Suomen ympäristökeskus

Ota kantaa -kyselyt, syksy 2020

Laajan yleisön näkökulmia tietomallityössä laadittuihin määrityksiin kerättiin projektin aikana kahteen otteeseen Ota kantaa -palvelun avulla.

Ensimmäinen kysely: Käsitemallin luonnos

Ensimmäinen palautekierros toteutettiin 20.8.– 4.9.2020 Ota kantaa -palvelussa. Kyselyn aiheena oli kaavan käsitemallin luonnosversio, siihen liittyvät käsitteet ja niitä vastaavat termit sekä määritelmät. Käsitemallin luonnos oli tarkasteltavissa Miro-alustalla ja kysely Ota kantaa -sivuston kyselytyökalun avulla.

Kyselyyn saatiin 58 vastausta, joista valtaosa edusti kuntakaavoitusta. Suuret kaupungit painottuivat vastaajajoukossa. Asiantuntemuksen osalta vastaajat edustivat monipuolisesti aiheeseen liittyviä erityisaloja, vaikka painopiste olikin asemakaavoituksessa ja paikkatiedon asiantuntijoissa.

Kyselyn tulokset antoivat runsaasti eväitä käsitemallin sekä termien kehittämiseen. Vastaajat ehdottivat muutoksia mm. epäselviin termeihin ja määritelmiin sekä eräisiin käsitteiden välisiin suhteisiin. Mallia toivottiin yksinkertaistettavan ja kehitettävää nähtiin myös käsitemallin luettavuudesta ja ymmärrettävyydestä. Osa vastaajista olikin ensi kertaa tekemisissä kaavatietomallin kanssa ja mallin hahmottaminen kaavion kautta oli osalle vaikeaa.

Tässä kyselyssä vastaajat ottivat myös suoraan kantaa siihen, mitä hyötyjä ja haittoja yleis- ja asemakaavan yhteinen käsitemalli voi tuottaa. Yhteisen käsitemallin hyötyinä nähtiin mm. asema- ja yleiskaavoituksen välisen yhteistyön paraneminen yhteisen termistön ja käytäntöjen kautta. Esitetyt haasteet liittyivät erityisesti huoleen siitä, miten asema- ja yleiskaavoituksen erilaiset ohjaustarpeet voidaan huomioida, jos käsitemalli on yhteinen. Tietomallin jatkokehityksessä onkin kiinnitetty erityistä huomiota tähän laatimalla asema- ja yleiskaavoille tarvittavilta osin erilliset koodistot (esim. kaavamääräyskoodistot).

Toinen kysely: Tietomalli ja koodistot

Toinen palautekyselyn keskeisenä sisältönä olivat pidemmälle kehitetty tietomalli (ns. looginen tietomalli) sekä asema- ja yleiskaavoissa sovellettavien koodistojen luonnosversiot. Kysely toteutettiin 23.10.-6.11.2020 Webropol-kyselynä, joka linkitettiin Ota kantaa -palveluun hankkeen sivulle.

Kyselyyn vastasi yhteensä 78 vastaajaa, jotka edustivat melko monipuolisesti eri kokoisia kuntia suurten kaupunkien kuitenkin painottuessa. Tavoitelluista tahoista koulutus ja tutkimus jäi molemmissa kyselyissä niukasti edustetuksi, kuten myös kunnallistekninen suunnittelu asiantuntijuuksien osalta. Muita niukasti edustettuja asiantuntijatahoja olivat rakennusvalvonta ja liikennesuunnittelu. Näiden tahojen mukaan saamiseen kannattaa siis jatkotyössä kiinnittää huomiota.

Kyselystä saatu palaute jakautui toisaalta koodistojen sisältöön sekä yleisluontoiseen palautteeseen liittyen laajasti tietomallipohjaisen kaavoituksen haasteisiin. Palautetta on hyödynnetty tämän projektin puitteissa mm. koodistojen kehittämiseen ja tietomallien jatkokehitysehdotusten laatimiseen. Myös loogiseen tietomalliin on tehty joitakin muutoksia. Lisäksi kertynyt aineisto antaa hyvän lähtökohdan myöhemmin toteutettavaan sanastotyöhön.