Suomen ympäristökeskus

Loogisen tason maankäyttörajoitukset

 1. Yleistä
  1. Normatiiviset viittaukset
  2. Standardienmukaisuus
  3. Muualla määritellyt luokat ja tietotyypit
   1. CharacterString
   2. LanguageString
   3. Number
   4. Integer
   5. Decimal
   6. Real
   7. TM_Object
   8. TM_Instant
   9. TM_Period
   10. URI
   11. Geometry
   12. Point
 2. Tietomallin yleispiirteet
 3. Maankäyttörajoitusten tietomallin suhde ja tietovirrat Ryhti-hankkeen toisiin tietomalleihin
 4. Maankäyttöpäätöksien ydin (MKP-ydin)
  1. AbstraktiVersioituObjekti
  2. AbstraktiMaankayttoasia
  3. Asiakirja
  4. AbstraktiTapahtuma
  5. Kasittelytapahtuma
  6. Vuorovaikutustapahtuma
  7. HallinnollinenAlue
  8. Organisaatio
  9. Päätöksentekijä
  10. Koodistot
   1. AbstraktiKasittelytapahtumanLaji
 5. Maankäyttörajoitusten tiedot
  1. Maankayttorajoitus
  2. Koodisto
   1. MaankayttorajoituksenLaji
   2. MaankayttorajoituksenElinkaarentila
   3. MaankayttorajoituksenSyntytapa

Yleistä

Loogisen tason tietomalli määrittelee kaikille maankäyttörajoitusten kohteille yhteiset tietorakenteet, joita sovelletaan maankäyttörajoitusten ilmaisemiseen laadittujen soveltamisohjeiden ja niihin kiinnittyvien koodistojen sekä elinkaari- ja laatusääntöjen mukaisesti. Looginen tietomalli pyrkii olemaan mahdollisimman riippumaton tietystä toteutusteknologiasta tai tiedon fyysisestä esitystavasta.

Normatiiviset viittaukset

Tietomallit hyödyntävät samoja normatiivisia viittauksia kuin muutkin Ryhti-hankkeen tietomallit. Ne käsittävät seuraavat dokumentit:

Standardienmukaisuus

Tietomallien looginen tietomalli perustuu ISO 19109-standardin yleiseen kohdetietomalliin (General Feature Model, GFM), joka määrittelee rakennuspalikat paikkatiedon ISO-standardiperheen mukaisten sovellusskeemojen määrittelyyn. GFM kuvaa muun muassa metaluokat FeatureType, AttributeType ja FeatureAssociationType.

Tietomalleissa kaikki tietokohteet, joilla on tunnus ja jotka voivat esiintyä erillään toisista kohteista on määritelty kohdetyypeinä stereotyypin FeatureType kautta. Sellaiset tietokohteet, joilla ei ole omaa tunnusta ja jotka voivat esiintyä vain kohdetyyppien attribuuttien arvoina on määritelty ISO 19103-standardin DataType-stereotyypin avulla. Lisäksi HallinnollinenAlue ja Organisaatio on mallinnettu vain rajapintojen (Interface) avulla, koska niitä ei ole tarpeen kuvata maankäyttörajoitusten tietomallissa yksityiskohtaisesti, ja on todennäköistä, että suunnitelmia ylläpitävät tietojärjestelmät tarjoavat niille konkreettiset toteuttavat luokat.

ISO 19109 -standardin lisäksi tietomallit perustuvat muihin paikkatiedon ISO-standardeihin, joista keskeisimpiä ovat ISO 19103 (UML-kielen käyttö paikkatietojen mallinnuksessa), ISO 19107 (sijaintitiedon mallintaminen) ja ISO 19108 (aikaan sidotun tiedon mallintaminen).

Muualla määritellyt luokat ja tietotyypit

CharacterString

Kuvaa yleisen merkkijonon, joka koostuu 0..* merkistä, merkkijonon pituudesta, merkistökoodista ja maksimipituudesta. Määritelty rajapinta-tyyppisenä ISO 19103-standardissa.

