Suomen ympäristökeskus

Laatusäännöt

 1. Johdanto
 2. Yhteiset laatusäännöt
  1. UML-mallin mukaisuus
  2. Tunnisteet ja sisäisten viittausten eheys
  3. Elinkaarisääntöjen mukaisuus
  4. Merkkijonojen käyttö
   1. Merkistöt
   2. Monikielinen sisältö ja kielikoodit
   3. Enimmäispituudet
  5. Geometriat
   1. Geometriatyypit
   2. Sallitut koordinaatistot ja koordinaattijärjestys
   3. Geometrinen ja topologinen eheys
  6. Päivämäärät ja kelloanajat
 3. Luokkakohtaiset säännöt
  1. Rakennuspaikka
  2. RakennuskohteenToimenpide
  3. Rakennuskohde
  4. RakennuskohteenSijaintitiedot
  5. RakennuskohteenOmistaja
  6. RakennuskohteenMuutos
  7. HuoneistonMuutos
  8. RakennusTaiSenOsa
  9. Rakennus
   1. Rakennuksen osittelut
  10. RakennuksenOsa
  11. Rakennelma
  12. RakennelmanOsa
  13. RakennettuTila
  14. Huone
  15. Huoneisto
  16. Sisäänkäynti
  17. Hissi
  18. Materiaalitiedot
  19. RakennuksenKäyttötiedot
  20. Energiatiedot
  21. Talotekniikkatiedot
  22. UlkokuorenTiedot
  23. SisätilojenTiedot
  24. Ilmastoselvitys
   1. Vähähiilisyyden arvioinnin arvot ja yksiköt
   2. Hiilijalanjälkitiedot
   3. Hiilikädenjälkitiedot
   4. Rakennuskohdekohtaiset vähähiilisyystiedot
    1. Hiilijalanjäljen summat koko toimenpidealan osalta
    2. Hiilijalanjäljen summat käyttötarkoituksittain
   5. Rakennuspaikkakohtaiset vähähiilisyystiedot
    1. Hiilijalanjäljen summat rakennuspaikan osalta
  25. Materiaaliseloste
   1. Materiaalimäärät lajeittain
   2. Materiaalien alkuperä
    1. Vaarallisten aineiden määrä
    2. Uusiutuvan materiaalin määrä
    3. Uusiutumattoman materiaalin määrä
    4. Kierrätetyn materiaalin määrä
    5. Uudelleenkäytetyn materiaalin määrä
  26. Rakennuspaikkakohteiset materiaalimäärät rakennusosittain
   1. Materiaalimäärien summat rakennuspaikan osalta
  27. Rakennuskohdekohteiset materiaalimäärät rakennusosittain
   1. Materiaalimäärien summat rakennuksen osalta

Johdanto

Yhteiset laatusäännöt

UML-mallin mukaisuus

Vaatimus 
laatu/vaat-uml-mukaisuus

Tietomallin loogisen tietomallin toteutusten tulee noudattaa tietomallin UML-kielisen luokkakaavion määrityksiä luokkien attribuuttien ja assosiaatioiden kardinaliteetin ja tyypin suhteen.

Vaatimus 
laatu/vaat-uml-toteutus

Kunkin fyysisen tietomallin kuvauksessa tulee määritellä minkälaista rakennetta ja tietotyyppiä kukin loogisen tietomallin luokka ja attribuutin tyyppi vastaa fyysisessä mallissa. Attribuutit ja assosiaatiot, joiden kardinaliteetti on loogisessa tietomallissa 0..1 tai 0..* voivat puuttua fyysisen tietomallin mukaisista objekteista.

Tunnisteet ja sisäisten viittausten eheys

Vaatimus 
laatu/vaat-tunnukset-viittaukset

Tietomallin versioitavilla tietokohteilla tulee olla yksilöivät tunnukset, joiden luomisessa ja käyttämisessä viittaamiseen toisiin tietokohteisiin tulee noudattaa elinkaarisääntöjen luvun Tunnukset ja niiden hallinta vaatimuksia.

Elinkaarisääntöjen mukaisuus

Vaatimus 
laatu/vaat-elinkaarisaannot

Tietomallin mukaisten aineistojen tulee noudattaa elinkaarisääntöjen vaatimuksia, ja niiden on suositeltavaa noudattaa elinkaarisääntöjen suosituksia. Vaatimukset ja suositukset on erotettu selkeästi elinkaarisääntöjen muusta sisällöstä.

Merkkijonojen käyttö

Merkistöt

Vaatimus 
laatu/vaat-merkisto-utf8

Kaikki tietomallin tekstimuotoiset sisällöt on tiedonsiirtoa varten koodattava käyttäen UTF-8 -merkistökoodausta.

Monikielinen sisältö ja kielikoodit

Kaikki tietomallin tekstimuotoinen sisältö ilmaistaan ISO 19103 -standardin määrittelemän LanguageString-luokan avulla.

Vaatimus 
laatu/vaat-monikielisyys-kielikoodi

Kunkin LanguageString-luokan objektin tulee toteuttaa language-attribuutti, jonka arvona on ISO 639-2 -standardin mukainen terminologinen, kolmekirjaiminen kielikoodi code (ISO 639-2/T).

Tekstimuotoiset attribuutit on määritelty siten, että ne sisältävät nolla tai enemmän LanguageString-tyyppisiä arvoja.

Vaatimus 
laatu/vaat-yksi-teksti-per-kieli

Kunkin tekstimuotoista sisältöä kuvaavan attribuutin arvoina tulee olla enintään yksi LanguageString-tyyppinen arvo kutakin kielikoodia (language-attribuutti) kohti.

Enimmäispituudet

Vaatimus 
laatu/vaat-merkijono-pituus

Kunkin yhdellä kielellä annetun LanguageString-tyyppisen merkkijonon enimmäispituus on 2048 merkkiä.

Geometriat

Geometriatyypit

Vaatimus 
laatu/vaat-geom-piste-maar

Pistemäiset geometriat toteuttavat ISO 19107 -standardin määrittelemän Point-rajapinnan.

Vaatimus 
laatu/vaat-geom-2d-alue-maar

Aluemaiset geometriat toteuttavat ISO 19107 -standardin määrittelemän Surface-rajapinnan.

Vaatimus 
laatu/vaat-geom-3d-kappale-maar

3-ulotteiset kappalegeometriat toteuttavat joko ISO 19107 -standardin määrittelemän Solid-rajapinnan.

Vaatimus 
laatu/vaat-geom-kokoelmat-maar

Geometriakokoelmat toteuttavat ISO 19107 -standardin määrittelemän Collection-rajapinnan. Monipiste (multipoint) -geometriat rakentuvat Point-rajapinnan, monialue (multisurface) -geometriat Surface-rajapinnan ja monikappale (multisolid) -geometriat Solid-rajapinnan toteuttavista osista (element-attribuutti).

Sallitut koordinaatistot ja koordinaattijärjestys

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä tukee seuraavia koordinaatistoja:

Tiedon luovutuksen koordinaatistot

 • EPSG:4326, WGS84
  • Käytössä myös IFC-mallissa
 • EPSG:3857, Google Web Mercator
 • Tiedon luovutusrajapinnan käyttäjä voi pyytää vastauksen haluamassaan tuetussa koordinaatistossa, jolloin tietojärjestelmä muuntaa tarvittaessa varannossa olevan tiedon haluttuun kohdekoordinaatistoon.

Tiedon luovutuksen ja vastaanoton koordinaatistot

 • EPSG:3067, valtakunnallinen koordinaatisto.
 • EPSG:3873-3885 koordinaatistot tiedon luovutuksessa / tiedon vastaanotossa
 • Tiedon toimituksen yhteydessä tulee tallentaa tieto koordinaattijärjestelmästä ja korkeusjärjestelmästä (N2000), jossa tieto toimitettu.
Vaatimus 
laatu/vaat-koord-jarjestys

Geometrioiden ilmaisemisessa tulee noudattaa kunkin koordinaatiston määritelmässä annettua virallista koordinaattijärjestystä.

Geometrinen ja topologinen eheys

Vaatimus 
laatu/vaat-suljetut-ringit

Mikäli viiva on osa aluemaisen geometrian reunaviivaa, on sen oltava suljettu, eli sen alku- ja loppuppisteiden on oltava samat.

Vaatimus 
laatu/vaat-alue-kielletyt-leikkaukset

Aluemaisen geometrian ulkoreunan ja reikien reunaviivat eivät saa leikata itseään tai toisiaan. Kukin reunaviiva saa koskettaa alueen ulkoreunaa tai reiän reunaa, mukaanlukien se itse, vain yksittäisissä pisteissä.

Vaatimus 
laatu/vaat-yhteneva-alue

Aluemaisen geometrian sisäosan on oltava yhtenevä, eli minkä tahansa kahden alueen sisäpisteen välillä on voitava muodostaa yhtenäinen käyrä, joka kulkee kokonaan alueen sisällä.

Vaatimus 
laatu/vaat-mitattava-alue

Aluemaisen geometrian sisäosan pinta-ala on oltava mitattavissa, eli alueeseen tulee sisältyä pisteitä, jotka eivät ole osa alueen ulkoreunaa.

Vaatimus 
laatu/vaat-pinnan-orientaatio

Aluemaisten geometrioiden kiertosuuntien tulee noudattaa ISO 19107 -standardin määritelmää: Geometrioiden reunojen kiertosuunnat tulee valita siten, että pinnan yläpuolelta katsottuna ulkorajan reunan kiertosuunta on vastapäivään ja pinnan mahdollisten reikien reunojen kiertosuunnat ovat myötäpäivään. Mikäli pinta on osa 3-ulotteisten geometrian ulkorajaa, ulkopuoli vastaa yläpuolta.

Päivämäärät ja kelloanajat

Tietomallin yksittäisiä ajanhetkiä kuvaavat attribuutit ovat ISO 19108 -standardin määrittämää tyyppiä TM_Instant ja aikavälejä kuvaavat attribuutit tyyppiä TM_Period. Päivämäärät annetaan käyttäen Gregoriaanista kalenteria ja kellonajat käyttäen 24 tunnin kelloaikamuotoa alkaen kellonajasta 00:00:00.000 ja päättyen ajanhetkeen 23:59:59.999 (tunti, minuutti, sekunti, millisekunti).

Vaatimus 
laatu/vaat-ajanhetki-tarkkuus

Yksittäisiä ajanhetkiä kuvaavat attribuutit ilmaistaan joko pelkän päivämäärän tai päivämäärän ja kelloajan avulla. Päivämäärät ilmaistaan antamalla vuoden, kuukauden ja kuukauden päivän numeeriset arvot. Kellonajat ilmaistaan vähintään yhden minuutin ja enintään yhden millisekunnin tarkkuudella antamalla tunnin, minuutin, sekunnin ja millisekunnin numeeriset arvot.

Vaatimus 
laatu/vaat-aikavyohykkeet

Päivämäärien ja kellonaikojen yhteydessä voidaan antaa myös tieto aikavyöhykkeestä tai aikojen poikkeamasta UTC-ajasta. Mikäli muuta ei tietoa ei anneta, tulee ajanhetkitiedot tulkita siten, että ne kuvaavat Suomen aikaa noudattaen kyseisellä ajanhetkellä voimassaolleita asetuksia kesäaikaan liittyen.

