Suomen ympäristökeskus

Elinkaarisäännöt

 1. Johdanto
  1. HTTP URI -tunnukset
  2. UUID-tunnukset
 2. Tietomallin kohteiden elinkaaren hallinnan periaatteet
 3. Tunnukset ja niiden hallinta
  1. Identiteettitunnus
  2. Paikallinen tunnus
  3. Nimiavaruus
  4. Viittaustunnus
  5. Tuottajakohtainen tunnus
  6. Pysyvien tunnusten palauttaminen tuottavalle järjestelmälle
  7. Tietokohteisiin viittaaminen ja viitteiden ylläpito
  8. Koodistojen koodien tunnuksiin liittyvät vaatimukset
 4. Muutokset ja tietojen versionti
  1. Yksittäisen tietokohteen muutoshistoria
 5. Suunnitelman ja toteuman mukaiset Rakennuskohteet
  1. Muutossuunnitelman yhteys aiempaan toteumaan
  2. Muutossuunnitelmien päivitys ja yhteys uuteen toteumaan
  3. Rakennusten ja rakennelmien elinkaaren vaiheet ja suunnitellut muutokset
 6. Rakennuskohteiden muutostoimenpiteet
  1. Uudisrakennuskohteen rakentamistoimenpide
  2. Olemassaolevan rakennuskohteen muutos- laajennus- tai korjaustoimenpide
  3. Olemassaolevien rakennusten tai rakennelmien yhdistäminen
   1. Yhdistyminen olemassaolevaan kohteeseen
   2. Yhdistyminen uudeksi kohteeksi
  4. Olemassaolevan rakennusten tai rakennelmien jakaminen eri rakennuskohteiksi
   1. Rakennuskohteesta jaetaan osia eri rakennuskohteiksi
   2. Rakennuskohde korvataan eri rakennuskohteilla
  5. Monimutkaiset jakamis- ja yhdistämistoimenpiteet
  6. Rakennelman korvaaminen rakennuksella
  7. Rakennuksen osittelujen lisäykset ja muutokset
  8. Huoneistotietojen muutokset
  9. Hissien ja sisäänkäyntien muutokset
  10. Rakennuskohteen purkaminen kokonaan tai osittain
 7. Tietojen päivittäminen ilman toimenpiteitä

Johdanto

Rakennuskohteiden ja huoneistojen tietokohteilla on elinkaari, joka määrää miten kyseiset tietokohteet syntyvät, miten ne voivat muuttua elinkaarensa aikana, ja miten niiden elinkaari päättyy. Elinkaarisääntöjen määrittely liittyy olennaisesti tietokohteiden versionhallintaan, eli miten yksittäisten tietokohteiden niiden elinkaaren aikana muodotettavat versiot voidaan tallentaa ja yksilöidä viittauskelpoisten pysyvien tunnusten avulla. Tässä annetut säännöt pohjautuvat paikkatietokohteiden yksilöivien tunnusten ja elinkaarisääntöjen periaatteisiin, jotka on kuvattu jukishallinnon suosituksessa JHS 193 - Paikkatiedon yksilöivät tunnukset.

HTTP URI -tunnukset

HTTP URI -muotoiset tunnukset ovat RFC 3986 -standardiin perustuvia HTTP(S) -protokollan mukaisia URI-osoitteita (Uniform Resource Identifier), joiden globaali yksilöivyys varmistetaan Internetin DNS-nimipalveluun rekisteröityjen domain-nimien avulla. Kullakin DNS-palveluun rekisteröidyllä domain-nimellä (esim. uri.suomi.fi) on yksiselitteinen omistaja, joka on suoraan tai välillisesti vastuussa ko. domain-nimen alla julkaistavasta sisällöstä. Nimen omistaja on myös ainoa taho, joka voi päättää ko. domain-nimeä käyttävien osoitteiden ohjautumisesta haluttuihin resursseihin, mikä tekee siitä luontevan perustan yksilöivien tunnusten nimiavaruuksille (esim. http://uri.suomi.fi/object/rytj/kaava). HTTP URI -muotoisen tunnuksen yksilöivyys perustuu siis domain-nimien ja siten niihin perustuvien nimiavaruuksien keskitettyyn hallintaprosessiin.

URI-tunnuksen ei tarvitse viitata konkreettiseen sijaintiin internetissä, vaan se voi olla abstraktimpi tunnus. JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset määrittelee paikkatiedon yksilöiville tunnuksille muodon http://paikkatiedot.fi/{tunnustyyppi}/{aineistotunnus}/{paikallinen tunnus}, jossa paikkatietokohteiden tunnustyyppi on so. Rakennennetun ympäristön yhteisiin tietokomponentteihin perustuvissa tietomalleissa on esimerkkinä käytetty tunnusmuotoa http://uri.suomi.fi/object/rytj/{aineistotyyppi}/{TietotyypinNimi}/{paikallinenTunnus}. HTTP URI -muotoisen tunnuksen etuna on luettavuus sekä DNS- ja HTTP-protokollien tarjoama kyky ratkaista (resolve) tunnus ja ohjata kysyjä sitä kuvaavaan Internet-resurssiin ilman tarvetta erityiselle keskitetylle tunnusrekisterille ja siihen perustuvalle ratkaisupalvelulle.

Tässä tietomallissa HTTP URI -muotoa käytetään viittaustunnus-attribuutissa, jonka avulla viitataan tiettyyn versioon tietokohteesta tämän tietomallin ulkopuolelta.

UUID-tunnukset

UUID (Universally Unique Identifier) on OSF:n (Open Software Foundation) määrittelemä standardoitu tunnusmuoto, jonka avulla voidaan luoda vakiokokoisia, hyvin suurella todennäköisyydellä yksilöiviä tunnuksia ilman keskitettyä hallintajärjestelmää. UUID-tunnukset voivat perustua satunnaislukuihin, aikaleimoihin, tietokoneiden verkkokorttien MAC-osoitteisiin tai merkkijonomuotoisiin nimiavaruuksiin eri yhdistelmissä. UUID-tunnukset erityisen hyvin tietojärjestelmissä, joissa uusia globaalisti pysyviä ja yksilöiviä tunnuksia on tarpeen luoda hajautetusti ilman keskitettyä tunnusrekisteriä.

Tässä tietomallissa UUID-muotoisia tunnuksia suositellaan käytettäväksi identiteettitunnus- ja tuottajakohtainen tunnus-attribuuttien arvoina.

Tietomallin kohteiden elinkaaren hallinnan periaatteet

Tietomallin elinkaarisäännöt mahdollistavat mallin tietokohteiden käsittelyn, tallentamisen ja muuttamisen hallitusti sekä niiden laatimis- että voimassaolovaiheissa. Tietomallin mukaiset tietosisällöt ovat merkittäviä oikeusvaikutuksia aiheuttavia, juridisesti päteviä aineistoja, joita käsitellään hajautetusti eri toimijoiden tietojärjestelmissä. Tämän vuoksi niiden tunnusten, viittausten ja versionnin hallintaan on syytä kiinnittää erityistä huomiota.

Seuraavat keskeiset periaatteet ohjaavat tietomallin elinkaaren hallintaa:

 • Kukin yhteen tietovarastoon tallennetuista tietokohteista saa pysyvän, versiokohtaisen tunnuksen.
 • Kuhunkin yietovarastoon tallennettun tietokohteen versioon voidaan viitata sen pysyvän tunnuksen avulla.
 • Tietomallin tietokohteiden väliset viittaukset toteutetaan hallitusti sekä tietoa tuottavissa tietojärjestelmissä että yhteisissä tietovarastoissa.
 • Tietovarasto vastaa pysyvien tunnusten luomisesta ja antamisesta tallennettaville tietokohteille.

