Suomen ympäristökeskus

Loogisen tason rakentamiseen liittyvien lupapäätösten tietomalli

 1. Yleistä
 2. Normatiiviset viittaukset
 3. Standardienmukaisuus
  1. Muulla määritellyt luokat ja tietotyypit
   1. Rakennetun ympäristön yhteiset tietokomponentit
   2. Rakennuskohteet ja huoneistot -tietomallin luokat
   3. CharacterString
   4. LanguageString
   5. Number
   6. Integer
   7. Decimal
   8. Real
   9. Measure
   10. TM_Object
   11. TM_Instant
   12. TM_Period
   13. URI
   14. Geometry
   15. Point
 4. Tietomallin yleispiirteet
 5. Rakentamisen luvat
  1. Rakentamislupahakemus
  2. RakentamislupaAsia
  3. Rakentamislupa
  4. ToimenpiteenJatkoaikapäätös
  5. Purkamislupahakemus
  6. PurkamislupaAsia
  7. Purkamislupa
  8. Maisematyölupahakemus
  9. MaisematyölupaAsia
  10. Maisematyölupa
  11. Poikkemaislupahakemus
  12. PoikkeamislupaAsia
  13. Poikkeamislupa
 6. Hankkeet ja katselmukset
  1. Rakentamishanke
  2. Katselmus
  3. HankkeenToimenpide
  4. Käyttöönottohyväksyntä
 7. Koodistot
  1. RakennusvalvontaAsianElinkaaritila
  2. RakennuslupamääräyksenLaji
  3. RakennuskohteenToimenpiteenTila
  4. RakentamisluvanLaji
  5. KatsemuksenLopullisuudenLaji
  6. RakentamishankkeenKatselmuksenLaji
  7. KatselmuksenTila

Yleistä

Loogisen tason Rakentamisen lupapäätösten tietomalli määrittelee yhteiset tietorakenteet, joita käytetään luvanvaraisia rakentamis-, poikkeamis-, maisematyö- ja purkamistoimenpiteitä sisältävien lupa-asioiden, niihin liittyvien lupahakemusten ja -päätösten, myönnettyjen lupien, sekä rakentamishankkeiden ja katselmusten tietojen kuvaamiseen koneluettavassa rakenteisessa paikkatietomuodossa. Tietomallin luokkia tulee käyttää tietomallin elinkaari- ja laatusääntöjen mukaisesti. Looginen tietomalli pyrkii olemaan mahdollisimman riippumaton tietystä toteutusteknologiasta tai tiedon fyysisestä esitystavasta (esim. relaatiotietokanta, tietyn ohjelmointikielen tietorakenteet, XML, JSON).

Normatiiviset viittaukset

Seuraavat dokumentit ovat välttämättömiä tämän dokumentin täysipainoisessa soveltamisessa:

Standardienmukaisuus

Kuvattu tietomalli perustuu ISO 19109-standardin yleinen kohdetietomalliin (General Feature Model, GFM), joka määrittelee rakennuspalikat paikkatiedon ISO-standardiperheen mukaisten sovellusskeemojen määrittelyyn. GFM kuvaa muun muassa metaluokat FeatureType, AttributeType ja FeatureAssociationType. Kaavatietomallissa kaikki tietokohteet, joilla on tunnus ja jota voivat esiintyä erillään toisista kohteista on määritelty kohdetyypeinä (stereotyyppi FeatureType. Sellaiset tietokohteet, joilla ei ole omaa tunnusta ja jotka voivat esiintyä vain kohdetyyppien attribuuttien arvoina on määritelty ISO 19103-standardin DataType-stereotyypin avulla. Lisäksi HallinnollinenAlue ja Organisaatio on mallinnettu vain rajapintojen (Interface) avulla, koska on niitä ei ole tarpeen kuvata kaavatietomallissa yksityiskohtaisesti, ja on todennäköistä, että tietovarastoja ylläpitävät tietojärjestelmät tarjovat niille konkreettiset toteuttavat luokat.

ISO 19109 -standardin lisäksi tietomalli perustuu muihin paikkatiedon ISO-standardeihin, joista keskeisimpiä ovat ISO 19103 (UML-kielen käyttö paikkatietojen mallinnuksessa), ISO 19107 (sijaintitiedon mallintaminen) ja ISO 19108 (aikaan sidotun tiedon mallintaminen).

Muulla määritellyt luokat ja tietotyypit

Rakennetun ympäristön yhteiset tietokomponentit

Malli perustuu Rakennetun ympäristön yhteiset tietokomponentit -kirjaston määrittelyille. Tässä mallissa hyönnetään suoraan seuraavia kirjaston luokkia:

Rakennuskohteet ja huoneistot -tietomallin luokat

Malli hyödyntää laajasti Rakennuskohteet ja huoneistot -tietomallin määrittelyjä. Tässä mallissa hyönnetään suoraan seuraavia tietomallin luokkia:

CharacterString

Kuvaa yleisen merkkijonon, joka koostuu 0..* merkistä, merkkijonon pituudesta, merkistökoodista ja maksimipituudesta. Määritelty rajapinta-tyyppisenä ISO 19103-standardissa.

LanguageString

Kuvaa kielikohtaisen merkkijonon. Laajentaa CharacterString-rajapintaa lisäämällä siihen language-attribuutin, jonka arvo on LanguageCode-koodiston arvo. Kielikoodi voi ISO 19103-standardin määritelmän mukaan olla mikä tahansa ISO 639 -standardin osa.

