Suomen ympäristökeskus

Kaava-JSON

 1. Mallinnusperiaatteet
 2. Kohdetyypit (FeatureType)
  1. SpatialPlan (Kaava)
  2. Document (Asiakirja)
  3. InputDataset (Lahtotietoaineisto)
  4. HandlingEvent (Kasittelytapahtuma)
  5. InteractionEvent (Vuorovaikutustapahtuma)
  6. SpatialPlanCommentary (Kaavaselostus)
  7. ParticipationAndEvaluationPlan (OsallistumisJaArviointisuunnitelma)
  8. Planner (KaavanLaatija)
  9. PlanObject (Kaavakohde)
  10. PlanRegulation (Kaavamaarays)
  11. PlanGuidance (Kaavasuositus)
 3. Tietotyypit (DataType)
  1. CancellationInfo (KaavanKumoamistieto)
  2. SupplementaryInformation (Lisatieto)
  3. TimeInstantValue (Ajanhetkiarvo)
  4. TimePeriodValue (Aikavaliarvo)
  5. GeometryValue (GeometriaArvo)
  6. CodeValue (Koodiarvo)
  7. IntegerValue (NumeerinenArvo)
  8. IntegerRange (NumeerinenArvovali)
  9. NumberValue (NumeerinenArvo)
  10. NumberRange (NumeerinenArvovali)
  11. ElevationPosition (Korkeuspiste)
  12. ElevationRange (Korkeusvali)
  13. TextValue (Tekstiarvo)
  14. IdentifierValue (Tunnusarvo)
 4. Yleiskäyttöiset rakenteiset aputyypit
  1. LanguageString
  2. CodelistValue
  3. FeatureLink
  4. CoordinateReferencePoint
  5. NamedCooodinateReferenceSystem

Mallinnusperiaatteet

Kaava-JSON on loogisen tason Kaavatietomallin toteuttava GeoJSON-formaattiin perustuva fyysinen tietomalli.

Kohdetyypit kuvataan GeoJSON Feature -objekteiksi. GeoJSON-objektin ominaisuuden “properties” alle tulevat kaikki muut tietokohteen loogisen mallin mukaiset ominaisuudet paitsi paikallinenTunnus (GeoJSON Feature-objektin id) ja geometria-ominaisuudet. Paikkatietokohteiden ensisijainen geometriatieto ilmaistaa GeoJSON-objektin “geometry”-omainaisuutena, ja sen koordinaatisto “crs”-ominaisuutena (ks. NamedCooodinateReferenceSystem). Kohteilla, jolla ei ole geometriatietoa “geometry”-ominaisuuden arvoksi tulee aina coordinates-taulukoltaan tyhjä Polygon, jolla ei ole “crs” ominaisuutta.

Kaava-JSON -formaatti ei rajoita koordinaatistojen käyttöä, mutta on hyvä tietää, että GeoJSON-spesifikaation (IETF RFC 7946) mukaan GeoJSON-kohteiden koordinaatisto on aina WGS84 (urn:ogc:def:crs:OGC::CRS84), longitudi, latitudi -järjestyksessä. Tuottajien ja käyttäjien yhteisellä ennakkosopimuksella tästä voidaan spesifikaation mukaan kuitenkin poiketa. Koordinaatistotieto on mallinnettu korvatun GeoJSON draft version 6:n “Named CRS” -rakenteen mukaisesti, ks. http://wiki.geojson.org/GeoJSON_draft_version_6 (crs-ominaisuus on poistettu uudemmista GeoJSON-spesifikaatioista).

Kohdetyypit (FeatureType)

SpatialPlan (Kaava)

