Suomen ympäristökeskus

Loogisen tason rakennusjärjestyksen tietomalli

 1. Yleistä
 2. Normatiiviset viittaukset
 3. Standardienmukaisuus
  1. Rakennetun ympäristön yhteisistä komponenteista hyödynnetyt luokat
   1. VersioituObjekti
   2. AlueidenkäyttöJaRakentamisasia
   3. Toimija
   4. HallinnollinenAlue
   5. AlueidenkäyttöJaRakentamispäätös
   6. Tietoyksikkö
   7. Tietoryhmä
   8. AlueidenkäyttöJaRakentamismääräys
   9. OsallistumisJaArviointisuunnitelma
   10. RakennetunYmpäristönKohde
   11. Lähtötietoaineisto
   12. Asiakirja
   13. Säädösviite
   14. AbstraktiSuureenArvo
   15. SuureenArvo
   16. EhdollinenSuureenArvo
   17. Ehto
   18. Ehtolause
   19. Suure
   20. OminaisuudenArvo
   21. Ajanhetkiarvo
   22. Aikaväliarvo
   23. GeometriaArvo
   24. Koodiarvo
   25. NumeerinenArvo
   26. Korkeuspiste
   27. NumeerinenArvoväli
   28. Korkeusväli
   29. Tunnusarvo
   30. Tekstiarvo
   31. AbstraktiVuorovaikutustapahtumanLaji
   32. AbstraktiKäsittelytapahtumanLaji
   33. AbstraktiAsianElinkaaritila
   34. AbstraktiAsiakirjanLaji
  2. Muulla määritellyt luokat ja tietotyypit
   1. CharacterString
   2. LanguageString
   3. Number
   4. Integer
   5. Decimal
   6. Real
   7. TM_Object
   8. TM_Instant
   9. TM_Period
   10. URI
   11. Geometry
   12. Point
 4. Tietomallin yleispiirteet
 5. Luokat
  1. Rakennusjärjestys
  2. RakennusjärjestyksenHyväksymispäätös
  3. RakennusjärjestyksenMääräysryhmä
  4. RakennusjärjestyksenMääräys
  5. MääräysSuunnittelutarvealueista
  6. ErityispiirteinenAlue
  7. Suunnittelutarvealue
  8. KäytetytAvainsanat
  9. Kohdetyyppirajaus
  10. MääräyksenAvainsana
  11. Koodistot
   1. RakennusjärjestyksenAihepiiri
   2. MääräyksenKohdetyyppi
   3. RakennusjärjestyksenAvainsana
   4. RakennusjärjestyksenVuorovaikutustapahtumanLaji
   5. RakennusjärjestyksenKäsittelytapahtumanLaji
   6. RakennusjärjestyksenElinkaaritila
   7. RakennusjärjestyksenAsiakirjanLaji

Yleistä

Loogisen tason rakennusjärjestyksen tietomalli määrittelee tietomallimuotoisen rakennusjärjestyksen tietorakenteet ja sisällöt mahdollisimman riippumattomasti tietystä toteutusteknologiasta tai tiedon fyysisestä esitystavasta (esim. relaatiotietokanta, tietyn ohjelmointikielen tietorakenteet, XML, JSON). Tämä tietomallikuvaus mahdollistaa rakennusjärjestyksen tietojen tuottamisen, tallentamisen ja siirtämisen järjestelmästä toiseen ilman siten, että tietosisältö ja sen merkistys säilyy.

Tietomalli on kuvattu UML-kielellä ja sen graafinen luokkakaavioesitys on nähtävillä omalla sivullaan. Tietomallissa hyödynnetään luokkia RY-yhteisistä komponenteista.

Normatiiviset viittaukset

Seuraavat dokumentit ovat välttämättömiä tämän dokumentin täysipainoisessa soveltamisessa:

Standardienmukaisuus

Looginen rakennusjärjestyksen tietomalli perustuu ISO 19109-standardin yleinen kohdetietomalliin (General Feature Model, GFM), joka määrittelee rakennuspalikat paikkatiedon ISO-standardiperheen mukaisten sovellusskeemojen määrittelyyn. GFM kuvaa muun muassa metaluokat FeatureType, AttributeType ja FeatureAssociationType. Kaikki tietokohteet, joilla on tunnus ja jota voivat esiintyä erillään toisista kohteista on määritelty kohdetyypeinä (stereotyyppi FeatureType. Sellaiset tietokohteet, joilla ei ole omaa tunnusta ja jotka voivat esiintyä vain kohdetyyppien attribuuttien arvoina on määritelty ISO 19103-standardin DataType-stereotyypin avulla.

