Suomen ympäristökeskus

Käsitteet ja määritelmät

 1. Käsitekaavio
 2. Käsitteet
  1. Kaupunkiseutusuunnitelma
  2. Kaupunkiseutusuunnittelun teema
  3. Vuorovaikutussuunnitelma
  4. Suunnitelman selostus
  5. Suunnitelmakohde
  6. Kehittämisperiaate
  7. Tavoite
  8. Tavoitteen lähtötilan mittaus
  9. Seudullinen tietoaineisto
  10. Selvitysaineisto
  11. Ennusteaineisto
  12. Mittaustapahtuma
  13. Mittari
  14. Tavoitteen toteutumisaikataulu
  15. Suunnnitelmakohteen toiminto
  16. Suunnitelmakohteen elinkaarimuutoksen tyyppi
  17. Toiminnon infrastruktuurilaji
  18. Toiminnon kehittämisperiaate
  19. Toimintolaji
  20. Kaupunkiseutusuunnitelman hyväksymispäätös
  21. Elinkaaren tila
  22. Suunnitelman osallinen
  23. Suunnitelman hyväksyjä
  24. Suunnitelman laatija
  25. Vuorovaikutustapahtuma
  26. Käsittelytapahtuma
  27. Suure
  28. Suureen arvo
  29. Kaupunkiseudun muutosajuri
  30. Kehittämistarve
  31. Strateginen linjaus
  32. Ulkoinen trendi
  33. Seurannan käsitteet
   1. Suunnitelman seuranta
   2. Tavoitteen toteuma
   3. Kehittämistoimenpide
   4. Toimenpiteen tila
   5. Seurannan arviointitapahtuma
   6. Kaupunkiseudun kehittämisen tilannekuva
   7. Seuranta-aineisto

Käsitekaavio

Kaupunkiseutusuunnitelman ja sen seurannan tietomallien ydinkäsitteet

Käsitteet

Kaupunkiseutusuunnitelma

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaupunkiseutusuunnitelma

Termi: kaupunkiseutusuunnitelma
Määritelmä: kaupunkiseudun kuntien yhteistyössä laatima ja hyväksymä suunnitelma, jossa huomioidaan kuntarajat ylittävät seudulliset kehittämistarpeet.

http://uri.suomi.fi/terminology/kss/concept-2 

Kaupunkiseutusuunnittelun teema

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaupunkiseutusuunnitelma

Termi: kaupunkiseutusuunnittelun teema
Määritelmä: kaupunkiseutusuunnittelun sovitun yhteisen aihepiiriluokittelun mukainen luokka, jonka perusteella kaupunkiseutusuunnitelmien aineistoja voidaan tarkastella teemoittain.
Huomautus: esim. yhdyskuntarakenne, liikennejärjestelmä tai asuminen

http://uri.suomi.fi/terminology/kss/concept-10 

Vuorovaikutussuunnitelma

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaupunkiseutusuunnitelma

Termi: vuorovaikutussuunnitelma
Määritelmä: suunnitelma, jossa kuvataan kaupunkiseutusuunnitelman laadintaan ja hyväksymisprosessiin kuuluvat vuorovaikutusmenettelyt.

http://uri.suomi.fi/terminology/kss/concept-34 

Suunnitelman selostus

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaupunkiseutusuunnitelma

Termi: suunnitelman selostus
Määritelmä: kaupunkiseutusuunnitelmaan liittyvä selostus, jossa esitetään suunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden sekä niiden vaikutusten ja perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

http://uri.suomi.fi/terminology/kss/concept-3 

Suunnitelmakohde

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaupunkiseutusuunnitelma

Termi: suunnitelmakohde
Määritelmä: skaupunkiseutusuunnitelmaan sisältyvä sijainnillinen aluerajaus tai kohde, jonka alueen maankäyttöön, asumiseen, liikenteeseen tai muuhun teemaan liittyviä tavoitteita, kehittämisperiaatteita tai toimenpiteitä halutaan osoittaa.
Huomautus: geometria voi olla piste-, viiva- tai aluemainen. Sijainin tulkintatapa voi olla topologinen (esim. yhteystarve kahden keskuksen välillä symbolina kartalla) tai maantieteellinen (tielinjaus kartalla). Kohde on kehittämiskohde, jos siihen liittyy vähintään yksi suunnitelman kehittämistoimenpide tai tavoite.

http://uri.suomi.fi/terminology/kss/concept-14 

Kehittämisperiaate

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaupunkiseutusuunnitelma

Termi: kehittämisperiaate
Määritelmä: kehittämistä tai suunnittelua ohjaava näkemys tai linjaus suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi.
Huomautus: Kehittämisperiaate voi liittyä yhteen tai useampaan kaupunkiseutusuunnittelun teemaan.

