Suomen ympäristökeskus

Laatusäännöt

 1. Johdanto
 2. Yhteiset laatusäännöt
  1. UML-mallin mukaisuus
  2. Tunnisteet ja sisäisten viittausten eheys
  3. Elinkaarisääntöjen mukaisuus
  4. Merkkijonojen käyttö
   1. Merkistöt
   2. Monikielinen sisältö ja kielikoodit
   3. Enimmäispituudet
   4. Tekstiarvojen käyttö
  5. Geometriat
   1. Geometriatyypit
   2. Sallitut koordinaatistot ja koordinaattijärjestys
   3. Geometrinen ja topologinen eheys
   4. Paikkatietokohteiden geometrioiden sisäkkäisyys ja päällekkäisyys
  6. Päivämäärät ja kellonajat
 3. Luokkakohtaiset säännöt
  1. Alueidenkäyttö- ja rakentamisasia
  2. Lahtotietoaineisto
  3. Kaupunkiseutusuunnitelma
  4. Suunnitelmakohde

Johdanto

Yhteiset laatusäännöt

UML-mallin mukaisuus

Vaatimus 
laatu/vaat-uml-mukaisuus

Kaupunkiseutusuunnitelman tietomallin loogisen tietomallin toteutusten tulee noudattaa tietomallin UML-kielisen luokkakaavion määrityksiä luokkien attribuuttien ja assosiaatioiden kardinaliteetin ja tyypin suhteen.

Vaatimus 
laatu/vaat-uml-toteutus

Kunkin fyysisen tietomallin kuvauksessa tulee määritellä minkälaista rakennetta ja tietotyyppiä kukin loogisen tietomallin luokka ja attribuutin tyyppi vastaa fyysisessä mallissa. Attribuutit ja assosiaatiot, joiden kardinaliteetti on loogisessa tietomallissa 0..1 tai 0..* voivat puuttua fyysisen tietomallin mukaisista objekteista.

Tunnisteet ja sisäisten viittausten eheys

Vaatimus 
laatu/vaat-tunnukset-viittaukset

Kaupunkiseutusuunnitelman tietomallin versioitavilla tietokohteilla tulee olla yksilöivät tunnukset, joiden luomisessa ja käyttämisessä viittaamiseen toisiin tietokohteisiin tulee noudattaa elinkaarisääntöjen luvun Tunnukset ja niiden hallinta vaatimuksia.

Elinkaarisääntöjen mukaisuus

Vaatimus 
laatu/vaat-elinkaarisaannot

Kaupunkiseutusuunnitelman tietomallin mukaisten aineistojen tulee noudattaa Kaupunkiseutusuunnitelman tietomallin elinkaarisääntöjen vaatimuksia, ja niiden on suositeltavaa noudattaa elinkaarisääntöjen suosituksia. Vaatimukset ja suositukset on erotettu selkeästi elinkaarisääntöjen muusta sisällöstä.

Merkkijonojen käyttö

Merkistöt

Vaatimus 
laatu/vaat-merkisto-utf8

Kaikki Kaupunkiseutusuunnitelman tietomallin tekstimuotoiset sisällöt on tiedonsiirtoa varten koodattava käyttäen UTF-8 -merkistökoodausta.

Monikielinen sisältö ja kielikoodit

Kaikki kaupunkiseutusuunnitelman tietomallin tekstimuotoinen sisältö ilmaistaan ISO 19103 -standardin määrittelemän LanguageString-luokan avulla.

Vaatimus 
laatu/vaat-monikielisyys-kielikoodi

Kunkin LanguageString-luokan objektin tulee toteuttaa language-attribuutti, jonka arvona on ISO 639-2 -standardin mukainen terminologinen, kolmekirjaiminen kielikoodi code (ISO 639-2/T).

Tekstimuotoiset attribuutit on määritelty siten, että ne sisältävät nolla tai enemmän LanguageString-tyyppisiä arvoja.

Vaatimus 
laatu/vaat-yksi-teksti-per-kieli

Kunkin tekstimuotoista sisältöä kuvaavan attribuutin arvona tulee olla enintään yksi LanguageString-tyyppinen arvo kutakin kielikoodia (language-attribuutti) kohti.