Suositus 
laatu/suos-ajanhetki-muoto

Mikäli fyysinen tietomalli ei aseta ajanhetken muodolle rajoituksia, on suositeltavaa käyttää IETF RFC 3339 Date and Time on the Internet: Timestamps-standardin määrittelemää syntaksia.

Vaatimus 
laatu/vaat-aikavali-maar

Aikavälejä kuvaavat attribuutit voidaan antaa joko sekä alku- että loppuajanhetken avulla tai vain joko alku- tai loppuajanhetken avulla. Mikäli alkuajanhetkeä ei anneta, tulkitaan aikavälin sisältävän minkä tahansa ajanhetken loppuajanhetkeen saakka. Vastaavasti mikäli loppuajanhetkeä ei anneta, tulkitaan aikavälin sisältävän minkä tahansa ajanhetken alkujanhetkestä lähtien.

Luokkakohtaiset säännöt

Rakennuspaikka

Vaatimus 
laatu/vaat-rakennuspaikan-osoite

Rakennuspaikka-luokan objektin, joka on liitetty RakennuskohteenToimenpide-luokan objektiin assosiaation paikka avulla, tulee sisältää vähintään yksi assosiaation rakennuspaikanOsoite avulla kuvattu osoitetieto.

Vaatimus 
laatu/vaat-rakennuspaikan-kaava

Rakennuspaikka-luokan objektin, joka on liitetty RakennuskohteenToimenpide-luokan objektiin assosiaation paikka avulla, ja joka sijaitsee rakentamista ohjaavan kaavan alueella, tulee viitata rakentamista kyseisellä rakennuspaikalla ohjaavaan kaavaan assosiaation rakentamistaOhjaavaKaava avulla.

Vaatimus 
laatu/vaat-rakennuspaikan-kaavayksikko

Mikäli vähintään yksi Rakennuspaikka-luokan objektin rakentamistaOhjaavaKaava assosiaation Kaava-luokan attribuutin laji koodiarvo on jokin koodin 3 - Asemakaava alikoodi, on rakennuspaikan kaavayksikkö annettava assosiaation kaavayksikkö avulla.

Vaatimus 
laatu/vaat-rakennuspaikan-geometria

Rakennuspaikka-luokan objektilla on oltava geometria attribuutin arvo, joka kuvaa kyseisen rakennuspaikan sijainnin tai alueen joko piste- tai aluemaisena.

RakennuskohteenToimenpide

Vaatimus 
laatu/vaat-rakennuskohteen-toimenpide-maaritelma

RakennuskohteenToimenpide kuvaa toimenpiteen, joka kohdistuu yhden Rakennuskohteen rakentamiseen, korjaamiseen, laajentamiseen tai purkamiseen. Erikoistapauksena sama toimenpide voi kohdistua useampaan kuin yhteen Rakennuskohteeseen, kun toimenpide kohdistuu useampaan RakennuksenOsa- tai RakennelmanOsa-luokan objektiin, tai kun toimenpiteen johdosta yhdistetään useampia aiemmin erillisiä Rakennuskohteita yhdeksi tai kun pilkotaan yksi Rakennnuskohde useammaksi Rakennuskohteeksi.

Vaatimus 
laatu/vaat-rakennuskohteen-toimenpide-rakennuspaikat

Rakennuspaikan, johon rakennuskohteen toimenpide kohdistuu, tulee liittyä RakennuskohteenToimenpide-luokan objektiin assosiaation paikka avulla.

Vaatimus 
laatu/vaat-toimenpiteen-kohde

RakennuskohteenToimenpide-luokan objektin on sisällettävä vähintään yksi RakennuskohteenMuutos-luokan kuvaama tietokokonaisuus attribuutin suunniteltuMuutos arvona. Samaan rakennuskohteen toimenpiteeseen voi kuulua saman rakennuksen tai rakennelman eri osia koskevia suunniteltuja muutoksia.

Vaatimus 
laatu/vaat-laajentamistoimenpiteen-muutostiedot

Mikäli RakennuskohteenToimenpide-luokan objektin attribuutilla toimenpiteenLaji on arvo 02 - Laajentaminen, tulee sen rakenteisella attribuutin suunniteltuMuutos attribuuteilla tilavuudenMuutos, kerrosalanMuutos ja kokonaisalanMuutos olla arvot.

Suositus 
laatu/suos-laajentamistoimenpiteen-laajennusosa

Mikäli RakennuskohteenToimenpide-luokan objektin attribuutilla toimenpiteenLaji on arvo 02 - Laajentaminen, tulisi rakennuksen laajennososa kuvata omana RakennuksenOsa-luokan objektinaan siten, että suunniteltuMuutos-attribuutin assosiaatiolla kohdeMuutoksenJälkeen viitattu Rakennus-luokan objekti sisältää kyseisen laajennusosan sen sellaisen rakenteisen attribuutin osittelu assosiaation osa kautta liitettynä, jonka ositteluperuste-attribuutilla on arvo 2 - Rakentamishistoriaan perustuva osittelu. Kyseisellä RakennuksenOsa-luokan objektilla on tällöin myös oltava rakenteisen attribuutin ulkokuorenTiedot attribuuttien tilavuus, kerrosala ja kokonaisala.

Rakennuskohde

Vaatimus 
laatu/vaat-rakennuskohteen-geometria

Rakennuskohde-luokan jonkin konkreettisen aliluokan objektilla on oltava geometria attribuutin arvo, joka kuvaa kyseisen rakennuskohteen sijainnin.

Vaatimus 
laatu/vaat-rakennuskohteen-kokonaisala

Mikäli Rakennuskohde-luokan jonkin konkreettisen aliluokan objektilla on attribuutin kokonaisala arvo, sen arvon tulee olla kokonaisluku väliltä 1 - 9999999 (1 <= x < 10^7), ja yksikkö neliömetri (m2).

RakennuskohteenSijaintitiedot

Vaatimus 
laatu/vaat-rakennuskohteen-sijainnin-kuntanumero

Mikäli RakennuskohteenSijaintitiedot-luokan objektiin in liitetty HallinnollinenAlue-rajapinnan mukainen objekti assosiaation hallinnollinenAlue kautta, tulee sen tulee viitata rakennuskohteen sijaintikuntaan tiedon päivityshetkellä. Operaation HallinnollinenAlue.tunnnus palauttaman arvon tulee olla kyseisen kunnan kuntanumeroa esittävä numeromerkeistä koostuva kolmemerkkinen numeromerkeistä koostuva merkkijono, joka kuvaa vastaa numeroa 1-999 siten, että numeroiden 1-9 edessä käytetään kahta alkunollaa ja numeroiden 10-99 edessä yhtä alkunollaa.

RakennuskohteenOmistaja

Vaatimus 
laatu/vaat-rakennuskohteen-omistaja

RakennuskohteenOmistaja-luokan objektin on sisällettävä vain joko tunnuksellinenOmistaja-assosiaation tai tunnuksetonOmistaja-attribuutin arvo. Ensisijaisesti on annettava Toimija-rajapinnan mukainen tieto assosiaation tunnuksellinenOmistaja kautta. Mikäli omistajan yksilöivää tunnusta ei ole saatavissa, esimerkiksi ulkomaisen omistajan tapauksessa, annetaan omistajan tiedot luokan TunnuksettomanOmistajanTiedot kuvaaman rakenteisen tunnuksetonOmistaja-attribuutin avulla.

RakennuskohteenMuutos

Vaatimus 
laatu/vaat-kohde-ennen-muutosta

RakennuskohteenMuutos-luokan assosiaation kohdeEnnenMuutosta tulee viitata Rakennuskohde-luokan objektiin, johon suunniteltu muuutos kohdistuu. Mikäli kyseessä on uusi rakennuskohde (esim. uudisrakennus), ei assosiaatiota kohdeEnnenMuutosta käytetä.

Vaatimus 
laatu/vaat-kohde-muutoksen-jalkeen

RakennuskohteenMuutos-luokan assosiaation kohdeMuutoksenJälkeen tulee viitata Rakennuskohde-luokan objektiin, joka kuvaa rakennuskohteen uutta tilaa suunnitellun muutoksen toteuttamisen jälkeen.

HuoneistonMuutos

Vaatimus 
laatu/vaat-huoneiston-muutos-huonemaara

Mikäli HuoneistonMuutos-luokan objektilla on attribuutin huonemääränMuutos arvo, sen arvon tulee olla kokonaisluku, joka on yli -1000 ja alle 1000.

Vaatimus 
laatu/vaat-huoneiston-muutos-pakolliset-attribuutit

Mikäli HuoneistonMuutos-luokan objektilla on attribuutin laji on koodi 01 - Lisäys tai 02 - Muutos, tulee siihen assosiaation muuttunutHuoneisto kautta liittyvällä Huoneisto-luokan objektin seuraavilla attribuuteilla olla arvo:

 • huoneidenLukumäärä
 • keittötyyppi ja
 • huoneistoala
Vaatimus 
laatu/vaat-huoneiston-tilavuuden-muutos

Mikäli HuoneistonMuutos-luokan objektilla on attribuutin tilavuudenMuutos arvo, sen arvon tulee olla kokonaisluku väliltä -9999999 - 9999999 (-10^7 < x < 10^7), ja yksikkö neliömetri (m2).

Vaatimus 
laatu/vaat-huoneiston-kerrosalan-muutos

Mikäli HuoneistonMuutos-luokan objektilla on attribuutin kerrosalanMuutos arvo, sen arvon tulee olla kokonaisluku väliltä -9999999 - 9999999 (-10^7 < x < 10^7), ja yksikkö neliömetri (m2).

Vaatimus 
laatu/vaat-huoneiston-kokonaisalan-muutos

Mikäli HuoneistonMuutos-luokan objektilla on attribuutin kokonaisalanMuutos arvo, sen arvon tulee olla kokonaisluku väliltä -9999999 - 9999999 (-10^7 < x < 10^7), ja yksikkö neliömetri (m2).

RakennusTaiSenOsa

Vaatimus 
laatu/vaat-sahkolammitys-sahkoliittyma

Mikäli RakennusTaiSenOsa-luokan konkreettisen aliluokan rakenteisella attribuutilla energiatiedot attribuutilla lämmitysenergianLähde on arvo, joka on koodiston Lämmitysenergianlähteen laji koodi 04 - Sähkö, niin sillä on oltava

Vaatimus 
laatu/vaat-sahkolammitystapa-sahkoenergianlahde

Mikäli RakennusTaiSenOsa-luokan konkreettisen aliluokan rakenteisella attribuutilla energiatiedot attribuutilla lämmitystapa on arvo, joka on koodiston Lämmitystavan laji koodi 03 - Sähkölämmitys, niin sen rakenteisen attribuutin energiatiedot attribuutilla lämmitysenergianLähde on oltava arvo, joka on koodiston Lämmitysenergianlähteen laji koodi 04 - Sähkö.

Vaatimus 
laatu/vaat-lammitystapa-lammitysenergianlahde

Mikäli RakennusTaiSenOsa-luokan konkreettisen aliluokan rakenteisella attribuutilla energiatiedot attribuutilla lämmitystapa on arvo, joka on koodiston Lämmitystavan laji koodi 07 - Ei kiinteää lämmityslaitetta, niin sen rakenteisen attribuutin energiatiedot attribuutilla lämmitysenergianLähde ei saa olla arvoa.

