Suomen ympäristökeskus

Loogisen tason kaupunkiseutusuunnitelman tietomalli

 1. Yleistä
 2. Normatiiviset viittaukset
 3. Standardienmukaisuus
  1. Rakennetun ympäristön yhteisistä komponenteista hyödynnetyt luokat
   1. VersioituObjekti
   2. AlueidenkäyttöJaRakentamisasia
   3. Alueidenkäyttöasia
   4. Alueidenkäyttösuunnitelma
   5. Toimija
   6. HallinnollinenAlue
   7. AlueidenkäyttöJaRakentamispäätös
   8. Tietoyksikkö
   9. RakennetunYmpäristönKohde
   10. Lähtötietoaineisto
   11. Asiakirja
   12. Tapahtuma
   13. AbstraktiSuureenArvo
   14. SuureenArvo
   15. Suure
   16. OminaisuudenArvo
   17. Ajanhetkiarvo
   18. Aikaväliarvo
   19. GeometriaArvo
   20. Koodiarvo
   21. NumeerinenArvo
   22. Korkeuspiste
   23. NumeerinenArvoväli
   24. Korkeusväli
   25. Tunnusarvo
   26. Tekstiarvo
   27. AbstraktiAsianElinkaaritila
   28. AbstraktiAsiakirjanLaji
   29. AbstraktiLähtötietoaineistonLaji
   30. AbstraktiVuorovaikutustapahtumanLaji
   31. AbstraktiKäsittelytapahtumanLaji
  2. Muulla määritellyt luokat ja tietotyypit
   1. CharacterString
   2. LanguageString
   3. Number
   4. Integer
   5. Decimal
   6. Real
   7. TM_Object
   8. TM_Instant
   9. TM_Period
   10. URI
   11. Geometry
   12. Point
 4. Tietomallin yleispiirteet
 5. Luokat
  1. Kaupunkiseutusuunnitelma
  2. Vuorovaikutussuunnitelma
  3. SuunnitelmanSelostus
  4. Suunnitelmakohde
  5. KohteenToiminto
  6. Kehittämisperiaate
  7. YleinenKehittämisperiaate
  8. ToiminnonKehittämisperiaate
  9. Tavoite
  10. SeudullinenTietoaineisto
  11. Mittaus
  12. Mittari
  13. Aikataulu
  14. Vaihe
  15. TavoitteenLähde
  16. Koodistot
   1. KaupunkiseutusuunnitelmanElinkaaritila
   2. KaupunkiseutusuunnitelmanAsiakirjanLaji
   3. SeudullisenTietoaineistonLaji
   4. KaupunkiseutusuunnitelmanVuorovaikutustapahtumanLaji
   5. KaupunkiseutusuunnitelmanKäsittelytapahtumanLaji
   6. KaupunkiseutusuunnittelunTeema
   7. Toimintolaji
   8. Infrastruktuurilaji
   9. ToiminnonKehittämisperiaatteenLaji
   10. KohteenElinkaaritila
   11. ElinkaarimuutoksenLaji
   12. KehittämisperiaatteenMerkittävyys
   13. TavoitteenLähteenLaji
   14. SelostuksenOsanLaji
   15. MitoitussuureenLaji

Yleistä

Loogisen tason kaupunkiseutusuunnitelman tietomalli määrittelee tietomallimuotoisen kaupunkiseutusuunnitelman tietorakenteet ja sisällöt mahdollisimman riippumattomasti tietystä toteutusteknologiasta tai tiedon fyysisestä esitystavasta (esim. relaatiotietokanta, tietyn ohjelmointikielen tietorakenteet, XML, JSON). Tämä tietomallikuvaus mahdollistaa kaupunkiseutusuunnitelman tietojen tuottamisen, tallentamisen ja siirtämisen järjestelmästä toiseen ilman siten, että tietosisältö ja sen merkistys säilyy.

Tietomalli on kuvattu UML-kielellä ja sen graafinen luokkakaavioesitys on nähtävillä omalla sivullaan. Tietomallissa hyödynnetään luokkia RY-yhteisistä komponenteista.

