Suomen ympäristökeskus

Loogisen tason rakennuskohteiden ja huoneistojen tietomalli

 1. Yleistä
 2. Normatiiviset viittaukset
 3. Standardienmukaisuus
  1. Muulla määritellyt luokat ja tietotyypit
   1. Rakennetun ympäristön yhteiset tietokomponentit
   2. CharacterString
   3. LanguageString
   4. Number
   5. Integer
   6. Decimal
   7. Real
   8. Measure
   9. TM_Object
   10. TM_Instant
   11. TM_Period
   12. URI
   13. Geometry
   14. Point
 4. Tietomallin yleispiirteet
 5. Rakennuskohteet
  1. Rakennuskohde
  2. RakennusTaiSenOsa
  3. Rakennus
  4. RakennuksenOsa
  5. ErityistäToimintaaVartenRakennettavaAlue
  6. RakennelmaTaiSenOsa
  7. Rakennelma
  8. RakennelmanOsa
  9. Rakennustietomalli
  10. Rakennussuunnitelma
  11. Erityissuunnitelma
  12. Rakennuspaikka
  13. RakennuksenOmistaja
  14. Hissi
  15. Sisäänkäynti
  16. RakennuskohteenToimenpide
  17. RakennuskohteenMuutos
  18. TunnuksettomanOmistajanTiedot
  19. RakennuksenOsittelu
  20. RakennuskohteenSijaintitiedot
  21. RakennuksenSisäänkäynti
  22. RakennuksenVaruste
  23. Materiaalitiedot
   1. KantavienRakenteidenRakennusaine
   2. Julkisivumateriaali
  24. RakennuksenKäyttötiedot
   1. RakennuksenKäyttötarkoitus
  25. Energiatiedot
   1. Lämmitystapa
   2. Jäähdytystapa
   3. SähköenergianLähde
   4. EnergianKulutus
   5. JäähdytysenergianLähde
   6. LämmitysenergianLähde
  26. Talotekniikkatiedot
   1. Ilmanvaihtotapa
   2. Verkostoliittymä
  27. UlkokuorenTiedot
  28. SisätilojenTiedot
 6. Tilat ja huoneistot
  1. RakennettuTila
  2. Huoneisto
  3. Huone
  4. OsoiterakenteenMukainenHuoneistoTunnus
  5. HuoneistonVaruste
 7. Ilmastoselvitys
  1. Ilmastoselvitys
  2. Hiilijalanjälkitiedot
  3. Hiilikädenjälkitiedot
  4. RakennuskohdekohtaisetVähähiilisyystiedot
  5. RakennuspaikkakohtaisetVähähiilisyystiedot
  6. PoikkeamisenPeruste
 8. Materiaaliseloste
  1. Materiaaliseloste
  2. RakennuspaikkakohtaisetMateriaalimäärät
  3. RakennuskohdekohtaisetMateriaalimäärät
 9. Koodistot
  1. RakennuksenElinkaarenVaihe
  2. Rakennusluokitus2018
  3. RakennelmanKäyttötarkoitus
  4. RakentamistoimenpiteenLaji
  5. RakennuksenVarusteenLaji
  6. Rakennustietomallinlaji
  7. RakennuskohteenTiedonLaji
  8. RakennuskohteenTiedonLähteenLaji
  9. Suojelutapa
  10. RakennuksenOsittelunLaji
  11. ErityistäToimintaaVartenRakennettavanAlueenTyyppi
  12. SuhdeMaanpintaan
  13. Omistajalaji
  14. OmistuksenLaji
  15. KulttuurihistoriallinenMerkittävyys
  16. LuvanvaraisenRakentamisenAsiakirjanLaji
  17. KantavienRakenteidenRakennusaineenLaji
  18. Rakentamistapa
  19. IlmastoselvityksenHiilijalanjälkisuure
  20. IlmastoselvityksenHiilikädenjälkisuure
  21. JulkisivunRakennusaineenLaji
  22. Paloluokka
  23. RakennusosanMateriaalinMäärä
  24. RakentamisessaKäytettävänMaterialilajinMäärä
  25. IlmastoselvityksenRajaArvoistaPoikkeamisenPerusteenLaji
  26. RakennuksenKäyttötarkoitusluokkaEnergiatehokkuudenArvioinnissa
  27. Energialuokka
  28. LämmitystavanLaji
  29. JäähdytystavanLaji
  30. SähköenergianLähteenLaji
  31. HulevedenKäsittelynLaji
  32. JäähdytysenergianLähteenLaji
  33. LämmitysenergianLähteenLaji
  34. OstoenergianLaji
  35. JätevesienKäsittelynLaji
  36. IlmanvaihtotavanLaji
  37. VerkostoliittymänLaji
  38. TalousvedenLaji
  39. SisäänkäynninTyyppi
  40. HissinLaji
  41. RakennuksenToiminnallisenOsanElinkaarenVaihe
  42. HuoneenTaiMuunTilanKäyttötarkoitus
  43. HuoneenTaiMuunTilanLaji
  44. Huoneistotyyppi
  45. HuoneistonVarusteenLaji
  46. HuoneistonElinkaarenVaihe
  47. Keittiötyyppi
  48. HuoneistonMuutoksenLaji
  49. Käymälätyyppi