ISO 19109 -standardin lisäksi tietomalli perustuu muihin paikkatiedon ISO-standardeihin, joista keskeisimpiä ovat ISO 19103 (UML-kielen käyttö paikkatietojen mallinnuksessa), ISO 19107 (sijaintitiedon mallintaminen) ja ISO 19108 (aikaan sidotun tiedon mallintaminen).

Rakennetun ympäristön yhteisistä komponenteista hyödynnetyt luokat

VersioituObjekti

Katso Yhteiset tietokomponentit::Versioituobjekti.

AlueidenkäyttöJaRakentamisasia

Katso Yhteiset tietokomponentit::AlueidenkäyttöJaRakentamisasia.

Toimija

Katso Yhteiset tietokomponentit::Toimija.

HallinnollinenAlue

Katso Yhteiset tietokomponentit::HallinnollinenAlue.

AlueidenkäyttöJaRakentamispäätös

Katso Yhteiset tietokomponentit::AlueidenkäyttöJaRakentamispäätös.

Tietoyksikkö

Katso Yhteiset tietokomponentit::Tietoyksikkö.

Tietoryhmä

Katso Yhteiset tietokomponentit::Tietoryhmä.

AlueidenkäyttöJaRakentamismääräys

Katso Yhteiset tietokomponentit::AlueidenkäyttöJaRakentamismääräys.

OsallistumisJaArviointisuunnitelma

Katso Yhteiset tietokomponentit::OsallistumisJaArviointisuunnitelma.

RakennetunYmpäristönKohde

Katso Yhteiset tietokomponentit::RakennetunYmpäristönKohde.

Lähtötietoaineisto

Katso Yhteiset tietokomponentit::Lähtötietoaineisto.

Asiakirja

Katso Yhteiset tietokomponentit::Asiakirja.

Säädösviite

Katso Yhteiset tietokomponentit::Säädösviite.

AbstraktiSuureenArvo

Katso Yhteiset tietokomponentit::AbstraktiSuureenArvo.

SuureenArvo

Katso Yhteiset tietokomponentit::SuureenArvo.

EhdollinenSuureenArvo

Katso Yhteiset tietokomponentit::EhdollinenSuureenArvo.

Ehto

Katso Yhteiset tietokomponentit::Ehto.

Ehtolause

Katso Yhteiset tietokomponentit::Ehtolause.

Suure

Katso Yhteiset tietokomponentit::Suure.

OminaisuudenArvo

Katso Yhteiset tietokomponentit::OminaisuudenArvo.

Ajanhetkiarvo

Katso Yhteiset tietokomponentit::Ajanhetkiarvo.

Aikaväliarvo

Katso Yhteiset tietokomponentit::Aikaväliarvo.

GeometriaArvo

Katso Yhteiset tietokomponentit::GeometriaArvo.

Koodiarvo

Katso Yhteiset tietokomponentit::Koodiarvo.

NumeerinenArvo

Katso Yhteiset tietokomponentit::NumeerinenArvo.

Korkeuspiste

Katso Yhteiset tietokomponentit::Korkeuspiste.

NumeerinenArvoväli

Katso Yhteiset tietokomponentit::NumeerinenArvoväli.

Korkeusväli

Katso Yhteiset tietokomponentit::Korkeusväli.

Tunnusarvo

Katso Yhteiset tietokomponentit::Tunnusarvo.

Tekstiarvo

Katso Yhteiset tietokomponentit::Tekstiarvo.

AbstraktiVuorovaikutustapahtumanLaji

Katso Yhteiset tietokomponentit::AbstraktiVuorovaikutustapahtumanLaji.

AbstraktiKäsittelytapahtumanLaji

Katso Yhteiset tietokomponentit::AbstraktiKäsittelytapahtumanLaji.

AbstraktiAsianElinkaaritila

Katso Yhteiset tietokomponentit::AbstraktiAsianElinkaaritila.