Tunnukset ja niiden hallinta

Identiteettitunnus

Identiteettitunnus yhdistää saman tietokohteen kehitysversiot toisiinsa.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-identiteettitunnus-maar

Tietomallin tietokohteissa identiteettitunnus kuvataan attribuutilla identiteettiTunnus. Kahdella tietomallin versioitavalla objektilla voi olla sama identiteettiTunnus-attribuutin arvo ainoastaan, mikäli kaikki seuraavista ehdoista ovat tosia:

 • Molemmat objektit kuvaavat saman tietokohteen kehityskaaren eri tiloja.
 • Molemmat objektit ovat saman loogisen tietomallin luokan edustajia.

Yksittäisen tietokohteen tiettyyn tietovarastoon tallennettu kehityshistoria saadaan noutamalla kaikki ko. tyyppisen tietokohteen objektit, joilla on sama identiteettiTunnus-attribuutin arvo.

Tietovarasto on vastuussa uusien identiteettitunnusten luomisesta tarvittaessa tallennustapahtumien yhteydessä, ja niiden välittämisestä tiedoksi tallentavalle tietojärjestelmälle. Tallentavan tietojärjestelmän tulee tallentaa itselleen kopiot tietovaraston tallennustapahtuman yhteydessä palautamista tietokohteiden identiteettitunnuksista, sillä ne tulee sisällyttää ko. tietokohteiden seuraavien versioden tallennettavaksi lähetettäviin objekteihin.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-identiteettitunnus-gen
 • Mikäli tallennettavalle tietokohteelle ei ole annettu identiteettitunnus-attribuuttia, tai tietovarasto ei sisällä sellaista saman luokan tietokohdetta, jolla sama identiteettiTunnus-attribuutin arvo, tietovarasto luo ko. objektille uuden identiteettitunnuksen, joka korvaa tuottavan tietojärjestelmän objektille mahdollisesti antaman identiteettiTunnus-attribuutin arvon. Tällöin objektia pidetään uuden tietokohteen ensimmäisenä versiona.
 • Mikäli tietovarasto sisältää saman luokan tietokohteen, jolla on sama identiteettiTunnus-attribuutin arvo kuin tallennetavalla objektilla, objekti tallennetaan tietovarastoon ko. tietokohteen uutena versiona. Tällöin tallennettavan objektin identiteettiTunnus-attribuutin arvo ei muutu.
Suositus 
elinkaari/suos-identiteettitunnus-form

Identiteettitunnuksen suositeltu muoto on UUID.

Esimerkki: 640bff6b-c16a-4947-af8d-d86f89106be1

Paikallinen tunnus

Paikallinen tunnus yksilöi tietokohteen yhden version tietovaraston sisällä.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-paikallinentunnus-maar

Tietomallin tietokohteissa paikallinen tunnus kuvataan attribuutilla paikallinenTunnus. Kaikilla saman tietovaraston objekteilla (ml. saman tietokohteen eri versiot) tulee olla eri paikallinenTunnus-attribuutin arvo.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-paikallinentunnus-gen

Tietokohteiden paikallinen tunnus muuttuu sen jokaisen version tallennuksen yhteydessä. Tietovarasto vastaa paikallisten tunnusten luomisesta tallennustapahtuman yhteydessä. Tuottavan tietojärjestelmän mahdollisesti asettamat arvot korvataan.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-paikallinentunnus-form

Paikallinen tunnus koostuu identiteettitunnuksesta ja siihen erotinmerkillä liitetystä versiokohtaisesta, esimerkiksi tarkkaan tallennusajanhetkeen perustuvasta merkkijonosta.

Suositus 
elinkaari/suos-paikallinentunnus-merk

Paikallisen tunnuksen muodostamisessa tulee välttää merkkejä, jotka joudutaan URL-koodaamaan rajapintapalvelujen kutsuissa. Paikkatietokohteen paikallista tunnusta käytetään fyysisten tietomallien pääavaimena, esim. GeoJSON Feature id-omaisuuden ja GML:n gml:id-attribuutin arvona, ja siten esimerkiksi OGC Web Feature Service (WFS) - ja OGC API - Features -rajapintapalvelujen paikkatietokohteen yksilöivissä kyselyissä.

Tallennusajanhetkeen päättyvää paikallista tunnusta voidaan käyttää ilman sekaannusmahdollisuuksia samalla logiikalla myös paikallisissa versionneissa, eli sellaisissa tietokohteiden versioiden tallennuksissa, joita ei viedä lainkaan tietovarastoon.

Esimerkki: 640bff6b-c16a-4947-af8d-d86f89106be1.b05cf48d46d8c905c54522f44b0a12daff11604e

Nimiavaruus

Vaatimus 
elinkaari/vaat-nimiavaruus-maar

Nimiavaruus määrää tietomallin kaikkien tietokohteiden viittaustunnusten alkuosan yhden tietovaraston sisällä. Tietomallin tietokohteissa paikallinen tunnus kuvataan attribuutilla nimiavaruus.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-nimiavaruus-form

Nimiavaruus on HTTP URI -muotoinen.

Nimiavaruus on syytä valita huolella siten, että se olisi mahdollisimman pysyvä, eikä sitä tarvitsisi tulevaisuudessa muuttaa esimerkiksi valtionhallinnon virastojen tai ministeriröiden mahdollisten uudelleenorganisointien ja -nimeämisten johdosta. Valittu URL-osoite tulee myös voida aina tarvittaessa ohjata kulloinkin käytössä olevaan rajapintapalveluun (HTTP redirect).

Vaatimus 
elinkaari/vaat-nimiavaruus-gen

Tietovarasto vastaa nimiavaruus-attribuuttien asetamisesta tallennustapahtuman yhteydessä. Tuottavan tietojärjestelmän mahdollisesti antamat arvot korvataan.

Esimerkki: http://uri.suomi.fi/object/rytj/raklupa

Viittaustunnus

Vaatimus 
elinkaari/vaat-viittaustunnus-maar

Viittaustunnus yksilöi tietokohteen yhden, tietovaraston tallentun kehitysversion globaalisti. Tietomallin tietokohteissa paikallinen tunnus kuvataan attribuutilla viittausTunnus.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-viittaustunnus-form

Viittaustunnus on HTTP URI -muotoinen ja se muodostuu nimiavaruudesta, tietokohteen luokan nimestä ja paikallisesta tunnuksesta yhdessä kauttaviivoilla (/) erotettuina.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-nimiavaruus-gen

Tietovarasto vastaa viittausTunnus-attribuuttien asetamisesta tallennustapahtuman yhteydessä. Tuottavan tietojärjestelmän mahdollisesti antamat arvot korvataan.

Tallentavan tietojärjestelmän ei siis tarvitse tallentaa luotuja viittaustunnuksia itselleen seuraavia tallennuksia varten.

Suositus 
elinkaari/suos-viittaustunnus-ohj

Viittaustunnuksen on suositeltavaa ohjautua aina ko. tietokohteen version tietosisältöön kulloinkin toiminnassa olevassa tietovaraston latauspalvelussa.