Yleistä

Loogisen tason Rakennuskohteiden ja huoneistojen tietomalli määrittelee yhteiset tietorakenteet, joita käytetään rakennusten, rakennelmien ja muiden rakennuskohteiden, sekä rakennusten sisältämien rakennettujen tilojen ja huoneistojen tietojen kuvaamiseen koneluettavassa rakenteisessa paikkatietomuodossa. Tietomallin luokkia tulee käyttää tietomallin elinkaari- ja laatusääntöjen mukaisesti. Looginen tietomalli pyrkii olemaan mahdollisimman riippumaton tietystä toteutusteknologiasta tai tiedon fyysisestä esitystavasta (esim. relaatiotietokanta, tietyn ohjelmointikielen tietorakenteet, XML, JSON).

Normatiiviset viittaukset

Seuraavat dokumentit ovat välttämättömiä tämän dokumentin täysipainoisessa soveltamisessa:

Standardienmukaisuus

Kuvattu tietomalli perustuu ISO 19109-standardin yleinen kohdetietomalliin (General Feature Model, GFM), joka määrittelee rakennuspalikat paikkatiedon ISO-standardiperheen mukaisten sovellusskeemojen määrittelyyn. GFM kuvaa muun muassa metaluokat FeatureType, AttributeType ja FeatureAssociationType. Kaavatietomallissa kaikki tietokohteet, joilla on tunnus ja jota voivat esiintyä erillään toisista kohteista on määritelty kohdetyypeinä (stereotyyppi FeatureType. Sellaiset tietokohteet, joilla ei ole omaa tunnusta ja jotka voivat esiintyä vain kohdetyyppien attribuuttien arvoina on määritelty ISO 19103-standardin DataType-stereotyypin avulla.

ISO 19109 -standardin lisäksi tietomalli perustuu muihin paikkatiedon ISO-standardeihin, joista keskeisimpiä ovat ISO 19103 (UML-kielen käyttö paikkatietojen mallinnuksessa), ISO 19107 (sijaintitiedon mallintaminen) ja ISO 19108 (aikaan sidotun tiedon mallintaminen).

Muulla määritellyt luokat ja tietotyypit

Rakennetun ympäristön yhteiset tietokomponentit

Malli perustuu Rakennetun ympäristön yhteiset tietokomponentit -kirjaston määrittelyille. Tässä mallissa hyönnetään suoraan seuraavia kirjaston luokkia:

CharacterString

Kuvaa yleisen merkkijonon, joka koostuu 0..* merkistä, merkkijonon pituudesta, merkistökoodista ja maksimipituudesta. Määritelty rajapinta-tyyppisenä ISO 19103-standardissa.

LanguageString

Kuvaa kielikohtaisen merkkijonon. Laajentaa CharacterString-rajapintaa lisäämällä siihen language-attribuutin, jonka arvo on LanguageCode-koodiston arvo. Kielikoodi voi ISO 19103-standardin määritelmän mukaan olla mikä tahansa ISO 639 -standardin osa.

Number

Kuvaa yleisen numeroarvon, joka voi olla kokonaisluku, desimaaliluku tai liukuluku. Määritelty rajapintana ISO 19103-standardissa.

Integer

Laajentaa Number-rajapintaa kuvaamaan numeron, joka on kokonaisluku ilman murto- tai desimaaliosaa. Määritelty rajapintana ISO 19103-standardissa.