Toteuttaa loogisen tietomallin luokan Kaava

Attribuutit

Nimi UML tyyppi JSON property name JSON type
[GeoJSON-tyyppi]   type = “Feature” string
paikallinenTunnus CharacterString [0..1] id string
aluerajaus Surface [0..*] geometry object (GeoJSON MultiPolygon)
[luokan nimi]   properties.featureType = “SpatialPlan” string
nimiavaruus URI [0..1] properties.namespace string (uri)
viittausTunnus URI [0..1] properties.referenceId string (uri)
identiteettiTunnus CharacterString [0..1] properties.identityId string
tuottajakohtainenTunnus CharacterString [0..1] properties.producerSpecificId string
viimeisinMuutos TM_Instant [0..1] properties.latestChange string (date-time)
tallennusAika TM_Instant [0..1] properties.storageTime string (date-time)
nimi LanguageString [0..*] properties.name object (LanguageString)
kuvaus LanguageString [0..*] properties.description object (LanguageString)
oikeusvaikutteisuus OikeusvaikutteisuudenLaji [0..1] properties.legalEffectiveness object (CodelistValue), http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_OikeusvaikutteisuudenLaji
metatietokuvaus URI [0..1] properties.metadata string (uri)
voimassaoloAika TM_Period [0..1] properties.validFrom, properties.validTo string (date-time)
laji Kaavalaji properties.type object (CodelistValue), http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavalaji
kaavatunnus URI properties.spatialPlanId string (uri)
elinkaaritila KaavanElinkaaritila properties.lifecycleStatus object (CodelistValue), http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavanElinkaaritila
kumoamistieto KaavanKumoamistieto [0..*] properties.cancellations object (CancellationInfo)
maanalaisuus MaanalaisuudenLaji [0..1] properties.groundRelativePosition object (CodelistValue), http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_MaanalaisuudenLaji
virelletuloaika TM_Instant [0..1] properties.initiationTime string (date)
hyvaksymisaika TM_Instant [0..1] properties.approvalTime string (date)
digitaalinenAlkupera DigitaalinenAlkupera [0..1] properties.digitalOrigin object (CodelistValue), http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_DigitaalinenAlkupera

Assosiaatiot

Nimi UML tyyppi JSON property name JSON type
korvaaObjektin AbstraktiVersioituObjekti[0..*] properties.replacesObjects array of object (FeatureLink)
korvattuObjektilla AbstraktiVersioituObjekti[0..*] properties.replacedByObjects array of object (FeatureLink)
vastuullinenOrganisaatio Organisaatio[0..1] properties.responsibleOrganisation object (FeatureLink)
koskeeHallinnollistaAluetta HallinnollinenAlue [0..*] properties.administrativeAreas array of object (FeatureLink)
asianLiite Dokumentti [0..*] properties.attachments array of object (FeatureLink)
hyodynnettyAineisto Lahtotietoaineisto [0..*] properties.usedInputDatasets array of object (FeatureLink)
liittyvaAsia AbstraktiMaankayttoasia [0..*] properties.relatedMatters array of object (FeatureLink)
selostus Kaavaselostus [0..1] properties.spatialPlanCommentary object (FeatureLink)
osallistumisJaArviointisuunnitelma OsallistumisJaArviontisuunnitelma [0..1] properties.participationAndEvalutionPlan object (FeatureLink)
laatija KaavanLaatija [0..*] properties.planners array of object (FeatureLink)
kaavakohde Kaavakohde [0..*] properties.planObjects array of object (FeatureLink)
yleismaarays Kaavamaarays [0..*] properties.generalRegulations array of object (FeatureLink)
yleissuositus Kaavasuositus [0..*] properties.generalGuidances array of object (FeatureLink)

