Suomen ympäristökeskus

Kaavatietomallin luokkien ja ominaisuuksien englanninkieliset nimet

Hankkeessa tuottaavan XML-skeeman elementtien, attribuuttien ja assosiaatioiden nimet päätettiin tuottaa englanninkielellä, jotta skeeman kuvaus olisi tuotettu vain yhdellä kielellä. Tämä helpottaa tiedon teknistä käsittelyä tietojärjestelmissä.

Alla on kuvattu KAATIO-hankkeessa tuotetuissa XML-skeemoissa käytetyt Kaavatietomallin luokkien ja niiden ominaisuuksien suomenkielisiä nimiä vastaavat englanninkieliset nimet. Huomaa, että attribuutit nimi ja kuvaus on käännetty nimiksi loc_name ja loc_description, jotta ne eivät aiheuttaisi konflikteja GML:n AbstractFeatureType:n name- ja description-elementtien kanssa. Nämä GML:n elementit eivät tue monikielistä sisältöä, joka on Kaavatietomallissa vaatimuksena.

MKP-ydin -paketti

Luokka Ominaisuus Name
AbstraktiVersioituObjekti   AbstractVersionedObject
  paikallinenTunnus gml:id (attribuutti)
  nimiavaruus gml:identifier/@codeSpace
  viittausTunnus gml:identifier
  identiteettiTunnus objectIdentifier
  tuottajakohtainenTunnus producerSpecificIdentifier
  viimeisinMuutos latestChange
  tallennusAika storageTime
  korvaaObjektin replacesObject
  korvattuObjektilla replacedByObject
AbstraktiMaankayttoasia   AbstractLandUseMatter
  nimi loc_name
  kuvaus loc_description
  aluerajaus boundary
  oikeusvaikutteisuus legalEffectiveness
  metatietokuvaus metadata
  voimassaoloAika validityTime
  asianLiite annex
  koskeeHallinnollistaAluetta administrativeArea
  vastuullinenOrganisaatio responsibleOrganisation
  hyodynnettyAineisto usedInputDataset
  liittyvaAsia relatedMatter
Asiakirja   Document
  asiakirjanTunnus documentIdentifier
  nimi loc_name
  laji type
  lisatietolinkki additionalInformationLink
  metatietokuvaus metadata
  liittyvaAsiakirja relatedDocument
Lahtotietoaineisto   InputDataset
  aineistoTunnus datasetIdentifier
  nimi loc_name
  laji type
  aluerajaus boundary
  lisatietolinkki additionalInformationLink
  metatietokuvaus metadata
Abstraktitapahtuma   AbstractEvent
  nimi loc_name
  kuvaus loc_description
  tapahtumaAika eventTime
  sijainti    location
  lisatietolinkki additionalInformationLink
  peruttu cancelled
  liittyvaAsia relatedMatter
  liittyvaAsiakirja relatedDocument
Kasittelytapahtuma   HandlingEvent
  laji type
  kasittelija handler
Vuorovaikutustapahtuma   InteractionEvent
  laji type

Kaavatiedot-paketti

Luokka Ominaisuus Name
Kaava   SpatialPlan
  laji type
  kaavaTunnus planIdentifier
  elinkaaritila lifecycleStatus
  kumoamistieto cancellationInfo
  maanalaisuus groundRelativePosition
  vireilletuloAika initiationTime
  hyvaksymisAika approvalTime
  digitaalinenAlkupera digitalOrigin
  yleismaarays generalOrder
  laatija planner
  kaavakohde planObject
  yleissuositus generalRecommendation
  osallistumisJaArviointisuunnitelma participationAndEvaluationPlan
AbstraktiKaavakohde   AbstractPlanObject
  nimi loc_name
  geometria geometry
  pystysuuntainenRajaus verticalLimit
  kaava spatialPlan
  liittyvaKohde relatedObject
AbstraktiTietoyksikko   AbstractInformationUnit
  nimi loc_name
  arvo value
  kaava spatialPlan
  kohdistus target
Kaavakohde   PlanObject
  laji type
  sijainninSitovuus bindingnessOfLocation
  liittyvanLahtotietokohteenTunnus relatedInputDataObjectIdentifier
  ymparistomuutoksenLaji environmentalChangeType
  maanalaisuus groundRelativePosition
  maarays order
  suositus recommendation
Kaavamaarays   PlanOrder
  laji type
  elinkaariTila lifecycleStatus
  teema theme
  lisatieto supplementaryInfo
  voimassaoloAika validityTime
  liittyvaAsiakirja relatedDocument
Kaavamaaraysryhma   PlanOrderGroup
  ryhmanumero groupNumber
  jasen member
Kaavasuositus   PlanRecommendation
  elinkaaritila lifecycleStatus
  teema theme
  voimassaoloAika validityTime
  liittyvaAsiakirja relatedDocument
Kaavayksikko   PlanUnit
  kiinteisto property
Muodostajakiinteisto   FormingProperty
  kiinteistoTunnus propertyIdentifier
  sisaltyyKokonaan includedCompletely
  sisaltyvaPintaAla includedArea
Lisatieto   SupplementaryInformation
  laji type
  nimi loc_name
  arvo value
KaavanKumoamistieto   CancellationInformation
  kumottavanKaavanTunnus cancelledPlanIdentifier
  kumoaaKaavanKokonaan cancelsEntirePlan
  kumottavaKaavanAlue areaToCancel
  kumottavanMaarayksenTunnus cancelledPlanOrderIdentifier
  kumottavanSuosituksenTunnus cancelledPlanRecommendationIdentifier
KaavanLaatija   Planner
  nimi personName
  nimike professionTitle
  rooli role
OsallistumisJaArviointisuunnitelma   ParticipationAndEvaluationPlan
  asiakirja document
Kaavaselostus   SpatialPlanCommentary
  asiakirja document
AbstraktiArvo   AbstractValue
TekstiArvo   TextValue
  arvo value
  syntaksi syntax
TunnusArvo   IdentifierValue
  arvo value
  rekisterinTunnus systemIdentifier
  rekisterinNimi systemName
Aikavaliarvo   TimePeriodValue
  arvo value
Ajanhetkiarvo   TimeInstantValue
  arvo value
GeometriaArvo   GeometryValue
  arvo value
Koodiarvo   CodeValue
  arvo value
  koodistonTunnus codelistIdentifier
  otsikko label
NumeerinenArvo   NumericValue
  arvo value
  mittayksikko unitOfMeasure
NumeerinenArvovali   NumericRange
  minimiarvo minimumValue
  maksimiarvo maximumValue
  mittayksikko unitOfMeasure
Korkeuspiste   ElevationPoint
  referenssipiste referencePoint
Korkeusvali   ElevationRange
  referenssipiste referencePoint