Decimal

Laajentaa Number-rajapintaa kuvaamaan numeron, joka on desimaaliluku. Decimal-rajapinnan toteuttava numero voidaan ilmaista virheettä yhden kymmenysosan tarkkuudella. Määritelty rajapintana ISO 19103-standardissa. Decimal-numeroita käytetään, kun desimaalien käsittelyn tulee olla tarkkaa, esim. rahaan liityvissä tehtävissä.

Real

Laajentaa Number-rajapintaa kuvaamaan numeron, joka on tarkkudeltaan rajoitettu liukuluku. Real-rajapinnan numero voi ilmaista tarkasti vain luvut, jotka ovat 1/2:n (puolen) potensseja. Määritelty rajapintana ISO 19103-standardissa. Käytännössä esitystarkkuus riippuu numeron tallentamiseen varattujen bittien määrästä, esim. float (32-bittinen) (tarkkuus 7 desimaalia) ja double (64-bittinen) (tarkkuus 15 desimaalia).

Measure

Mittattavan, numeerisen tiedon ja sen antamiseen käytetyn mittayksikön kuvaamiseen käytettävä yleiskäyttöinen tietorakenne. Määritelty ISO 19103-standardissa.

TM_Object

Aikamääreiden yhteinen yläluokka, käytetään, mikäli arvo voi olla joko yksittäinen ajanhetki tai aikaväli. Määritelty luokkana ISO 19108-standardissa.

TM_Instant

Kuvaa yksittäisen ajanhetken 0-ulotteisena ajan geometriana, joka vastaa pistettä avaruudessa. Määritelty luokkana ISO 19108-standardissa. Aikapisteen arvo on määritelty TM_Position-luokalla yhdistelmänä ISO 8601-standin mukaisia päivämäärä- tai kellonaika-kenttiä tai näiden yhdistelmää, tai muuta TM_TemporalPosition-luokan avulla kuvattua aikapistettä. Viimeksi mainitun luokan attribuutti indeterminatePosition mahdollistaa ei-täsmällisen ajanhetken ilmaisemisen liittämällä mahdolliseen arvoon luokittelun tuntematon, nyt, ennen, jälkeen tai nimi.

TM_Period

Kuvaa aikavälin TM_Instant-tyyppisten begin- ja end-attribuuttien avulla. Molemmat attribuutit ovat pakollisia, mutta voivat sisältää tuntemattoman arvon indeterminatePosition = unknown -attribuutin arvon avulla annettuna. Määritelty luokkana ISO 19108-standardissa.

URI

Määrittää merkkijonomuotoisen Uniform Resource Identifier (URI) -tunnuksen ISO 19103-standardissa. URIa voi käyttää joko pelkkänä tunnuksena tai resurssin paikantimena (Uniform Resource Locator, URL).

Geometry

Kaikkien geometria-tyyppien yhteinen rajapinta ISO 19107-standardissa. Tyypillisimpiä ISO 19107-standardin Geometry-rajapintaa laajentavia rajapintoja ovat Point, Curve, Surface ja Solid sekä Collection, jota käyttämällä voidaan kuvata geometriakokoelmia (multipoint, multicurve, multisurface, multisolid).

Point

Täsmälleen yhdestä pisteestä koostuva geometriatyyppi. Määritelty rajapintana ISO 19107-standardissa.