Normatiiviset viittaukset

Seuraavat dokumentit ovat välttämättömiä tämän dokumentin täysipainoisessa soveltamisessa:

Standardienmukaisuus

Looginen kaupunkiseutusuunnitelman tietomalli perustuu ISO 19109-standardin yleinen kohdetietomalliin (General Feature Model, GFM), joka määrittelee rakennuspalikat paikkatiedon ISO-standardiperheen mukaisten sovellusskeemojen määrittelyyn. GFM kuvaa muun muassa metaluokat FeatureType, AttributeType ja FeatureAssociationType. Kaikki tietokohteet, joilla on tunnus ja jota voivat esiintyä erillään toisista kohteista on määritelty kohdetyypeinä (stereotyyppi FeatureType. Sellaiset tietokohteet, joilla ei ole omaa tunnusta ja jotka voivat esiintyä vain kohdetyyppien attribuuttien arvoina on määritelty ISO 19103-standardin DataType-stereotyypin avulla.

ISO 19109 -standardin lisäksi tietomalli perustuu muihin paikkatiedon ISO-standardeihin, joista keskeisimpiä ovat ISO 19103 (UML-kielen käyttö paikkatietojen mallinnuksessa), ISO 19107 (sijaintitiedon mallintaminen) ja ISO 19108 (aikaan sidotun tiedon mallintaminen).

Tietomallin Mittaus- ja Mittari-luokat on mallinnettu ISO 19156-standardin käsitteisiin perustuen.

Rakennetun ympäristön yhteisistä komponenteista hyödynnetyt luokat

VersioituObjekti

Katso Yhteiset tietokomponentit::Versioituobjekti.

AlueidenkäyttöJaRakentamisasia

Katso Yhteiset tietokomponentit::AlueidenkäyttöJaRakentamisasia.

Alueidenkäyttöasia

Katso Yhteiset tietokomponentit::Alueidenkäyttöasia.

Alueidenkäyttösuunnitelma

Katso Yhteiset tietokomponentit::Alueidenkäyttösuunnitelma.

Toimija

Katso Yhteiset tietokomponentit::Toimija.

HallinnollinenAlue

Katso Yhteiset tietokomponentit::HallinnollinenAlue.

AlueidenkäyttöJaRakentamispäätös

Katso Yhteiset tietokomponentit::AlueidenkäyttöJaRakentamispäätös.

Tietoyksikkö

Katso Yhteiset tietokomponentit::Tietoyksikkö.

RakennetunYmpäristönKohde

Katso Yhteiset tietokomponentit::RakennetunYmpäristönKohde.

Lähtötietoaineisto

Katso Yhteiset tietokomponentit::Lähtötietoaineisto.

Asiakirja

Katso Yhteiset tietokomponentit::Asiakirja.

Tapahtuma

Katso Yhteiset tietokomponentit::Tapahtuma.

AbstraktiSuureenArvo

Katso Yhteiset tietokomponentit::AbstraktiSuureenArvo.

SuureenArvo

Katso Yhteiset tietokomponentit::SuureenArvo.

Suure

Katso Yhteiset tietokomponentit::Suure.

OminaisuudenArvo

Katso Yhteiset tietokomponentit::OminaisuudenArvo.

Ajanhetkiarvo

Katso Yhteiset tietokomponentit::Ajanhetkiarvo.

Aikaväliarvo

Katso Yhteiset tietokomponentit::Aikaväliarvo.

GeometriaArvo

Katso Yhteiset tietokomponentit::GeometriaArvo.

Koodiarvo

Katso Yhteiset tietokomponentit::Koodiarvo.

NumeerinenArvo

Katso Yhteiset tietokomponentit::NumeerinenArvo.

Korkeuspiste

Katso Yhteiset tietokomponentit::Korkeuspiste.

NumeerinenArvoväli

Katso Yhteiset tietokomponentit::NumeerinenArvoväli.

Korkeusväli

Katso Yhteiset tietokomponentit::Korkeusväli.

Tunnusarvo

Katso Yhteiset tietokomponentit::Tunnusarvo.

Tekstiarvo

Katso Yhteiset tietokomponentit::Tekstiarvo.

AbstraktiAsianElinkaaritila

Katso Yhteiset tietokomponentit::AbstraktiAsianElinkaaritila.

AbstraktiAsiakirjanLaji

Katso Yhteiset tietokomponentit::AbstraktiAsiakirjanLaji.

AbstraktiLähtötietoaineistonLaji

Katso Yhteiset tietokomponentit::AbstraktiLähtötietoaineistonLaji.

AbstraktiVuorovaikutustapahtumanLaji

Katso Yhteiset tietokomponentit::AbstraktiVuorovaikutustapahtumanLaji.