Esimerkki: http://uri.suomi.fi/object/rytj/raklupa/BuildingPermit/640bff6b-c16a-4947-af8d-d86f89106be1.b05cf48d46d8c905c54522f44b0a12daff11604e

Tuottajakohtainen tunnus

Vaatimus 
elinkaari/vaat-tuottajakohtainen-tunnus-maar

Rakennuskohteiden tietoa tuottavat järjestelmät voivat niin halutessaan käyttää tuottajakohtaista tunnusta niiden omien tietojärjestelmäspesifisten tunnusten antamiseen tietomallin tietokohteille. Tietomallin tietokohteissa tuottajakohtainen tunnus kuvataan attribuutilla tuottajakohtainenTunnus.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-tuottajakohtainen-tunnus-gen

Tietovarasto ei koskaan muuta tuottavan tietojärjestelmän mahdollisesti asettamia tuottajakohtaisia tunnuksia, ja ne palautetaan sellaisenaan latattaessa tietokohteita tietovarastosta.

Tietojärjestelmät voivat käyttää tuottajakohtaisia tunnuksia kohdistamaan tietovarastoon ja paikallisiin tietojärjestelmiin tallennettuja tietokohteita toisiinsa esimerkiksi päivitettäessä niiden tallennuksen yhteydessä syntyneitä tunnuksia, vertailtaessa tietovarastoon tallennettuja kohteita ja paikallisia kohteita toisiinsa, sekä esitettäessä validointipalvelun tuloksia suunnitteluohjelmiston käyttäjälle.

Tuottajakohtaisilta tunnuksilta ei vaadita yksilöivyyttä tai mitään tiettyä yhtenäistä muotoa, mutta UUID-muodon käyttäminen tarjoaa hyvin määritellyn ja standardoidun tavan luoda tuottajakohtaisista tunnuksista yksilöiviä eri tietojärjestelmien kesken. Tästä saattaa olla etua haluttaessa tehdä tuotettavista rakennuskohteiden tiedoista mahdollisimman järjestelmäriippumattomia ja esimerkiksi taata tuottajakohtaisten tunnusten yksilöivyys yli mahdollisten tietojärjestelmien vaihdosten ja päivitysten.

Suositus 
elinkaari/suos-tuottajakohtainen-tunnus-form

Tuottajakohtaisen tunnuksen suositeltu muoto on UUID.

Esimerkki: k-123445

Pysyvien tunnusten palauttaminen tuottavalle järjestelmälle

Versionhallinnan näkökulmasta on tärkeää, että rakennuskohteiden tietoja tuottava tietojärjestelmä käyttää samaa, tietovarastoon tallennettua tietokohdetta päivtettäessä sen ensimmäisen tallennuksen yhteydessä luotua identiteettitunnusta, mikäli objektin katsotaan kuvaavan ko. tietokohteen uutta versiota.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-tunnusten-palautus

Tietovaraston tallennusrajapinta palauttaa tallennetun rakennuskohteiden tiedot tuottavalle tietojärjestelmälle tallennusoperaation yhteydessä siten, että ne sisältävät yllä mainittujen tunnustenhallintasääntöjen mukaisesti mahdollisesti generoidut tai muokatut identiteettitunnukset, paikalliset tunnukset, nimiavaruudet ja viittaustunnukset kaikille tallennetuille tietokohteille.

Tietokohteisiin viittaaminen ja viitteiden ylläpito

Vaatimus 
elinkaari/vaat-tietovaraston-sisaiset-viittaukset

Tietokohteiden assosiaatiot eri tietomallien tietokohteiden välillä toteutetaan viitattavan tietokohteen viittaustunnus-attribuuttia käyttäen.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-viittaukset-ulkoa

Pysyvät viittaukset tietomallin tietokohteisiin ulkopuolisista tietojärjestelmistä toteutetaan viitattavan tietokohteen viittaustunnus-attribuuttia käyttäen.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-viittaukset-tallennettaessa

Tallennettaessa tietomallin tietokohteita tietovarastoon tietokohteiden tunnukset muuttuvat niiden pysyvään muotoon, kuten kuvattu luvussa Tunnukset ja niiden hallinta. Tietovaraston vastuulla on päivittää kunkin paikallisen tunnuksen muuttamisen yhteydessä myös kaikkien ko. tietokohteen versioon sen paikallisen tunnuksen avulla viittaavien muiden ko. rakennuskohteiden tietomallin tietokohteiden viittaukset käyttämään tietokohteen muutettua paikallista tunnusta.

Koodistojen koodien tunnuksiin liittyvät vaatimukset

Vaatimus 
elinkaari/vaat-koodien-yksiloivat-tunnukset

Kullakin koodiston koodilla on oltava pysyvä tunnus, joka sellaisenaan yksilöi kyseisen koodin globaalisti ilman erilistä tietoa koodistosta, johon koodi kuuluu. Koodin tunnus on HTTP URI -muotoinen.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-alakoodi-maar

Olkoon koodi A mikä tahansa hierarkkisen koodiston sisältämä koodi. Koodin A alakoodilla tarkoitetaan koodia, joka on hierakkiassa sijoitettu koodin A alle. Koodi voi olla useamman ylemmän tason koodin alakoodi vain mikäli ko. ylemmän tason koodit ovat alakoodisuhteessa keskenään.

Käytännössä tietyn koodin alakoodit voidaan tunnistaa vertaamalla niiden tunnuksia:

Vaatimus 
elinkaari/vaat-alakoodi-tunnus

Koodin A alakoodin B tunnus alkaa koodin A tunnuksella ja sisältää sen jälkeen yhden tai useamman merkin.

Muutokset ja tietojen versionti

Vaatimus 
elinkaari/vaat-pysyva-sisalto

Takennuskohteiden tietomallin mukaisten tietojen tallennusoperaatio tietovarastoon muodostaa uuden version tallennettavista tietokohteista, mikäli yksittäinen tietokohde on miltään osin muuttunut verrattuna sen edelliseen versioon. Myös muutokset niissä tietomallin tietokohteissa, joihin tallennettavasta tietokohteesta viitataan, lasketaan ko. tietokohteen muutoksiksi. Tallennetun tietokohteen version sisältö ei voi muuttua tallennuksen jälkeen, poislukien sen voimassaolon päättymiseen, seuraavaan versioon linkittämiseen ja elinkaaritilaan liittyvät attribuutit, joita tietovarasto itse päivittää sen tiettyjen elinkaaritapahtumien yhteydessä.

Näin taataan ulkoisten viittausten eheys, sillä kaikkien tietokohteiden paikalliset ja viittaustunnukset viittaavat aina vain tiettyn, sisällöllisesti muuttumattomaan versioon viittatusta kohteesta. Suositeltavaa on, että kaikki tallennusversiot myös pidetään pysyvästi tallessa, jotta mahdolliset keskenäiset ja ulkopuolelta tulevat linkit eivät mene rikki muutosten yhteydessä.

Yksittäisen tietokohteen muutoshistoria

Tietomalli mahdollistaa tunnistettavien tietokohteiden eri kehitysversioiden erottamisen toisistaan. Kullakin tietomallin kohteella on sekä sen tosimaailman identiteettiin liittyvä ns. identiteettitunnus että yksittäisen tallennusversion tunnus (paikallinen tunnus). Tallennettaessa uutta versiota samasta tietokohteesta, sen identiteettitunnus pysyy ennallaan, mutta sen paikallinen tunnus muuttuu. Versioitavien objektien suhteen samuuden määritteleminen on tietoja tuottavien järjestelmien vastuulla: mikäli objektilla on tallennettavaksi lähetettäessä saman identititeettiTunnus-attribuutin arvo kuin aiemmin tallennetulla, samantyyppisellä tietokohteella, katsotaan uusi objekti on saman tietokohteen uudeksi versioksi.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-version-korvaus

Kun tietokohteesta tallennetaan uusi muuttunut versio, jonka on tarkoitus korvata ko. kohteen aiemmin tallennettu versio, tulee tietokohteen edellisen version korvattuObjektilla-assosiaatio asettaa viittaamaan tietokohteen uuteen versioon. Uuden tietokohteen version korvaaObjektin-assosiaatio puolestaan asetetaan viittaamaan tietokohteen edelliseen, korvattavaan versioon. Molempien kohteiden tallennusAika-attribuutin arvoksi asetetaan ajanhetki, jolloin tallennus ja muutos tietovarastoon on tehty.