Toisaalta mikäli lämmitystapa on arvo, joka koodiston Lämmitystavan laji on jokin muu koodi koodi kuin 07 - Ei kiinteää lämmityslaitetta, tulee sen rakenteisen attribuutin energiatiedot attribuutilla lämmitysenergianLähde olla arvo.

Rakennus

Vaatimus 
laatu/vaat-rakennuksen-geometria

Rakennus-luokan objektilla on oltava geometria attribuutin arvo, joka kuvaa kyseisen rakennuksen sijainnin aluemaisena tai 3-ulotteisena geometriana. Mikäli geometria annetaan aluemaisena, sen tulee vastata rakennuksen pohjapinta-alaa.

Vaatimus 
laatu/vaat-rakennuksen-ensisijainen-sisaankaynti

Rakennus-luokan objektilla voi olla enintään yksi sellainen assosiaatio sisäänkäynti, jonka assosiaatioluokan RakennuksenSisäänkäynti attribuutin ensisijainen arvo on true.

Vaatimus 
laatu/vaat-rakennuksen-tilavuus-pakollinen

Rakennus-luokan objektin rakenteisen attribuutin ulkokuorenTiedot attribuutilla tilavuus tulee olla arvo.

Vaatimus 
laatu/vaat-rakennuksen-kerrosala-pakollinen

Rakennus-luokan objektin rakenteisen attribuutin ulkokuorenTiedot attribuutilla kerrosala tulee olla arvo.

Vaatimus 
laatu/vaat-rakennuksen-kerrosluku-pakollinen

Rakennus-luokan objektin rakenteisen attribuutin ulkokuorenTiedot attribuutilla kerrosluku tulee olla arvo.

Vaatimus 
laatu/vaat-rakennuksen-kokonaisala-pakollinen

Rakennus-luokan objektin attribuutilla kokonaisala tulee olla arvo.

Vaatimus 
laatu/vaat-asuinrakennuksen-vahimmaispinta-ala

Mikäli Rakennus-luokan objektin rakenteisen attribuutin käyttötiedot rakenteisen attribuutin käyttötarkoitus attribuutin ensisijainen arvo on true ja attribuutin laji arvo on Rakennusluokitus 2018-koodiston koodi 01 -Asuinrakennukset tai jokin sen alakoodeista, ja rakenteisen attribuutin ulkokuorenTiedot attribuutille kerrosala on annettu arvo, sen arvon tulee olla suurempi kuin 7, ja yksikön neliömetri (m2).

Vaatimus 
laatu/vaat-asuinrakennuksen-aanestysaluenro

Mikäli Rakennus-luokan objektin rakenteisen attribuutin käyttötiedot rakenteisen attribuutin käyttötarkoitus attribuutin ensisijainen arvo on true ja attribuutin laji arvo on Rakennusluokitus 2018-koodiston koodi 01 -Asuinrakennukset tai jokin sen alakoodeista, ja rakenteisen attribuutin sijaintitiedot attribuutilla äänestysaluenumero on oltava arvo.

Rakennuksen osittelut

Vaatimus 
laatu/vaat-rakennuksen-osittelu-maaritelma

Rakennus-luokan osittelu-attribuutin avulla kuvataan rakennuksen osittelut, joissa rakennus on jaettu RakennuksenOsa-luokan avulla kuvattaviin loogisiin tai fyysisiin osiin esimerkiksi sen rakentamishistorian tai käyttötarkoituksen perusteella.

Vaatimus 
laatu/vaat-rakennuksen-uniikki-osittelu

Rakennus-luokan objekti voi sisältää enintään yhden rakenteisen osittelu-attributin arvon kutakin attribuutin osittelunPeruste arvoa kohti.

Vaatimus 
laatu/vaat-rakennuksen-osittelun-geometriat

Rakennus-luokan objektiin sen eri osittelu-attribuuttien arvojen avulla liitettyjen RakennuksenOsa-luokan objektien geometria-attribuutin ilmaisemat alueet voivat olla päällekkäisiä tai sisäkkäisiä keskenään tai leikata toisiaan.

Kunkin yhden Rakennus-luokan objektin sisältämien RakennuksenOsittelu-luokan assosiaation osa avulla liitettyjen RakennuksenOsa-luokan objektien geometria-attribuutin ilmaisemat alueet eivät kuitenkaan saa olla päällekkäisiä eivätkä leikata toisiaan, mikäli niitä ei ole rajattu pystysuunnassa ei-päällekkäisille korkeustasoille pystysuuntainenRajaus-attribuutin arvojen avulla.

Osittelut mahdollistavat esimerkiksi RakennuskohteenMuutos-, Ilmastoselvitys- ja Materiaaliselostus-luokkien objektien kohdistamisen vain osaan rakennusta.

Vaatimus 
laatu/vaat-rakennuksen-historiaosittelu

Mikäli Rakennus-luokan objekti kuvaava rakennusta, jota on luvanvaraisesti laajennettu alkuperäisestä, tai sen osia on luvanvaraisesti purettu, sen tulee sisältää yksi sellainen rakenteisen osittelu-attribuutin arvo, jonka attribuutin osittelunPeruste arvo on 2 - Rakentamishistoriaan perustuva osittelu. Rakennuksen laajennusosat tai puretut osat tulee kuvata kyseiseen osittelu-attribuuttiin sen assosiaation osa kautta liitettyinä RakennuksenOsa-luokan objekteina. Suunniteltuja laajennusosia tai purettavia osia kuvaavat RakennuksenOsa-luokan objektit tulee eritellä toteuman mukaisista tiedoista niiden tiedonLaji-attribuutin avulla, kuten kuvattu elinkaarisääntöjen luvussa Suunnitelman ja toteuman mukaiset Rakennuskohteet.

RakennuksenOsa

Vaatimus 
laatu/vaat-rakennuksen-osan-geometria

RakennuksenOsa-luokan objektilla on oltava geometria attribuutin arvo, joka kuvaa kyseisen rakennuksen osan aluemaisena tai 3-ulotteisena geometriana. Mikäli geometria annetaan aluemaisena, sen tulee vastata rakennuksen osan pohjapinta-alaa.

Vaatimus 
laatu/vaat-rakennuksen-osien-geometriat

Rakennus-luokan objektiin sisältyvien RakennuksenOsittelu-luokan assosiaation osa avulla liitettyjen RakennuksenOsa-luokan objektien geometria-attribuutin arvojen tulee olla sen Rakennus-luokan objektin geometria-attribuutin arvon sisällä, johon ne kuuluvat, poislukien osat, jotka ovat elinkaaren vaiheissa 05 - tuhoutunut, 06 - purettu tai 07 - yhdistetty tai jaettu.

Suositus 
laatu/suos-rakennuksen-osan-tilat

RakennuksenOsa-luokan objektiin tulisi liittää siihen fyysisesti sisältyvät RakennettuTila-luokan objektit attribuutin sisältyväTila avulla.

Suositus 
laatu/suos-rakennuksen-osan-huoneistot

RakennuksenOsa-luokan objektiin tulisi liittää siihen fyysisesti sisältyvät Huoneisto-luokan objektit attribuutin sisältyväHuoneisto avulla.

Rakennelma

Vaatimus 
laatu/vaat-rakennelman-geometria

Rakennelma-luokan objektilla on oltava geometria attribuutin arvo, joka kuvaa kyseisen rakennelman sijainnin aluemaisena tai 3-ulotteisena geometriana. Mikäli geometria annetaan aluemaisena, sen tulee vastata rakennelman pohjapinta-alaa.

RakennelmanOsa

Vaatimus 
laatu/vaat-rakennelman-osan-geometria

RakennelmanOsa-luokan objektilla on oltava geometria attribuutin arvo, joka kuvaa kyseisen rakennelman osan aluemaisena tai 3-ulotteisena geometriana. Mikäli geometria annetaan aluemaisena, sen tulee vastata rakennelman osan pohjapinta-alaa.

Vaatimus 
laatu/vaat-rakennelman-ja-sen-osien-geometriat

Rakennelma-luokan objektiin assosiaation osa avulla sisältyvien RakennelmanOsa-luokkien objektien geometria-attribuutin arvojen tulee olla sen Rakennelma-luokan objektin geometria-attribuutin arvon sisällä, johon ne kuuluvat, poislukien osat, jotka ovat elinkaaren vaiheissa 05 - tuhoutunut, 06 - purettu tai 07 - yhdistetty tai jaettu.

RakennettuTila

Suositus 
laatu/suos-tilan-yhteys-rakennuksen-osaan

RakennettuTila-luokan objekti tulisi liittää kuhunkin RakennuksenOsa-luokan objektiin, johon se fyysisesti sisältyy käyttäen assosiaatiota sisältäväRakennuksenOsa.

Huone

Vaatimus 
laatu/vaat-huoneala-vahimmaismaara

Mikäli Huone-luokan objektin attribuutille huoneala on annettu arvo, sen tulee olla suurempi kuin 7, yksikkönä neliömetri (m2).

Huoneisto

Vaatimus 
laatu/vaat-huoneiston-tunnus

Mikäli Huoneisto-luokan objektilla ei ole attribuutin pysyväHuoneistoTunnus arvoa, sillä tulee olla attribuutin osoiteHuoneistoTunnus arvo.

Suositus 
laatu/suos-huoneiston-yhteys-rakennuksen-osaan

Huoneisto-luokan objekti tulisi liittää kuhunkin RakennuksenOsa-luokan objektiin, johon se fyysisesti sisältyy käyttäen assosiaatiota sisältäväRakennuksenOsa.

Vaatimus 
laatu/vaat-huoneistoala

Mikäli Huoneisto-luokan objektilla on attribuutin huoneistoala arvo, sen arvon tulee olla kokonaisluku väliltä 1 - 99999 (1 <= x < 10^5), ja yksikkö neliömetri (m2).

Vaatimus 
laatu/vaat-huoneisto-kayttoala

Mikäli Huoneisto-luokan objektilla on attribuutin käyttöala arvo, sen arvon tulee olla kokonaisluku väliltä 1 - 99999 (1 <= x < 10^5), ja yksikkö neliömetri (m2).

Vaatimus 
laatu/vaat-huoneisto-huoneiden-lkm

Mikäli Huoneisto-luokan objektilla on attribuutin huoneidenLukumäärä arvo, sen arvon tulee olla kokonaisluku väliltä 1 - 99 ilman yksikkötietoa.

Sisäänkäynti

Vaatimus 
laatu/vaat-sisaankaynnin-geometria

Sisäänkäynti-luokan objektilla on oltava geometria attribuutin arvo, joka kuvaa kyseisen sisäänkäynnin sijainnin pistemäisenä.

Hissi

Vaatimus 
laatu/vaat-hissin-geometria

Mikäli Hissi-luokan objektille annetaan geometria attribuutin arvo, sen on oltava kuvattava hissin sijainti pistemäisenä.

Materiaalitiedot

Vaatimus 
laatu/vaat-ensisijainen-kant-rak-rakennusaine

Materiaalitiedot-luokan kuvaamassa rakenteisessa attribuutissa tulee olla enintään yksi sellainen attribuutin kantavienRakenteidenRakennusaine-attribuutin arvo, jonka attribuutin ensisijainen arvo to true.

Vaatimus 
laatu/vaat-ensisijainen-julkisivumateriaali

Materiaalitiedot-luokan kuvaamassa rakenteisessa attribuutissa tulee olla enintään yksi sellainen attribuutin julkisivumateriaali-attribuutin arvo, jonka attribuutin ensisijainen arvo to true.