Number

Kuvaa yleisen numeroarvon, joka voi olla kokonaisluku, desimaaliluku tai liukuluku. Määritelty rajapintana ISO 19103-standardissa.

Integer

Laajentaa Number-rajapintaa kuvaamaan numeron, joka on kokonaisluku ilman murto- tai desimaaliosaa. Määritelty rajapintana ISO 19103-standardissa.

Decimal

Laajentaa Number-rajapintaa kuvaamaan numeron, joka on desimaaliluku. Decimal-rajapinnan toteuttava numero voidaan ilmaista virheettä yhden kymmenysosan tarkkuudella. Määritelty rajapintana ISO 19103-standardissa. Decimal-numeroita käytetään, kun desimaalien käsittelyn tulee olla tarkkaa, esim. rahaan liityvissä tehtävissä.

Real

Laajentaa Number-rajapintaa kuvaamaan numeron, joka on tarkkudeltaan rajoitettu liukuluku. Real-rajapinnan numero voi ilmaista tarkasti vain luvut, jotka ovat 1/2:n (puolen) potensseja. Määritelty rajapintana ISO 19103-standardissa. Käytännössä esitystarkkuus riippuu numeron tallentamiseen varattujen bittien määrästä, esim. float (32-bittinen) (tarkkuus 7 desimaalia) ja double (64-bittinen) (tarkkuus 15 desimaalia).

Measure

Mittattavan, numeerisen tiedon ja sen antamiseen käytetyn mittayksikön kuvaamiseen käytettävä yleiskäyttöinen tietorakenne. Määritelty ISO 19103-standardissa.

TM_Object

Aikamääreiden yhteinen yläluokka, käytetään, mikäli arvo voi olla joko yksittäinen ajanhetki tai aikaväli. Määritelty luokkana ISO 19108-standardissa.

TM_Instant

Kuvaa yksittäisen ajanhetken 0-ulotteisena ajan geometriana, joka vastaa pistettä avaruudessa. Määritelty luokkana ISO 19108-standardissa. Aikapisteen arvo on määritelty TM_Position-luokalla yhdistelmänä ISO 8601-standin mukaisia päivämäärä- tai kellonaika-kenttiä tai näiden yhdistelmää, tai muuta TM_TemporalPosition-luokan avulla kuvattua aikapistettä. Viimeksi mainitun luokan attribuutti indeterminatePosition mahdollistaa ei-täsmällisen ajanhetken ilmaisemisen liittämällä mahdolliseen arvoon luokittelun tuntematon, nyt, ennen, jälkeen tai nimi.

TM_Period

Kuvaa aikavälin TM_Instant-tyyppisten begin- ja end-attribuuttien avulla. Molemmat attribuutit ovat pakollisia, mutta voivat sisältää tuntemattoman arvon indeterminatePosition = unknown -attribuutin arvon avulla annettuna. Määritelty luokkana ISO 19108-standardissa.

URI

Määrittää merkkijonomuotoisen Uniform Resource Identifier (URI) -tunnuksen ISO 19103-standardissa. URIa voi käyttää joko pelkkänä tunnuksena tai resurssin paikantimena (Uniform Resource Locator, URL).

Geometry

Kaikkien geometria-tyyppien yhteinen rajapinta ISO 19107-standardissa. Tyypillisimpiä ISO 19107-standardin Geometry-rajapintaa laajentavia rajapintoja ovat Point, Curve, Surface ja Solid sekä Collection, jota käyttämällä voidaan kuvata geometriakokoelmia (multipoint, multicurve, multisurface, multisolid).

Point

Täsmälleen yhdestä pisteestä koostuva geometriatyyppi. Määritelty rajapintana ISO 19107-standardissa.

Tietomallin yleispiirteet

Rakentamisen luvat

Rakentamislupahakemus

RakentamislupaAsia

Rakentamislupa

ToimenpiteenJatkoaikapäätös

Purkamislupahakemus

PurkamislupaAsia

Purkamislupa

Maisematyölupahakemus

MaisematyölupaAsia

Maisematyölupa

Poikkemaislupahakemus

PoikkeamislupaAsia

Poikkeamislupa

Hankkeet ja katselmukset

Rakentamishanke

Katselmus

HankkeenToimenpide

Käyttöönottohyväksyntä

Koodistot

RakennusvalvontaAsianElinkaaritila

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: rakvalv-asian-elinkaaren-tila

Nimi: Rakennusvalvonta-asian elinkaaren tila

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/rakvalv-asian-elinkaaren-tila 

RakennuslupamääräyksenLaji

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: Lupamaarayshierarkinen

Nimi: Lupamääräys

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/Lupamaarayshierarkinen 

RakennuskohteenToimenpiteenTila

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: rakkohteen-toimenpiteen-tila

Nimi: Rakennuskohteen toimenpiteen tila

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/rakkohteen-toimenpiteen-tila 

RakentamisluvanLaji

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: LuvanSisalto

Nimi: Sijoittamis-/toteuttamislupa

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/LuvanSisalto 

KatsemuksenLopullisuudenLaji

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: OsittainenLopullinen

Nimi: Katselmuksen lopullisuus (osittainen / lopullinen katselmus)

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/OsittainenLopullinen 

RakentamishankkeenKatselmuksenLaji

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: Katselmuslaji

Nimi: Katselmuslaji

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/Katselmuslaji 

KatselmuksenTila

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: KatselmuksenTilanne

Nimi: Katselmuksen tilanne

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/KatselmuksenTilanne