Esimerkki

{
    "id" : "9c97e469-083d-4284-90a9-3dbebdfe5622.23",
    "type" : "Feature",
    "geometry" : {
      "type" : "MultiPolygon",
      "coordinates" : [ ]
    },
    "crs" : {
      "type" : "name",
      "properties" : {
        "name" : "http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067"
      }
    },
    "properties" : {
      "featureType": "SpatialPlan",
      "identityId": "9c97e469-083d-4284-90a9-3dbebdfe5622",
      "namespace": "http://uri.suomi.fi/object/rytj/kaava",
      "referenceId": "http://uri.suomi.fi/object/rytj/kaava/SpatialPlan/9c97e469-083d-4284-90a9-3dbebdfe5622.23",
      "producerSpecificId": "somelocalstuff-id123445",
      "latestChange": "2020-01-01T13:00:00Z",
      "storageTime": "2020-01-01T13:00:00Z",
      "planId": "http://uri.suomi.fi/object/rytj/kaava/SpatialPlan/9c97e469-083d-4284-90a9-3dbebdfe5622",
      "planType": {
        "code": "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavalaji/code/31",
        "title": {
          "fin": "Asemakaava"
        }
      },
      "name": {
        "fin": "Asemakaava X"
      },
      "description": {
        "fin": "Kuvaustekstiä"
      },
      "administrativeAreas": [
         {
          "linkedFeatureType": "AdministrativeArea",
          "linkedFeatureId": "ee30bab5-ff5f-44b1-bb64-cede4fcde85e.1",
          "href": "https://rytj.fi/api/yleinen/AdministrativeArea/ee30bab5-ff5f-44b1-bb64-cede4fcde85e.1",
          "title": {
            "fin": "Kaupunki X"
          }
        }
      ],
      "legalEffectiveness": {
        "code": "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_OikeusvaikutteisuudenLaji/code/01",
        "title": {
          "fin": "Oikeusvaikutteinen"
        }
      },
      "usedInputDatasets": [
        {
          "linkedFeatureType": "InputDataset",
          "linkedFeatureId": "c4cee4eb-c4da-4441-88a3-20239f513f19.5",
          "href": "https://rytj.fi/api/kaava/InputDataset/c4cee4eb-c4da-4441-88a3-20239f513f19.5",
          "title": {
            "fin": "Kaupungin X kantakartta-aineisto"
          }
        }
      ],
      "responsibleOrganisation": {
         "linkedFeatureType": "Organisation",
         "linkedFeatureId": "e0fb82f9-be21-44f7-9caf-f565270c7f90/.34",
         "href": "https://rytj.fi/api/yleinen/Organisation/e0fb82f9-be21-44f7-9caf-f565270c7f90.34",
         "title": {
           "fin": "Kaupunki X"
        }
      },
      "groundRelativePosition": {
        "code": "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_MaanalaisuudenLaji/code/02",
        "title": {
          "fin": "Maanpäällinen"
        }
      },
      "planners": [
        {
          "linkedFeatureType": "Planner",
          "linkedFeatureId": "391debf8-3d07-4a31-9854-17b90c86abb5.64",
          "href": "https://rytj.fi/api/kaava/Planner/391debf8-3d07-4a31-9854-17b90c86abb5.64"
        }
      ],
      "planCommentary": {
        "linkedFeatureType": "SpatialPlanCommentary",
        "linkedFeatureId": "52b9cb68-7e00-4e09-976e-5be94730fb81.5",
        "href": "https://rytj.fi/api/kaava/SpatialPlanCommentary/52b9cb68-7e00-4e09-976e-5be94730fb81.5"
      },
       "participationAndEvaluationPlan": {
        "linkedFeatureType": "ParticipationAndEvaluationPlan",
        "linkedFeatureId": "3298d1ce-8486-4d83-89b0-e2e44d786d09.12",
        "href": "https://rytj.fi/api/kaava/ParticipationAndEvaluationPlan/3298d1ce-8486-4d83-89b0-e2e44d786d09.12"
      },
      "attachments": [
        {
          "linkedFeatureType": "Document",
          "linkedFeatureId": "640bff6b-c16a-4947-af8d-d86f89106be1.1",
          "href": "https://rytj.fi/api/kaava/Document/640bff6b-c16a-4947-af8d-d86f89106be1.1",
          "title": {
            "fin": "Kaavakartta"
          }
        }
      ],
      "planObjects": [
        {
          "linkedFeatureType": "PlanObject",
          "linkedFeatureId": "6d32ca64-9a8d-44bb-9702-e46c228add64.76",
          "href": "https://rytj.fi/api/kaava/PlanObject/6d32ca64-9a8d-44bb-9702-e46c228add64.76"
        }
      ],
      "generalRegulations": [
        {
          "linkedFeatureType": "PlanRegulation",
          "linkedFeatureId": "5615b954-e8fc-4996-9d7a-caef5d495ef3.1",
          "href": "https://rytj.fi/api/kaava/PlanRegulation/5615b954-e8fc-4996-9d7a-caef5d495ef3.1"
        }
      ],
       "generalGuidance": [
        {
          "linkedFeatureType": "PlanGuidance",
          "linkedFeatureId": "a7e688ad-4352-4a1e-b22b-b0db1797165d.32",
          "href": "https://rytj.fi/api/kaava/PlanGuidance/a7e688ad-4352-4a1e-b22b-b0db1797165d.32"
        }
      ],
      "lifecycleStatus": {
        "code": "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavanElinkaaritila/code/06",
        "title": {
          "fin": "Hyväksytty kaava"
        }
      },
      "digitalOrigin": {
        "code": "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_DigitaalinenAlkupera/code/01",
        "title": {
          "fin": "Tietomallin mukaan laadittu"
        }
      },
      "metadata": "",
      "initiationTime": "2018-03-01",
      "approvalTime": "2020-03-02",
      "validFrom": "2020-05-01T00:00:00Z",
    }
  }

Document (Asiakirja)

Toteuttaa loogisen tietomallin luokan Asiakirja.

Attribuutit

Nimi UML tyyppi JSON property name JSON type
[GeoJSON-tyyppi]   type = “Feature” string
paikallinenTunnus CharacterString [0..1] id string
    geometry object (tyhjä GeoJSON Polygon)
[luokan nimi]   properties.featureType = “Document” string
nimiavaruus URI [0..1] properties.namespace string (uri)
viittausTunnus URI [0..1] properties.referenceId string (uri)
identiteettiTunnus CharacterString [0..1] properties.identityId string
tuottajakohtainenTunnus CharacterString [0..1] properties.producerSpecificId string
viimeisinMuutos TM_Instant [0..1] properties.latestChange string (date-time)
tallennusAika TM_Instant [0..1] properties.storageTime string (date-time)
asiakirjanTunnus URI [0..*] properties.documentId array of string (uri)
nimi LanguageString [0..*] properties.name object (LanguageString)
laji AsiakirjanLaji properties.type object (CodelistValue), http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_AsiakirjanLaji_YKAK
lisatietolinkki URI [0..1] properties.externalInformationLink string (uri)
metadatakuvaus URI [0..1] properties.metadata string (uri)