RakennuksenKäyttötiedot

Vaatimus 
laatu/vaat-rakennuksen-ensisijainen-kayttotarkoitus

RakennuksenKäyttötiedot-luokan kuvaamassa rakenteisessa attribuutissa tulee olla enintään yksi sellainen attribuutin käyttötarkoitus-attribuutin arvo, jonka attribuutin ensisijainen arvo to true.

Energiatiedot

Vaatimus 
laatu/vaat-ensisijainen-lammitystapa

Energiatiedot-luokan kuvaamassa rakenteisessa attribuutissa tulee olla enintään yksi sellainen attribuutin lämmitystapa-attribuutin arvo, jonka attribuutin ensisijainen arvo to true.

Vaatimus 
laatu/vaat-ensisijainen-lammitysenergian-lahde

Energiatiedot-luokan kuvaamassa rakenteisessa attribuutissa tulee olla enintään yksi sellainen attribuutin lämmitysenergianLähde-attribuutin arvo, jonka attribuutin ensisijainen arvo to true.

Vaatimus 
laatu/vaat-ensisijainen-jaahdytystapa

Energiatiedot-luokan kuvaamassa rakenteisessa attribuutissa tulee olla enintään yksi sellainen attribuutin jäähdytystapa-attribuutin arvo, jonka attribuutin ensisijainen arvo to true.

Vaatimus 
laatu/vaat-ensisijainen-jaahdytysenergian-lahde

Energiatiedot-luokan kuvaamassa rakenteisessa attribuutissa tulee olla enintään yksi sellainen attribuutin jäähdytysenergianLähde-attribuutin arvo, jonka attribuutin ensisijainen arvo to true.

Vaatimus 
laatu/vaat-ensisijainen-sahkoenergian-lahde

Energiatiedot-luokan kuvaamassa rakenteisessa attribuutissa tulee olla enintään yksi sellainen attribuutin sähköenergianLähde-attribuutin arvo, jonka attribuutin ensisijainen arvo to true.

Vaatimus 
laatu/vaat-energiamaaran-mittayksikko

Energiankulutus-luokan objektin energiamääräVuodessa -attribuutin on oltava tyyppiä NumeerinenArvo ja sen mittayksikkö -attribuutin arvon on oltava kilowattitunti (kWh) tai megajoule (MJ).

Talotekniikkatiedot

Vaatimus 
laatu/vaat-ensisijainen-ilmanvaihtotapa

Talotekniikkatiedot-luokan kuvaamassa rakenteisessa attribuutissa tulee olla enintään yksi sellainen attribuutin ilmanvaihtotapa-attribuutin arvo, jonka attribuutin ensisijainen arvo to true.

UlkokuorenTiedot

Vaatimus 
laatu/vaat-rakennuksen-kerrosala

Mikäli UlkokuorenTiedot-luokan objektilla on attribuutin kerrosala arvo, sen arvon tulee olla kokonaisluku väliltä 1 - 9999999 (1 <= x < 10^7) ja yksikkö neliömetri (m2).

Vaatimus 
laatu/vaat-rakennuksen-kerrosluku

Mikäli UlkokuorenTiedot-luokan objektilla on attribuutin kerrosluku arvo, sen arvon tulee olla kokonaisluku väliltä 1 - 99 ilman yksikkötietoa.

Vaatimus 
laatu/vaat-rakennuksen-tilavuus

Mikäli UlkokuorenTiedot-luokan objektilla on attribuutin tilavuus arvo, sen arvon tulee olla kokonaisluku väliltä 1 - 9999999 (1 <= x < 10^7) ja yksikkö kuutiometri (m3).

SisätilojenTiedot

Vaatimus 
laatu/vaat-rakennuksen-kellariala

Mikäli SisätilojenTiedot-luokan objektilla on attribuutin kellariala arvo, sen arvon tulee olla kokonaisluku väliltä 1 - 9999999 (1 <= x < 10^7) ja yksikkö neliömetri (m2).

Vaatimus 
laatu/vaat-vaestosuojan-hlomaara

Mikäli SisätilojenTiedot-luokan objektilla on attribuutin väestösuojanHenkilömäärä arvo, sen arvon tulee olla kokonaisluku väliltä 1 - 99999 (1 <= x < 10^5).

Ilmastoselvitys

Ilmastoselvitys tulee voida aina liittää rakennukseen sen pysyvän rakennustunnuksen (PRT) kautta. Rakentamisen lupapäätösten tietomallissa Ilmastoselvitys-luokalla on 1..* assosiaatio Rakennuskohde-luokkaan, jonka konkreettisia aliluokkia ovat muun muassa Rakennus ja RakennuksenOsa.

Ilmastoselvitys liitetään tavallisesti joko suoraan koko rakennusta kuvaavaan Rakennus-luokan objektiin tai siihen RakennuksenOsa-luokan objektiin, jota luvanvaraisella toimenpiteellä muutetaan, tai joka syntyy suunnitellun laajennuksen tuloksena. Jälkimmäisessä tapauksessa yhteys pysyvään rakennustunnukseen syntyy RakennuksenOsa-luokan pakollisen rakennus:Rakennus-assosiaation kautta.

Vaatimus 
laatu/vaat-ilmastoselvitys-rakennuskohde-pysyva-rakennustunnus-oltava

Kuhunkin Ilmastoselvitys-luokan objektiin tulee liittyä vähintään yksi (1) RakennusTaiSenOsa-luokan aliluokkien objekti, jonka kautta ilmastoselvitys voidaan liittää rakennuksen pysyvään rakennustunnukseen.

Vaatimus 
laatu/vaat-ilmastoselvitys-kaikki-ostoenergian-lahteet-annettava

Ilmastoselvitys-luokan objektin tulee sisältää tiedot sen koskeman rakennuksen laskennallisesta ostoenergian kulutuksesta energialähteittäin. Ostoenergian kulutus annetaan assosiaation kohde kautta liitettyjen RakennusTaiSenOsa-luokan objektin rakenteisen energiatiedot-attribuutin osana olevan laskennallinenOstoenergianKulutus-attribuutin avulla kullekin energialajille.

Vaatimus 
laatu/vaat-ilmastoselvitys-rakennuksen-kayttajamaara

Ilmastoselvitys-luokan objektin tulee sisältää tiedot rakennuksen rakennuksen suunnitellusta käyttäjämäärästä. Käyttäjämäärä annetaan assosiaation kohde kautta liitettyjen RakennusTaiSenOsa-luokan objektin rakenteisen käyttötiedot-attribuutin osana olevan suunniteltuKäyttäjämäärä-attribuutin avulla. Attribuutin arvon yksikköä ei tule käyttää.

Vaatimus 
laatu/vaat-ilmastoselvitys-rakennuksen-kayttoika

Ilmastoselvitys-luokan objektin tulee sisältää tiedot rakennuksen rakennuksen tavoitteellisesta käyttöiästä. Tavoitteellinen käyttöikä annetaan assosiaation kohde kautta liitettyjen RakennusTaiSenOsa-luokan objektin rakenteisen käyttötiedot-attribuutin osana olevan tavoitteellinenKäyttöikä-attribuutin avulla. Attribuutin arvon yksikön tulee olla yksi vuosi (a).

Vaatimus 
laatu/vaat-ilmastoselvitys-rakennuspaikan-pinta-ala

Ilmastoselvitys-luokan objektin tulee sisältää tiedot rakennuksen rakennuspaikan pinta-alasta. Rakenteisen attribuutin paikanVähähiilisyys assosiaatiolla paikka viitatuilla Rakennuspaikka-luokan objekteilla tulee olla attribuutin pintaAla arvo, jonka yksikön tulee olla neliömetri (m2).

Vaatimus 
laatu/vaat-ilmastoselvitys-arviointijakso-yksikko

Ilmastoselvitys-luokan käytetynArviointijaksonPituus-attribuutin arvon yksikön tulee olla yksi vuosi (a).

Vähähiilisyyden arvioinnin arvot ja yksiköt

Ilmastoselvityksen vähähiilisyystiedot ilmoitetaan suunnitellun rakentamistoimenpiteen arvioitua hiilijalan- ja -kädenjälkeä kuvaavina numeroarvoina.

Vaatimus 
laatu/vaat-vahahiilisyystiedot-suureen-arvo

Sekä Hiilijalanjälkitiedot-luokkien että Hiilikädenjälkitiedot-luokkien vähähiilisyyden arvioinnin tuloksia koskevat osatekijä-attribuuttien arvot annetaan luokan SuureenArvo objekteina siten, että niiden arvo-attribuuttien arvot ovat luokan NumeerinenArvo objekteja, joiden attribuutin arvo yksikkö on hiilidioksidiekvivalenttikilogramma per pinta-alan neliö per vuosi (kgCO2e/m2/a), ja joiden numero -attribuutin arvo ilmoitettu pyöristettynä symmetrisesti kahden desimaalin tarkkuudella.

Hiilijalanjälkitiedot

Vaatimus 
laatu/vaat-hiilijalanjalki-rakennuksen-elinkaarienvaiheittain

Hiilijalanjälkitiedot-luokan objektien tulee sisältää arviot toimenpiteestä syntyvien hiilipäästöjen määristä seuraavien rakentamisen elinkaaren vaiheiden osalta:

 • A1-3 - Rakennustuotteiden valmistus
 • A4 - Kuljetukset
 • A5 - Työmaatoiminnot
 • B4 - Rakennustuotteiden vaihdot
 • B6 - Energian käyttö
 • C1 - Purkaminen
 • C2 - Purkujätteen kuljetukset
 • C3 - Purkujätteen käsittely
 • C4 - Purkujätteen loppusijoitus

Yllä luetellut päästötiedot ilmoitetaan siten, että kukin Hiilijalanjälkitiedot-luokan objekti sisältää tasan yhden (1) kappaleen kutakin yllä lueteltua rakennuksen elinkaaren vaiheen päästötietoa koskevaa osatekijä-attribuutin arvoa. Näiden osatekijä-attribuutin arvojen SuureenArvo-luokan suure-attribuutin tunnus-attribuutin arvojen on oltava IlmastoselvityksenHiilijalanjälkisuure-koodiston koodien tunnuksia.

Hiilijalanjälkitiedot-luokan objektin voivat sisältää myös osatekijä-attribuutin arvoja, jotka kuvaavat muita kuin IlmastoselvityksenHiilijalanjälkisuure-koodiston kuvaamia suureita.

Vaatimus 
laatu/vaat-hiilijalanjalki-paastosumma-yksikko

Arvioidun kokonaishiilijalanjäljen ilmoittamisessa koko seuranta-ajanjaksolla sekä rakennuksen että rakennuspaikan osalta on käytettävä mittayksikköä hiilidioksidiekvivalenttikilogramma (kgCO2e).

Vaatimus 
laatu/vaat-hiilijalanjalki-per-ala-per-vuosi-yksikko

Arvioidun hiilijalanjäljen ilmoittamisessa suhteessa pinta-alaan ja ajanjaksoon sekä rakennuksen lämmitetyn nettoalan että rakennuspaikan pinta-alan osalta on käytettävä mittayksikköä hiilidioksidiekvivalenttikilogramma per neliömetri per vuosi (kgCO2e/m2/a).