AbstraktiKäsittelytapahtumanLaji

Katso Yhteiset tietokomponentit::AbstraktiKäsittelytapahtumanLaji.

Muulla määritellyt luokat ja tietotyypit

CharacterString

Kuvaa yleisen merkkijonon, joka koostuu 0..* merkistä, merkkijonon pituudesta, merkistökoodista ja maksimipituudesta. Määritelty rajapinta-tyyppisenä ISO 19103-standardissa.

LanguageString

Kuvaa kielikohtaisen merkkijonon. Laajentaa CharacterString-rajapintaa lisäämällä siihen language-attribuutin, jonka arvo on LanguageCode-koodiston arvo. Kielikoodi voi ISO 19103-standardin määritelmän mukaan olla mikä tahansa ISO 639 -standardin osa.

Number

Kuvaa yleisen numeroarvon, joka voi olla kokonaisluku, desimaaliluku tai liukuluku. Määritelty rajapintana ISO 19103-standardissa.

Integer

Laajentaa Number-rajapintaa kuvaamaan numeron, joka on kokonaisluku ilman murto- tai desimaaliosaa. Määritelty rajapintana ISO 19103-standardissa.

Decimal

Laajentaa Number-rajapintaa kuvaamaan numeron, joka on desimaaliluku. Decimal-rajapinnan toteuttava numero voidaan ilmaista virheettä yhden kymmenysosan tarkkuudella. Määritelty rajapintana ISO 19103-standardissa. Decimal-numeroita käytetään, kun desimaalien käsittelyn tulee olla tarkkaa, esim. rahaan liityvissä tehtävissä.

Real

Laajentaa Number-rajapintaa kuvaamaan numeron, joka on tarkkudeltaan rajoitettu liukuluku. Real-rajapinnan numero voi ilmaista tarkasti vain luvut, jotka ovat 1/2:n (puolen) potensseja. Määritelty rajapintana ISO 19103-standardissa. Käytännössä esitystarkkuus riippuu numeron tallentamiseen varattujen bittien määrästä, esim. float (32-bittinen) (tarkkuus 7 desimaalia) ja double (64-bittinen) (tarkkuus 15 desimaalia).

TM_Object

Aikamääreiden yhteinen yläluokka, käytetään, mikäli arvo voi olla joko yksittäinen ajanhetki tai aikaväli. Määritelty luokkana ISO 19108-standardissa.

TM_Instant

Kuvaa yksittäisen ajanhetken 0-ulotteisena ajan geometriana, joka vastaa pistettä avaruudessa. Määritelty luokkana ISO 19108-standardissa. Aikapisteen arvo on määritelty TM_Position-luokalla yhdistelmänä ISO 8601-standin mukaisia päivämäärä- tai kellonaika-kenttiä tai näiden yhdistelmää, tai muuta TM_TemporalPosition-luokan avulla kuvattua aikapistettä. Viimeksi mainitun luokan attribuutti indeterminatePosition mahdollistaa ei-täsmällisen ajanhetken ilmaisemisen liittämällä mahdolliseen arvoon luokittelun tuntematon, nyt, ennen, jälkeen tai nimi.

TM_Period

Kuvaa aikavälin TM_Instant-tyyppisten begin- ja end-attribuuttien avulla. Molemmat attribuutit ovat pakollisia, mutta voivat sisältää tuntemattoman arvon indeterminatePosition = unknown -attribuutin arvon avulla annettuna. Määritelty luokkana ISO 19108-standardissa.

URI

Määrittää merkkijonomuotoisen Uniform Resource Identifier (URI) -tunnuksen ISO 19103-standardissa. URIa voi käyttää joko pelkkänä tunnuksena tai resurssin paikantimena (Uniform Resource Locator, URL).

Geometry

Kaikkien geometria-tyyppien yhteinen rajapinta ISO 19107-standardissa. Tyypillisimpiä ISO 19107-standardin Geometry-rajapintaa laajentavia rajapintoja ovat Point, Curve, Surface ja Solid sekä Collection, jota käyttämällä voidaan kuvata geometriakokoelmia (multipoint, multicurve, multisurface, multisolid).

Point

Täsmälleen yhdestä pisteestä koostuva geometriatyyppi. Määritelty rajapintana ISO 19107-standardissa.

Tietomallin yleispiirteet

Kaavatietomallin UML-luokkakaaviot ovat saatavilla erillisellä UML-kaaviot-sivulla.