*Assosiaatiot**

Nimi UML tyyppi JSON property name JSON type
korvaaObjektin AbstraktiVersioituObjekti[0..*] properties.replacesObjects array of object (FeatureLink)
korvattuObjektilla AbstraktiVersioituObjekti[0..*] properties.replacedByObjects array of object (FeatureLink)
liittyvaAsiakirja Document[0..*] properties.relatedDocuments array of object (FeatureLink)

Esimerkki

  {
    "id" : "640bff6b-c16a-4947-af8d-d86f89106be1.1",
    "type" : "Feature",
    "geometry" : {
      "type" : "Polygon",
      "coordinates" : [ ]
    },
    "properties": {
      "featureType": "Document",
      "identityId": "640bff6b-c16a-4947-af8d-d86f89106be1",
      "namespace": "http://uri.suomi.fi/object/rytj/kaava",
      "referenceId": "http://uri.suomi.fi/object/rytj/kaava/Document/640bff6b-c16a-4947-af8d-d86f89106be1.1",
      "producerSpecificId": "somelocalstuff-idjojodafg9we5794t7",
      "latestChange": "2020-11-06T12:05:00Z",
      "storageTime": "2020-11-06T12:05:00Z",
      "documentId": "",
      "name": { 
        "fin": "Kaavakartta, LAANILAN KAUP,OSAN LIIKENNEAL. JA HINTAN KAUP.OSAN KORTT. 6, 7 JA 39 SEKÄ URH.YM. AL.KOSKEVA AK.MUUTOS SEKÄ AK OSILLE LAANILAN JA HINTAN KAUP.OSIA."
      },
      "type": {
        "code": "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_AsiakirjanLaji_YKAK/code/03",
        "title": {
          "fin": "Kaavakartta"
        }
      },
      "externalInformationLink": "https://kartta.ouka.fi/viralliset_asemakaavat/ak1643.pdf",
      "metadata": ""
    } 
  }

InputDataset (Lahtotietoaineisto)

Toteuttaa loogisen tietomallin luokan Lahtotietoaineisto

Attribuutit

Nimi UML tyyppi JSON property name JSON type
[GeoJSON-tyyppi]   type = “Feature” string
paikallinenTunnus CharacterString [0..1] id string
aluerajaus Surface[0..*] geometry object (GeoJSON MultiPolygon)
[luokan nimi]   properties.featureType = “InputDataset” string
nimiavaruus URI [0..1] properties.namespace string (uri)
viittausTunnus URI [0..1] properties.referenceId string (uri)
identiteettiTunnus CharacterString [0..1] properties.identityId string
tuottajakohtainenTunnus CharacterString [0..1] properties.producerSpecificId string
viimeisinMuutos TM_Instant [0..1] properties.latestChange string (date-time)
tallennusAika TM_Instant [0..1] properties.storageTime string (date-time)
aineistoTunnus URI [0..1] properties.datasetId string (uri)
nimi LanguageString [0..*] properties.name object (LanguageString)
laji LahtietoaineistonLaji properties.type object (CodelistValue), http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_LahtotietoaineistonLaji
lisatietolinkki URI [0..1] properties.externalInformationLink string (uri)
metadatakuvaus URI [0..1] properties.metadata string (uri)

Assosiaatiot

Nimi UML tyyppi JSON property name JSON type
korvaaObjektin AbstraktiVersioituObjekti[0..*] properties.replacesObjects array of object (FeatureLink)
korvattuObjektilla AbstraktiVersioituObjekti[0..*] properties.replacedByObjects array of object (FeatureLink)

Esimerkki

{
    "id" : "c4cee4eb-c4da-4441-88a3-20239f513f19.5",
    "type" : "Feature",
    "geometry" : {
      "type" : "MultiPolygon",
      "coordinates" : [ ]
    },
    "crs" : {
      "type" : "name",
      "properties" : {
        "name" : "http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067"
      }
    },
    "properties": {
      "featureType": "InputDataset",
      "identityId": "c4cee4eb-c4da-4441-88a3-20239f513f19",
      "namespace": "http://uri.suomi.fi/object/rytj/kaava",
      "referenceId": "http://uri.suomi.fi/object/rytj/kaava/InputDataset/c4cee4eb-c4da-4441-88a3-20239f513f19.5",
      "producerSpaecificId": "somelocalstuff-id66652385275",
      "latestChange": "2020-01-01T13:00:00Z",
      "storageTime": "2020-01-01T13:00:00Z",
      "datasetId": "",
      "name": {
        "fin": "Kaupungin X kantakartta-aineisto"
      },
      "type": {
        "code": "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_LahtotietoaineistonLaji/code/11",
        "title": {
          "fin": "Pohjakartta"
        }
      },
      "externalInformationLink": "",
      "metadata": ""
    } 
  }