Hiilikädenjälkitiedot

Vaatimus 
laatu/vaat-hiilikadenjalki-osatekijoittain

Sekä Hiilikädenjälkitiedot-luokan objektien tulee sisältää arviot vältettyjen tai poistettujen kasvihuonekaasupäästöjen määristä ennen rakennuksen käyttöä, rakennuksen käytön aikaa ja käytön jälkeistä aikaa seuraavien osatekijöiden osalta:

 • D1 - Uudelleenkäyttö ja kierrätys
 • D2 - Hyödyntäminen energiana
 • D3 - Ylimääräinen uusiutuva energia
 • D4 - Tuotteiden hiilivarastovaikutus
 • D5 - Karbonatisoituminen
 • D6 - Istutettu puusto

Hiilikädenjäljen arvioinnin on sisällettävä ainoastaan sellaiset vältetyt ja poistetut kasvihuonekaasupäästöt, joita ei aiheutuisi ilman rakennushanketta.

Osatekijä “D6 - Istutettu puusto” tulee sisällyttää ainoastaan sellaisiin ilmastoselvityksiin, jotka koskevat asemakaava-alueella tapahtumaa rakentamista.

Yllä luetellut osatekijöiden tiedot ilmoitetaan siten, että kukin Hiilikädenjälkitiedot-luokan objekti sisältää tasan yhden (1) kappaleen kutakin yllä lueteltua osatekijää koskevaa osatekijä-attribuutin arvoa. Näiden osatekijä-attribuutin arvojen SuureenArvo-luokan suure-attribuutin tunnus-attribuutin arvojen on oltava IlmastoselvityksenHiilikädenjälkisuure-koodiston koodien tunnuksia.

Hiilikädenjälkitiedot-luokan objektin voivat sisältää myös osatekijä-attribuutin arvoja, jotka kuvaavat muita kuin IlmastoselvityksenHiilikädenjälkisuure-koodiston kuvaamia suureita.

Vaatimus 
laatu/vaat-hiilikadenjalki-per-ala-per-vuosi-yksikko

Arvioidun hiilikädenjäljen ilmoittamisessa suhteessa pinta-alaan ja ajanjaksoon sekä rakennuksen lämmitetyn nettoalan että rakennuspaikan pinta-alan osalta on käytettävä mittayksikköä hiilidioksidiekvivalenttikilogramma per neliömetri per vuosi (kgCO2e/m2/a).

Rakennuskohdekohtaiset vähähiilisyystiedot

Vaatimus 
laatu/vaat-vahahiilisyystiedot-rakennuksen-osittain

Mikäli ilmastoselvitys liittyy rakentamistoimenpiteeseen, joka koskee vain tiettyjä osia koko rakennuksesta, tulee Ilmastoselvitys-luokan objektiin liittää yksi rakenteisen attribuutin kohteenVähähiilisyys arvo kutakin RakennuksenOsa-luokan objektia ja kunkin niistä sisältämää eri käyttötarkoitukseen varattua tilaa kohti.

Ilmastoselvityksessä voidaan viitata vain sellaisiin rakennuksen osiin, jotka ovat osa rakennuksen rakentamishistoriaan perustuvaa rakennuksen osittelua.

Vaatimus 
laatu/vaat-vahahiilisyystiedot-rakennuksen-osittelun-peruste

RakennuskohdekohtaisetVähähiilisyystiedot-luokan objektin assosiaation kohde avulla voidaan viitata vain sellaisiin RakennuksenOsa-luokan objekteihin, joihin viitataan toimenpiteen kohteena olevan Rakennus-luokan objektin sellaisesta osittelu-attribuutin arvosta, jonka ositteluperuste-attribuutin arvo on 2 - Rakentamishistoriaan perustuva osittelu.

Vaatimus 
laatu/vaat-rakennuskohteenvahahiilisyystiedot-lammitetty-nettoala

Rakennuksen lämmitetyllä nettoalalla tarkoitetaan lämmitettyjen kerrostasoalojen summaa kerrostasoja ympäröivien ulkoseinien sisäpintojen mukaan laskettuna. Rakennuksen toimenpidealueen lämmitetty nettoalalla kunkin Rakennuskohde-luokan objektin tiettyyn käyttötarkoitukseen varatun osan osalta ilmoitetaan RakennuskohdekohtaisetVähähiilisyystiedot-luokan objektien lämmitettyNettoala-attribuuttien avulla, yksikkönä neliömetri (m2).

Vaatimus 
laatu/vaat-rakennuskohteen-hiilijalanjalki-per-pinta-ala-per-vuosi

RakennuskohdekohtaisetVähähiilisyystiedot-luokan objektien rakenteisen hiilijalanjälki-attribuutin sisältämien osatekijä-attribuuttien numeeriset arvot annetaan hiilidioksidiekvivalenttikilogrammoina per rakennuskohteen annettuun käyttötarkoitukseen tarkoitetun osan lämmitetty nettoala per vuosi.

Vaatimus 
laatu/vaat-rakennuskohteen-hiilikadenjalki-per-pinta-ala-per-vuosi

RakennuskohdekohtaisetVähähiilisyystiedot-luokan objektien rakenteisen hiilikädenjälki-attribuutin sisältämien osatekijä-attribuuttien numeeriset arvot annetaan hiilidioksidiekvivalenttikilogrammoina per rakennuskohteen annettuun käyttötarkoitukseen tarkoitetun osan lämmitetty nettoala per vuosi.

Hiilijalanjäljen summat koko toimenpidealan osalta

Useita eri käyttötarkoituksia sisältävän rakennuksen toimenpidealueen hiilijalanjälkitiedot ilmoitetaan erikseen kuhunkin käyttötarkoitukseen tarkoitetun, toimenpidealueeseen kuuluvan lämmitetyn nettopinta-alan osalta. Koko toimenpidealueen kaikkien käyttötarkoituskohtaisten lämmitettyjen nettopinta-alojen hiilijalanjäljen osuuksien summaa (kgCO2e/m2/a) ei ilmoiteta erikseen, vaan se lasketaan ilmoitettujen käyttötarkoituskohtaisten hiilijalanjälkiarvioiden summana.

Vaatimus 
laatu/vaat-hiilijalanjalki-summa-rakennukselle-per-ala-per-vuosi

Rakentamistoimenpiteestä aiheutuva arvioitu hiilijalanjälki rakennuksen osalta toimenpidealueen lämmitettyä nettoneliömetriä kohti vuodessa lasketaan seuraavasti:

Lasketaan ensin kunkin Ilmastoselvitys-luokan objektiin sisältyvän kohteenVähähiilisyys-attribuutin osalta sellaisten sen hiilijalanjälki-attribuutin sisältämien osatekijä-attribuuttien arvojen arvo-attribuuttien numero-attribuuttien lukujen summa, joiden suure-attribuutin tunnus-attribuutin arvo on jokin IlmastoselvityksenHiilijalanjälkisuure-koodiston koodeista. Lopuksi lasketaan rakennuskohde- ja käyttötarkoituskohtaiset summat yhteen.

Seuraava pseudokoodiesitys kuvaa yllä kuvatun vaatimuksen laskenta-algoritmia:

let tulos = 0;
for each ilmastoselvitys.kohteenVähähiilisyys as kv {
 for each kv.hiilijalanjälki.osatekija as ot {
  if IlmastoselvityksenHiilijalanjälkisuure.contains(ot.suure.tunnus.koodi) {
   tulos = tulos + ot.arvo.numero;
  }
 }
}

Vastaavasti koko toimenpidealueen kaikkien käyttötarkoitusalueiden kokonaishiilijalanjäljen summaa (kgCOe) ei ilmoiteta erikseen, vaan se lasketaan ilmoitettujen käyttötarkoituskohtaisten hiilijalanjälkiarvioiden summana kerrottuna kunkin käyttötarkoituksen lämmitetyn nettoalan määrällä ja käytetyn arviontijakson pituudella.

Vaatimus 
laatu/vaat-hiilijalanjalki-summa-rakennukselle-arviointijaksolla

Rakentamistoimenpiteestä aiheutuva arvioitu kokonaishiilijalanjälki rakennuksen toimenpidealueen osalta koko arviointijakson aikana lasketaan seuraavasti:

Lasketaan ensin kunkin Ilmastoselvitys-luokan objektiin sisältyvän kohteenVähähiilisyys-attribuutin osalta sellaisten sen hiilijalanjälki-attribuutin sisältämien osatekijä-attribuuttien arvojen arvo-attribuuttien numero-attribuuttien lukujen summa, joiden suure-attribuutin tunnus-attribuutin arvo on jokin IlmastoselvityksenHiilijalanjälkisuure-koodiston koodeista. Nämä summat kerrotaan sekä kyseisen RakennuskohdekohtaisetVähähiilisyystiedot-luokan objektin lämmitettyNettoala-attribuutin value-attribuutin arvolla että Ilmastoselvitys-luokan objektin käytetynArviointijaksonPituus-attribuutin value-attribuutin arvolla. Lopuksi lasketaan rakennuskohde- ja käyttötarkoituskohtaiset summat yhteen.

Seuraava pseudokoodiesitys kuvaa yllä kuvatun vaatimuksen laskenta-algoritmia:

let tulos = 0;
for each ilmastoselvitys.kohteenVähähiilisyys as kv {
 for each kv.hiilijalanjälki.osatekija as ot {
  if IlmastoselvityksenHiilijalanjälkisuure.contains(ot.suure.tunnus.koodi) {
   tulos = tulos + ot.arvo.numero * kv.lämmitettyNettoala.value * ilmastoselvitys.käytetynArviointijaksonPituus.value;
  }
 }
}
Hiilijalanjäljen summat käyttötarkoituksittain

Rakennuksen toimenpidealueen tiettyyn käyttötarkoitukseen tarkoitettua osaa koskevaa kaikkien sen rakentamisen elinkaaren vaiheiden hiilijalanjäljen summaa (kgCO2e/m2/a) ei ilmoiteta erikseen, vaan se lasketaan elinkaarenvaihekohtaisesti ilmoitettujen hiilijalanjälkitietojen summana.

Vaatimus 
laatu/vaat-hiilijalanjalki-summa-rakennuksen-kayttotarkoitukselle-per-ala-per-vuosi

Rakentamistoimenpiteestä aiheutuva arvioitu hiilijalanjälki rakennuksen toimenpidealueen tiettyyn käyttötarkoitukseen tarkoitetun lämmitetyn nettoalan osalta neliömetriä kohti vuodessa lasketaan seuraavasti:

Lasketaan ensin kunkin Ilmastoselvitys-luokan objektiin sisältyvän, valittua käyttötarkoitusta koskevan kohteenVähähiilisyys-attribuutin osalta sellaisten sen hiilijalanjälki-attribuutin sisältämien osatekijä-attribuuttien arvojen arvo-attribuuttien numero-attribuuttien lukujen summa, joiden suure-attribuutin tunnus-attribuutin arvo on jokin IlmastoselvityksenHiilijalanjälkisuure-koodiston koodeista. Lopuksi lasketaan rakennuskohde- ja käyttötarkoituskohtaiset summat yhteen.