Luokat

Kaupunkiseutusuunnitelma

Erikoistaa luokkaa Alueidenkäyttösuunnitelma, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi).

Kuvaa käsitteen Kaupunkiseutusuunnitelma.

Assosiaatiot

Roolinimi Kohde Kardinaliteetti Kuvaus
vuorovaikutussuunnitelma Vuorovaikutussuunnitelma 0..1 Kaupunkiseutusuunnitelman laadintavaiheen vuorovaikutuksen suunnitelma.
selostus SuunnitelmanSelostus 0..1 Kaupunkiseutusuunnitelman selostusosa.
suunnitelmanTavoite Tavoite 0..* Suunnitelmaan sisältyvä tavoite.
kehittämisperiaate YleinenKehittämisperiaate 0..* Suunnitelman yleinen kehittämisperiaate.
suunnitelmanKohde Suunnitelmakohde 0..* Suunnitelman paikkatietokohde, johon sisältyy yksi tai useampi toiminto.
laatija Toimija 0..* Suunnitelman laatija.

Peritty attribuutti elinkaaritila on rajoitettu tyyppiin KaupunkiseutusuunnitelmanElinkaaritila.

Vuorovaikutussuunnitelma

Erikoistaa luokkaa VersioituObjekti, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi).

Kuvaa käsitteen Vuorovaikutussuunnitelma.

Ominaisuudet

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
tiedosto Asiakirja 0..* Asiakirjat, jotka kuvaavat kaupunkiseutusuunnitelman vuorovaikutussuunnitelman.

Assosiaatiot

Roolinimi Kohde Kardinaliteetti Kuvaus
suunnitelma Kaupunkiseutusuunnitelma 1 Kaupunkiseutusuunnnitelma, jonka vuorovaikutusta kuvataan.

SuunnitelmanSelostus

Erikoistaa luokkaa VersioituObjekti, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi).

Kuvaa käsitteen Suunnitelman selostus.

Ominaisuudet

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
tiedosto Asiakirja 0..* Asiakirjat, jotka kuvaavat kaupunkiseutusuunnitelman selostuksen.

Assosiaatiot

Roolinimi Kohde Kardinaliteetti Kuvaus
suunnitelma Kaupunkiseutusuunnitelma 1 Kaupunkiseutusuunnnitelma, jota selostetaan.

Suunnitelmakohde

Erikoistaa luokkaa RakennetunYmpäristönKohde, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi).

Kuvaa käsitteen Suunnitelman kohde.

Ominaisuudet

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
elinkaaritila KohteenElinkaaritila 0..1 Kohteen olemassaolotieto suunnitelman laadinnan aikana.

Assosiaatiot

Roolinimi Kohde Kardinaliteetti Kuvaus
suunnitelma Kaupunkiseutusuunnitelma 1 Kaupunkiseutusuunnnitelma, johon kohde kuuluu.
toiminto KohteenToiminto 1..* Kohteeseen liitetty toiminto.

Perityn attribuutin geometria kardinaliteetti on rajoitettu yhteen (attribuutti on pakollinen). Perityn attribuutin pystysuuntainenRajaus käyttö on kielletty.

KohteenToiminto

Erikoistaa luokkaa VersioituObjekti, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi).

Kuvaa käsitteen Kohteen toiminto.

Ominaisuudet

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
nimi LanguageString 0..* Toiminnon nimi.
kuvaus LanguageString 0..* Toiminnon kuvausteksti.
toimintolaji Toimintolaji 0..1 Toimintoa kuvaava luokka.
infrastruktuurilaji Infrastruktuurilaji 1 Toiminnon infrastruktuuriluokitus.
elinkaarimuutoksenTyyppi ElinkaarimuutoksenLaji 0..1 Toiminnon suunniteltua muutosta ko. kohteessa kuvaava luokka.
teema KaupunkiseutusuunnittelunTeema 0..* Teemaluokittelu.

Assosiaatiot

Roolinimi Kohde Kardinaliteetti Kuvaus
kohde SuunnitelmanKohde 1 Kohde, jonka toiminto on kyseessä.
kehittämisperiaate ToiminnonKehittämisperiaate 0..* Toimintoon liittyvä kehittämisperiaate.
liittyväTavoite Tavoite 0..* Toimintoon liittyvä tavoite.

Kehittämisperiaate

Erikoistaa luokkaa VersioituObjekti, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi). Luokka on abstrakti.

