Suomen ympäristökeskus

Kaavamääräykset - suureet

  1. Sallittu kerrosala
  2. Tehokkuusluku
  3. Rakennuspaikkojen määrä
  4. Rakennuspaikan vähimmäiskoko
  5. Tuulivoimaloiden määrä

Suure-tyyppisillä kaavamääräyksillä tarkoitetaan tässä Kaavamääräyslaji-koodiston koodeja, jotka sisältyvät määrityshierarkiaan Suure.

Vaatimus 
sp-yk/vaat-arvot

Tyypiltään suuremaisille kaavamääräyksille on arvo-attribuutin arvona annettava täsmälleen yksi Numeerinen arvo.

Poikkeuksena ovat Nimistö-luokkaan kuuluvat kaavamääräyskoodit, joiden arvon tulee olla tyyppiä Tekstiarvo

Sallittu kerrosala

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayslaji/code/sallittuKerrosala

Vaatimus 
sp-yk/vaat-sallittu-kerrosala-arvot

arvo-attribuutin mahdolliset arvot ovat seuraavat:

  • Yksi Numeerinen arvo tai yksi Numeerinen arvoväli joka kertoo sallitun rakentamiseen kokonaismäärän kerrosneliömetreinä (k-m2) sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta.
Vaatimus 
sp-yk/vaat-sallittu-kerrosala-kaavalajit

MRL 44 § ja 72 § mukaisissa yleiskaavoissa määräys sallittu kerrosala tulee liittyä Kaavakohteeseen, joka kuvaa Rakennuspaikkaa.

Muissa yleiskaavoissa (ns. aluevarausyleiskaavat) sallittu kerrosala osoitetaan Aluevarauksille.

Tehokkuusluku

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayslaji/code/tehokkuusluku

Tehokkuusluku-koodin avulla voidaan ilmaista aluetehokkuus.

Vaatimus 
sp-yk/vaat-tehokkuusluku-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä joko yksi Numeerinen arvo tai yksi Numeerinen arvoväli jotka kertovat rakennustehokkuden, eli alueen rakennusten yhteenlasketun kerrosalan suhteessa alueen pinta-alaan, sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta. Ilmaistaan tehokkuuslukuna e, yksikkönä k-m2/m2. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Rakennuspaikkojen määrä

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayslaji/code/rakennuspaikkojenMaara

Vaatimus 
sp-yk/vaat-rakennuspaikkojen-maara-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä yksi Numeerinen arvo joka kertoo sallitun rakennuspaikkojen enimmäismäärän sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Integer-rajapinta. Yksikköä ei käytetä. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
sp-yk/vaat-rakennuspaikkojen-maara-lisatiedot

lisatieto-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi Lisätieto jonka laji on Käyttötarkoituskohdistus, jolla on täsmälleen yksi arvo lajia Koodiarvo joka viittaa johonkin Rakennusluokitus 2018-koodiston koodiin. Mikäli vähintään yksi lisätieto on annettu, koskee rakennuspaikkojen lukumäärä vain lisätietojen avulla rajattuja rakennustyyppejä. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Rakennuspaikan vähimmäiskoko

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayslaji/code/rakennuspaikanVahimmaiskoko

Vaatimus 
sp-yk/vaat-rak-paik-koko-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi Numeerinen arvo joka kertoo kaavakohteen alueen rakennuspaikkojen vähimmäiskoon neliömetreinä (m2). Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Tuulivoimaloiden määrä

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayslaji/code/tuulivoimaloidenMaara

Vaatimus 
sp-yk/vaat-tuulivoimaloiden-maara-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä joko yksi Numeerinen arvo tai yksi Numeerinen arvoväli jotka kertovat tuulivoimaloiden enimmäismäärän sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Integer-rajapinta. Yksikköjä ei käytetä. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.