Tietomallin yleispiirteet

Rakennuskohteet

Rakennuskohde

RakennusTaiSenOsa

Rakennus

RakennuksenOsa

ErityistäToimintaaVartenRakennettavaAlue

RakennelmaTaiSenOsa

Rakennelma

RakennelmanOsa

Rakennustietomalli

Rakennussuunnitelma

Erityissuunnitelma

Rakennuspaikka

RakennuksenOmistaja

Hissi

Sisäänkäynti

RakennuskohteenToimenpide

RakennuskohteenMuutos

TunnuksettomanOmistajanTiedot

RakennuksenOsittelu

RakennuskohteenSijaintitiedot

RakennuksenSisäänkäynti

RakennuksenVaruste

Materiaalitiedot

KantavienRakenteidenRakennusaine

Julkisivumateriaali

RakennuksenKäyttötiedot

RakennuksenKäyttötarkoitus

Energiatiedot

Lämmitystapa

Jäähdytystapa

SähköenergianLähde

EnergianKulutus

JäähdytysenergianLähde

LämmitysenergianLähde

Talotekniikkatiedot

Ilmanvaihtotapa

Verkostoliittymä

UlkokuorenTiedot

SisätilojenTiedot

Tilat ja huoneistot

RakennettuTila

Huoneisto

Huone

OsoiterakenteenMukainenHuoneistoTunnus

HuoneistonVaruste

Ilmastoselvitys

Ilmastoselvitys

Hiilijalanjälkitiedot

Hiilikädenjälkitiedot

RakennuskohdekohtaisetVähähiilisyystiedot

RakennuspaikkakohtaisetVähähiilisyystiedot

PoikkeamisenPeruste

Materiaaliseloste

Materiaaliseloste

RakennuspaikkakohtaisetMateriaalimäärät

RakennuskohdekohtaisetMateriaalimäärät

Koodistot

RakennuksenElinkaarenVaihe

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rakrek

Tunnus: rakelinvaih

Nimi: Rakennuksen elinkaaren vaihe

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rakrek/rakelinvaih 

Rakennusluokitus2018

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: jhs

Tunnus: rakennus_1_20180712

Nimi: Rakennusluokitus 2018

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/jhs/rakennus_1_20180712 

RakennelmanKäyttötarkoitus

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RakennelmanKayttotarkoitus

Nimi: Rakennelman käyttötarkoitus

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RakennelmanKayttotarkoitus 

RakentamistoimenpiteenLaji

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: Rakentamistoimenpide

Nimi: Rakentamistoimenpide

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/Rakentamistoimenpide 

RakennuksenVarusteenLaji

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RakennusVaruste

Nimi: Rakennuksen varusteet

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RakennusVaruste 

Rakennustietomallinlaji

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: rakennuksentietomallinlaji

Nimi: Rakennuksen tietomallin laji

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/rakennuksentietomallinlaji 

RakennuskohteenTiedonLaji

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: rakkohteen-tiedon-laji

Nimi: Rakennuskohteen tiedon laji

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/rakkohteen-tiedon-laji 

RakennuskohteenTiedonLähteenLaji

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RakennuskohteenTiedonlahde

Nimi: Rakennuskohteen tiedon lähde

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RakennuskohteenTiedonlahde 

Suojelutapa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: suojtapa

Nimi: Suojelutapa

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/suojtapa 

RakennuksenOsittelunLaji

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: rak-osittelun-laji

Nimi: Rakennuksen osittelun laji

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/rak-osittelun-laji 

ErityistäToimintaaVartenRakennettavanAlueenTyyppi

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rakrek

Tunnus: erityistatoimintaavartenrakennettavanalueentyyppi

Nimi: Erityistä toimintaa varten rakennettavan alueen tyyppi

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rakrek/erityistatoimintaavartenrakennettavanalueentyyppi 

SuhdeMaanpintaan

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: Suhde_pintaan

Nimi: Suhde maan pintaan

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/Suhde_pintaan 

Omistajalaji

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: Omistajalaji

Nimi: Omistajalaji

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/Omistajalaji 

OmistuksenLaji

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: Omistuksenlaji

Nimi: Omistuksen laji

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/Omistuksenlaji 

KulttuurihistoriallinenMerkittävyys

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rakrek

Tunnus: kulthistmer

Nimi: Kulttuurihistoriallinen merkittävyys

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rakrek/kulthistmer 

LuvanvaraisenRakentamisenAsiakirjanLaji

Laajentaa luokkaa AbstraktiAsiakirjanLaji

Y-alustan koodisto puuttuu toistaiseksi

KantavienRakenteidenRakennusaineenLaji

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: kantavanrakenteenrakennusaine

Nimi: Kantavan rakenteen rakennusaine

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/kantavanrakenteenrakennusaine 

Rakentamistapa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: vtj

Tunnus: Rake_runkotapa

Nimi: Rakentamistapa

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/vtj/Rake_runkotapa 

IlmastoselvityksenHiilijalanjälkisuure

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: is-hiilijalanjalkisuure

Nimi: Ilmastoselvityksen hiilijalanjälkisuure

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/is-hiilijalanjalkisuure 

IlmastoselvityksenHiilikädenjälkisuure

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: is-hiilikadenjalkisuure

Nimi: Ilmastoselvityksen hiilikädenjälkisuure

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/is-hiilikadenjalkisuure 

JulkisivunRakennusaineenLaji

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: julkisivunrakennusaine

Nimi: Julkisivun rakennusaineen laji

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/julkisivunrakennusaine 

Paloluokka

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: Paloluokka

Nimi: Paloluokka

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/Paloluokka 

RakennusosanMateriaalinMäärä

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: ms-rakennusosan-materiaalimaara