HandlingEvent (Kasittelytapahtuma)

Toteuttaa loogisen tietomallin luokan Kasittelytapahtuma

Attribuutit

Nimi UML tyyppi JSON property name JSON type
[GeoJSON-tyyppi]   type = “Feature” string
paikallinenTunnus CharacterString [0..1] id string
sijainti Point [0..1] geometry object (GeoJSON Point)
[luokan nimi]   properties.featureType = “HandlingEvent” string
nimiavaruus URI [0..1] properties.namespace string (uri)
viittausTunnus URI [0..1] properties.referenceId string (uri)
identiteettiTunnus CharacterString [0..1] properties.identityId string
tuottajakohtainenTunnus CharacterString [0..1] properties.producerSpecificId string
viimeisinMuutos TM_Instant [0..1] properties.latestChange string (date-time)
tallennusAika TM_Instant [0..1] properties.storageTime string (date-time)
nimi LanguageString [0..*] properties.name object (LanguageString)
kuvaus LanguageString [0..*] properties.description object (LanguageString)
tapahtumaAika TM_Object [0..1] properties.eventTime, properties.eventTime_start, properties.eventTime_end string (date-time)
laji AbstraktiKasittelytapahtumanLaji properties.type object (CodelistValue), http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavanKasittelytapahtumanLaji
lisatietolinkki URI [0..1] properties.additionalInformationLink string (uri)
peruttu boolean = false cancelled boolean

Assosiaatiot

Nimi UML tyyppi JSON property name JSON type
korvaaObjektin AbstraktiVersioituObjekti[0..*] properties.replacesObjects array of object (FeatureLink)
korvattuObjektilla AbstraktiVersioituObjekti[0..*] properties.replacedByObjects array of object (FeatureLink)
liittyvaAsia AbstraktiMaankayttoasia[0..*] properties.relatedMatters array of object (FeatureLink)
liittyvaAsiakirja Asiakirja [0..*] properties.relatedDocuments array of object (FeatureLink)
kasittelija Organisaatio [0..1] properties.handler object (FeatureLink)

Esimerkki

 {
    "id" : "c5e9b3ff-fdfe-4939-8c27-35d4491ffcf6.5",
    "type" : "Feature",
    "geometry" : {
      "type" : "Polygon",
      "coordinates" : [ ]
    },
    "properties": {
      "featureType": "HandlingEvent",
      "identityId": "c5e9b3ff-fdfe-4939-8c27-35d4491ffcf6",
      "namespace": "http://uri.suomi.fi/object/rytj/kaava",
      "referenceId": "http://uri.suomi.fi/object/rytj/kaava/HandlingProcessingEvent/c5e9b3ff-fdfe-4939-8c27-35d4491ffcf6.5",
      "producerSpecificId": "somelocalstuff-idwpi8045jhgi5",
      "latestChange": "2020-01-01T13:00:00Z",
      "storageTime": "2020-01-01T13:00:00Z",
      "type": {
        "code": "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavanKasittelytapahtumanLaji/code/09",
        "title": {
          "fin": "Kaavan hyväksyminen"
        }
      },
      "name": {
        "fin": "Hyväksyminen kunnanvaltuuston kokouksessa"
      },
      "description": {
         "fin": "Asemakaava hyväksyttiin esityksen mukaisesti"
      },
      "eventTime": "2020-06-23",
      "relatedMatters": [
        {
          "linkedFeatureType": "SpatialPlan",
          "linkedFeatureId": "9c97e469-083d-4284-90a9-3dbebdfe5622.23",
          "href": "https://rytj.fi/api/kaava/SpatialPlan/9c97e469-083d-4284-90a9-3dbebdfe5622.23",
          "title": {
            "fin": "Asemakaava Y"
          }
        }
      ],
      "handler": {
        "linkedFeatureType": "Organisation",
        "linkedFeatureId": "f2bae809-a8e3-4550-b4a0-71bfad95968a.1",
        "href": "https://rytj.fi/api/kaava/Organisation/f2bae809-a8e3-4550-b4a0-71bfad95968a/1",
        "title": {
          "fin": "Kunnan X kunnanvaltuusto"
        }
      },
      "relatedDocuments": [
        {
          "linkedFeatureType": "Document",
          "linkedFeatureId": "2f0e91bd-bced-4eec-8151-6bd700ebac0e.1",
          "href": "https://rytj.fi/api/kaava/Document/2f0e91bd-bced-4eec-8151-6bd700ebac0e/1",
          "title": {
            "fin": "Valtuuston kokouksen pöytäkirja"
          }
        }
      ]
    }
  }

