Suomen ympäristökeskus

Kaavamääräyslajit - rakentamisen määrä ja sijoittaminen

Rakentamisen määrä

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayslaji/code/rakentamisenMaara

Ryhmittelyotsikko, vain Alakoodeja käytetään.

 1. Rakentamisen määrä
  1. Sallittu kerrosala
  2. Sallittu rakennustilavuus
  3. Tehokkuusluku
  4. Maanpäällinen kerrosluku
  5. Maanalainen kerrosluku
  6. Kellarin sallittu kerrosalaosuus
  7. Ullakon sallittu kerrosalaosuus
  8. Rakennuspaikkojen määrä
  9. Lisärakennusoikeuden määrä

Sallittu kerrosala

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayslaji/code/sallittuKerrosala

Vaatimus 
sp-ak/vaat-sallittu-kerrosala-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi Numeerinen arvo tai yksi Numeerinen arvoväli joka kertoo sallitun rakentamiseen kokonaismäärän kerrosneliömetreinä (k-m2) sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta.

Vaatimus 
sp-ak/vaat-sallittu-kerrosala-kaavakohde

Asemakaavassa kaavamääräyslaji Sallittu kerrosala voidaan osoittaa vain Kaavakohteelle, johon liittyy KaavamääraysLaji-koodi Rakennusala, tai joka kuvaa Aluevarausta.

Vaatimus 
sp-ak/vaat-sallittu-kerrosala-lisatiedot

lisatieto-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi Lisätieto jonka laji on Käyttötarkoituksen osuus kerrosalasta, jolla on täsmälleen kaksi arvoa:

 • Yksi Numeerinen arvo tai yksi Numeerinen arvoväli jotka kertovat sallitun tiettyyn käyttötarkoitukseen kohdistettavan kerroalan määrän koko sallitusta kerrosalasta joko kerrosneliömetreinä (k-m2) tai prosentteina (%). Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta.
 • Yksi Koodiarvo, joka viittaa KaavamääraysLaji-koodiston aluevaraus-määrityshierarkiaan sisältyvään koodiin.

Mikäli sallittua rakentamisen määrää ei ole jaoteltu käyttötarkoituksittain, ei lisätietoja käytetä.

Sallittu rakennustilavuus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayslaji/code/sallittuRakennustilavuus

Vaatimus 
sp-ak/vaat-sallittu-rakennustilavuus-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi Numeerinen arvo tai yksi Numeerinen arvoväli jotka kertovat sallitun rakentamisen kokonaismäärän kuutiometreinä (m3) sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta.

Vaatimus 
sp-ak/vaat-sallittu-rakennustilavuus-kaavakohde

Asemakaavassa kaavamääräyslaji Sallittu rakennustilavuus voidaan osoittaa vain Kaavakohteelle, johon liittyy KaavamääraysLaji-koodi Rakennusala, tai joka kuvaa Aluevarausta.

Vaatimus 
sp-ak/vaat-sallittu-rakennustilavuus-lisatiedot

lisatieto-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi Lisätieto jonka laji on Käyttötarkoituksen osuus kerrosalasta, jolla on täsmälleen kaksi arvoa:

 • Yksi Numeerinen arvo tai yksi Numeerinen arvoväli jotka kertovat sallitun tiettyyn käyttötarkoitukseen kohdistettavan rakennustilavuuden määrän koko sallitusta rakennustilavuudesta joko kuutiometreinä (k-m3) tai prosentteina (%). Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta.
 • Yksi Koodiarvo, joka viittaa KaavamääraysLaji-koodiston aluevaraus-määrityshierarkiaan sisältyvään koodiin.

Mikäli sallittua rakentamisen määrää ei ole jaoteltu käyttötarkoituksittain, ei lisätietoja käytetä.