Nimi: Rakennuksen rakennusosan materiaalin määrä

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara 

RakentamisessaKäytettävänMaterialilajinMäärä

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: ms-materiaalilajin-maara

Nimi: Rakentamisessa käytettävän materiaalin määrä

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-materiaalilajin-maara 

IlmastoselvityksenRajaArvoistaPoikkeamisenPerusteenLaji

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: is-raja-arvoista-poikkeamisen-laji

Nimi: Ilmastoselvityksen raja-arvoista poikkeamisen perusteen laji

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/is-raja-arvoista-poikkeamisen-laji 

RakennuksenKäyttötarkoitusluokkaEnergiatehokkuudenArvioinnissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: rak-kt-luokka-energiatehokkuus

Nimi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka energiatehokkuuden arvionnissa

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/rak-kt-luokka-energiatehokkuus 

Energialuokka

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: Energialuokka

Nimi: Energialuokka

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/Energialuokka 

LämmitystavanLaji

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: lammitystapa

Nimi: Lämmitystavan laji

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/lammitystapa 

JäähdytystavanLaji

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: jaahdytystapa

Nimi: Jäähdytystavan laji

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/jaahdytystapa 

SähköenergianLähteenLaji

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: sahkoenergianlahde

Nimi: Sähköenergianlähteen laji

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/sahkoenergianlahde 

HulevedenKäsittelynLaji

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: hulevedenkasittely

Nimi: Huleveden käsittelyn laji

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/hulevedenkasittely 

JäähdytysenergianLähteenLaji

Y-alustan koodisto puuttuu toistaiseksi

LämmitysenergianLähteenLaji

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: lammitysenergianlahde

Nimi: Lämmitysenergianlähteen laji

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/lammitysenergianlahde 

OstoenergianLaji

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: ostoenergia

Nimi: Ostoenergian laji

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ostoenergia 

JätevesienKäsittelynLaji

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: jatevesienkasittely

Nimi: Jätevesien käsittelyn laji

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/jatevesienkasittely 

IlmanvaihtotavanLaji

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: ilmanvaihto

Nimi: Ilmanvaihtotavan laji

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ilmanvaihto 

VerkostoliittymänLaji

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: verkliit

Nimi: Verkostoliittymän laji

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/verkliit 

TalousvedenLaji

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: talousvesi

Nimi: Talousveden laji

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/talousvesi 

SisäänkäynninTyyppi

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: sisaankaynti

Nimi: Sisäänkäynnin tyyppi

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/sisaankaynti 

HissinLaji

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: hissi

Nimi: Hissin laji

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/hissi 

RakennuksenToiminnallisenOsanElinkaarenVaihe

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: rakennuksen-toim-osan-elinkaaren-vaihe

Nimi: Rakennuksen toiminnallisen osan elinkaaren vaihe

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/rakennuksen-toim-osan-elinkaaren-vaihe 

HuoneenTaiMuunTilanKäyttötarkoitus

Y-alustan koodisto puuttuu toistaiseksi

HuoneenTaiMuunTilanLaji

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: jhs

Tunnus: huonelaji

Nimi: Huoneiden ja muiden tilojen lajit

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/jhs/huonelaji 

Huoneistotyyppi

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: Huoneistotyyppi

Nimi: Huoneistotyyppi

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/Huoneistotyyppi 

HuoneistonVarusteenLaji

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: HuoneistoVaruste

Nimi: Huoneiston varusteet

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/HuoneistoVaruste 

HuoneistonElinkaarenVaihe

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: huon-elinkaaren-vaihe

Nimi: Huoneiston elinkaaren vaihe

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/huon-elinkaaren-vaihe 

Keittiötyyppi

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: Keittiotyyppi

Nimi: Keittiötyyppi

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/Keittiotyyppi 

HuoneistonMuutoksenLaji

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: huoneistonmuutoksenlaji

Nimi: Huoneiston muutoksen laji

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/huoneistonmuutoksenlaji 

Käymälätyyppi

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: kaymalatyyppi

Nimi: Käymälätyyppi

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/kaymalatyyppi