LanguageString

Kuvaa kielikohtaisen merkkijonon. Laajentaa CharacterString-rajapintaa lisäämällä siihen language-attribuutin, jonka arvo on LanguageCode-koodiston arvo. Kielikoodi voi ISO 19103-standardin määritelmän mukaan olla mikä tahansa ISO 639 -standardin osa.

Number

Kuvaa yleisen numeroarvon, joka voi olla kokonaisluku, desimaaliluku tai liukuluku. Määritelty rajapintana ISO 19103-standardissa.

Integer

Laajentaa Number-rajapintaa kuvaamaan numeron, joka on kokonaisluku ilman murto- tai desimaaliosaa. Määritelty rajapintana ISO 19103-standardissa.

Decimal

Laajentaa Number-rajapintaa kuvaamaan numeron, joka on desimaaliluku. Decimal-rajapinnan toteuttava numero voidaan ilmaista virheettä yhden kymmenysosan tarkkuudella. Määritelty rajapintana ISO 19103-standardissa. Decimal-numeroita käytetään, kun desimaalien käsittelyn tulee olla tarkkaa, esim. rahaan liityvissä tehtävissä.

Real

Laajentaa Number-rajapintaa kuvaamaan numeron, joka on tarkkudeltaan rajoitettu liukuluku. Real-rajapinnan numero voi ilmaista tarkasti vain luvut, jotka ovat 1/2:n (puolen) potensseja. Määritelty rajapintana ISO 19103-standardissa. Käytännössä esitystarkkuus riippuu numeron tallentamiseen varattujen bittien määrästä, esim. float (32-bittinen) (tarkkuus 7 desimaalia) ja double (64-bittinen) (tarkkuus 15 desimaalia).

TM_Object

Aikamääreiden yhteinen yläluokka, jota käytetään, mikäli arvo voi olla joko yksittäinen ajanhetki tai aikaväli. Määritelty luokkana ISO 19108-standardissa.

TM_Instant

Kuvaa yksittäisen ajanhetken 0-ulotteisena ajan geometriana, joka vastaa pistettä avaruudessa. Määritelty luokkana ISO 19108-standardissa. Aikapisteen arvo on määritelty TM_Position-luokalla ISO 8601-standardin mukaisilla päivämäärä- tai kellonaikakentilla tai niiden yhdistelmällä, tai muulla TM_TemporalPosition-luokan avulla kuvatulla aikapisteellä. Viimeksi mainitun luokan attribuutti indeterminatePosition mahdollistaa ei-täsmällisen ajanhetken ilmaisemisen liittämällä mahdolliseen arvoon luokittelun tuntematon, nyt, ennen, jälkeen tai nimi.

TM_Period

Kuvaa aikavälin TM_Instant-tyyppisten begin- ja end-attribuuttien avulla. Molemmat attribuutit ovat pakollisia, mutta voivat sisältää tuntemattoman arvon hyödyntämällä indeterminatePosition = unknown -attribuuttia. Määritelty luokkana ISO 19108-standardissa.

URI

Määrittää merkkijonomuotoisen Uniform Resource Identifier (URI) -tunnuksen ISO 19103-standardissa. URIa voi käyttää joko pelkkänä tunnuksena tai resurssin paikantimena (Uniform Resource Locator, URL).

Geometry

Kaikkien geometria-tyyppien yhteinen rajapinta ISO 19107-standardissa. Tyypillisimpiä ISO 19107-standardin Geometry-rajapintaa laajentavia rajapintoja ovat Point, Curve, Surface ja Solid sekä Collection, jota käyttämällä voidaan kuvata geometriakokoelmia (multipoint, multicurve, multisurface, multisolid).

Point

Täsmälleen yhdestä pisteestä koostuva geometriatyyppi. Määritelty rajapintana ISO 19107-standardissa.

Tietomallin yleispiirteet

Tietomalli perustuu maankäyttöpäätösten yhteiskäyttöisiin tietokomponentteihin. Maankäyttöpäätösten tietokomponenttien MKP-ydin (maankäyttöpäätökset, MKP) kuvaa maankäyttöpäätösten tietomallintamisessa yleiskäyttöisiksi suunnitellut luokat ja niihin liittyvät koodistot, joita hyödynnetään maankäyttörajoitusten tietokomponenttien kautta. MKP-ytimen lisäksi hyödynnetään laajasti Maankäyttöpäätösten tietokomponenttien abstrakteja ja muita luokkia maankäyttöpäätösten tietomallin määrittelemien koodistojen ja soveltamisprofiilin avulla.