Yksittäisen tietokohteen yksityiskohtainen muutoshistoria tietovarastossa saadaan seuraavalla sen korvattuObjektilla- ja korvaaObjektin-assosiaatioita.

Attribuutin viimeisinMuutos arvo kuvaa ajanhetkeä, jolloin ko. tietokohteeseen on tehty sisällöllinen muutos tiedontuottajan tietojärjestelmässä. Tiedontuottajan järjestelmän osalta ei vaadita tiukkaa versiontipolitiikkaa, eli paikallinenTunnus-attribuutin päivittämistä jokaisen tietokohteen muutoksen johdosta. viimeisinMuutos-attribuutin päivittämien riittää kuvaamaan tiedon todellisen muuttumisajankohdan.

Suunnitelman ja toteuman mukaiset Rakennuskohteet

Tietomallissa sekä suunnitellut että rakentamishankkeiden lopputuloksina toteutuneet rakennuskohteiden tiedot kuvataan saman Rakennuskohde-luokan avulla.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-suunniteltu-rakennuskohde

Rakennuskohde-luokan objekti, jonka tiedonLaji-attribuutin arvo viittaa RakennuskohteenTiedonLaji-koodiston koodiin 1 - Suunnitelman mukainen tieto, kuvaa rakennuskohteen suunnitelua tilaa siihen kohdistuvan muutoksen toteuttamisen jälkeen.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-toteutunut-rakennuskohde

Rakennuskohde-luokan objekti, jonka tiedonLaji-attribuutin arvo viittaa RakennuskohteenTiedonLaji-koodiston koodiin 2 - Toteuman mukainen tieto, kuvaa rakennuskohteen toteutunutta tilaa siihen kohdistuvan muutoksen toteuttamisen jälkeen.

Muutossuunnitelman yhteys aiempaan toteumaan

Vaatimus 
elinkaari/vaat-suunnitellun-rakennuskohteen-lahtokohta

Kun toteutettuun rakennuskohteeseen laaditaan muutos-, laajennus- tai korjaussuunnitelma, tehdään kyseisen rakennuskohteen suunniteltua muutosta edeltävän tilan mukaisesta Rakennuskohde-luokan objektista (T1) uusi versio (S1), jonka identiteettiTunnus pysyy samana, mutta tiedonLaji-attribuutin arvoksi tulee 1 - Suunnitelman mukainen tieto. Objektilla T1 ei tässä tapauksessa saa olla korvattuObjektilla-assosiaatiota objektiin S1, eikä objektilla S1 saa olla korvaaObjektin-assosiaatiota objektiin T1. Objektilla S1 tulee olla assosiaatio liittyväKohde määritteen rooli arvolla Suunnitelman lähtökohta objektiin T1.

Mikäli muutosta edeltävää toteutettua tilaa vastaavaa Rakennuskohde-luokan objektia T1 ei ole saatavilla, luodaan uusi Rakennuskohde-luokan objekti (S1), joka kuvaa rakennuskohteen suunnitelua muutettua tilaa, ja jonka tiedonLaji-attribuutin arvoksi tulee 1 - Suunnitelman mukainen tieto.

Muutossuunnitelmien päivitys ja yhteys uuteen toteumaan

Vaatimus 
elinkaari/vaat-rakennuskohteen-suunnitelman-muutos

Kun rakennuskohteen suunnitelmaa päivitetään, tehdään kyseisen rakennuskohteen edeltävän suunnitelman mukaisesta Rakennuskohde-luokan objektista (S1) uusi versio (S2), jonka identiteettiTunnus pysyy samana, ja tiedonLaji-attribuutin arvoksi tulee 1 - Suunnitelman mukainen tieto. Objektilla S1 tulee olla korvattuObjektilla-assosiaatio objektiin S2, ja objektilla S2 tulee olla korvaaObjektin-assosiaatio objektiin S1. Objektilla S2 tulee olla assosiaatio liittyväKohde määritteen rooli arvolla Suunnitelman lähtökohta objektiin T1.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-rakennuskohteen-uusi-toteuma

Kun rakennuskohteen muutostoimenpide on toteutettu, tehdään kyseisen rakennuskohteen viimeisimmän suunnitelman mukaisesta Rakennuskohde-luokan objektista (S2) uusi versio (T2), jonka tiedot vastaavat rakennuskohteen uutta toteutunutta tilaa. Objektin T2 identiteettiTunnus pysyy samana, ja tiedonLaji-attribuutin arvoksi tulee 2 - Toteuman mukainen tieto. Objektilla T2 tulee olla korvaaObjektin-assosiaatio muutosta edeltäneeseen kyseisen rakennuskohteen toteutunutta tilaa kuvaavaan objektiin (T1), ja objektilla T1 tulee olla korvattuObjektilla-assosiaatio objektiin T2. Objektilla T2 tulee olla assosiaatio liittyväKohde määritteen rooli arvolla Toteutettu suunnitelma objektiin S2, ja assosiaatio liittyväKohde määritteen rooli arvolla Alkuperäinen suunnitelma siihen Rakennuskohde-luokan objektiin (S1), joka kuvaa alkuperäistä muutossuunnitelmaa.

Rakennusten ja rakennelmien elinkaaren vaiheet ja suunnitellut muutokset

Luokilla RakennusTaiSenOsa ja RakennelmaTaiSenOsa on attribuutti elinkaarenVaihe, joka arvojoukko on koodiston RakennuksenElinkaarenVaihe mukainen.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-uudisrakennuksen-elinkaaren-vaihe-ja-suunnitelma

Uudisrakennuksen tai -rakennelman tai niiden uusien osien tapauksessa luokkien RakennusTaiSenOsa tai RakennelmaTaiSenOsa attribuutin tiedonLaji arvon ollessa 1 - Suunnitelman mukainen tieto, tulee sen attribuutilla elinkaarenVaihe olla joko arvo 01 - suunnitteilla tai 02 - rakenteilla.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-toteutetun-rakennuksen-elinkaaren-vaihe

Toteutettua rakennuskohdetta kuvaavan RakennusTaiSenOsa ja RakennelmaTaiSenOsa luokan attribuutin tiedonLaji arvon ollessa 2 - Toteuman mukainen tieto, tulee sen attribuutilla elinkaarenVaihe olla jokin arvoista 02 - rakenteilla, 03 - käytössä tai 04 - käyttökiellossa/käyttökelvoton, 05 - tuhoutunut tai 06 - purettu. Arvoa 02 - rakenteilla voidaan käyttää vain, mikäli rakennuskohde on valmistunut, mutta sen käyttöönottokatselmusta ei ole vielä hyväksytysti pidetty.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-rakennuksen-elinkaaren-vaihe-ja-muutossuunnitelma