AbstraktiAsiakirjanLaji

Katso Yhteiset tietokomponentit::AbstraktiAsiakirjanLaji.

Muulla määritellyt luokat ja tietotyypit

CharacterString

Kuvaa yleisen merkkijonon, joka koostuu 0..* merkistä, merkkijonon pituudesta, merkistökoodista ja maksimipituudesta. Määritelty rajapinta-tyyppisenä ISO 19103-standardissa.

LanguageString

Kuvaa kielikohtaisen merkkijonon. Laajentaa CharacterString-rajapintaa lisäämällä siihen language-attribuutin, jonka arvo on LanguageCode-koodiston arvo. Kielikoodi voi ISO 19103-standardin määritelmän mukaan olla mikä tahansa ISO 639 -standardin osa.

Number

Kuvaa yleisen numeroarvon, joka voi olla kokonaisluku, desimaaliluku tai liukuluku. Määritelty rajapintana ISO 19103-standardissa.

Integer

Laajentaa Number-rajapintaa kuvaamaan numeron, joka on kokonaisluku ilman murto- tai desimaaliosaa. Määritelty rajapintana ISO 19103-standardissa.

Decimal

Laajentaa Number-rajapintaa kuvaamaan numeron, joka on desimaaliluku. Decimal-rajapinnan toteuttava numero voidaan ilmaista virheettä yhden kymmenysosan tarkkuudella. Määritelty rajapintana ISO 19103-standardissa. Decimal-numeroita käytetään, kun desimaalien käsittelyn tulee olla tarkkaa, esim. rahaan liityvissä tehtävissä.

Real

Laajentaa Number-rajapintaa kuvaamaan numeron, joka on tarkkudeltaan rajoitettu liukuluku. Real-rajapinnan numero voi ilmaista tarkasti vain luvut, jotka ovat 1/2:n (puolen) potensseja. Määritelty rajapintana ISO 19103-standardissa. Käytännössä esitystarkkuus riippuu numeron tallentamiseen varattujen bittien määrästä, esim. float (32-bittinen) (tarkkuus 7 desimaalia) ja double (64-bittinen) (tarkkuus 15 desimaalia).

TM_Object

Aikamääreiden yhteinen yläluokka, käytetään, mikäli arvo voi olla joko yksittäinen ajanhetki tai aikaväli. Määritelty luokkana ISO 19108-standardissa.

TM_Instant

Kuvaa yksittäisen ajanhetken 0-ulotteisena ajan geometriana, joka vastaa pistettä avaruudessa. Määritelty luokkana ISO 19108-standardissa. Aikapisteen arvo on määritelty TM_Position-luokalla yhdistelmänä ISO 8601-standin mukaisia päivämäärä- tai kellonaika-kenttiä tai näiden yhdistelmää, tai muuta TM_TemporalPosition-luokan avulla kuvattua aikapistettä. Viimeksi mainitun luokan attribuutti indeterminatePosition mahdollistaa ei-täsmällisen ajanhetken ilmaisemisen liittämällä mahdolliseen arvoon luokittelun tuntematon, nyt, ennen, jälkeen tai nimi.

TM_Period

Kuvaa aikavälin TM_Instant-tyyppisten begin- ja end-attribuuttien avulla. Molemmat attribuutit ovat pakollisia, mutta voivat sisältää tuntemattoman arvon indeterminatePosition = unknown -attribuutin arvon avulla annettuna. Määritelty luokkana ISO 19108-standardissa.

URI

Määrittää merkkijonomuotoisen Uniform Resource Identifier (URI) -tunnuksen ISO 19103-standardissa. URIa voi käyttää joko pelkkänä tunnuksena tai resurssin paikantimena (Uniform Resource Locator, URL).

Geometry

Kaikkien geometria-tyyppien yhteinen rajapinta ISO 19107-standardissa. Tyypillisimpiä ISO 19107-standardin Geometry-rajapintaa laajentavia rajapintoja ovat Point, Curve, Surface ja Solid sekä Collection, jota käyttämällä voidaan kuvata geometriakokoelmia (multipoint, multicurve, multisurface, multisolid).

