Suomen ympäristökeskus

Kaavamääräykset - suureet / Liikenteen suureet

Liikenteen suureet

Pysäköinnin määrä

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavamaarayslaji/code/pysakoinninMaara

Ryhmittelyotsikko, vain Alakoodeja käytetään.

Niin moottoajoneuvoille kuin polkupyörille varattujen pysäköintipaikkojen määrä voidaan ilmaista usealla tavalla.

Ilmaistaessa pysäköintipaikkojen kokonaismäärää, käytetään joko Kaavamääräys-koodia Pyöräpaikkojen määrä tai Autopaikkojen määrä.

Ilmaistaessa pysäköintipaikkojen lukumäärää per asunto, käytetään joko Kaavamääräys-koodia Pyöräpaikkojen määrä asuntoa kohden tai Autopaikkojen määrä asuntoa kohden.

Ilmaistaessa pysäköintipaikkojen lukumäärää per kerrosneliömetri, käytetään Kaavamääräys-koodia Pyöräpaikkojen määrä kerrosneliömetriä kohden. tai Autopaikkojen määrä kerrosneliömetriä kohden. Lisätiedon Käyttötarkoituskohdistus ja sen arvo-attribuutin avulla täsmennetään, minkä käyttötarkoituksen mukaiseen kerrosalaan pysäköinnin määrää verrataan.

Vaatimus 
sp-ak/vaat-pysakointipaikkojen-maara-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä yksi Numeerinen arvoväli joka kertoo vaaditun pysäköintipaikkojen minimimäärän, maksimimäärän tai molemmat sen Kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta. Yksikköä ei kirjata. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.