Muutettavan, laajennettavan, korjattavan tai purettavan rakennuksen tai -rakennelman tai niiden uusien osien tapauksessa luokkien RakennusTaiSenOsa tai RakennelmaTaiSenOsa attribuutin tiedonLaji arvon ollessa 1 - Suunnitelman mukainen tieto, tulee sen attribuutin elinkaarenVaihe arvon vastata kuvata suunnitelman toteuttamisen jälkeistä tavoitetilaa: joko 03 - käytössä tai 06 - purettu.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-rakennuksen-elinkaaren-vaiheen-sallitut-muutokset

Luokkien RakennusTaiSenOsa tai RakennelmaTaiSenOsa attribuutin elinkaarenVaihe arvo voi muuttua RakennuskohteenToimenpide-luokan kuvaamana vain seuraavasti:

 • Arvosta 01 - suunnitteilla arvoihin 02 - rakenteilla tai 03 - käytössä.
 • Arvosta 02 - rakenteilla arvoihin 03 - käytössä tai 04 - käyttökiellossa/käyttökelvoton, 05 - tuhoutunut tai 06 - purettu.
 • Arvosta 03 - käytössä arvoihin 04 - käyttökiellossa/käyttökelvoton, 05 - tuhoutunut, 06 - purettu, 07 - yhdistetty tai jaettu tai 08 - rakennelma muutettu rakennukseksi
 • Arvosta 04 - käyttökiellossa/käyttökelvoton arvoihin 02 - rakenteilla, 03 - käytössä, 05 - tuhoutunut, 06 - purettu, 07 - yhdistetty tai jaettu tai 08 - rakennelma muutettu rakennukseksi.
 • Arvoista 05 - tuhoutunut, 06 - purettu, 07 - yhdistetty tai jaettu ja 08 - rakennelma muutettu rakennukseksi ei ole sallittuja muutoksia.

Rakennuskohteiden muutostoimenpiteet

Sekä uusien rakennuskohteiden suunnitelmat että aiemmin toteutettujen rakennuskohteiden muutos-, laajennus-, korjaus- ja purkamissuunnitelmat kuvataan RakennuskohteenToimenpide-luokan avulla. Luokka sisältää toimenpiteen kuvaustietojen lisäksi varsinaiset suunnitellut muutokset, jotka kuvataan luokan RakennuskohteenMuutos-luokan mukaisina rakenteisina suunniteltuMuutos-attribuutin arvoina.

Rakennettujen tilojen ja huoneistojen suunnitellut muutokset kuvataan osana RakennuskohteenMuutos-luokan tietoja.

Uudisrakennuskohteen rakentamistoimenpide

Vaatimus 
elinkaari/vaat-uudiskohteen-toimenpide

Uudisrakennuksen tai -rakennelman tai niiden uusien osien suunnitelma kuvataan luokan RakennuskohteenToimenpide objektina, jonka attribuutilla toimenpiteenLaji on koodiston RakentamistoimenpiteenLaji arvo 01 - Uusi rakennus tai rakennelma tai 02 - Laajentaminen.

Attribuuteille purkamisenSyy, perusparannus ja korjausaste ei saa antaa arvoja.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-uudiskohteen-toimenpiteen-muutokset

Uudisrakennuksen tai -rakennelman tai niiden uusien osien suunnitelman kuvaamaan RakennuskohteenToimenpide-luokan objektiin kuuluvan RakennuskohteenMuutos-luokan kuvaaman rakenteisen attribuutin ominaisuuksina annettavien pinta-alojen ja tilavuuksien muutostietojen tulee vastata koko suunnnitellun rakennuskohteen pinta-ala ja tilavuustietoja.

Olemassaolevan rakennuskohteen muutos- laajennus- tai korjaustoimenpide

Vaatimus 
elinkaari/vaat-muutettavan-kohteen-toimenpide

Muutettavan, laajennettavan tai korjattavan rakennuksen tai -rakennelman tai niiden osien suunnitelma kuvataan luokan RakennuskohteenToimenpide objektina, jonka attribuutilla toimenpiteenLaji on koodiston RakentamistoimenpiteenLaji arvo 02 - Laajentaminen, 03 - Uudelleen rakentamiseen verrattava muutostyö tai 04 - Muu muutostyö.

Attribuutille purkamisenSyy ei saa antaa arvoa.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-muutettavan-kohteen-toimenpiteen-muutokset

Muutettavan, laajennettavan tai korjattavan rakennuksen tai -rakennelman tai niiden osien suunnitelman kuvaaman RakennuskohteenToimenpide-luokan objektiin kuuluvan RakennuskohteenMuutos-luokan kuvaaman rakenteisen attribuutin ominaisuuksina annettavien pinta-alojen ja tilavuuksien muutostietojen tulee vastata rakennuskohteen muutoksessa muuttuvia pinta-ala ja tilavuustietoja. Pinta-alojen tai tilavuuksien pienentyessä muutosattribuuttien arvot ovat negatiivisia.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-kohteen-varusteiden-muutokset

Rakennuskohteeseen sen muutostoimenpiteen johdosta kuuluvat lisättävät ja poistuvat varusteet kuvataan RakennuskohteenMuutos-luokan Luokan RakennuksenVaruste mukaisen rakenteisen attribuutin varustemuutos avulla. Lisättävien varusteiden osalta käytetään attribuutin kuuluuKohteeseen arvoa true, ja poistuvien varusteen osalta arvoa false.

Olemassaolevien rakennusten tai rakennelmien yhdistäminen

Rakennuskohteen toimenpide voi johtaa kahden tai useamman olemassaolevan, omalla pysyvällä rakennustunnuksella tunnistettavan rakennuksen tai rakennelman yhdistämiseen yhdeksi rakennukseksi. Jäljelle jäävä rakennus voi olla joko jompi kumpi alkuperäisistä rakennuksista tai uusi rakennus tai rakennelma.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-yhdistaminen-kohteen-osittelut

Mikäli yhdistämisessä jäljelle jäävä tai uutena luotu Rakennus- tai Rakennelma-luokan objekti koostuu on valmiiksi osista, päivitetään osittelut vastaamaan uutta kokonaisuutta vastaavasti kuin rakennuksen tai rakennelman laajentamistoimenpiteen tapauksessa. Mikäli taas yhdistämisessä jäljelle jäävä tai uutena luotu Rakennus- tai Rakennelma-luokan objekti ei aiemmin koostunut RakennuksenOsa- tai RakennelmanOsa-luokkien objekteista, tulee yhdistämisessä laatia uudet, poistuvia erillisiä Rakennus- ja Rakennelma-luokkien objekteja vastaavat RakennuksenOsa- ja RakennelmanOsa-luokat, jotka yhdistetään ne kokoavaan Rakennus- tai Rakennelma-luokan objektiin assosiaation rakennus tai rakennelma avulla. Yhdistettävien rakennusten tapauksessa luodaan uusi RakennuksenOsittelu-luokan kuvaama rakenteinen attribuutti osittelu, jonka attribuutti ositteluperuste saa arvon 2 - Rakentamishistoriaan perustuva osittelu, ja johon uudet RakennuksenOsa-luokan objektit liitetään assosiaatiolla osa. Yhdistettävien rakennelmien tapauksessa uudet RakennelmanOsa-luokan objektit liitetään suoraan Rakennelma-luokan objektiin sen assosiaatiolla osa.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-yhdistaminen-kohde-ennen-jalkeen

Yhdistämisen sisältävää muutosta kuvaavaan RakennuskohteenMuutos-luokan objektiin tulee yhdistää assosiaation kohdeEnnenMuutosta avulla kaikkiin niihin Rakennus- tai Rakennelma-luokan objekteihin, jotka kuvaavat yhdistetyn rakennuksen tai rakennelman osia ennen niiden yhdistämistä. Samaan RakennuskohteenMuutos-luokan objektiin tulee yhdistää assosiaation kohdeMuutoksenJälkeen avulla jäljelle jäävä tai uutena luoto Rakennus- tai Rakennelma-luokan objekti.