Kuvaa käsitteen Kehittämisperiaate.

Ominaisuudet

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
nimi LanguageString 0..* Periaatteen nimi.
kuvaus LanguageString 0..* Periaatteen sanallinen kuvaus.
teema KaupunkiseutusuunnittelunTeema 0..* Teemaluokittelu.

Assosiaatiot

Roolinimi Kohde Kardinaliteetti Kuvaus
liittyväTavoite Tavoite 0..* Tavoite, johon kehittämisperiaate liittyy.
hyväksyjä Toimija 0..* Toimija, joka on hyväksynyt periaatteen.

YleinenKehittämisperiaate

Erikoistaa luokkaa Kehittämisperiaate, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi).

Assosiaatiot

Roolinimi Kohde Kardinaliteetti Kuvaus
toteuttavaPeriaate ToiminnonKehittämisperiaate 0..* Toiminnon kehittämisperiaate, joka toteuttaa tätä yleistä periaatetta.
suunnitelma Kaupunkiseutusuunnitelma 1 Suunnitelma, johon tämä kehittämisperiaate kuuluu.

ToiminnonKehittämisperiaate

Erikoistaa luokkaa Kehittämisperiaate, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi).

Ominaisuudet

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
laji ToiminnonKehittämisperiaatteenLaji 1 Kehittämisperiaatteen luokka.
merkittävyys KehittämisperiaatteenMerkittävyys 0..1 Kuvaa kehittämisperiaatteen merkittävyyttä suhteessa muihin kehittämisperiaatteisiin.
toteutusaikataulu Aikataulu 0..1 Kehittämisperiaatteen toteutuksen tavoiteaikataulu.

Assosiaatiot

Roolinimi Kohde Kardinaliteetti Kuvaus
toteutettavaPeriaate YleinenKehittämisperiaate 0..* Yleinen kehittämisperiaate, jota tämä toiminnon kehittämisperiaate toteuttaa.
toiminto KohteenToiminto 1..* Toiminto, johon kehittämisperiaate kohdistetaan.

Tavoite

Erikoistaa luokkaa Tietoyksikkö, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi).

Kuvaa käsitteen Tavoite.

Ominaisuudet

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
kuvaus LanguageString 0..* Tavoitteen sanallinen kuvaus.
lähde TavoitteenLähde 0..* Mistä tavoite on peräisin.
teema KaupunkiseutusuunnittelunTeema 0..* Teemaluokittelu.
toteutumisaikataulu Aikataulu 0..1 Tavoitteen toteutumisen tavoiteaikataulu.

Assosiaatiot

Roolinimi Kohde Kardinaliteetti Kuvaus
suunnitelma Kaupunkiseutusuunnitelma 0..1 Kaupunkiseutusuunnnitelma, jonka tavoite kuuluu koko suunnitelman tavoitteena. Tavoite voi liittyä suunnitelmaan myös vain KohteenToimintojen kautta.
liittyväPeriaate Kehittämisperiaate 0..* Kehittämisperiaate, joka liittyy tavoitteeseen.
lähtötilanMittaus Mittaus 0..1 Tavoitteseen liitetyn ominaisuuden arvon lähtöarvion määrittämiseksi tehty mittaus tai arviointi ja mitattu arvo.
osatavoite Tavoite 0..* Viittaus tämän tavoitteen osatavoitteisiin, joiden saavuttamisesta tämän tavoitteen saavuttaminen riippuu.
kokonaistavoite Tavoite 0..1 Viittaus tavoitteeseen, jonka tavoittaminen riippuu tämän tavoitteen saavuttamisesta.
asettaja Toimija 0..* Tavoitteen asettaja.
perustelevaAineisto SeudullinenTietoaineisto 0..* Tavoitteen asettamiseen liittyä, perusteleva tietoaineisto.
liittyväToiminto KohteenToiminto 0..* KohteenToiminto, johon tavoite on kohdistettu.

Perityn assosiaation kohdistus käyttö on kielletty rajoituksella. Kohdistus Suunnitelmakohteeseen vain KohteenToiminnon kautta.

SeudullinenTietoaineisto

Erikoistaa luokkaa Lähtötietoaineisto, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi).

Kuvaa käsitteen Seudullinen tietoaineisto.

Ominaisuudet

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
teema KaupunkiseutusuunnittelunTeema 0..* Teemaluokittelu.

