Suomen ympäristökeskus

Kaavamääräyksen lisätiedot

Tyyppi

Kaavamääräyksen tarkempi tyypittely. Ryhmittelyotsikko, vain Alakoodeja käytetään.

Pääkäyttötarkoitus

Kaavamääräyksen lisätiedolla Pääkäyttötarkoitus annotoidaan Aluevarauksille annettuista Kaavamääräyksistä pääkäyttötarkoitus. Pääkäyttötarkoituksella tarkoitetaan sitä käyttötarkoitusta, johon suhteellisesti suurin osa alueen käytöstä on tarkoitettu.

Vaatimus 
sp-yk/paakayttotarkoitus

Aluevarausten Kaavamääräyksistä yhdelle tai useammalle on merkittävä Lisätiedoksi Pääkäyttötarkoitus, riippuen siitä, onko Kaavakohteelle osoitettu osuudeltaan yhtäsuureksi tarkoitettuja käyttötarkoituksia.

Poisluettava käyttötarkoitus

Kaavamääräyksen lisatieto-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi Lisätieto jonka laji on Poisluettava käyttötarkoitus, ja jonka arvo-attribuutin arvoina on yksi tai useampi Koodiarvo jotka viittaavat Kaavamääräyslaji-koodiston koodeihin, jotka sisältyvät Käyttötarkoitus-määrityshierarkiaan. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja. </div>

Poisluettavat käyttötarkoituslajit tulee valita siten, että ne kohdistuvat arvo-attribuuttien avulla valittuun yleispiirteisempään joukkoon käyttötarkoituksia pois lukien niistä osan.

Esimerkkejä:

Vaihtoehtoinen

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayksen_Lisatiedonlaji/code/vaihtoehtoinen

Esimerkkejä

  • Vaihtoehtoinen tielinjaus voidaan kuvata tien toiminnallista luokkaa kuvaavan kaavamääräyksen, esim. Valtatie ja lisätiedon vaihtoehtoinen yhdistelmällä.
Suositus 
sp-yk/suos-vaihtoehtoinen-liittyva-kohde

Kaavakohteen, johon liittyy lisätieto vaihtoehtoinen, assosiaation Liittyvä kohde tulee viitata näiden vaihtoehtoista maankäyttöä kuvaaviin Kaavakohteisiin. Assosiaation rooli-attribuutin arvon tulee ilmaista, että liittyvä kohde on vaihtoehtoinen.”s

Merkittävyys

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayksen_Lisatiedonlaji/code/merkittavyys

Ryhmittelyotsikko, vain Alakoodeja käytetään.

Merkittävyys-lisätiedon alakoodien avulla voidaan täsmentää kaavamääräyksen kuvaaman maankäytön tai sen perusteena olevien arvojen merkittävyyttä, maantieteellisin laajuuksin kuvattuna.

Esimerkkejä:

Tarve

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayksen_Lisatiedonlaji/code/tarve

Yleiskaavoissa käytetään paljon jotakin tunnistettua tarvetta kuvaavia kaavamääräyksiä. Tällaiset muodostetaan Kaavamääräyslaji-koodien ja Tarve-luokan lisätietokoodien yhdistelminä.

Esimerkkejä:

Ympäristömuutoksen laji

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayksen_Lisatiedonlaji/code/ymparistomuutoksenLaji

Ryhmittelyotsikko, vain Alakoodeja käytetään.

Ympäristömuutoksen laji -ryhmän lisätietokoodein voidaan täsmentää, miten kaavamääräyksen kuvaama maankäyttö eroaa suhteessa kaavan laadinnan ajanhetkellä olemassa olevaan, kaavakohteen alueella sijaitsevaan maankäyttöön.

Esimerkkejä:

Maankäyttörajoitus

Rakentamisrajoitus (yleiskaava)

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayksen_Lisatiedonlaji/code/rakentamisrajoitusYleiskaava

Vaatimus 
sp-yk/vaat-rakentamisrajoitus-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi Tekstiarvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Määräaikainen rakentamisrajoitus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayksen_Lisatiedonlaji/code/maaraaikainenRakentamisrajoitus

Vaatimus 
sp-yk/vaat-maara-aikainen-rakentamisrajoitus-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä joko

  • yksi Numeerinen arvo joka kuvaa sen kaavan hyväksymisestä alkavan ajanjakson pituuden, jona aikana käyttö on kielletty. Numeerisen arvon on toteutettava Integer-rajapinta. Yksikkönä vuosi (v), tai kuukausi (kk) tai
  • yksi Ajanhetkiarvo joka kuvaa päivämäärän, johon saakka käyttö on kielletty. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Lisäksi arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi Tekstiarvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa.

Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Toimenpiderajoitus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayksen_Lisatiedonlaji/code/toimenpiderajoitus

Vaatimus 
sp-yk/vaat-toimenpiderajoitus-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi Tekstiarvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Rakennuksen purkamiskielto

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayksen_Lisatiedonlaji/code/rakennuksenPurkamiskielto

Vaatimus 
sp-yk/vaat-purkamisrajoitus-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi Tekstiarvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Rakentamisen ohjaus

Rakennusluvan peruste

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayksen_Lisatiedonlaji/code/rakennusluvanPeruste

Rakennuslupa rakennuksen rakentamiseen voidaan MRL:n 137 §:n 1 momentissa säädetyn estämättä myöntää, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Määräys ei voi koskea aluetta, jolla maankäytön ohjaustarve edellyttää asemakaavan laatimista. Edellytyksenä on lisäksi, että yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta maankäyttöä kyseisellä alueella.

Vaatimus 
sp-yk/vaat-yk-kaytto-rakennusluvan-perusteena-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi Tekstiarvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Käyttötarkoituksen osuus kerrosalasta

Vaatimus 
sp-yk/vaat-osuus-kerrosalasta

Aluevarauksen käyttötarkoitusta kuvaavaan kaavamääräykseen liitetty lisatieto-attribuutti, jonka laji on Käyttötarkoituksen osuus kerrosalasta, voi saada täsmälleen yhden arvon:

  • Yksi Numeerinen arvo tai yksi Numeerinen arvoväli jotka kertovat sallitun, käyttötarkoitukseen kohdistettavan kerroalan määrän koko sallitusta kerrosalasta joko kerrosneliömetreinä (k-m2) tai prosentteina (%). Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta.

Mikäli sallittua rakentamisen määrää ei ole jaoteltu käyttötarkoituksittain, ei lisätietoja käytetä.