Enimmäispituudet

Vaatimus 
laatu/vaat-merkijono-pituus

Kunkin yhdellä kielellä annetun LanguageString-tyyppisen merkkijonon enimmäispituus on 2048 merkkiä.

Tekstiarvojen käyttö

Tekstimuotoisina annettujen suunnitelmatietojen ja niiden lisätietojen koneellinen tulkittavuus on monimutkaisempaa, epätäsmällisempää ja epäluotettavampaa kuin kuvattaessa sama ohjausvaikutus koodistojen arvojen tai numeeristen arvojen avulla. Tekstimuotoiset arvot ovat kuitenkin toisinaan tarpeen, koska kaikkia mahdollisia yksityiskohtaisia suunnitelmatietoja ei ole mielekästä koodittaa tai koodit eivät avaa riittävän yksityiskohtaisesti suunnitteluratkaisuun liittyvää sisältöä.

Ihmisen tulee todennäköisesti aina tarkistaa tekstimuotoisten suunnitelmien tulkinta, mikä heikentää konetulkittavan suunnitelmatiedon käsittelytehokkuutta. Tämän vuoksi tekstimuotoisia suunnitelmatietojen ja niiden lisätietojen arvoja ei tule käyttää tarpeettomasti, esimerkiksi sisällön toistamiseksi.

Kaupunkiseutusuunnitelman kontekstissa tekstiarvojen käyttö on tarpeen erityisesti suunnitelman sisältöjä, tavoitteita ja kehittämisperiaatteita kuvattaessa. Sisältöä kuvaavat tekstit voivat selittää ihmisluettavassa muodossa auki käytettyjä koodistoarvoja. Esimerkiksi kohteen toimintoa määrittelevät koodistot toimintolaji ja infrastruktuurilaji eivät välttämättä kuvaa riittävän täsmällisesti toiminnon sisältöä. Samoin tavoitteisiin ja kehittämisperiaatteisiin liittyvä sisältö saattaa jäädä koodeja käytettäessä suppeammaksi, kuin kokonaisuuden laaja-alainen ymmärtäminen vaatii.

Geometriat

Geometriatyypit

Vaatimus 
laatu/vaat-geom-piste-maar

Pistemäiset geometriat toteuttavat ISO 19107 -standardin määrittelemän Point-rajapinnan.

Vaatimus 
laatu/vaat-geom-viiva-maar

Viivamaiset geometriat toteuttavat ISO 19107 -standardin määrittelemän Curve-rajapinnan.

Vaatimus 
laatu/vaat-geom-2d-alue-maar

Aluemaiset geometriat toteuttavat ISO 19107 -standardin määrittelemän Surface-rajapinnan.

Vaatimus 
laatu/vaat-geom-kokoelmat-maar

Geometriakokoelmat toteuttavat ISO 19107 -standardin määrittelemän Collection-rajapinnan. Monipiste (multipoint) -geometriat rakentuvat Point-rajapinnan, moniviiva (multicurve) -geometriat Curve-rajapinnan, monialue (multisurface) -geometriat Surface-rajapinnan ja monikappale (multisolid) -geometriat Solid-rajapinnan toteuttavista osista (element-attribuutti).

Sallitut koordinaatistot ja koordinaattijärjestys

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä tukee seuraavia koordinaatistoja:

Tiedon luovutuksen koordinaatistot

 • EPSG:4326, WGS84
 • EPSG:3857, Google Web Mercator
 • Tiedon luovutusrajapinnan käyttäjä voi pyytää vastauksen haluamassaan tuetussa koordinaatistossa, jolloin tietojärjestelmä muuntaa tarvittaessa varannossa olevan tiedon haluttuun kohdekoordinaatistoon.

Tiedon luovutuksen ja vastaanoton koordinaatistot

 • EPSG:3067, valtakunnallinen koordinaatisto.
 • EPSG:3873-3885 koordinaatistot tiedon luovutuksessa / tiedon vastaanotossa
 • Tiedon toimituksen yhteydessä tulee tallentaa tieto koordinaattijärjestelmästä ja korkeusjärjestelmästä (N2000), jossa tieto toimitettu.
Vaatimus 
laatu/vaat-koord-jarjestys

Geometrioiden ilmaisemisessa tulee noudattaa kunkin koordinaatiston määritelmässä annettua virallista koordinaattijärjestystä.