Yhdistyminen olemassaolevaan kohteeseen

Vaatimus 
elinkaari/vaat-kohteen-yhdistaminen-toiseen

Kun kaksi tai useampi Rakennus- tai Rakennelma-luokan objektia yhdistetään samaksi Rakennus- tai Rakennelma-kohteeksi osana RakennuskohteenToimenpide-luokan kuvaamaa rakentamistoimenpidettä siten, että yksi alkuperäisistä rakennuksista tai rakennelmista laajenee siihen yhdistettävillä entisten erillisten kohteiden muodostamilla osilla, tulee yhdistetyn Rakennus- tai Rakennelma-kohteen tiedot päivittää kuvaamaan uutta yhdistettyä rakennusta tai rakennelmaa.

Jäljelle jäävän Rakennus- tai Rakennelma-luokan objektin attribuutin pysyväRakennusTunnus arvo säilyy muuttumattomana, samoin kuin sen identiteettiTunnus-attribuutin arvo. Poistuvien, jäljelle jäävän kohteen uusiksi osiksi yhdistettyjen Rakennus- tai Rakennelma-luokan objektien attribuutin elinkaarenVaihe arvoksi tulee 07 - Yhdistetty tai jaettu.

Yhdistyminen uudeksi kohteeksi

Vaatimus 
elinkaari/vaat-kohteen-yhdistaminen-toiseen

Kun kaksi tai useampi Rakennus- tai Rakennelma-luokan objektia yhdistetään samaksi Rakennus- tai Rakennelma-kohteeksi osana RakennuskohteenToimenpide-luokan kuvaamaa rakentamistoimenpidettä siten, että yhdistetylle kohteelle luodaan uusi Rakennus- tai Rakennelma-luokan objekti, tulee uuden Rakennus- tai Rakennelma-kohteen tiedoissa kuvava koko yhdistettyn rakennuksen tai rakennelman tiedot.

Uudelle Rakennus- tai Rakennelma-luokan objektille annetaan uudet attribuuttien pysyväRakennusTunnus- ja identiteettiTunnus arvot. Poistuvien, uuden kohteen uusiksi osiksi yhdistettyjen Rakennus- tai Rakennelma-luokan objektien attribuutin elinkaarenVaihe arvoksi tulee 07 - yhdistetty tai jaettu.

Olemassaolevan rakennusten tai rakennelmien jakaminen eri rakennuskohteiksi

Rakennuskohteen toimenpide voi johtaa olemassaolevan, omalla pysyvällä rakennustunnuksella tunnistettavan rakennuksen tai rakennelman jakamiseen kahdeksi tai useammaksi rakennukseksi tai rakennelmaksi, joilla on kullakin oma pysyvä rakennustunnus. Alkuperäinen jaettava kohde voi olla yksi jäljelle jäävistä kohteista, tai sen elinkaari voi kokonaan päättyä.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-jakamienn-kohde-ennen-jalkeen

Jakamisen sisältävää muutosta kuvaavaan RakennuskohteenMuutos-luokan objektiin tulee yhdistää assosiaation kohdeEnnenMuutosta avulla siihen Rakennus- tai Rakennelma-luokan objektiin, joka kuvaa rakennusta tai rakennelmaa ennen sen jakamista. Samaan RakennuskohteenMuutos-luokan objektiin tulee yhdistää assosiaation kohdeMuutoksenJälkeen avulla sekä mahdollinen jäljelle jäävä että uutena luodut Rakennus- tai Rakennelma-luokan objektit.

Jakamisessa mahdollisesti jäljelle jäävän Rakennus- tai Rakennelma-luokan objektin tiedot sisältäen sen mahdolliset osittelut päivitetään vastaamaan uutta kokonaisuutta vastaavasti kuin rakennuksen tai rakennelman muutostoimenpiteen tapauksessa.

Rakennuskohteesta jaetaan osia eri rakennuskohteiksi

Vaatimus 
elinkaari/vaat-kohteen-yhdistaminen-toiseen

Kun Rakennus- tai Rakennelma-luokan objekti jaetaan kahdeksi tai useammaksi Rakennus- tai Rakennelma-kohteeksi osana RakennuskohteenToimenpide-luokan kuvaamaa rakentamistoimenpidettä siten, että yksi alkuperäisistä rakennuksista tai rakennelmista jää jäljelle alkuperäistä pienempänä, tulee sekä alkuperäisen että uutena luotavien Rakennus- tai Rakennelma-kohteiden tiedot antaa siten, että ne kuvaavat uusia jaettuja rakennuksia tai rakennelmia.

Jäljelle jäävän Rakennus- tai Rakennelma-luokan objektin attribuutin pysyväRakennusTunnus arvo säilyy muuttumattomana, samoin kuin sen identiteettiTunnus-attribuutin arvo. Uusille Rakennus- tai Rakennelma-luokkien objektille annetaan uudet attribuuttien pysyväRakennusTunnus- ja identiteettiTunnus arvot.

Rakennuskohde korvataan eri rakennuskohteilla

Vaatimus 
elinkaari/vaat-kohteen-yhdistaminen-toiseen

Kun Rakennus- tai Rakennelma-luokan objekti korvataan kahdella tai useammalla uudella Rakennus- tai Rakennelma-luokan objektilla osana RakennuskohteenToimenpide-luokan kuvaamaa rakentamistoimenpidettä ilman että alkuperäistä rakennuskohdetta puretaan, tulee uusien rakennuskohteiden tiedot antaa siten, että ne kuvaavat uusi jaettuja rakennuksia tai rakennelmia.

Poistuvan, elinkaarensa päättävän Rakennus- tai Rakennelma-luokan objektin attribuutin attribuutin elinkaarenVaihe arvoksi tulee 07 - yhdistetty tai jaettu. Uusille Rakennus- tai Rakennelma-luokkien objektille annetaan uudet attribuuttien pysyväRakennusTunnus- ja identiteettiTunnus arvot.

Monimutkaiset jakamis- ja yhdistämistoimenpiteet

Yhden rakentamistoimenpiteen avulla voidaan kuvata myös muutoksia, jotka sisältävät sekä olemassaolevien rakennuskohteiden jakamista erillisiksi rakennuskohteiksi että niiden yhdistämistä samoiksi rakennuskohteiksi. Esimerkiksi kaksi olemassaolevaa, toisiinsa kiinni rakennettua rakennusta muutetaan kolmeksi erilliseksi rakennukseksi siten, että toinen alkuperäisistä rakennuksista jää jäljelle samalla pysyvällä rakennustunnuksella, mutta osa sen tilasta siirtyy toiseen uusista rakennuksista. Toisen alkuperäisen rakennnuksen elinkaari päättyy muutokseen. Tuloksena luodaan kaksi uutta rakennusta, joista toiseen kuuluu tiloja molemmmista alkuperäisistä rakennuksista ja toiseen vain osa poistuvasta alkuperäisestä rakennuksesta.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-monimutkaiset-toimenpiteet

Mikäli RakentamiskohteenToimenpide-luokan objektina kuvatussa muutoksessa tehdään sekä olemassa olevien rakennuskohteiden jakamista osiin että niiden yhdistämistä samoiksi rakennuskohteiksi, tulee kaikki muutostoimenpiteen piiriin kuuluvat olemassa olevat Rakennuskohde-luokan objektit liittää RakennuskohteenMuutos-luokan objektiin assosiaation kohdeEnnenMuutosta avulla. Samaan RakennuskohteenMuutos-luokan objektiin tulee yhdistää assosiaation kohdeMuutoksenJälkeen avulla kaikki muutoksen jälkeen jäljelle jäävät tai uutena luodut Rakennuskohde-luokan objektit.