Peritty attribuutti laji on rajoitettu tyyppiin SeudullisenTietoaineistonLaji tai sen alityyppeihin.

Mittaus

Erikoistaa luokkaa Tapahtuma, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi). Vastaa ISO 19156 Observations, measurements and samples -standardin (OMS) Observation-käsitettä.

Kuvaa käsitteen Mittaustapahtuma.

Ominaisuudet

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
mittausAika TM_Object 0..1 Ajanhetki tai aikaväli, jonka aikaista suureen arvoa mittauksen tai arvioinnin tulos kuvaa. Vastaa OMS-standardin phenomenonTime-attribuuttia.
tulosAika TM_Instant 1 Ajanhetki, jolloin mittauksen tulos on kirjattu muistiin tai julkaistu. Vastaa OMS-standardin resultTime-attribuuttia.
tulos SuureenArvo 1 Mittauksen tuloksena saatu suureen arvo. Vastaa OMS-standardin result-assosiaatiota ja observedProperty-attribuuttia yhdessä.

Assosiaatiot

Roolinimi Kohde Kardinaliteetti Kuvaus
käytettyMittari Mittari 0..1 Menetelmä tai väline, jolla mittaus tai arviointi on tehty. Vastaa OMS-standardin observingProcedure-attribuuttia.
käytettyAineisto SeudullinenTietoaineisto 0..* Aineisto, jota on käytetty mittauksen tai arvionnin pohjana.

OMS-standardin featureOfInterest-assosiaatio toteutuu joko Tavoitteen kohdistus- (Suunnitelmakohteet) tai suunnitelma-asssosiaation (koko Kaupunkiseutusuunnitelma) kautta.

Mittari

Erikoistaa luokkaa VersioituObjekti, stereotyyppi: FeatureType (kohdetyyppi). Vastaa ISO 19156 Observations, measurements and samples -standardin (OMS) ObservationProcedure-käsitettä.

Kuvaa käsitteen Mittari.

Ominaisuudet

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
nimi LanguageString 0..* Mittarin nimi.
kuvaus LanguageString 0..* Mittarin sanallinen kuvaus.
ulkoinenTunnus Tunnusarvo 0..* Mittarin tunnus tunnettujen mittarien kokoelmassa.
tuotettavaSuure Suure 1 Suure, jonka arvoja mittari tuottaa.

Assosiaatiot

Roolinimi Kohde Kardinaliteetti Kuvaus
mittaus Mittaus 0..* Mittaus, joka on tehty käyttäen tätä mittaria.

Aikataulu

Stereotyyppi: DataType (tietotyyppi).

Kuvaa käsitteen Tavoitteen toteutumisaikataulu yhdessä luokan Vaihe kanssa.

Ominaisuudet

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
aikataulunVaihe Vaihe 0..* Suunniteltuun aikatauluun sisällytetty ajallinen vaihe.

Vaihe

Stereotyyppi: DataType (tietotyyppi).

Aikaväli, jonka aikana jotakin on määrä tapahtua tai jonkin Tietoyksikön ominaisuuden on määrä saavuttaa tietty tavoitearvo.

Ominaisuudet

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
otsikko LanguageString 0..* Vaiheen nimi.
aloitusAika TM_Instant 0..1 Aikavälin alku.
päättymisAika TM_Instant 0..1 Aikavälin loppu.
kuvaus LanguageString 0..* Vaiheen sanallinen kuvaus.
tavoitearvo AbstraktiSuureenArvo 0..1 Suureen arvo, joka on määrä saavuttaa vaiheen aikana.

TavoitteenLähde

Stereotyyppi: DataType (tietotyyppi).

Tietolähde, josta tavoite on poimittu suunnitelmaan tai josta se on johdettu.

Ominaisuudet

Nimi Tyyppi Kardinaliteetti Kuvaus
laji TavoitteenLähteenLaji 1 Kertoo minkä tyyppinen lähde on kyseessä.
lähdeasiakirja Asiakirja 0..* Asiakirja, joka toimii tavoitteen lähteenä.

