Suomen ympäristökeskus

KAATIOn kaava-XML -esimerkkejä

KAATIOn tiedonsiirtoformaatti

KAATIO-hankkeessa tuotetaan tietomallipohjaisia kaavoja perustuen Kaavatietomallin versioon 1.1 pohjautuvaan GML-sovellusskeemaan, joka on kuvattu XML-skeemana. GML-sovellusskeema mahdollistaa edelleen hyvin erilaisten XML-tiedostojen tuottamisen kaavalle, joten KAATIOssa on tarpeen edelleen tarkentaa tuottettavan XML-siirtotiedoston rakennetta.

Periaatteena on, että kaikki skeeman GML-kohteet (feature) kootaan yhteisen juurielementin (LandUseFeatureCollection) alle ja sekä assosiaatiot että viittaukset koodistojen arvoihin toteutetaan käyttäen xlink:href -linkkejä. XML-tiedoston rakenne

Näin saadaan aikaan tiedonsiirtopaketti, johon sisältyvät kaikki yhden kaavan XML-elementit, ja joka ei ole kohtuuttoman syvästi hierarkinen. Koska kaikki feature-tyyppisten elementtien keskinäiset assosiaatiot toteutetaan tunnuspohjaisilla linkeillä, on tunnusten hallintaan ja käyttöön syytä kiinnittää erityistä huomiota.

Lisätietoja 23.8.2022 pidetyn elinkaarisääntöjen sparraustilaisuuden materiaalista:

Tallennustiedostot

Esimerkkejä kaavanlaadintasovelluksella laadittavasta, tallennuspalveluun vietävästä XML-muotoisesta kaavasta, joissa ei vielä ole pysyviä kohdekohtaisia tunnuksia.

  • spatialPlan-collection-simple.xml: Sipoon Nevas gård:n asemakaavan perusteella laadittu esimerkki, jossa vain yksi yleismääräys, yksi kaavakohde ja ko. kaavakohteeseen liitetty kaavamääräys. (spatialplan-skeeman versio 1.2)

Kaavatietovarannosta haettavat aineistot

Esimerkkejä XML-kaava-aineistoista, joita tallennuspalvelu palauttaa, ja joissa pysyvät tunnukset on täydennetty ja niitä käyttävät keskinäiset linkit päivitetty.

Ensimmäisen tallennuksen palauttama tiedosto

  • spatialPlan-collection-simple-1st-save-with-ids.xml: Sipoon Nevas gård:n asemakaavan perusteella laadittu esimerkki, jossa vain yksi yleismääräys, yksi kaavakohde ja ko. kaavakohteeseen liitetty kaavamääräys. (spatialplan-skeeman versio 1.2). Ylemmän esimerkin spatialPlan-collection-simple.xml, mutta se kaavatietovaraston lisäämät tunnukset ja keskinäiset viittaukset päivitetty.

Myöhemmän kaavan version tallennuksen palauttama tiedosto

  • spatialPlan-collection-simple-2nd-save-with-ids.xml: Sipoon Nevas gård:n asemakaavan perusteella laadittu esimerkki, jossa vain yksi yleismääräys, yksi kaavakohde ja ko. kaavakohteeseen liitetty kaavamääräys. (spatialplan-skeeman versio 1.2). Ylemmän esimerkin spatialPlan-collection-simple-1st-save-with-ids.xml, mutta se kaavatietovaraston muokkaamat tunnukset ja keskinäiset viittaukset päivitetty.