussuunnitelma- tai Rakennustietomalli-luokkien objekteihin voi olla tarpeen tehdä muutoksia tai lisäyksiä. Tällöin luodaan päivityt versiot ko. objekteista, ja Rakennuskohde-luokan objektista, johon ne liittyvät.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-toimenpiteen-tilan-paivitys

Hankkeen edistyessä hankkeen piirissä olevien toimenpiteiden tilaa päivitetään tekemällä sellainen uusi versio Rakentamishanke-luokan objektista, jossa päivitettäviä toimenpiteitä koskevien rakenteisten toimenpide-attribuuttien HankkeenToimenpide-luokan mukaiset arvoja on muutettu attribuuttien rakentamistöidenAloituspäivämäärä, valmistumispäivämäärä ja toimenpiteenTila osalta.

Rakentamishankkeen aikana sen piiriin voidaan ottaa uusia toteutettavia toimenpiteitä, tai osa aloitusvaiheessa kuvatuista toimenpiteistä voidaan keskeyttää tai päättää jättää toteuttamatta.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-uudet-toimenpiteet

Kukin rakentamishankkeen aikana hankkeen piiriin otetty toteutettava toimenpide kuvataan omana RakennuskohteenToimenpide-luokan objektinaan, joka on liitetty Rakentamishanke-luokan objektiin HankkeenToimenpide-luokan mukaisena rakenteisena toimenpide-attribuuttin arvona.

Katselmukset ja käyttöönotto

Vaatimus 
elinkaari/vaat-rakentamishankkeen-katselmus

Kukin rakentamishankkeen aikana pidettävä viranomaiskatselmus tulee kuvata omana Katselmus-luokan objektina, jonka katselmuksenLaji-attribuutin arvon tulee vastata pidetyn katselmuksen lajia. Katselmus tulee liittää hankkeeseen assosiaatiolla liittyväHanke ja vastaavasti Rakentamishanke Katselmukseen assosiaatiolla toimitettuKatselmus.

Katselmuksen tuloksena siihen liittyvästä Rakentamishanke-luokan objektista luodaan uusi versio, jonka tiedot vastaavat hankkeen ja sen toimenpiteiden tilan tietoja katselmuksessa todetuilta osin. Katselmuksessa katselmoidut RakennuskohteenToimenpide-luokan objektit liitetään Katselmus-objektiin sen assosiaation katselmoituToimenpide avulla. Uuteen versioon Rakentamishanke-luokan objektista liitetään myös aiempaan versioon liitetyt, hyväksytysti pidettyjen katselmusten tiedot.

Rakentamishankkeen piiriin kuuluvien toimenpiteiden kohteena oleviin Rakennuskohde-luokan objekteihin tai niihin liittyviin suunnitelmiin voidaan tehdä päivityksiä, lisäyksiä tai muutoksia rakentamisluvan myöntämisen jälkeen tai katselmusten välillä. Katselmus-luokan objektin rakenteisen kohteenMuutos-attribuutin assosiaation kohdeMuutoksenJälkeen tulee osoittaa Rakennuskohde-luokan objektin uusimpaan versioon, joka sisältää katselmoinnissa käsitellyt tiedot.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-kayttoonottokatselmus

Mikäli rakentamishankkeessa valmistuva rakennuskohde tai sen osa on katselmuksessa hyväksytty käyttöönotettavaksi kokonaan tai osittain, kuvataan hyväksyntä kyseisen Katselmus-luokan objektin rakenteisen attribuutin käyttöönottohyväksyntä avulla. Attribuutin arvona käytettävän Käyttöönottohyväksyntä-luokan assosiaation hyväksyttyToimenpide tulee viitata sen hankkeeseen kuuluvan RakennuskohteenToimenpide-luokan objektiin, joka sisältää suunnitellun rakennuskohteen muutoksen kuvauksen. Assosiaation hyväksyttyKohde tulee viitata siihen Rakennuskohde-luokan objektiin, jonka käyttöönotto katselmuksessa on hyväksytty.

Hankkeen päättäminen

Kun jokainen rakentamishankkeeseen liitetty toimenpide on valmistunut, keskeytetty tai päätetty jättää tekemättä, ja loppukatselmoinnit sekä käyttöönottohyväksynnät valmistuneiden toimenpiteiden osalta on tehty, voidaan hanke päättää.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-hankkeen-toimenpiteiden-lopputilat

Rakentamishanke-luokan objektilla, jonka attribuutilla päättymispäivämäärä on arvo, saa olla vain sellaisia attribuutin toimenpide rakenteisia arvoja, joiden toimenpiteenTila-attribuutin arvo on joko Keskeytetty, Päätetty jättää toteuttamatta tai Valmistunut.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-hankkeen-loppukatselmointi-suoritettu

Rakentamishanke-luokan objektiin, jonka attribuutilla päättymispäivämäärä on arvo, tulee liittyä vähintään yksi Katselmus-luokan objekti, jonka katselmuksenLaji on Loppukatselmus tai Osittainen loppukatselmus.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-hankkeen-paattaminen

Rakentamishanke päätetään asettamalla sen attribuutille päättymispäivämäärä arvo.