Point

Täsmälleen yhdestä pisteestä koostuva geometriatyyppi. Määritelty rajapintana ISO 19107-standardissa.

Tietomallin yleispiirteet

Kaavatietomallin UML-luokkakaaviot ovat saatavilla erillisellä UML-kaaviot-sivulla.

Luokat

Rakennusjärjestys

Erikoistaa luokkaa AlueidenkäyttöJaRakentamisasia, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi).

Kuvaa käsitteen Rakennusjärjestys.

Assosiaatiot

Roolinimi Kohde Kardinaliteetti Kuvaus
määräysryhmä RakennusjärjestyksenMääräysryhmä 0..* rakennusjärjestykseen kuuluva määräysryhmä.
osallistumisJaArviointisuunnitelma OsallistumisJaArviointisuunnitelma 0..* Rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

RakennusjärjestyksenHyväksymispäätös

Erikoistaa luokkaa AlueidenkäyttöJaRakentamispäätös, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi).

Kuvaa käsitteen Rakennusjärjestyksen hyväksymispäätös.

RakennusjärjestyksenMääräysryhmä

Erikoistaa luokkaa Tietoryhmä, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi).

Kuvaa käsitteen Määräysryhmä.

Ominaisuudet

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
pykälänumero CharacterString 0..1 määräysryhmälle mahdollisesti annettu pykälänumero. Voidaan käyttää ryhmien esittämiseen numerojärjestyksessä.
aihepiiri RakennusjärjestyksenAihepiiri 0..* aihepiirit, joihin ryhmän määräykset liittyvät.
säädöviite Säädösviite 0..* viittaus rakennusjärjestyksen ulkopuoliseen säädökseen, joka liittyy määräysryhmän määräyksiin.

Assosiaatiot

Roolinimi Kohde Kardinaliteetti Kuvaus
rakennusjärjestys Rakennusjärjestys 1 rakennusjärjestys, johon määräysryhmä kuuluu.

Peritty assosiaatio jäsen on rajoitettu viittaamaan vain RakennusjärjestyksenMääräys-luokan tai sen aliluokkien objekteihin.

RakennusjärjestyksenMääräys

Erikoistaa luokkaa AlueidenkäyttöJaRakentamismääräys, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi).

Kuvaa käsitteen Määräys.

Ominaisuudet

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
kohdistus Kohdetyyppirajoitus 0..* määräyksen rajaus koskemaan vain tiettyjä alue- tai kohdetyyppejä.
säädöviite Säädösviite 0..* viittaus rakennusjärjestyksen ulkopuoliseen säädökseen, joka liittyy määräysryhmän määräyksiin.

Assosiaatiot

Roolinimi Kohde Kardinaliteetti Kuvaus
rakennusjärjestys Rakennusjärjestys 1 rakennusjärjestys, johon määräysryhmä kuuluu.

Peritty assosiaatio ryhmä on rajoitettu viittaamaan vain RakennusjärjestyksenMääräysryhmä-luokan tai sen aliluokkien objekteihin.

MääräysSuunnittelutarvealueista

Erikoistaa luokkaa RakennusjärjestyksenMääräys, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi).

Kuvaa käsitteen Määräys suunnittelutarvealueista.

Ominaisuudet

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
kaikkiAsemakaavoittamatonAlue boolean 1 määrätäänkö kaikki asemakaavoittamaton alue suunnittelutarvealueeksi.

Assosiaatiot

Roolinimi Kohde Kardinaliteetti Kuvaus
määrättyAlue Suunnittelutarvealue 0..* Suunnittelutarvealue, joka määräyksellä määrätään. Ei tarvitse antaa, mikäli kaikki asemakaavoittamaton alue on suunnittelutarvealuetta.

ErityispiirteinenAlue

Erikoistaa luokkaa RakennetunYmpäristönKohde, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi).

Kuvaa käsitteen Erityispiirteinen alue.

Suunnittelutarvealue

Erikoistaa luokkaa RakennetunYmpäristönKohde, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi).

Kuvaa käsitteen Suunnittelutarvealue.

Ominaisuudet

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
voimassaoloAika TM_Period 0..1 suunnittelualueen voimassaoloaika aikavälinä. Voi olla avoin kummasta tahansa päästä.

KäytetytAvainsanat

Erikoistaa luokkaa VersioituObjekti, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi).

