Suomen ympäristökeskus

Asema- ja yleiskaavan kaavamääräyskokoelma -hanke

Asemakaavan ja yleiskaavan kaavamääräyskokoelma -hanke on osa Ryhti-hanketta, jossa tavoitellaan rakennetun ympäristön keskeisimpien tietojen kokoamista keskitetysti, laadukkaasti ja helposti saataville uuteen rakennetun ympäristön tietojärjestelmään (Ryhti-järjestelmä).

Lain rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta mukaisesti kaava muodostuisi jatkossa kaavakohteista ja -määräyksistä. Nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain (5.2.1999/132) 29 §, 40 § ja 55 §:n mukaisesti kaava esitetään kartalla ja kaavaan kuuluvat myös kaavamerkinnät ja -määräykset. Kaavamerkinnöistä eri kaavatasoilla on säädetty erillisellä ympäristöministeriön asetuksella (31.03.2000).

Asema- ja yleiskaavan kaavamääräyskokoelma -hanke sekä vastaava erillinen maakuntakaavamääräyksiä koskeva hanke ovat tärkeässä roolissa kansallisesti yhteentoimivan kaavatietomallin soveltamisessa. Tässä asema- ja yleiskaavan kaavamääräyskokoelma -hankkeessa on tarkasteltu kaavoituksessa käytettäviä käsitteitä kansallisesti yhteentoimivan tietomallin näkökulmasta, jotta kaavatietomallissa pystytään järjestämään kaavoittajien laatimat kaavamääräykset koodistojen avulla koneluettavaan muotoon. Työn tavoitteena oli:

  • Laatia julkinen julkaisu tai tietopalvelu asema- ja yleiskaavamääräyksistä.
  • Laatia ehdotus koodistomuotoisista kaavamääräysluetteloista soveltamisohjeineen
  • Laatia ehdotus kaavakohteiden esitystavasta teknisine määrittelyineen.
  • Päivittää em. muutokset Yhteentoimivuusalustan työkaluihin ja kaavatietomalliin
  • Raportoida työn sisältö ja tietomallin ja koodistojen jatkokehitysehdotukset