InteractionEvent (Vuorovaikutustapahtuma)

Toteuttaa loogisen tietomallin luokan Vuorovaikutustapahtuma

Attribuutit

Nimi UML tyyppi JSON property name JSON type
[GeoJSON-tyyppi]   type = “Feature” string
paikallinenTunnus CharacterString [0..1] id string
sijainti Point [0..1] geometry object (GeoJSON Point)
[luokan nimi]   properties.featureType = “InteractionEvent” string
nimiavaruus URI [0..1] properties.namespace string (uri)
viittausTunnus URI [0..1] properties.referenceId string (uri)
identiteettiTunnus CharacterString [0..1] properties.identityId string
tuottajakohtainenTunnus CharacterString [0..1] properties.producerSpecificId string
viimeisinMuutos TM_Instant [0..1] properties.latestChange string (date-time)
tallennusAika TM_Instant [0..1] properties.storageTime string (date-time)
nimi LanguageString [0..*] properties.name object (LanguageString)
kuvaus LanguageString [0..*] properties.description object (LanguageString)
tapahtumaAika TM_Object [0..1] properties.eventTime, properties.eventTime_start, properties.eventTime_end string (date-time)
laji AbstraktiVuorovaikutustapahtumaLaji properties.type object (CodelistValue), http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavanVuorovaikutustapahtumanLaji
lisatietolinkki URI [0..1] properties.additionInformationLink string (uri)
peruttu boolean = false cancelled boolean

Assosiaatiot

Nimi UML tyyppi JSON property name JSON type
korvaaObjektin AbstraktiVersioituObjekti[0..*] properties.replacesObjects array of object (FeatureLink)
korvattuObjektilla AbstraktiVersioituObjekti[0..*] properties.replacedByObjects array of object (FeatureLink)
liittyvaAsia AbstraktiMaankayttoasia[0..*] properties.relatedMatters array of object (FeatureLink)
liittyvaAsiakirja Asiakirja [0..*] properties.relatedDocuments array of object (FeatureLink)

Esimerkki

{
    "id" : "c2001929-6810-4ea4-9b75-4dbde014b358.2",
    "type" : "Feature",
    "geometry" : {
      "type" : "Point",
      "coordinates" : [ 23.0, 65.0 ]
    },
    "properties": {
      "featureType": "InteractionEvent",
      "identityId": "c2001929-6810-4ea4-9b75-4dbde014b358",
      "namespace": "http://uri.suomi.fi/object/rytj/kaava",
      "referenceId": "http://uri.suomi.fi/object/rytj/kaava/InteractionEvent/c2001929-6810-4ea4-9b75-4dbde014b358.2",
      "producerSpecificId": "somelocalstuff-idwpi8045jhgi5",
      "latestChange": "2020-01-01T13:00:00Z",
      "storageTime": "2020-01-01T13:00:00Z",
      "type": {
        "code": "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavanVuorovaikutustapahtumanLaji/code/01",
        "title": {
          "fin": "Nähtävilläolo"
        }
      },
      "name": {
        "fin": "Asemakaava nähtävillä"
      },
      "description": {
         "fin": "Asemakaava on nähtävillä Kohtauspaikassa 1.7. - 15.7.2019"
      },
      "eventTime_start": "2019-07-01T00:00:00Z",
      "eventTime_end": "2019-07-15T00:00:00Z",
      "additionInformationLink": "https://kunta.fi/tapahtumakalenteri/iqoergqoergoi",
      "relatedMatters": [
        {
          "linkedFeatureType": "SpatialPlan",
          "linkedFeatureId": "9c97e469-083d-4284-90a9-3dbebdfe5622.23",
          "href": "https://rytj.fi/api/kaava/SpatialPlan/9c97e469-083d-4284-90a9-3dbebdfe5622.23",
          "title": {
            "fin": "Asemakaava Y"
          }
        }
      ],
      "relatedDocuments": [
        {
          "linkedFeatureType": "Document",
          "linkedFeatureId": "cdee8a56-c573-4514-8cc4-a6ff1536ac62.1",
          "href": "https://rytj.fi/api/kaava/Document/cdee8a56-c573-4514-8cc4-a6ff1536ac62.1",
          "title": {
            "fin": "Huomautus asema-aukion pohjoiseen rajaukseen"
          },
          "role": {
            "fin": "Mielipide"
          }
        }
      ]
    } 
  }