Tehokkuusluku

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayslaji/code/tehokkuusluku

Vaatimus 
sp-ak/vaat-tehokkuusluku-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä joko yksi Numeerinen arvo tai yksi Numeerinen arvoväli jotka kertovat rakennustehokkuden, eli alueen rakennusten yhteenlasketun kerrosalan suhteessa alueen pinta-alaan, sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Ilmaistaan tehokkuuslukuna e, yksikkönä k-m2/m2. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta.

Maanpäällinen kerrosluku

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayslaji/code/maanpaallinenKerrosluku

Vaatimus 
sp-ak/vaat-maanpaallinen-kerrosluku-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä joko yksi Numeerinen arvo tai yksi Numeerinen arvoväli jotka kertovat rakennusten maanpäällisten kerrosten sallitun lukumäärän sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Integer-rajapinta. Yksikköjä ei käytetä. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Maanalainen kerrosluku

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayslaji/code/maanalainenKerrosluku

Vaatimus 
sp-ak/vaat-maanalainen-kerrosluku-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä joko yksi Numeerinen arvo tai yksi Numeerinen arvoväli jotka kertovat rakennusten maanalaisten kerrosten sallitun lukumäärän sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Integer-rajapinta. Yksikköjä ei käytetä. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Kellarin sallittu kerrosalaosuus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayslaji/code/kellarinSallittuOsuusKerrosalasta

Vaatimus 
sp-ak/vaat-kellarin-sallittu-kerrosalaosuus-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä joko yksi Numeerinen arvo tai yksi Numeerinen arvoväli jotka kertovat kuinka suuren osan kunkin rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta. Ilmaistaan prosentteina (%). Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Ullakon sallittu kerrosalaosuus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayslaji/code/ullakonSallittuOsuusKerrosalasta

Vaatimus 
sp-ak/vaat-ullakon-sallittu-kerrosalaosuus-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä joko yksi Numeerinen arvo tai yksi Numeerinen arvoväli jotka kertovat kuinka suuren osan kunkin rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa ullakkokerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta. Ilmaistaan prosentteina (%). Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Rakennuspaikkojen määrä

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayslaji/code/rakennuspaikkojenMaara

Vaatimus 
sp-ak/vaat-rakennuspaikkojen-maara-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä yksi Numeerinen arvo joka kertoo sallitun rakennuspaikkojen enimmäismäärän sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Integer-rajapinta. Yksikköä ei käytetä. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
sp-ak/vaat-rakennuspaikkojen-maara-lisatiedot

lisatieto-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi Lisätieto jonka laji on Käyttötarkoituskohdistus, jolla on täsmälleen yksi arvo lajia Koodiarvo joka viittaa johonkin Rakennusluokitus 2018-koodiston koodiin. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Mikäli vähintään yksi lisätieto on annettu, koskee rakennuspaikkojen lukumäärä vain lisätietojen avulla rajattuja rakennustyyppejä.

Lisärakennusoikeuden määrä

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayslaji/code/lisarakennusoikeudenMaara

Vaatimus 
sp-ak/vaat-lisarakennusoikeus-arvot

arvo-attribuutin mahdolliset arvot ovat seuraavat:

 • Yksi Numeerinen arvo tai yksi Numeerinen arvoväli joka kertoo sallitun lisärakentamisen kokonaismäärän joko kerrosneliömetreinä (k-m2) tai kuutiometreinä (m3) sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta.
 • Nolla tai useampi Tekstiarvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa.
Vaatimus 
sp-ak/vaat-lisarakennusoikeus-lisatiedot

lisatieto-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi Lisätieto jonka laji on Käyttötarkoituksen osuus kerrosalasta, jolla on täsmälleen kaksi arvoa:

 • Yksi Numeerinen arvo tai yksi Numeerinen arvoväli jotka kertovat sallitun tiettyyn käyttötarkoitukseen kohdistettavan kerroalan määrän koko sallitusta kerrosalasta joko kerrosneliömetreinä (k-m2), kuutioina (m3) tai prosentteina (%). Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta.
 • Yksi Koodiarvo, joka viittaa KaavamääraysLaji-koodiston aluevaraus-määrityshierarkiaan sisältyvään koodiin.