Kuvaa niiden avainsanojen joukon, jotka on liitetty yhteen tai useampaan rakennusjärjestysten määräyksiin.

Ominaisuudet

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
avainsana MääräyksenAvainsana 0..* yhteen tai usemapaan määräykseen liitetty avainsana.

Kohdetyyppirajaus

Stereotyyppi: DataType (tietotyyppi).

Kuvaa yhdessä koodiston Kohdetyyppi arvojen kanssa käsitteen Määräyksen aluetyyppirajoitus.

Käytetään kuvaamaan alue- tai kohdetyyppi, johon määräys voidaan kohdistaa ilman, että alueiden tai kohteiden geometriaa tai sijaintia on tarpeen määrittää osana rakennusjärjestystä. Näin rakennusjärjestyksen tietoja ei tarvitse päivittää, kun kohteena olevat halutun tyyppiset alueet tai kohteet (esim. tietyn rakennusluokituksen rakennukset tai käyttötarkoitusalueet) muuttuvat, lisäätyvät tai poistuvat.

Mikäli kohdistamiseen tarvitaan kohdetyypin lisäksi tarkennetta, käytetään tarkenne attribuuttia viittaamaan yhteen tai useampaan tarkoituksenmukaisen koodiston arvoon (esim. käyttötarkoitus tai rakennusluokka).

Ominaisuudet

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
kohdetyyppi Kohdetyyppi 0..* kohteen luokka.
tarkenne Koodiarvo 0..* mahdollinen kohteen luokituksen tarkenne.
negaatio boolean 1 kääntää merkityksen, jos arvo = true (muualle kuin kohdetyypin mukaiselle alueelle tai kohteeseen)

MääräyksenAvainsana

Stereotyyppi: DataType (tietotyyppi).

Kuvaa käsitteen Rakennusjärjestyksen määräyksen avainsana.

Ominaisuudet

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
sanastonTunnus URI 0..1 sanaston tunnus, josta avainsana on poimittu.
sanastonNimi LanguageString 0..* sanaston nimi, josta avainsana on poimittu.
sana LanguageString 0..* käytetty avainsana, mahdollisesti monikielisenä.

Assosiaatiot

Roolinimi Kohde Kardinaliteetti Kuvaus
rakennusjärjestys Rakennusjärjestys 1 rakennusjärjestys, jonka määräyksiin avainsana liittyy
määräys RakennusjärjestyksenMääräys 0..* määräys, johon avainsana on liitetty

Koodistot

RakennusjärjestyksenAihepiiri

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Laajennettavissa yksityiskohtaisemmilla koodiarvoilla

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rakrek

Tunnus: rj-aihepiiri

Nimi: Rakennusjärjestyksen aihepiiri

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rakrek/rj-aihepiiri 

MääräyksenKohdetyyppi

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rakrek

Tunnus: rj-maar-kohdetyyppi

Nimi: Määräyksen kohdetyyppi

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rakrek/rj-maar-kohdetyyppi 

RakennusjärjestyksenAvainsana

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Laajennettavissa kaikilla tasoilla

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rakrek

Tunnus: rj-avainsana

Nimi: Rakennusjärjestyksen määräyksen avainsana

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rakrek/rj-avainsana 

RakennusjärjestyksenVuorovaikutustapahtumanLaji

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rakrek

Tunnus: rj-vv-tapahtumanlaji

Nimi: Rakennusjärjestyksen vuorovaikutustapahtuman laji

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rakrek/rj-vv-tapahtumanlaji 

RakennusjärjestyksenKäsittelytapahtumanLaji

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rakrek

Tunnus: rj-ktapahtumanlaji

Nimi: Rakennusjärjestyksen käsittelytapahtuman laji

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rakrek/rj-ktapahtumanlaji 

RakennusjärjestyksenElinkaaritila

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rakrek

Tunnus: rj-elinkaaritila

Nimi: Rakennusjärjestyksen elinkaaren tila

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rakrek/rj-elinkaaritila 

RakennusjärjestyksenAsiakirjanLaji

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rakrek

Tunnus: rj-asiakirjan-laji

Nimi: Rakennusjärjestyksen asiakirjan laji

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rakrek/rj-asiakirjan-laji