SpatialPlanCommentary (Kaavaselostus)

Toteuttaa loogisen tietomallin luokan Kaavaselostus

Attribuutit

Nimi UML tyyppi JSON property name JSON type
[GeoJSON-tyyppi]   type = “Feature” string
paikallinenTunnus CharacterString [0..1] id string
    geometry object (tyhjä GeoJSON Polygon)
[luokan nimi]   properties.featureType = “SpatialPlanCommentary” string
nimiavaruus URI [0..1] properties.namespace string (uri)
viittausTunnus URI [0..1] properties.referenceId string (uri)
identiteettiTunnus CharacterString [0..1] properties.identityId string
tuottajakohtainenTunnus CharacterString [0..1] properties.producerSpecificId string
viimeisinMuutos TM_Instant [0..1] properties.latestChange string (date-time)
tallennusAika TM_Instant [0..1] properties.storageTime string (date-time)

Assosiaatiot

Nimi UML tyyppi JSON property name JSON type
korvaaObjektin AbstraktiVersioituObjekti[0..*] properties.replacesObjects array of object (FeatureLink)
korvattuObjektilla AbstraktiVersioituObjekti[0..*] properties.replacedByObjects array of object (FeatureLink)
asiakirja Asiakirja [0..1] properties.document object (FeatureLink)

Esimerkki

{
    "id" : "52b9cb68-7e00-4e09-976e-5be94730fb81.5",
    "type" : "Feature",
    "geometry" : {
      "type" : "Polygon",
      "coordinates" : [ ]
    },
    "properties": {
      "featureType": "SpatialPlanCommentary",
      "identityId": "52b9cb68-7e00-4e09-976e-5be94730fb81",
      "namespace": "http://uri.suomi.fi/object/rytj/kaava",
      "referenceId": "http://uri.suomi.fi/object/rytj/kaava/SpatialPlanCommentary/52b9cb68-7e00-4e09-976e-5be94730fb81.5",
      "producerSpecificId": "somelocalstuff-id9983890",
      "latestChange": "2020-01-01T13:00:00Z",
      "storageTime": "2020-01-01T13:00:00Z",
      "document": {
        "linkedFeatureType": "Document",
        "linkedFeatureId": "640bff6b-c16a-4947-af8d-d86f89106be1.1",
        "href": "https://rytj.fi/api/kaava/Document/640bff6b-c16a-4947-af8d-d86f89106be1.1"
      }
    }
  }

ParticipationAndEvaluationPlan (OsallistumisJaArviointisuunnitelma)

Toteuttaa loogisen tietomallin luokan OsallistumisJaArviointisuunnitelma

Attribuutit

Nimi UML tyyppi JSON property name JSON type
[GeoJSON-tyyppi]   type = “Feature” string
paikallinenTunnus CharacterString [0..1] id string
    geometry object (tyhjä GeoJSON Polygon)
[luokan nimi]   properties.featureType = “ParticipationAndEvaluationPlan” string
nimiavaruus URI [0..1] properties.namespace string (uri)
viittausTunnus URI [0..1] properties.referenceId string (uri)
identiteettiTunnus CharacterString [0..1] properties.identityId string
tuottajakohtainenTunnus CharacterString [0..1] properties.producerSpecificId string
viimeisinMuutos TM_Instant [0..1] properties.latestChange string (date-time)
tallennusAika TM_Instant [0..1] properties.storageTime string (date-time)

Assosiaatiot

Nimi UML tyyppi JSON property name JSON type
korvaaObjektin AbstraktiVersioituObjekti[0..*] properties.replacesObjects array of object (FeatureLink)
korvattuObjektilla AbstraktiVersioituObjekti[0..*] properties.replacedByObjects array of object (FeatureLink)
asiakirja Asiakirja [0..1] properties.document object (FeatureLink)

Esimerkki

{
    "id" : "3298d1ce-8486-4d83-89b0-e2e44d786d09.12",
    "type" : "Feature",
    "geometry" : {
      "type" : "Polygon",
      "coordinates" : [ ]
    },
    "properties": {
      "featureType": "ParticipationAndEvaluationPlan",
      "identityId": "3298d1ce-8486-4d83-89b0-e2e44d786d09",
      "namespace": "http://uri.suomi.fi/object/rytj/kaava",
      "referenceId": "http://uri.suomi.fi/object/rytj/kaava/ParticipationAndEvaluationPlan/3298d1ce-8486-4d83-89b0-e2e44d786d09.12",
      "producerSpecificId": "somelocalstuff-id9983890",
      "latestChange": "2020-01-01T13:00:00Z",
      "storageTime": "2020-01-01T13:00:00Z",
      "document": {
        "linkedFeatureType": "Document",
        "linkedFeatureId": "53eca1bb-f573-4c12-ab81-8248738c0d0c.1",
        "href": "https://rytj.fi/api/kaava/Document/53eca1bb-f573-4c12-ab81-8248738c0d0c.1"
      }
    }
  }

