Suomen ympäristökeskus

Muutosloki

Versio 1.0

Ensimmäinen julkaisuversio

24.11.2022

 • Päivitetty käsitemallin kuvus vastaamaan Y-alustan Kaupunkiseutusuunnitelma-sanostoa.

27.10.2022

 • Lisätty uusi tietotyyppiluokka TavoitteenLähde.
 • Lisätty koodistoluokkiin viittaukset Y-alustan sanastoihin (vocabulary tag).

21.10.2022

 • Lisätty käsitemalli-sivulle käsitteet kehittämisperiaate, toiminnon infrastruktuurilaji, toiminnon kehittämisperiaate, toiminnon toimintolaji. Siirretty kehittämistoimenpide ja toimenpiteen toteutusaikataulu seurannan käsitteiden alle. Ydinkäsitteiden kaavio päiviteytty vastaamaan kehitysprojektin lopullista, UML-malln kanssa yhdenmukaista käsitemallia. Looginen malli / dokumentaatio -sivu muutettu tilaan Ehdotus.

12.10.2022

 • Täydennetty dokumentaatiosivun koodistoluokkien linkit Yhteentoimivuusalustan koodistoihin.
 • Poistettu tarpeettomaksi jäänyt koodistoluokka ToimenpiteenLaji.

28.9.2022

 • Lisätty attribuutti Kehittämisperiaate.nimi.
 • Lisätty uusi koodisto-luokka MitoitussuureenLaji.
 • Poistettu luokka SuunniteltuToimenpide.
 • Muutettu KohteenToiminto stereotyyppi DataType -> FeatureType, periytyy nyt VersioituKohde-luokasta.
 • Lisätty attribuutti KohteenToiminto.nimi.
 • Lisätty attribuutti KohteenToiminto.kuvaus.
 • Poistettu attribuutti SuunnitelmanKohde.toiminto, korvattu kompositioassosiaatiolla luokkaan KohteenToiminto. Vähintään yksi KohteenToiminto on pakollinen kullekin SuunnitelmanKohteelle.
 • Muutettu yksisuuntainen assosiaatio KohteenToiminto.kehittämisperiaate:ToiminnonKehittämisperiaate kaksisuuntaiseksi: Yksi ToiminnonKehittämisperiaate voi liittyä moneen KohteenToimintoon (ja sitä kautta moneen SuunnitelmanKohteeseen).
 • Muutettu yksisuuntainen assosiaatio KohteenToiminto.toiminnonTavoite kaksisuuntaiseksi (liittyväToiminto-liittyväTavoite).
 • Poistettu virheellinen kohdistus-assosiaatioon liittynyt rajoitus Kehittämisperiaate-luokasta (ei periytynyt enää Tietoyksikkö-luokasta).
 • Lisätty attribuutti Mittari.nimi.

15.9.2022

 • Lisätty koodisto-luokka SelostuksenOsanLaji.
 • Muutettu attribuutin KohteenToiminto.elinkaarimuutoksenTyyppi 1 -> 0..1 (ei enää pakollinen)
 • Korjattu dokumentaatiossa TavoitteenLähteenLaji-koodiston laajennettavuustieto Ei laajennettavissa -> Laajennettavissa kaikilla tasoilla.

12.9.2022

 • Poistettu YleinenKehittämisperiaate.laji ja sen koodisto YleisenKehittämisperiaatteenLaji.

9.9.2022

 • Kehittämisperiaate muutettu abstraktiksi ja jaettu kahteen konkreettiseen luokkaan YleinenKehittämisperiaate ja ToiminnonKehittämisperiaate. Kaupunkiseutusuunnitelma liittyy suoraan vain YleiseenKehittämisperiaatteeseen, ja KohteenToiminto vain ToiminnonKehittämisperiaatteeseen.
 • Lisätty uusi attribuutti Toiminnonkehittämisperiaate.merkittävyys: KehittämisperiaatteenMerkittävyys.
 • Lisätty uusi assosiaatio SuunniteltuToimenpide.toimenpiteenTavoite:Tavoite
 • Lisätty uusi attribuutti KohteenToiminto.infrastruktuurilaji.
 • Lisätty uusi attribuutti teema:KaupunkiseutusuunnittelunTeema luokkiin KohteenToiminto, SuunniteltuToimenpide ja SeudullinenTietoaineisto.
 • Lisätty kahdensuuntainen assosiaatio (toteuttavaPeriaate-toteutettavaPeriaate) YleisenKehittämisperiaatteen ja ToiminnonKehittämisperiaatteen välille.
 • Lisätty uusi assosiaatio Kehittämisperiaate.hyväksyjä:Toimija
 • Lisätty uusi assosiaatio Tavoite.asettaja:Toimija
 • Lisätty uusi assosiaatio SuunniteltuToimenpide.hyväksyjä:Toimija
 • Muutettu Kaupunkiseutusuunnitelma.laatija-assosiaation kohde Organisaatio -> Toimija.
 • Lisätty rajoitus, joka kieltää Suunnitelmakohde.pystysuuntainenRajaus-attribuutin käytön.