Seuraava pseudokoodiesitys kuvaa yllä kuvatun vaatimuksen laskenta-algoritmia (esimerkin käyttötapausluokka ‘2 - Asuinkerrostalo’):

let tulos = 0;
let kt = '2 - Asuinkerrostalo';
for each ilmastoselvitys.kohteenVähähiilisyys as kv {
 if (kv.käyttötarkoitusluokka == kt) {
  for each kv.hiilijalanjälki.osatekija as ot {
   if IlmastoselvityksenHiilijalanjälkisuure.contains(ot.suure.tunnus.koodi) {
    tulos = tulos + ot.arvo.numero;
   }
  }
 }
}

Vastaavasti rakennuksen toimenpidealueen tiettyyn käyttötarkoitukseen tarkoitettua osaa koskevaa kokonaishiilijalanjälkeä (kgCO2e) ei ilmoiteta erikseen, vaan se lasketaan sen ko. käyttötarkoitusta koskevan rakennuksen osan elinkaarivaihekohtaisten arvojen summana kerrottuna ko. käyttötarkoituksen lämmitetyn nettoalan määrällä ja käytetyn arviontijakson pituudella.

Vaatimus 
laatu/vaat-hiilijalanjalki-summa-rakennuksen-kayttotarkoitukselle-arviointijaksolla

Rakentamistoimenpiteestä aiheutuva arvioitu kokonaishiilijalanjälki rakennuksen tiettyyn käyttötarkoitukseen tarkoitetun toimenpidealueen osalta koko arviointijakson aikana lasketaan seuraavasti:

Lasketaan ensin kunkin Ilmastoselvitys-luokan objektiin sisältyvän, valittua käyttötarkoitusta koskevan kohteenVähähiilisyys-attribuutin osalta sellaisten sen hiilijalanjälki-attribuutin sisältämien osatekijä-attribuuttien arvojen arvo-attribuuttien numero-attribuuttien lukujen summa, joiden suure-attribuutin tunnus-attribuutin arvo on jokin IlmastoselvityksenHiilijalanjälkisuure-koodiston koodeista. Nämä summat kerrotaan sekä kyseisen RakennuskohdekohtaisetVähähiilisyystiedot-luokan objektin lämmitettyNettoala-attribuutin value-attribuutin arvolla että Ilmastoselvitys-luokan objektin käytetynArviointijaksonPituus-attribuutin value-attribuutin arvolla. Lopuksi lasketaan rakennuskohde- ja käyttötarkoituskohtaiset summat yhteen.

Seuraava pseudokoodiesitys kuvaa yllä kuvatun vaatimuksen laskenta-algoritmia (esimerkin käyttötapausluokka ‘2 - Asuinkerrostalo’):

let tulos = 0;
let kt = '2 - Asuinkerrostalo';
for each ilmastoselvitys.kohteenVähähiilisyys as kv {
 if (kv.käyttötarkoitusluokka == kt) {
  for each kv.hiilijalanjälki.osatekija as ot {
   if IlmastoselvityksenHiilijalanjälkisuure.contains(ot.suure.tunnus.koodi) {
    tulos = tulos + ot.arvo.numero * kv.lämmitettyNettoala.value * ilmastoselvitys.käytetynArviointijaksonPituus.value;
   }
  }
 }
}

Rakennuspaikkakohtaiset vähähiilisyystiedot

Vaatimus 
laatu/vaat-rakennuspaikan-hiilijalanjalki-per-pinta-ala-per-vuosi

RakennuspaikkakohtaisetVähähiilisyystiedot-luokan objektien rakenteisen hiilijalanjälki-attribuutin sisältämien osatekijä-attribuuttien numeeriset arvot annetaan hiilidioksidiekvivalenttikilogrammoina per rakennuspaikan pinta-ala per vuosi.

Vaatimus 
laatu/vaat-rakennuspaikan-hiilikadenjalki-per-pinta-ala-per-vuosi

RakennuspaikkakohtaisetVähähiilisyystiedot-luokan objektien rakenteisen hiilikädenjälki-attribuutin sisältämien osatekijä-attribuuttien numeeriset arvot annetaan hiilidioksidiekvivalenttikilogrammoina per rakennuspaikan pinta-ala per vuosi.

Hiilijalanjäljen summat rakennuspaikan osalta

Samoin kuin rakennuksen osalta, rakennuspaikan ominaisuuksista johtuvan arvioidun rakentamisen hiilijalanjäljen yhteismäärää rakennuspaikan pinta-alan suhteen (kgCO2e/m2/a) ei ilmoiteta erikseen, vaan se lasketaan rakennuspaikan osalta eri rakentamisen elinkaarivaiheille ilmoitettujen arvojen summana.

Vaatimus 
laatu/vaat-hiilijalanjalki-summa-rakennuspaikalle-per-ala-per-vuosi

Rakentamistoimenpiteestä aiheutuva arvioitu hiilijalanjälki rakennuspaikan osalta sen pinta-alan neliömetriä kohti vuodessa lasketaan seuraavasti:

Lasketaan Ilmastoselvitys-luokan objektiin sisältyvän paikanVähähiilisyys-attribuutin sellaisten sen hiilijalanjälki-attribuutin sisältämien osatekijä-attribuuttien arvojen arvo-attribuuttien numero-attribuuttien lukujen summa, joiden suure-attribuutin tunnus-attribuutin arvo on jokin IlmastoselvityksenHiilijalanjälkisuure-koodiston koodeista.

Seuraava pseudokoodiesitys kuvaa yllä kuvatun vaatimuksen laskenta-algoritmia:

let tulos = 0;
for each ilmastoselvitys.paikanVähähiilisyys.hiilijalanjälki.osatekija as ot {
 if IlmastoselvityksenHiilijalanjälkisuure.contains(ot.suure.tunnus.koodi) {
  tulos = tulos + ot.arvo.numero;
 }
}

Vastaavasti rakennuspaikan ominaisuuksista johtuvan kokonaishiilijalanjäljen arviota (kgCO2e) ei ilmoiteta erikseen, vaan se lasketaan ilmoitetuista rakentamisen elikaaren vaiheiden summana kerrotuna arviointijakson pituudella ja rakennuspaikan pinta-alan määrällä.

Vaatimus 
laatu/vaat-hiilijalanjalki-summa-rakennuspaikalle-arviointijaksolla

Rakentamistoimenpiteestä aiheutuva arvioitu kokonaishiilijalanjälki rakennuspaikan osalta koko arviointijakson aikana lasketaan seuraavasti:

Lasketaan Ilmastoselvitys-luokan objektiin sisältyvän paikanVähähiilisyys-attribuutin sellaisten sen hiilijalanjälki-attribuutin sisältämien osatekijä-attribuuttien arvojen arvo-attribuuttien numero-attribuuttien lukujen summa, joiden suure-attribuutin tunnus-attribuutin arvo on jokin IlmastoselvityksenHiilijalanjälkisuure-koodiston koodeista. Saatu summa kerrotaan sekä Ilmastoselvitys-luokan objektin käytetynArviointijaksonPituus-attribuutin value-attribuutin arvolla että kyseisen RakennuspaikkakohtaisetVähähiilisyystiedot-luokan objektin paikka-assosiaatiolla viitatun Rakennuspaikka-luokan objektin pintaAla-attribuutin value-attribuutin arvolla.

Seuraava pseudokoodiesitys kuvaa yllä kuvatun vaatimuksen laskenta-algoritmia:

let tulos = 0;
for each ilmastoselvitys.paikanVähähiilisyys.hiilijalanjälki.osatekija as ot {
 if IlmastoselvityksenHiilijalanjälkisuure.contains(ot.suure.tunnus.koodi) {
  tulos = tulos + ot.arvo.numero * ilmastoselvitys.käytetynArviointijaksonPituus.value * ilmastoselvitys.paikanVähähiilisyys.paikka.pintaAla.value;
 }
}

Materiaaliseloste

Materialiseloste tulee voida aina liittää rakennukseen sen pysyvän rakennustunnuksen (PRT) kautta. Rakentamisen lupapäätösten tietomallissa Materiaaliseloste-luokalla on 1..* assosiaatio Rakennuskohde-luokkaan, jonka konkreettisia aliluokkia ovat muun muassa Rakennus ja RakennuksenOsa.

Materiaaliseloste liitetään tavallisesti joko suoraan koko rakennusta kuvaavaan Rakennus-luokan objektiin tai siihen RakennuksenOsa-luokan objektiin, jota luvanvaraisella toimenpiteellä muutetaan, tai joka syntyy suunnitellun laajennuksen tuloksena. Jälkimmäisessä tapauksessa yhteys pysyvään rakennustunnukseen syntyy RakennuksenOsa-luokan pakollisen rakennus:Rakennus-assosiaation kautta.

Vaatimus 
laatu/vaat-materialiseloste-rakennuskohde-pysyva-rakennustunnus-oltava

Kuhunkin Materiaaliseloste-luokan objektiin tulee liittyä vähintään yksi (1) RakennusTaiSenOsa-luokan aliluokkien objekti, jonka kautta materiaaliseloste voidaan liittää rakennuksen pysyvään rakennustunnukseen.

Vaatimus 
laatu/vaat-materiaaliseloste-rakennuksen-kayttoika

Materiaaliseloste-luokan objektin tulee sisältää tiedot rakennuksen rakennuksen tavoitteellisesta käyttöiästä. Tavoitteellinen käyttöikä annetaan assosiaation kohde kautta liitettyjen RakennusTaiSenOsa-luokan objektin rakenteisen käyttötiedot-attribuutin osana olevan tavoitteellinenKäyttöikä-attribuutin avulla. Attribuutin arvon yksikön tulee olla yksi vuosi (a).

Vaatimus 
laatu/vaat-materiaaliseloste-rakennuspaikan-pinta-ala

Materiaaliseloste-luokan objektin tulee sisältää tiedot rakennuksen rakennuspaikan pinta-alasta. Rakenteisen attribuutin rakennuspaikanMateriaalit assosiaatiolla paikka viitatuilla Rakennuspaikka-luokan objekteilla tulee olla attribuutin pintaAla arvo, jonka yksikön tulee olla neliömetri (m2).

Vaatimus 
laatu/vaat-materiaaliselostus-lammitetty-nettoala

Rakennuksen lämmitetyllä nettoalalla tarkoitetaan lämmitettyjen kerrostasoalojen summaa kerrostasoja ympäröivien ulkoseinien sisäpintojen mukaan laskettuna. Rakennuksen toimenpidealueen lämmitetty nettoala ilmoitetaan Materiaaliseloste-luokan objektin toimenpidealueenLämmitettyNettoala-attribuutin avulla, yksikkönä neliömetri (m2).

Materiaalimäärät lajeittain

Vaatimus 
laatu/vaat-materiaalilajin-maara

Materiaaliseloste-luokan objektin tulee sisältää tiedot rakennustoimenpiteen yhteydessä käytettävien materiaalien määristä painon mukaan niiden tyypillisessä käyttökosteudessa kuvaavina kokonaislukuarvoina seuraavien materiaalilajien osalta:

 • Betoni-, tiili-, kivennäislaatta-, keramiikka- ja luonnonkivimateriaalit
 • Puu- ja luonnonkuitupohjaiset materiaalit rakennustuotteissa
 • Lasimateriaalit
 • Muovit ja kumit
 • Bitumimateriaalit ja -seokset
 • Metallit
 • Lämmöneristemateriaalit
 • Kipsit
 • Koneet ja laitteet
 • Muut materiaalit
 • Maa- ja kiviainekset ja
 • Istutetut puut

Materiaalilaji Istutetut puut tulee sisällyttää ainoastaan sellaisiin materiaaliselosteisiin, jotka koskevat asemakaava-alueella tapahtumaa rakentamista.