Geometrinen ja topologinen eheys

Vaatimus 
laatu/vaat-suljetut-ringit

Mikäli viiva on osa aluemaisen geometrian reunaviivaa, on sen oltava suljettu, eli sen alku- ja loppuppisteiden on oltava samat.

Vaatimus 
laatu/vaat-viiva-kielletyt-leikkaukset

Viivamainen geometria ei saa leikata itseään.

Vaatimus 
laatu/vaat-alue-kielletyt-leikkaukset

Aluemaisen geometrian ulkoreunan ja reikien reunaviivat eivät saa leikata itseään tai toisiaan. Kukin reunaviiva saa koskettaa alueen ulkoreunaa tai reiän reunaa, mukaanlukien se itse, vain yksittäisissä pisteissä.

Vaatimus 
laatu/vaat-yhteneva-alue

Aluemaisen geometrian sisäosan on oltava yhtenevä, eli minkä tahansa kahden alueen sisäpisteen välillä on voitava muodostaa yhtenäinen käyrä, joka kulkee kokonaan alueen sisällä.

Vaatimus 
laatu/vaat-ei-tyhja-alue

Aluemaisen geometrian sisäosan pinta-ala on oltava mitattavissa, eli alueeseen tulee sisältyä pisteitä, jotka eivät ole osa alueen ulkoreunaa.

Vaatimus 
laatu/vaat-pinnan-orientaatio

Aluemaisten geometrioiden kiertosuuntien tulee noudattaa ISO 19107 -standardin määritelmää: Geometrioiden reunojen kiertosuunnat tulee valita siten, että pinnan yläpuolelta katsottuna ulkorajan reunan kiertosuunta on vastapäivään ja pinnan mahdollisten reikien reunojen kiertosuunnat ovat myötäpäivään. Mikäli pinta on osa 3-ulotteisten geometrian ulkorajaa, ulkopuoli vastaa yläpuolta.

Paikkatietokohteiden geometrioiden sisäkkäisyys ja päällekkäisyys

Vaatimus 
laatu/vaat-suunnitelmakohteet-suunnitelman-sisalla

AlueidenkäyttöJaRakentamisasia-luokan objektin aluerajaus-attribuutin ilmaiseman suunnitelma-alueen tulee pitää sisällään kaikki suunnitelmaan sisältyvien RakennetunYmpäristönKohde-luokan objektien geometriat, poislukien sellaiset Suunnitelmakohde-luokan objektit, joiden kaikki kohteen toiminnot ovat kumottuja.

Päivämäärät ja kellonajat

Kaupunkiseutusuunnitelman tietomallin yksittäisiä ajanhetkiä kuvaavat attribuutit ovat ISO 19108 -standardin määrittämää tyyppiä TM_Instant ja aikavälejä kuvaavat attribuutit tyyppiä TM_Period. Päivämäärät annetaan käyttäen Gregoriaanista kalenteria ja kellonajat käyttäen 24 tunnin kelloaikamuotoa alkaen kellonajasta 00:00:00.000 ja päättyen ajanhetkeen 23:59:59.999 (tunti, minuutti, sekunti, millisekunti).

Vaatimus 
laatu/vaat-ajanhetki-tarkkuus

Yksittäisiä ajanhetkiä kuvaavat attribuutit ilmaistaan joko pelkän päivämäärän tai päivämäärän ja kelloajan avulla. Päivämäärät ilmaistaan antamalla vuoden, kuukauden ja kuukauden päivän numeeriset arvot. Kellonajat ilmaistaan vähintään yhden minuutin ja enintään yhden millisekunnin tarkkuudella antamalla tunnin, minuutin, sekunnin ja millisekunnin numeeriset arvot.

Vaatimus 
laatu/vaat-aikavyohykkeet

Päivämäärien ja kellonaikojen yhteydessä voidaan antaa myös tieto aikavyöhykkeestä tai aikojen poikkeamasta UTC-ajasta. Mikäli muuta ei tietoa ei anneta, tulee ajanhetkitiedot tulkita siten, että ne kuvaavat Suomen aikaa noudattaen kyseisellä ajanhetkellä voimassaolleita asetuksia kesäaikaan liittyen.