http://uri.suomi.fi/terminology/kss/concept-1001 

Tavoite

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaupunkiseutusuunnitelma

Termi: tavoite
Määritelmä: kaupunkiseutusuunnitelman tavoitteellinen lopputulos (esim. tavoiteltu asukasmäärä), joka voi liittyä joko koko suunnitelmaan tai sen yksittäisiin suunnitelmakohteisiin.
Huomautus: Tavoite voi olla tasoltaan strateginen tai konkreettinen. Konkreettisten tavoitteiden saavuttamista voidaan mitata mittarien avulla ja niille voidaan määrittää lähtötilanteen ja tavoitteen saavuttamisen mukaisen suureen arvot. Tavoite voidaan liittää yhteen tai useampaan kaupunkiseutusuunnittelun teemaan.

http://uri.suomi.fi/terminology/kss/concept-6 

Tavoitteen lähtötilan mittaus

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaupunkiseutusuunnitelma

Termi: tavoitteen lähtötilan mittaus
Määritelmä: mittaustapahtuma, jolla määritetään mitattavaan tavoitteeseen valitun suureen arvo lähtötilanteessa.
Huomautus: esim. asukasmäärä lähtötilanteessa

http://uri.suomi.fi/terminology/kss/concept-1000 

Seudullinen tietoaineisto

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaupunkiseutusuunnitelma

Termi: seudullinen tietoaineisto
Määritelmä: yhteismitalllinen tietoaineisto, joka sisältää kaupunkiseutua tai sen osaa koskevia tietoja.

http://uri.suomi.fi/terminology/kss/concept-11 

Selvitysaineisto

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaupunkiseutusuunnitelma

Termi: selvitysaineisto
Määritelmä: tietoaineisto, joka perustuu kaupunkiseutua tai sen osaa koskevaan tutkimukseen tai selvitystyöhön

http://uri.suomi.fi/terminology/kss/concept-13 

Ennusteaineisto

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaupunkiseutusuunnitelma

Termi: ennusteaineisto
Määritelmä: tietoaineisto, joka sisältää kaupunkiseudun ennustettua tulevaisuuden tilaa koskevia tietoja

http://uri.suomi.fi/terminology/kss/concept-12 

Mittaustapahtuma

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaupunkiseutusuunnitelma

Termi: mittaustapahtuma
Määritelmä: aktiviteetti jonkin suureen arvon mittaamiseksi.
Huomautus: sisältää tiedon tehdyn mittauksen ajankohdasta ja muista tapahtumaa kuvaavista tiedoista.

http://uri.suomi.fi/terminology/kss/concept-20 

Mittari

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaupunkiseutusuunnitelma

Termi: mittari
Määritelmä: hyvin määritely instrumentti tai menetelmä mitata tai arvioida jonkin suureen arvo.
Huomautus: esimerkiksi menetelmä mitata väestömäärä tai kerrosalan määrä

http://uri.suomi.fi/terminology/kss/concept-21 

Tavoitteen toteutumisaikataulu

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaupunkiseutusuunnitelma

Termi: tavoitteen toteutumisaikataulu
Määritelmä: sarja aikamääreitä, joihin mennessä tavoite tai sen osatavoite on määrä saavuttaa

http://uri.suomi.fi/terminology/kss/concept-16 

Suunnnitelmakohteen toiminto

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaupunkiseutusuunnitelma

Termi: suunnitelmakohteen toiminto
Määritelmä: suunnitelman kohteeseen liittyvä inhimillinen aktiviteetti ja sitä tukeva ympäristö- tai infrastruktuuriratkaisu
Huomautus: Esim. liikenneväylä, liiketoimintojen keskittymä, työpaikkavaltainen alue, raideliikenteen seisake jne. Toimenpiteen laji voidaan liittää yhteen tai useampaan kaupunkiseutusuunnittelun teemaan. Toiminto voi olla suunnitelman laadintahetkellä säilytettävä, uusi, kehitettävä tai väistyvä.