Koodistot

KaupunkiseutusuunnitelmanElinkaaritila

Erikoistaa luokkaa AbstraktiAsianElinkaaritila, stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_KaupunkiseutusuunnitelmanElinkaaritila

Nimi: Kaupunkiseutusuunnitelman elinkaaren tila

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaupunkiseutusuunnitelmanElinkaaritila 

KaupunkiseutusuunnitelmanAsiakirjanLaji

Eriskoistaa luokkaa AbstraktiAsiakirjanLaji, stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_KaupunkiseutusuunnitelmanAsiakirjanLaji

Nimi: Kaupunkiseutusuunnitelman asiakirjan laji

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaupunkiseutusuunnitelmanAsiakirjanLaji 

SeudullisenTietoaineistonLaji

Erikoistaa luokkaa AbstraktiLähtötietoaineistonLaji, stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Laajennettavissa kaikilla tasoilla

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_SeudullisenTietoaineistonLaji

Nimi: Seudullisen tietoaineiston laji (kaupunkiseutusuunnitelma)

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_SeudullisenTietoaineistonLaji 

KaupunkiseutusuunnitelmanVuorovaikutustapahtumanLaji

Erikoistaa luokkaa AbstaktiVuorovaikutustapahtumanLaji, stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_KaupunkiseutusuunnitelmanVuorovaikutustapahtumanLaji

Nimi: Kaupunkiseutusuunnitelman vuorovaikutustapahtuman laji

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaupunkiseutusuunnitelmanVuorovaikutustapahtumanLaji 

KaupunkiseutusuunnitelmanKäsittelytapahtumanLaji

Erikoistaa luokkaa AbstaktiKäsitteltapahtumanLaji, stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_KaupunkiseutusuunnitelmanKasittelytapahtumanLaji

Nimi: Kaupunkiseutusuunnitelman käsittelytapahtuman laji

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaupunkiseutusuunnitelmanKasittelytapahtumanLaji 

KaupunkiseutusuunnittelunTeema

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Laajennettavissa kaikilla tasoilla

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_KaupunkiseutusuunnittelunTeema

Nimi: Kaupunkiseutusuunnittelun teema

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaupunkiseutusuunnittelunTeema 

Toimintolaji

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Laajennettavissa kaikilla tasoilla

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_Toimintolaji

Nimi: Toimintolaji (kaupunkiseutusuunnitelma)

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Toimintolaji 

Infrastruktuurilaji

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Laajennettavissa kaikilla tasoilla

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_Infrastruktuurilaji

Nimi: Infrastruktuurilaji (kaupunkiseutusuunnitelma)

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Infrastruktuurilaji 

ToiminnonKehittämisperiaatteenLaji

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Laajennettavissa kaikilla tasoilla

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_ToiminnonKehittamisperiaatteenLaji

Nimi: Toiminnon kehittämisperiaatteen laji (kaupunkiseutusuunnitelma)

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_ToiminnonKehittamisperiaatteenLaji 

KohteenElinkaaritila

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_KohteenElinkaaritila

Nimi: Kohteen elinkaaritila (kaupunkiseutusuunnitelma)

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KohteenElinkaaritila 

ElinkaarimuutoksenLaji

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_ElinkaarimuutoksenLaji

Nimi: Elinkaarimuutoksen laji (kaupunkiseutusuunnitelma)

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_ElinkaarimuutoksenLaji 

KehittämisperiaatteenMerkittävyys

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Ei laajennettavissa

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_KehittamisperiaatteenMerkittavyys

Nimi: Kehittämisperiaatteen merkittävyys (kaupunkiseutusuunnitelma)

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KehittamisperiaatteenMerkittavyys 

TavoitteenLähteenLaji

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Laajennettavissa kaikilla tasoilla

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_TavoitteenLahteenLaji

Nimi: Tavoitteen lähteen laji (kaupunkiseutusuunnitelma)

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_TavoitteenLahteenLaji 

SelostuksenOsanLaji

Koodisto, joka kuvaa myöhemmin rakenteistettavan kaupunkiseutusuunnitelman selostuksen osien lajit.

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Laajennettavissa kaikilla tasoilla

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_SelostuksenOsanLaji

Nimi: Selostuksen osan laji (kaupunkiseutusuunnitelma)

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_SelostuksenOsanLaji 

MitoitussuureenLaji

Koodisto kaupupunkiseutusuunnitelmien mitoitussuureiden vakiointia ja kuvaamista varten.

Stereotyyppi: CodeList (koodisto)

Laajennettavuus: Laajennettavissa kaikilla tasoilla

Yhteentoimivuusalustan koodisto

Rekisteri: rytj

Tunnus: RY_MitoitussuureenLaji

Nimi: Mitoitussuureen laji (kaupunkiseutusuunnitelma)

URI: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_MitoitussuureenLaji