Tietomallien UML-luokkakaaviot ovat saatavilla erillisellä UML-kaaviot-sivulla.

Maankäyttörajoitusten tietomallin suhde ja tietovirrat Ryhti-hankkeen toisiin tietomalleihin

Maankäyttöpäätöksien ydin (MKP-ydin)

AbstraktiVersioituObjekti

Englanninkielinen nimi: AbstractVersionedObject

Stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Yhteinen yläluokka kaikille maankäyttörajoitusten versiohallituille luokille. Kuvaa kaikkien kohdetyyppien yhteiset ominaisuudet ja assosiaatiot.

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
paikallinenTunnus CharacterString 0..1 kohteen pääavain (id)
nimiavaruus URI 0..1 tunnusten nimiavaruus
viittausTunnus URI 0..1 johdettu nimiavaruudesta, luokan englanninkielisestä nimestä ja paikallisesta tunnuksesta
identiteettiTunnus CharacterString 0..1 kohteen versioriippumaton tunnus
tuottajakohtainenTunnus CharacterString 0..1 kohteen tunnus tuottajatietojärjestelmässä
viimeisinMuutos TM_Instant 0..1 ajanhetki, jolloin kohteen tietoja on viimeksi muutettu tuottajatietojärjestelmässä
tallennusAika TM_Instant 0..1 ajanhetki, jolloin kohde on tietojärjestelmään

AbstraktiMaankayttoasia

Englanninkielinen nimi: AbstractLandUseMatter

Erikoistaa luokkaa AbstraktiVersioituObjekti.

Stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
nimi LanguageString 0..* asian nimi
kuvaus LanguageString 0..* asian kuvausteksti
metatietokuvaus URI 0..1 viittaus ulkoiseen metatietokuvaukseen

Asiakirja

Englanninkielinen nimi: Document

Kuvaa käsitteen maankayttorajoitusten viiteasiakirjan. Erikoistaa luokkaa AbstraktiVersioituObjekti.

Stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
asiakirjatunnus URI 0..* asiakirjan pysyvä tunnus, esim. diaarinumero tai muu dokumentinhallinnan tunnus
laji MaankayttorajoitustenAsiakirjanLaji 1 asiakirjan tyyppi
lisatietolinkki URI 0..1 viittaus ulkoiseen lisätietokuvaukseen asiakirjasta
metatietolinkki URI 0..1 viittaus ulkoiseen metatietokuvaukseen asiakirjasta
nimi LanguageString 0..* asiakirjan nimi

AbstraktiTapahtuma

Englanninkielinen nimi: AbstractEvent

Erikoistaa luokkaa AbstraktiVersioituObjekti.

Stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
nimi LanguageString 0..* tapahtuman kuvaus
tapahtumaAika TM_Object 0..1 tapahtuman aika (hetki tai aikaväli)
kuvaus LanguageString 0..* tapahtuman tekstimuotoinen kuvaus

Kasittelytapahtuma

Englanninkielinen nimi: HandlingEvent

Kuvaa käsitteen käsittelytapahtuma. Erikoistaa luokkaa AbstraktiTapahtuma.

Stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
laji AbstraktiKasittelytapahtumanLaji 1 käsittelytapahtuman tyyppi

Vuorovaikutustapahtuma

Englanninkielinen nimi: InteractionEvent

Kuvaa käsitteen Vuorovaikutustapahtuma. Erikoistaa luokkaa AbstraktiTapahtuma.

Stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
laji AbstraktiVuorovaikutustapahtumanLaji 1 vuorovaikutustapahtuman tyyppi

HallinnollinenAlue

Englanninkielinen nimi: AdministrativeArea

Stereotyyppi: Interface (rajapinta)

Hallinnollinen alue on kuvattu maankäyttörajoitusten tietomallissa ainoastaan rajapintana, koska sen mallintaminen on kuulu maankäyttörajoitusten tietomallin sovellusalaan. Toteuttavien tietojärjestelmien tulee tarjota rajapinnan määrittelemät vähimmäistoiminnallisuudet.