7.9.2022

 • Poistettu Toimintokohde ja Kehittämisvyöhyke, muutettu niiden yhteinen yläluokka Suunnitelmakohde takaisin ei-abstraktiksi. Toimintokohde-luokan attribuutit toiminto ja elinkaaritila on siirretty takaisin Suunnitelmakohde-luokkaan.
 • KohteenToiminto-luokkaan lisätty uusi attribuutti infrastruktuurilaji ja sille koodisto Infrastruktuurilaji.
 • KohteenToiminto.toimintolaji ei enää ole pakollinen.
 • Lisätty assosiaatiot kohdistettuPeriaate ja kohdistettuTavoite. Nämä ovat nyt ainoa tapa yhdistää kehittämisperiaatteet ja tavoitteet (toimintojen kautta) suunnitelmakohteisiin.
 • Lisätty uusi attribuutti Suunnitelmakohde.kehittämisenOhjelmointi:SuunniteltuToimenpide ja uusi DataType-luokka SuunniteltuToimenpide.
 • Poistettu assosiaatio Suunnitelmakohde.kohdistettuToimenpide -> Kehittämistoimenpide ja Suunnitelmakohde.liittyväTavoite -> Tavoite.
 • Muutettu Kehittämistoimenpide-luokan nimeksi Kehittämisperiaate, ja lisätty attribuutti laji:KehittämisperiaatteenLaji.
 • Kielletty kohdistus-assosiaation käyttö Kehittämisperiaate- ja Tavoite-luokilta (rajoitus).

31.8.2022

 • Lisätty käsitemallin kuvaus, tarkennettu loogisen tietomallin kuvausta.

30.8.2022

 • Lisätty uudet luokat Toimintokohde ja Kehittämisvyöhyke, muutettu niiden yhteinen yläluokka Suunnitelmakohde abstraktiksi. Suunnitelmakohde-luokan attribuutit toiminto, sijainninTulkintatapa, kohteenLaji ja elinkaaritila on siirretty Toimintokohde-luokkaan.
 • Poistettu Muutosajuri-luokka kokonaan, käsite toteutuu kuvaamalla muutosajurit selostuksessa.
 • Luotu uusi luokka Vuorovaikutussuunnitelma korvaamaan OsallistumisJaArviointisuunnitelma-luokan, sama tietosisältö, eri määritelmä. Attribuutti Kaupunkiseutusuunnitelma.osallistumisJaArviointisuunnitelma uudelleennimetty vuorovaikutussuunnitelma-nimiseksi.
 • Poistettu assosiaatio Kaupunkiseutusuunnitelma.osallinen tarpeettomana.
 • Korjattu Kehittämistoimenpide- ja Tavoite-luokkien Suunnittelukohde-luokkaan liitetyt rajoitukset Suunnitelmakohde-luokkaan.
 • Tuotettu tekstimuotoinen UML-luokkien dokumentaatio.

22.6.2022

 • Uudelleennimetty Suunnittelukohde -> Suunnitelmakohde. Neutraali kohteen kehittämisen osalta.
 • Uudelleennimetty koodisto SuunnittelukohteenLaji -> KohteenLaji
 • Lisätty kahdensuuntainen assosiaatio KaupunkiseudunMuutosajuri <-> Tavoite
 • Lisätty kahdensuuntainen assosiaatio KaupunkiseudunMuutosajuri <-> Kehittämistoimenpide

10.6.2022

 • Korvattu OsallistumisJaArviointisuunnitelma-luokka Yhteiset tietokomponentit -paketin samalla luokalla