Yllä luetellut materiaalilajien tiedot ilmoitetaan siten, että kukin Materiaaliseloste-luokan objekti sisältää tasan yhden (1) kappaleen kutakin yllä lueteltua materiaalilajia koskevaa materiaalilajinMäärä-attribuutin arvoa. Näiden materiaalilajinMäärä-attribuutin arvojen SuureenArvo-luokan suure-attribuutin tunnus-attribuutin arvojen on oltava RakentamisessaKäytettävänMateriaalilajinMäärä-koodiston koodien tunnuksia, ja niiden arvo-attribuuttien arvot ovat luokan NumeerinenArvo objekteja, joiden attribuutin arvo yksikkö on kilogramma (kg), ja joiden numero -attribuutin arvo on ilmoitettu pyöristettynä kokonaiseen lukuun ilman desimaaleja.

Materiaaliseloste-luokan objektin voivat sisältää myös materiaalilajinMäärä-attribuutin arvoja, jotka kuvaavat muita kuin RakentamisessaKäytettävänMateriaalilajinMäärä-koodiston kuvaamia suureita.

Kunkin ilmoitettavan materiaalilajin osalta materiaaliselosteesta tulee ilmetä materiaalimäärä myös suhteessa rakennuksen toimenpidealueen lämmitettyyn nettoalaan. Tätä suhteellista määrää ei ilmoiteta erikseen, vaan se voidaan laskea jakamalla annettu materiaalimäärä kilogrammoissa toimenpidealueen lämmitetyn nettoalan arvolla neliöissä.

Vaatimus 
laatu/vaat-materiaalilajin-maara-per-nelio

Kunkin materiaalilajin määrä suhteessa rakennuksen toimenpidealueen lämmittyyn nettoalaan saadaan jakamalla Materiaaliseloste-luokan objektin kunkin materiaalilajinMäärä-attribuutin arvon SuureenArvo-luokan arvo-attribuutin numero -attribuutin arvo Materiaaliseloste-luokan objektin toimenpidealueenLämmitettyNettoala-attribuutin arvolla.

Materiaalien alkuperä

Vaarallisten aineiden määrä
Vaatimus 
laatu/vaat-materiaaliselostus-vaaralliset-aineiden-maara

Materiaaliselosteessa ilmoitettava vaarallisten aineiden kokonaismäärä ilmoitetaan Materiaaliseloste-luokan objektien vaarallistenAineidenMäärä-attribuutin avulla, yksikkönä neliömetri (kg), ja joiden numero -attribuutin arvo on ilmoitettu pyöristettynä kokonaiseen lukuun ilman desimaaleja.

Vaatimus 
laatu/vaat-materiaaliselostus-vaaralliset-aineiden-maara-per-nelio

Vaarallisten aineiden määrä suhteessa rakennuksen toimenpidealueen lämmittyyn nettoalaan saadaan jakamalla Materiaaliseloste-luokan objektin kunkin vaarallistenAineidenMäärä-attribuutin arvon SuureenArvo-luokan arvo-attribuutin numero -attribuutin arvo Materiaaliseloste-luokan objektin toimenpidealueenLämmitettyNettoala-attribuutin arvolla.

Uusiutuvan materiaalin määrä
Vaatimus 
laatu/vaat-materiaaliselostus-uusiutuvan-materiaalin-maara

Materiaaliselosteessa ilmoitettava uusiutuvan materiaalin kokonaismäärä ilmoitetaan Materiaaliseloste-luokan objektien uusiutuvanMateriaalinMäärä-attribuutin avulla, yksikkönä neliömetri (kg), ja joiden numero -attribuutin arvo on ilmoitettu pyöristettynä kokonaiseen lukuun ilman desimaaleja.

Vaatimus 
laatu/vaat-materiaaliselostus-uusiutuvan-materiaalin-maara-per-nelio

Uusiutuvan materiaalien määrä suhteessa rakennuksen toimenpidealueen lämmittyyn nettoalaan saadaan jakamalla Materiaaliseloste-luokan objektin kunkin uusiutuvanMateriaalinMäärä-attribuutin arvon SuureenArvo-luokan arvo-attribuutin numero -attribuutin arvo Materiaaliseloste-luokan objektin toimenpidealueenLämmitettyNettoala-attribuutin arvolla.

Uusiutumattoman materiaalin määrä
Vaatimus 
laatu/vaat-materiaaliselostus-uusiutumattoman-materiaalin-maara

Materiaaliselosteessa ilmoitettava uusiutumattoman materiaalin kokonaismäärä ilmoitetaan Materiaaliseloste-luokan objektien uusiutumattomanMateriaalinMäärä-attribuutin avulla, yksikkönä neliömetri (kg), ja joiden numero -attribuutin arvo on ilmoitettu pyöristettynä kokonaiseen lukuun ilman desimaaleja.

Vaatimus 
laatu/vaat-materiaaliselostus-uusiutumattoman-materiaalin-maara-per-nelio

Uusiutumattoman materiaalien määrä suhteessa rakennuksen toimenpidealueen lämmittyyn nettoalaan saadaan jakamalla Materiaaliseloste-luokan objektin kunkin uusiutumattomanMateriaalinMäärä-attribuutin arvon SuureenArvo-luokan arvo-attribuutin numero -attribuutin arvo Materiaaliseloste-luokan objektin toimenpidealueenLämmitettyNettoala-attribuutin arvolla.

Kierrätetyn materiaalin määrä
Vaatimus 
laatu/vaat-materiaaliselostus-kierratetyn-materiaalin-maara

Materiaaliselosteessa ilmoitettava kierrätetyn materiaalin kokonaismäärä ilmoitetaan Materiaaliseloste-luokan objektien kierrätetynMateriaalinMäärä-attribuutin avulla, yksikkönä neliömetri (kg), ja joiden numero -attribuutin arvo on ilmoitettu pyöristettynä kokonaiseen lukuun ilman desimaaleja.

Vaatimus 
laatu/vaat-materiaaliselostus-kierratetyn-materiaalin-maara-per-nelio

Kierrätetyn materiaalien määrä suhteessa rakennuksen toimenpidealueen lämmittyyn nettoalaan saadaan jakamalla Materiaaliseloste-luokan objektin kunkin kierrätetynMateriaalinMäärä-attribuutin arvon SuureenArvo-luokan arvo-attribuutin numero -attribuutin arvo Materiaaliseloste-luokan objektin toimenpidealueenLämmitettyNettoala-attribuutin arvolla.

Uudelleenkäytetyn materiaalin määrä
Vaatimus 
laatu/vaat-materiaaliselostus-uudelleenkaytetyn-materiaalin-maara

Materiaaliselosteessa ilmoitettava uudelleenkäytetyn materiaalin kokonaismäärä ilmoitetaan Materiaaliseloste-luokan objektien uudelleenkäytetynMateriaalinMäärä-attribuutin avulla, yksikkönä neliömetri (kg), ja joiden numero -attribuutin arvo on ilmoitettu pyöristettynä kokonaiseen lukuun ilman desimaaleja.

Vaatimus 
laatu/vaat-materiaaliselostus-uudelleenkaytetyn-materiaalin-maara-per-nelio

Uudelleenkäytetyn materiaalien määrä suhteessa rakennuksen toimenpidealueen lämmittyyn nettoalaan saadaan jakamalla Materiaaliseloste-luokan objektin kunkin uudelleenkäytetynMateriaalinMäärä-attribuutin arvon SuureenArvo-luokan arvo-attribuutin numero -attribuutin arvo Materiaaliseloste-luokan objektin toimenpidealueenLämmitettyNettoala-attribuutin arvolla.

Rakennuspaikkakohteiset materiaalimäärät rakennusosittain

Vaatimus 
laatu/vaat-rakennuspaikan-materiaalimaarat-rakennusosittain

Materiaaliselosteen on sisällettävä tiedot rakentamistoimenpiteessä käytettävien materiaalien määristä siltä osin, kuin ne kohdistuvat rakennuspaikkaan. Materiaalimäärät on ilmoitettava seuraavien rakennusosaluokkien osalta (suluissa koodiston Rakennuksen rakennusosan materiaalin määrä käytettävä koodi):

Alueosat:

 • Maaosat (koodi 1001)
 • Tuennat (koodi 1002)
 • Päällysteet (koodi 1003)
 • Alueen rakenteet (koodi 1004)

Rakennusosat:

 • Perustukset (koodi 2001)

Talotekniikka:

 • Lämmitysjärjestelmän pääosat (koodi 4001)
 • Vesi- ja viemärijärjestelmän pääosat (koodi 4002)
 • Jäähdytysjärjestelmän pääosat (koodi 4004)
 • Sähköjärjestelmän pääosat (koodi 4006)

Yllä luetellut rakennusosakohtaisten materiaalimäärien tiedot ilmoitetaan siten, että Materiaaliseloste-luokan objektin rakennuspaikanMateriaalit-attribuutin arvon RakennuspaikkakohteisetMateriaalimäärät-luokan mukainen objekti sisältää tasan yhden (1) kappaleen kutakin yllä lueteltua rakennusosaa koskevaa rakennusosanOsuus-attribuutin arvoa. Näiden rakennusosanOsuus-attribuutin arvojen SuureenArvo-luokan suure-attribuutin tunnus-attribuutin arvojen on oltava Rakennuksen rakennusosan materiaalin määrä-koodiston koodien tunnuksia.

RakennuspaikkakohteisetMateriaalimäärät-luokan objektin voivat sisältää myös rakennusosanOsuus-attribuutin arvoja, jotka kuvaavat muita kuin yllä lueteltuja suureita.

Vaatimus 
laatu/vaat-rakennuspaikan-osien-materiaalimaarat-suureen-arvo

RakennuspaikkakohteisetMateriaalimäärät-luokkien objektien rakennusosanOsuus-attribuuttien arvot annetaan luokan SuureenArvo objekteina siten, että niiden arvo-attribuuttien arvot ovat luokan NumeerinenArvo objekteja, joiden attribuutin arvo yksikkö on kilogramma (kg), ja joiden numero -attribuutin arvo on ilmoitettu pyöristettynä kokonaiseen lukuun ilman desimaaleja.

Vaatimus 
laatu/vaat-rakennuspaikan-osien-materiaalimaarat-per-nelio

Kunkin rakennusosakohtaisen materiaalin määrä suhteessa rakennuspaikan pinta-alaan saadaan jakamalla RakennuspaikkakohteisetMateriaalimäärät-luokan objektin kyseistä rakennusosaa koskevan rakennusosanOsuus-attribuutin sisältämän arvo-attribuutin numero -attribuutin arvo RakennuspaikkakohteisetMateriaalimäärät-luokan objektin assosiaatiolla paikka viitatun Rakennuspaikka-luokan objektin pintaAla-attribuutin arvolla.

Materiaalimäärien summat rakennuspaikan osalta

Rakennuspaikkaan kohdistuvat materiaalimäärät ilmoitetaan materiaalilajeittain kuten yllä on kuvattu. Kaikkien ilmoitettavien materiaalilajien määrien summaa ei ilmoiteta erikseen, vaan se lasketaan ilmoitettujen materiaalilajikohtaisten määrien summana. Tulee huomata, että tämä summa ei välttämättä vastaa kaikkien rakennuspaikan rakentamiseen käytetyn materiaalin kokonaismäärää, sillä kaikkia käytettäviä materiaalilajeja ei tarvitse ilmoittaa.