Kaikkien muutoksessa poistuvien, elinkaarensa päättävien Rakennus- ja Rakennelma-luokan objektien elinkaarenVaihe-attribuuttien arvoksi tulee asettaa 07 - yhdistetty tai jaettu.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-rakentaminen-ja-purkaminen-erikseen

Mikäli samassa rakentamishankkeessa tehdään sekä uuden rakennuskohteen rakentamista tai olemassa olevan muuttamista että vanhan rakennuskohteen purkamista kokonaan tai osittain, tulee purkaminen kuvata eri RakentamiskohteenToimenpide-luokan objektin avulla kuin rakentaminen ja muuttaminen.

Rakennelman korvaaminen rakennuksella

Entinen rakennelma voidaan korvata uudella rakennuksella rakentamistoimenpiteen seurauksena.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-rakennelman-muutos-rakennukseksi

Kun rakennelma korvataan uudella rakennuksella osana RakennuskohteenToimenpide-luokan kuvaamaa rakentamistoimenpidettä, tulee luoda uusi Rakennus-luokan objekti. Uudelle Rakennus-objektille annetaan uudet attribuuttien pysyväRakennusTunnus- ja identiteettiTunnus arvot. Poistuvan Rakennelma-luokan objektin attribuutin elinkaarenVaihe arvoksi tulee 08 - rakennelma korvattu rakennuksella.

Poistuva Rakennelma-luokan objekti tulee yhdistää muutosta kuvaavaan RakennuskohteenMuutos-luokan objektiin assosiaation kohdeEnnenMuutosta avulla. Uusi Rakennus-luokan objekti tule yhdistää samaan RakennuskohteenMuutos-luokan objektiin assosiaation kohdeMuutoksenJälkeen avulla.

Rakennuksen osittelujen lisäykset ja muutokset

Rakennus voidaan jakaa loogisiin tai fyysisiin osiin, joista kukin kuvataan RakennuksenOsa-luokan objektin avulla, ks. Laatusäännöt, Rakennuksen osittelut. RakennuskohteenMuutos-luokan kuvaamaan rakennuksen tietojen muutoksen yhteydessä rakennuksen osittelua voidaan muuttaa tai lisätä sille uusi osittelu. Osittelun lisääminen tai muuttaminen ei välttämättä liity rakentamis-, muutos-, korjaamis- tai laajennustoimenpiteeseen, vaan sen kirjaaminen Rakennuksen tietoihin voi olla tarpeen puhtaasti olemassa olevan rakennuksen tietojen täydentämiseksi.

Huoneistotietojen muutokset

Rakennettujen tilojen ja huoneistojen tietoja voidaan muuttaa osana RakennuskohteenToimenpide-luokan avulla kuvattavaa rakennuksen tai sen osan rakentamistoimenpidettä. Suunnitellut tilojen ja huoneistojen tiedot kuvataan osana suunnitelman mukaisia Rakennus- tai RakennuksenOsa-objekteja, ks. vaatimus elinkaari/vaat-suunniteltu-rakennuskohde. Toimenpiteen sisältämää suunniteltua muutosta kuvaavan RakennuskohteenMuutos-luokan attribuutti huoneistonMuutos sisältää uuden rakennetavan huoneiston, olemassaolevan huoneiston muutoksen tai huoneiston poiston tiedot.

HuoneistonMuutos-luokka tarjoaa RakennuskohteenMuutos-luokkaa rajoitetumman linkityksen rakennuksen sisältämien huoneistojen muutoshistorian seuraamiseen, sillä siihen liitetään vain suunnitellun tai toteutuneen huoneiston tila (attribuutti muuttunutHuoneisto), ei huoneiston tilaa ennen muutosta. Huoneiston aiempikin tila on kuitenkin saatavissa epäsuorasti, sillä Rakennus-luokan objektin muutosta edeltävä tila, sisältäen huoneistojen tiedot, löytyy RakennuskohteenMuutos-luokan kohdeEnnenMuutosta avulla.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-huoneisto-elinkaaren-vaiheen-sallitut-muutokset

Huoneisto-luokan objektien elinkaarenVaihe arvot voivat muuttua RakennuskohteenToimenpide-luokan kuvaamana vain seuraavasti:

 • Arvosta 1 - Suunnitteilla arvoihin 3 - Muuttovalmis, 4 - Käytössä tai 5 - Muuttokiellossa.
 • Arvosta 2 - Rakenteilla arvoihin 3 - Muuttovalmis, 4 - Käytössä tai 5 - Muuttokiellossa, 6 - Purettu, 7 - Tuhoutunut tai 8 - Poistettu.
 • Arvosta 3 - Muuttovalmis arvoihin 4 - Käytössä, 5 - Muuttokiellossa, 6 - Purettu, 7 - Tuhoutunut, 8 - Poistettu tai 9 - Yhdistetty tai jaettu.
 • Arvosta 4 - Käytössä arvoihin 5 - Muuttokiellossa, 6 - Purettu, 7 - Tuhoutunut, 8 - Poistettu tai 9 - Yhdistetty tai jaettu.
 • Arvosta 5 - Muuttokiellossa arvoihin 3 - Muuttovalmis, 4 - Käytössä, 6 - Purettu, 7 - Tuhoutunut, 8 - Poistettu tai 9 - Yhdistetty tai jaettu.
 • Arvoista 6 - Purettu, 7 - Tuhoutunut, 8 - Poistettu ja 9 - Yhdistetty tai jaettu ei ole sallittuja siirtymiä.
Vaatimus 
elinkaari/vaat-huoneiston-varusteiden-muutokset

Huoneistoon sen muutostoimenpiteen johdosta lisättävät ja poistuvat varusteet kuvataan HuoneistonMuutos-luokan Luokan HuoneistonVaruste mukaisen rakenteisen attribuutin varustemuutos avulla. Lisättävien varusteiden osalta käytetään attribuutin kuuluuKohteeseen arvoa true, ja poistuvien varusteen osalta arvoa false.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-huoneiston-muutokset

Huoneisto-luokan objektien tietoja voi päivittää ainoastaan, kun päivitetyt tiedot liittyvät HuoneistonMuutos-luokan objektiin sen muuttunutHuoneisto-assosiaation kautta.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-huoneiston-tunnus-lisayksessa

Mikäli HuoneistonMuutos-luokan objektilla on attribuutin laji on koodi 01 - Lisäys, ei tietovarastossa saa ennestään olla Huoneisto-luokan objektia, jonka attribuutit osoiteHuoneistoTunnus tai pysyväHuoneistoTunnus ovat samat kuin HuoneistonMuutos-luokan objektiin assosiaation muuttunutHuoneisto kautta liitetyllä Huoneisto-luokan objektilla.