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
hallintoaluetunnus CharacterString 1 palauttaa hallinnollisen alueen tunnuksen
alue geometry 1 palauttaa hallinnollisen alueen aluerajauksen
nimi CharacterString 1 palauttaa hallinnollisen alueen nimen valitulla kielellä

Organisaatio

Englanninkielinen nimi: Organization

Stereotyyppi: Interface (rajapinta)

Organisaatio on kuvattu maankäyttörajoitusten tietomallissa ainoastaan rajapintana, koska sen mallintaminen on kuulu maankäyttörajoitusten tietomallin sovellusalaan. Toteuttavien tietojärjestelmien tulee tarjota rajapinnan määrittelemät vähimmäistoiminnallisuudet.

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
nimi CharacterString 1 palauttaa organisaation alueen nimen valitulla kielellä

Päätöksentekijä

Englanninkielinen nimi: Decision-maker

Stereotyyppi: Interface (rajapinta)

Päätöksentekijä on kuvattu maankäyttörajoitusten tietomallissa ainoastaan rajapintana, koska sen mallintaminen on kuulu maankäyttörajoitusten tietomallin sovellusalaan. Toteuttavien tietojärjestelmien tulee tarjota rajapinnan määrittelemät vähimmäistoiminnallisuudet.

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
nimi CharacterString 1 palauttaa päätöksentekjän nimen valitulla kielellä

Koodistot

AbstraktiKasittelytapahtumanLaji

Englanninkielinen nimi: AbstractHandlingEventKind

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri:

Tunnus: RY_MaankayttorajoituksenKasittelytapahtumanLaji

Nimi: Maankäyttörajoituksen käsittelytapahtuman laji

URI: http://uri.suomi.fi/codelist//RY_MaankayttorajoituksenKasittelytapahtumanLaji 

Maankäyttörajoitusten tiedot

Maankayttorajoitus

Kuvaa käsitteen Maankayttorajoitus, erikoistaa luokkaa AbstraktiMaankayttoasia, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi)

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
arvo Abstraktiarvo 0..1 maankäyttörajoituksen kuvaava tekstiarvo
elinkaarentila Codelist 1 yleisimmät arvot hyväksytty, voimassa tai rauennut
geometria Geometry 0..1 maankäyttörajoituksen sijainti
hyvaksymisAika TM_Instant 0..1 aika, jolloin maankäyttörajoitus on tullut virallisesti hyväksyttyä
maankayttorajoituksenTunnus CharacterString 1 yksilöivä ID
rajoituksenLaji Codelist 1 kertoo, millainen maankäyttörajoitus on laadittu
voimaantuloTapa Codelist 1 kertoo tavan tai menettelyn, jonka johdosta maankäyttörajoitus on tullut voimaan

Assosiaatiot

Roolin nimi Kohde Kardinaliteetti Kuvaus
liittyvaKaavarajaus Kaava 1 viittaustunnus Kaava-luokkaan, johon kohdistuu maankäyttörajoituskaavamääräyksiä
liittyvaKaavakohde Kaavakohde 1 viittaustunnus Kaavakohde-luokkaan, johon kohdistuu maankäyttörajoituskaavamääräyksiä

Koodisto

MaankayttorajoituksenLaji

Englanninkielinen nimi:

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri:

Tunnus: RY_MaankayttorajoitustenLaji

Nimi: Maankäyttörajoituksen laji

URI: http://uri.suomi.fi/codelist//RY_MaankayttorajoitustenLaji 

MaankayttorajoituksenElinkaarentila

Englanninkielinen nimi:

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri:

Tunnus: RY_MaankayttorajoituksenElinkaarentila

Nimi: Maankäyttörajoituksen elinkaaren tila

URI: http://uri.suomi.fi/codelist//RY_MaankayttorajoituksenElinkaarentila 

MaankayttorajoituksenSyntytapa

Englanninkielinen nimi:

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri:

Tunnus: RY_MaankayttorajoituksenSyntytapa

Nimi: Maankäyttörajoituksen syntytapa

URI: http://uri.suomi.fi/codelist//RY_MaankayttorajoituksenSyntytapa