Vaatimus 
laatu/vaat-materiaalilajien-maarien-summa-rakennuspaikalle

Rakennuspaikkaan kohdistuvien, materiaaliselosteessa ilmoitetavien materiaalilajien yhteismäärä saadaan laskemalla yhteen kaikkien Materiaaliseloste-luokan objektin rakennuspaikanMateriaalit-attribuutin arvon RakennuspaikkakohteisetMateriaalimäärät-luokan mukaisen objektin sellaiset rakennusosanOsuus-attribuutin ilmoittamat materiaalimäärät, joiden ilmoittaminen vaaditaan materiaaliselostuksessa kohdistettuna rakennuspaikalle.

Seuraava pseudokoodiesitys kuvaa yllä kuvatun vaatimuksen laskenta-algoritmia:

let tulos = 0;
let RP_OSAT = { 
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/1001",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/1002",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/1003",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/1004",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/2001",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/4001",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/4002",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/4004",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/4006"
};
for each materiaaliselostus.rakennuspaikanMateriaalit.rakennusosanOsuus as roo {
 if RP_OSAT.contains(roo.suure.tunnus.koodi) {
  tulos = tulos + roo.arvo.numero;
 }
}

Vastaavasti rakennuspaikkaan kohdistuvien materiaalajien määrien summaa suhteessa rakennuspaikan pinta-alaan ei ilmoiteta erikseen, vaan se lasketaan ilmoitettujen materiaalilajikohtaisten määrien summana jaettuna rakennuspaikan pinta-alalla.

Vaatimus 
laatu/vaat-materiaalilajien-maarien-summa-rakennuspaikalle-per-nelio

Rakennuspaikkaan kohdistuvien, materiaaliselosteessa ilmoitetavien materiaalilajien yhteismäärä suhteessa rakennuspaikan pinta-alaan saadaan laskemalla ensin yhteen kaikkien Materiaaliseloste-luokan objektin rakennuspaikanMateriaalit-attribuutin arvon RakennuspaikkakohteisetMateriaalimäärät-luokan mukaisen objektin sellaiset rakennusosanOsuus-attribuutin ilmoittamat materiaalimäärät, joiden ilmoittaminen vaaditaan materiaaliselostuksessa kohdistettuna rakennuspaikalle. Lopuksi jaetaan saatu summa RakennuspaikkakohteisetMateriaalimäärät-luokan objektin assosiaatiolla paikka viitatun Rakennuspaikka-luokan objektin pintaAla-attribuutin arvolla.

Seuraava pseudokoodiesitys kuvaa yllä kuvatun vaatimuksen laskenta-algoritmia:

let tulos = 0;
let RP_OSAT = { 
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/1001",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/1002",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/1003",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/1004",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/2001",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/4001",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/4002",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/4004",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/4006"
};
for each materiaaliselostus.rakennuspaikanMateriaalit.rakennusosanOsuus as roo {
 if RP_OSAT.contains(roo.suure.tunnus.koodi) {
  tulos = tulos + roo.arvo.numero;
 }
 tulos = tulos / materiaaliselostus.rakennuspaikanMateriaalit.paikka.pintaAla.value;
}

Rakennuskohdekohteiset materiaalimäärät rakennusosittain

Vaatimus 
laatu/vaat-rakennuskohteen-materiaalimaarat-rakennusosittain

Materiaaliselosteen on sisällettävä tiedot rakentamistoimenpiteessä käytettävien materiaalien määristä siltä osin, kuin ne kohdistuvat rakennukseen tai sen osaan. Materiaalimäärät on ilmoitettava seuraavien rakennusosaluokkien osalta (suluissa koodiston Rakennuksen rakennusosan materiaalin määrä käytettävä koodi):

Rakennusosat:

 • Alapohjat (koodi 2002)
 • Runko (koodi 2003)
 • Julkisivut (koodi 2004)
 • Ovet (koodi 2005)
 • Ikkunat (koodi 2006)
 • Ulkotasot ja parvekkeet (koodi 2007)
 • Katot (koodi 2008)

Tilaosat:

 • Väliseinät (koodi 3001)
 • Väliovet (koodi 3002)
 • Portaat (koodi 3003)
 • Lattiat (koodi 3004)
 • Sisäkatot (koodi 3005)
 • Seinät (koodi 3006)
 • Pintakäsittelyt (koodi 3007)
 • Kiintokalusteet (koodi 3008)
 • Keittiölaitteet (koodi 3009)
 • Hormit (koodi 3010)
 • Tulisijat (koodi 3011)
 • Tilaelementit (koodi 3012)

Talotekniikka:

 • Lämmitysjärjestelmän pääosat (koodi 4001)
 • Vesi- ja viemärijärjestelmän pääosat (koodi 4002)
 • Ilmastointijärjestelmän pääosat (koodi 4003)
 • Jäähdytysjärjestelmän pääosat (koodi 4004)
 • Sprinklerijärjestelmän pääosat (koodi 4005)
 • Sähköjärjestelmän pääosat (koodi 4006)
 • Hissit ja liukuportaat (koodi 4007)

Yllä luetellut rakennusosakohtaisten materiaalimäärien tiedot ilmoitetaan siten, että Materiaaliseloste-luokan objektin rakennuksenOsienMateriaalit-attribuutin arvon kukin RakennuskohdekohteisetMateriaalimäärät-luokan objekti sisältää tasan yhden (1) kappaleen kutakin yllä lueteltua rakennusosaa koskevaa rakennusosanOsuus-attribuutin arvoa. Näiden rakennusosanOsuus-attribuutin arvojen SuureenArvo-luokan suure-attribuutin tunnus-attribuutin arvojen on oltava Rakennuksen rakennusosan materiaalin määrä-koodiston koodien tunnuksia.

RakennuskohdekohteisetMateriaalimäärät-luokan objektin voivat sisältää myös rakennusosanOsuus-attribuutin arvoja, jotka kuvaavat muita kuin yllä lueteltuja suureita.

Vaatimus 
laatu/vaat-rakennuskohteen-osien-materiaalimaarat-suureen-arvo

RakennuskohdekohteisetMateriaalimäärät-luokkien objektien rakennusosanOsuus-attribuuttien arvot annetaan luokan SuureenArvo objekteina siten, että niiden arvo-attribuuttien arvot ovat luokan NumeerinenArvo objekteja, joiden attribuutin arvo yksikkö on kilogramma (kg), ja joiden numero -attribuutin arvo on ilmoitettu pyöristettynä kokonaiseen lukuun ilman desimaaleja.

Vaatimus 
laatu/vaat-rakennuspaikan-osien-materiaalimaarat-per-nelio

Kunkin rakennusosakohtaisen materiaalin määrä suhteessa rakennuksen toimenpidealueen lämmitettyyn nettoalaan saadaan jakamalla RakennuskohdekohteisetMateriaalimäärät-luokan objektin kyseistä rakennusosaa koskevan rakennusosanOsuus-attribuutin sisältämän arvo-attribuutin numero -attribuutin arvo Materiaaliseloste-luokan objektin toimenpidealueenLämmitettyNettoala-attribuutin arvolla.

Materiaalimäärien summat rakennuksen osalta

Rakennukseen tai sen osiin kohdistuvat materiaalimäärät ilmoitetaan materiaalilajeittain kuten yllä on kuvattu. Kaikkien ilmoitettavien materiaalilajien määrien summaa ei ilmoiteta erikseen, vaan se lasketaan ilmoitettujen materiaalilajikohtaisten määrien summana. Tulee huomata, että tämä summa ei välttämättä vastaa kaikkien rakennuksen tai sen osan rakentamiseen käytetyn materiaalin kokonaismäärää, sillä kaikkia käytettäviä materiaalilajeja ei tarvitse ilmoittaa.

Vaatimus 
laatu/vaat-materiaalilajien-maarien-summa-rakennuskohteelle

Rakennukseen tai sen osiin kohdistuvien, materiaaliselosteessa ilmoitetavien materiaalilajien yhteismäärä saadaan laskemalla yhteen kaikkien Materiaaliseloste-luokan objektin kaikkien rakennuksenOsienMateriaalit-attribuutin arvojen RakennuskohdekohteisetMateriaalimäärät-luokan mukaisten objektien sellaiset rakennusosanOsuus-attribuutin ilmoittamat materiaalimäärät, joiden ilmoittaminen vaaditaan materiaaliselostuksessa kohdistettuna rakennukselle.

Seuraava pseudokoodiesitys kuvaa yllä kuvatun vaatimuksen laskenta-algoritmia:

let tulos = 0;
let RAK_OSAT = { 
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/2002",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/2002",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/2003",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/2004",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/2005",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/2006",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/2007",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/2008",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/3001",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/3002",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/3003",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/3004",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/3005",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/3006",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/3007",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/3008",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/3009",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/3010",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/3011",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/3012",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/4001",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/4002",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/4003",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/4004",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/4005",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/4006",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/4007"
};
for each materiaaliselostus.rakennuskohteenMateriaalit as rkm {
 for each rkm.rakennusosanOsuus as roo {
  if RAK_OSAT.contains(roo.suure.tunnus.koodi) {
   tulos = tulos + roo.arvo.numero;
  }
 }
}

Vastaavasti rakennukseen tai sen osiin kohdistuvien materiaalajien määrien summaa suhteessa rakennuspaikan pinta-alaan ei ilmoiteta erikseen, vaan se lasketaan ilmoitettujen materiaalilajikohtaisten määrien summana jaettuna rakennuksen toimenpidealan lämmitetyllä nettoalalla.

Vaatimus 
laatu/vaat-materiaalilajien-maarien-summa-rakennuskohteelle-per-nelio

Rakennukseen tai sen osiin kohdistuvien, materiaaliselosteessa ilmoitetavien materiaalilajien yhteismäärä suhteessa rakennuksen toimenpidealueen lämmitettyyn nettoalaan saadaan laskemalla ensin yhteen kaikkien Materiaaliseloste-luokan objektin rakennuksenOsienMateriaalit-attribuuttien arvojen RakennuskohdekohteisetMateriaalimäärät-luokan mukaisten objektien sellaiset rakennusosanOsuus-attribuutin ilmoittamat materiaalimäärät, joiden ilmoittaminen vaaditaan materiaaliselostuksessa kohdistettuna rakennukselle. Lopuksi jaetaan saatu summa Materiaaliseloste-luokan objektin toimenpidealueenLämmitettyNettoala-attribuutin arvolla.

Seuraava pseudokoodiesitys kuvaa yllä kuvatun vaatimuksen laskenta-algoritmia:

let tulos = 0;
let RAK_OSAT = { 
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/2002",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/2002",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/2003",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/2004",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/2005",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/2006",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/2007",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/2008",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/3001",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/3002",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/3003",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/3004",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/3005",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/3006",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/3007",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/3008",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/3009",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/3010",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/3011",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/3012",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/4001",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/4002",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/4003",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/4004",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/4005",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/4006",
 "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/ms-rakennusosan-materiaalimaara/code/4007"
};
for each materiaaliselostus.rakennuskohteenMateriaalit as rkm {
 for each rkm.rakennusosanOsuus as roo {
  if RAK_OSAT.contains(roo.suure.tunnus.koodi) {
   tulos = tulos + roo.arvo.numero;
  }
 }
 tulos = tulos / materiaaliselostus.toimenpidealueenLämmitettyNettoala.value;
}