http://uri.suomi.fi/terminology/kss/concept-7 

Suunnitelmakohteen elinkaarimuutoksen tyyppi

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaupunkiseutusuunnitelma

Termi: suunnitelmakohteen elinkaarimuutoksen tyyppi
Määritelmä: tieto suunnitelmakohteeseen liittyvän toiminnon elinkaaren tilasta.
Huomautus: Esimerkiksi olemassa oleva, kehitettävä, uusi, poistetuva, purettu

http://uri.suomi.fi/terminology/kss/concept-2000 

Toiminnon infrastruktuurilaji

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaupunkiseutusuunnitelma

Termi: toiminnon infrastruktuurilaji
Määritelmä: kaupunkiseutusuunnitelman kohteeseen liittyvän toiminnon abstrakti tai konkreettinen infrastruktuuritaso
Huomautus: Abstrakti infrastruktuuritaso voi olla esim. vyöhyke, suunta tai yhteys, konkreettinen infrastruktuuritaso voi olla esim. alue, asema tai tie. Infrastruktuurilaji muodostaa käsitteellisen parin toimintolajin määritelmän kanssa.

http://uri.suomi.fi/terminology/kss/concept-1004 

Toiminnon kehittämisperiaate

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaupunkiseutusuunnitelma

Termi: toiminnon kehittämisperiaate
Määritelmä: suunnitelmakohteessa olevan toiminnon kehittämistä tai suunnittelua ohjaava näkemys tai linjaus.

http://uri.suomi.fi/terminology/kss/concept-1002 

Toimintolaji

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaupunkiseutusuunnitelma

Termi: Toimintolaji
Määritelmä: Suunnitelmakohteeseen liittyvän toiminnon abstraktin tai konkreettisen inhimillisen aktiviteettiin laji.
Huomautus: Abstrakti aktiviteetti voi olla esim. maankäyttö tai virkistys, konkreettinen voi olla esim. pyöräily tai jalankulku. Käsitemääritelmä muodostaa parin infrastruktuurilajin määritelmän kanssa.

http://uri.suomi.fi/terminology/kss/concept-1003 

Kaupunkiseutusuunnitelman hyväksymispäätös

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaupunkiseutusuunnitelma

Termi: Kaupunkiseutusuunnitelman hyväksymispäätös
Määritelmä: Hallintopäätös, jolla kaupunkiseutusuunnitelma hyväkstytään. Hyväksymispäätös voidaan tehdä kuntien yhteisessä toimielimessä tai erikseen kaupunkiseudun kunnissa, tai jollain muulla kaupunkiseudun kuntien sopimalla tavalla.

http://uri.suomi.fi/terminology/kss/concept-4 

Elinkaaren tila

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaupunkiseutusuunnitelma

Termi: elinkaaren tila
Määritelmä: tieto kaupunkiseutusuunnitelman tai kaupunkiseutusuunnitelman suunnitelmakohteen elinkaaren tilasta kaupunkiseutusuunnitelman laadinnan aikaan
Huomautus: esim. valmistelu, luonnos, ehdotus, hyväksytty, kumoutunut

http://uri.suomi.fi/terminology/kss/concept-28 

Suunnitelman osallinen

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaupunkiseutusuunnitelma

Termi: suunnitelman osallinen
Määritelmä: osallisia ovat ne, joiden oloihin tai etuihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa kuten suunnittelualueen maanomistajat, asukkaat ja muut ympäristön käyttäjät sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelu koskee.

http://uri.suomi.fi/terminology/kss/concept-33 

Suunnitelman hyväksyjä

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaupunkiseutusuunnitelma

Termi: suunnitelman hyväksyjä
Määritelmä: julkishallinnon organisaatio, jonka tulee hyväksyä tai joka on hyväksynyt suunnitelman

http://uri.suomi.fi/terminology/kss/concept-31 

Suunnitelman laatija

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaupunkiseutusuunnitelma

Termi: suunnitelman laatija
Määritelmä: julkishallinnon organisaatio, joka on osallistunut suunnitelman laadintaan

http://uri.suomi.fi/terminology/kss/concept-32 

Vuorovaikutustapahtuma

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaupunkiseutusuunnitelma

Termi: vuorovaikutustapahtuma
Määritelmä: suunnitelman laadintaprosessiin kuuluva tapahtuma, jonka tarkoituksena on tarjota osallisille ja muille kiinnostuneille mahdollisuus lausua mielipiteensä ja antaa palautetta valmisteilla olevasta suunnitelmasta tai sen osasta.

http://uri.suomi.fi/terminology/kss/concept-30 

Käsittelytapahtuma

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaupunkiseutusuunnitelma

Termi: käsittelytapahtuma
Määritelmä: suunnitelman käsittelyprosessiin kuuluva tapahtuma, jonka johdosta suunnitelman elinkaaren tila voi muuttua.
Huomautus: esim. suunnittelun käynnistäminen, luonnoksen nähtäville asettaminen, hyväksyminen, suunnittelun keskeyttäminen

http://uri.suomi.fi/terminology/kss/concept-29 

Suure

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaupunkiseutusuunnitelma

Termi: suure
Määritelmä: jokin, joka on mitattavissa tai jonka suuruus on määritettävissä

http://uri.suomi.fi/terminology/kss/concept-19 

Suureen arvo

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaupunkiseutusuunnitelma

Termi: suureen arvo
Määritelmä: arvo, joka on tuotettu mittaamalla tai arvioimalla tietty suure tietyllä ajanhetkellä tai aikavälillä; mittauksen tulos.