Hissien ja sisäänkäyntien muutokset

Rakennus-luokan objektiin voi liittyä nolla tai useampia Hissi- ja Sisäänkäynti-luokan objekteja. Assosiaation tyyppi on kompositio, joten hissit ja sisäänkäynnit kuuluvat elinkaarensa aikana vain yhteen rakennukseen, eivätkä ne voi olla olemassa, jos rakennus lakkaa olemasta. Tietomallissa hissillä tarkoitetaan siis juuri tiettyyn rakennukseen rakennettua hissiä, jota ei voida siirtää toiseen rakennukseen, ei tiettyä hissikoneistoa. Vastaavasti sisäänkäynnillä tarkoitetaan tietyn rakennuksen ovean tai aukkoa, josta on kulku kohteeseen sen ulkopuolelta, ei tiettyä fyysistä ovea tai sen rakenteita.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-hissi-sisaankaynti-elinkaaren-vaiheen-sallitut-muutokset

Hissi- ja Sisäänkäynti-luokan objektien elinkaarenVaihe-attribuuttien arvot voivat muuttua RakennuskohteenToimenpide-luokan kuvaamana vain seuraavasti:

 • Arvosta 1 - Suunnitteilla arvoihin 2 - Rakenteilla, 3 - Käytössä, 4 - Tilapäisesti pois käytöstä tai 6 - Poistettu.
 • Arvosta 2 - Rakenteilla arvoihin 3 - Käytössä, 4 - Tilapäisesti pois käytöstä, 6 - Poistettu tai 7 - Purettu.
 • Arvosta 3 - Käytössä arvoihin 4 - Tilapäisesti pois käytöstä, 5 - Poistettu käytöstä, 6 - Poistettu tai 7 - Purettu.
 • Arvosta 4 - Tilapäisesti pois käytöstä arvoihin 3 - Käytössä, 5 - Poistettu käytöstä, 6 - Poistettu tai 7 - Purettu.
 • Arvosta 5 - Poistettu käytöstä arvoihin 3 - Käytössä, 4 - Tilapäisesti pois käytöstä, 6 - Poistettu tai 7 - Purettu.
 • Arvoista 6 - Poistettu ja 7 - Purettu ei ole sallittuja siirtymiä.
Vaatimus 
elinkaari/vaat-hissin-sisaankaynnin-ja-rakennuksen-elinkaaret

Mikäli Rakennus-luokan objektin elinkaarenVaihe-attribuutin arvo muuttuu alla esitettyihin tiloihin, on myös siihen mahdollisesti liitettyjen Hissi- ja Sisäänkäynti-luokan objektien elinkaarenVaihe-attribuuttien muututtava seuraavasti:

Rakennuksen elinkaarenVaihe Hissin tai Sisäänkäynnin elinkaarenVaihe
05 - tuhoutunut 6 - Poistettu *
06 - purettu 7 - Purettu *
07 - yhdistetty tai jaettu 6 - Poistettu *

*) ellei elinkaarenVaihe ole jo ennestään joko 6 - Poistettu tai 7 - Purettu.

Mikäli Rakennus-luokan objektin elinkaarenVaihe-attribuutin arvo on 01 - suunnitteilla, siihen mahdollisesti liitettyjen Hissi- ja Sisäänkäynti-luokan objektien elinkaarenVaihe-attribuuttien arvojen on oltava 1 - Suunnitteilla.

Hissi- ja Sisäänkäynti-luokan objektien elinkaarenVaihe-attribuuttien muutokset eivät vaadi muutoksia niihin liittyviin Rakennus-luokan objekteihin.

Rakennuskohteen purkaminen kokonaan tai osittain

Purettaessa Rakennus tai Rakennelma osittain, muutetaan purettavan osan elinkaaren vaiheeksi purettu. Purettavan osan kuvaava RakennuksenOsa tai RakennelmanOsa muodostetaan tarvittaessa purkamistoimenpiteen kuvauksen yhteydessä.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-kohteen-purkamistoimenpide

Rakennuksen tai rakennelman tai niiden uusien osien suunniteltu purkaminen kuvataan luokan RakennuskohteenToimenpide objektina, jonka attribuutilla toimenpiteenLaji on koodiston RakentamistoimenpiteenLaji arvo 05 - Purkaminen tai 08 - Rakennuksen osittainen purkaminen.

Attribuutin purkamisenSyy avulla voidaan kuvata, miksi purkaminen tehdään. Atttribuuteille perusparannus ja korjausaste ei saa antaa arvoja.

Mikäli purkamistoimenpiteen kuvaava RakennuskohteenToimenpide-luokan objekti liittyy sen suunniteltuMuutos-attribuutin ja edelleen sen kohdeEnnenMuutosta-assosiaation kautta luokkien Rakennus, RakennuksenOsa, Rakennelma, tai RakennelmanOsa objekteihin, tulee näiden objektien elinkaarenVaihe-attribuutin arvojen olla jokin seuraavista: 02 - rakenteilla, 03 - käytössä tai 04 - käyttökiellossa/käyttökelvoton tai 05 - tuhoutunut. Saman suunniteltuMuutos-attribuutin sisältämän kohdeMuutoksenJälkeen-assosiaatiolla viitattavan Rakennus-, RakennuksenOsa-, Rakennelma-, tai RakennelmanOsa-luokkien objektien elinkaarenVaihe-attribuuttien arvojen tulee olla 06 - purettu.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-osittainen-purkaminen-rakennuksen-osat

Mikäli rakennus puretaan osittain, on purettava osa mahdollisuuksien mukaan kuvattava omana RakennuksenOsa-luokan objektinaan, joka on liitetty siihen Rakennus-luokan objektiin, jonka osaan purkaminen kohdistuu, käyttäen RakennuksenOsittelu-luokan attribuutin osittelunPeruste arvoa 2 - Rakentamishistoriaan perustuva osittelu. Tälläinen osittelu ja purettavaa osaa kuvaava RakennuksenOsa-luokan objekti kuvataan RakennuskohteenToimenpide-luokan objektin suunniteltuMuutos-attribuutin ja edelleen sen kohdeMuutoksenJälkeen-assosiaatiolla liitettävässä Rakennus-luokan objektin osittelu-attribuutin arvona.

Vaatimus 
elinkaari/vaat-osittainen-purkaminen-rakennelman-osat

Mikäli rakennelma puretaan osittain, on purettava osa mahdollisuuksien mukaan kuvattava omana RakennelmanOsa-luokan objektinaan, joka on liitetty siihen Rakennelma-luokan objektiin, jonka osaan purkaminen kohdistuu. Tälläinen purettavaa osaa kuvaava RakennelmanOsa-luokan objekti kuvataan RakennuskohteenToimenpide-luokan objektin suunniteltuMuutos-attribuutin ja edelleen sen kohdeMuutoksenJälkeen-assosiaatiolla liitettävän Rakennelma-luokan objektin osa-assosiaation avulla.

Tietojen päivittäminen ilman toimenpiteitä

Tietomallissa ei ole määritelty omaa luokkaa rakennuskohteen tietosisältöä täydentäville tai korjaaville tietopäivityksille, johoin ei liity rakennuskohteiden muutostoimenpiteitä, koska tällaisten tietopäivitysten kuvailutietojen siirtämiseen eri tietojärjestelmien välillä ei nähdä harmonisointitarvetta. Järjestelmäkohtaisissa tietomalleissa voidaan kuitenkin käyttää RakennuskohteenMuutos-luokan mukaista rakennetta päivityksen varsinaisen muutostietosisällön kuvaamiseen vastaavasti kuin Rakentamistoimenpide-luokan suunniteltuMuutos-attribuutissa.