Suositus 
laatu/suos-ajanhetki-muoto

Mikäli fyysinen tietomalli ei aseta ajanhetken muodolle rajoituksia, on suositeltavaa käyttää IETF RFC 3339 Date and Time on the Internet: Timestamps-standardin määrittelemää syntaksia.

Vaatimus 
laatu/vaat-aikavali-maar

Aikavälejä kuvaavat attribuutit voidaan antaa joko sekä alku- että loppuajanhetken avulla tai vain joko alku- tai loppuajanhetken avulla. Mikäli alkuajanhetkeä ei anneta, tulkitaan aikavälin sisältävän minkä tahansa ajanhetken loppuajanhetkeen saakka. Vastaavasti mikäli loppuajanhetkeä ei anneta, tulkitaan aikavälin sisältävän minkä tahansa ajanhetken alkujanhetkestä lähtien.

Luokkakohtaiset säännöt

Alueidenkäyttö- ja rakentamisasia

Vaatimus 
laatu/vaat-mkp-aluerajaus-geometria

AlueidenkäyttöJaRakentamisasia-luokan objektien aluerajaus-attribuutin arvon tulee kuvata suunnitelman suunnittelualue joko aluemaisena geometriana tai monialueena.

Lahtotietoaineisto

Vaatimus 
laatu/vaat-lahtotietoaineisto-aluerajaus-geometria

Lahtotietoaineisto-luokan objektien aluerajaus-attribuutin arvon tulee kuvata aineiston maantieteellinen kattavuus joko aluemaisena geometriana tai monialueena.

Kaupunkiseutusuunnitelma

Vaatimus 
laatu/vaat-alueidenkayttojarakentamisasia-paallekkaiset-aluerajaukset

Kaupunkiseutusuunnitelman tietovarastossa ei tule olla kahta AlueidenkäyttöJaRakentamisasia-luokan objektia, joiden

 • aluerajaus-attribuuttien kuvaavat geometriat leikaavat toisiaan tai ovat sisäkkäisiä.
Vaatimus 
laatu/vaat-suunnitelma-aluerajaus-annettava

AlueidenkäyttöJaRakentamisasia-luokan objektilla, jonka elinkaaritila on suunnitelmaehdotus tai myöhempi (koodi 03, 04, 05, 06, 07, 08 tai 09) tulee olla ei-tyhjä aluerajaus-attribuutin arvo.

Vaatimus 
laatu/vaat-alueidenkayttojarakentamisasia-virelletuloaika-annettava

AlueidenkäyttöJaRakentamisasia-luokan objektilla, jonka elinkaaritila on virelletullut tai myöhempi (koodi 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 tai 12), tulee olla ei-tyhjä virelletuloAika-attribuutin arvo.

Vaatimus 
laatu/vaat-alueidenkayttojarakentamisasia-hyvaksymistuloaika-annettava

AlueidenkäyttöJaRakentamisasia-luokan objektilla, jonka elinkaaritila on hyväksytty suunnitelma tai myöhempi (koodi 05, 06, 07, 08 tai 09), tulee olla AlueidenkäyttöJaRakentamispaatos-luokan objektille annettu ei-tyhjä hyvaksymisAika-attribuutin arvo.

Vaatimus 
laatu/vaat-alueidenkayttojarakentamisasia-voimassaolo-alku

AlueidenkäyttöJaRakentamisasia-luokan objektilla, jonka elinkaaritila on osittain voimassa, voimassa, tai niitä myöhempi (koodi 06, 07, 08 tai 09) tulee olla AlueidenkäyttöJaRakentamispaatos-luokan objektille annettu ei-tyhjä voimassaAika-attribuutin alkuajanhetken arvo.

Vaatimus 
laatu/vaat-alueidenkayttojarakentamisasia-voimassaolo-loppu

AlueidenkäyttöJaRakentamisasia-luokan objektilla, jonka elinkaaritila on kumoutunut tai rauennut (koodi 08 tai 09), tulee olla AlueidenkäyttöJaRakentamispaatos-luokan objektille annettu ei-tyhjä voimassaAika-attribuutin loppuajanhetken arvo.

Suunnitelmakohde

Vaatimus 
laatu/vaat-suunnitelmakohde-geometria

Suunnitelmakohde-luokan objektin geometria-attribuutin arvon tulee olla piste, viiva, alue, moniviiva, monialue tai monikappale.