http://uri.suomi.fi/terminology/kss/concept-18 

Kaupunkiseudun muutosajuri

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaupunkiseutusuunnitelma

Termi: kaupunkiseudun muutosajuri
Määritelmä: muutoksen tarpeellisuutta perusteleva ilmiö, päätös tai kehityskulku.

http://uri.suomi.fi/terminology/kss/concept-1 

Kehittämistarve

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaupunkiseutusuunnitelma

Termi: kehittämistarve
Määritelmä: kaupunkiseudun suunnittelussa tunnistettu tarve kehittää esimerkiksi kaupunkiseudun yhdyskuntarakennetta, liikennejärjestelmää tai viherrakennetta

http://uri.suomi.fi/terminology/kss/concept-9 

Strateginen linjaus

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaupunkiseutusuunnitelma

Termi: strateginen linjaus
Määritelmä: strateginen päätös, joka ohjaa kaupunkiseutusuunnitelman laadintaa yleisellä tasolla.
Huomautus: esimerkiksi seutustrategia tai seudun asuntopoliittinen ohjelma

http://uri.suomi.fi/terminology/kss/concept-8 

Ulkoinen trendi

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaupunkiseutusuunnitelma

Termi: ulkoinen trendi
Määritelmä: kaupunkiseutuun vaikuttava yhteiskunnallinen kehityssuunta tai laajemmin toimintaympäristöön vaikuttava ilmiö, joka on otettava huomioon kaupunkiseutusuunnitelmassa.
Huomautus: esim. ilmastonmuutos tai kaupungistuminen

http://uri.suomi.fi/terminology/kss/concept-0 

Seurannan käsitteet

Suunnitelman seuranta

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaupunkiseutusuunnitelma

Termi: suunnitelman seuranta
Määritelmä: prosessi, jonka tarkoituksena on arvioida kaupunkiseutusuunnitelman tavoitteiden toteutumista, toimenpiteiden edistymistä ja niiden vaikutuksia.

http://uri.suomi.fi/terminology/kss/concept-23 

Tavoitteen toteuma

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaupunkiseutusuunnitelma

Termi: tavoitteen toteuma
Määritelmä: mittaus ja sen tulos tai muu tietyllä ajanhetkellä tehty arvio tietyn kaupunkiseutusuunnitelman tavoitteen saavuttamisesta.
Huomautus: esimerkiksi asuntotuotantotavoiteen tai kaupunkiseudun vetovoiman parantamisen mitattu tai arvioitu toteuma

http://uri.suomi.fi/terminology/kss/concept-25 

Kehittämistoimenpide

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaupunkiseutusuunnitelma

Termi: kehittämistoimenpide
Määritelmä: yhteen tai useampaan suunnitelman kohteeseen liittyvä tehtävä suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi.
Huomautus: Toimenpide voidaan liittää yhteen tai useampaan kaupunkiseutusuunnittelun teemaan.

http://uri.suomi.fi/terminology/kss/concept-15 

Toimenpiteen tila

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaupunkiseutusuunnitelma

Termi: toimenpiteen tila
Määritelmä: kuvaus toimenpiteen edistymisestä.

http://uri.suomi.fi/terminology/kss/concept-22 

Seurannan arviointitapahtuma

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaupunkiseutusuunnitelma

Termi: seurannan arviointitapahtuma
Määritelmä: kaupunkiseutusuunnitelman seurantaan kuuluva tapahtuma, jossa seurantaa toteutetaan ja sen tuloksia raportoidaan.

http://uri.suomi.fi/terminology/kss/concept-24 

Kaupunkiseudun kehittämisen tilannekuva

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaupunkiseutusuunnitelma

Termi: kaupunkiseudun kehittämisen tilannekuva
Määritelmä: kuvaus kaupunkiseudun nykytilasta, siihen johtaneesta kehityksestä sekä muutosajureista.

http://uri.suomi.fi/terminology/kss/concept-26 

Seuranta-aineisto

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaupunkiseutusuunnitelma

Termi: seuranta-aineisto
Määritelmä: tietoaineisto, joka sisältää kaupunkiseutusuunnitelman seurannassa tuotettuja, sen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista ja vaikutuksia koskevia tietoja.

http://uri.suomi.fi/terminology/kss/concept-27