Planner (KaavanLaatija)

Toteuttaa loogisen tietomallin luokan KaavanLaatija

Attribuutit

Nimi UML tyyppi JSON property name JSON type
[GeoJSON-tyyppi]   type = “Feature” string
paikallinenTunnus CharacterString [0..1] id string
    geometry object (tyhjä GeoJSON Polygon)
[luokan nimi]   properties.featureType = “Planner” string
nimiavaruus URI [0..1] properties.namespace string (uri)
viittausTunnus URI [0..1] properties.referenceId string (uri)
identiteettiTunnus CharacterString [0..1] properties.identityId string
tuottajakohtainenTunnus CharacterString [0..1] properties.producerSpecificId string
viimeisinMuutos TM_Instant [0..1] properties.latestChange string (date-time)
tallennusAika TM_Instant [0..1] properties.storageTime string (date-time)
nimi CharacterString properties.personName string
nimike LanguageString [0..*] properties.professionTitle object (LanguageString)
rooli LanguageString [0..*] properties.role object (LanguageString)

Assosiaatiot

Nimi UML tyyppi JSON property name JSON type
korvaaObjektin AbstraktiVersioituObjekti[0..*] properties.replacesObjects array of object (FeatureLink)
korvattuObjektilla AbstraktiVersioituObjekti[0..*] properties.replacedByObjects array of object (FeatureLink)

Esimerkki

  {
    "id" : "391debf8-3d07-4a31-9854-17b90c86abb5.64",
    "type" : "Feature",
    "geometry" : {
      "type" : "Polygon",
      "coordinates" : [ ]
    },
    "properties": {
      "featureType": "Planner",
      "identityId": "391debf8-3d07-4a31-9854-17b90c86abb5",
      "namespace": "http://uri.suomi.fi/object/rytj/kaava",
      "referenceId": "http://uri.suomi.fi/object/rytj/kaava/Planner/391debf8-3d07-4a31-9854-17b90c86abb5.64",
      "producerSpecificId": "somelocalstuff-id0892459077094",
      "latestChange": "2020-01-01T13:00:00Z",
      "stotageTime": "2020-01-01T13:00:00Z",
      "personName": "John Doe",
      "professionalTitle": {
        "fin": "Kaupunginarkkitehti"
      },
      "role": {
         "fin": "Vastuullinen laatija"
      }
    }
  }

PlanObject (Kaavakohde)

Toteuttaa loogisen tietomallin luokan Kaavakohde

Attribuutit

Nimi UML tyyppi JSON property name JSON type
[GeoJSON-tyyppi]   type = “Feature” string
paikallinenTunnus CharacterString [0..1] id string
geometria Geometry geometry object (GeoJSON Geometry)
[luokan nimi]   properties.featureType = “PlanObject” string
nimiavaruus URI [0..1] properties.namespace string (uri)
viittausTunnus URI [0..1] properties.referenceId string (uri)
identiteettiTunnus CharacterString [0..1] properties.identityId string
tuottajakohtainenTunnus CharacterString [0..1] properties.producerSpecificId string
viimeisinMuutos TM_Instant [0..1] properties.latestChange string (date-time)
tallennusAika TM_Instant [0..1] properties.storageTime string (date-time)
nimi LanguageString [0..*] properties.name object (LanguageString)
pystysuuntainenRajaus Korkeusvali [0..*] properties.verticalLimits array of object (ElevationRange)
laji AbstraktiKaavamaarayskohdeLaji [0..1] properties.type object (CodelistValue), ei arvoja toistaiseksi
sijainninSitovuus Sitovuuslaji [0..1] properties.bindingnessOfLocation object (CodelistValue), http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Sitovuuslaji
liittyvanLahtotietokohteenTunnnus URI [0..*] properties.relatedInputDatasetObjectIds array of string (uri)
maanalaisuus MaanalaisuudenLaji [0..1] properties.groundRelativePosition object (CodelistValue), http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_MaanalaisuudenLaji
ymparistomuutoksenLaji AbstraktiYmparistomuutoksenLaji properties.environmentalChangeNature object (CodelistValue), http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_ymparistomuutoksenLaji_YK (vain yleiskaava)

Assosiaatiot

Nimi UML tyyppi JSON property name JSON type
korvaaObjektin AbstraktiVersioituObjekti[0..*] properties.replacesObjects array of object (FeatureLink)
korvattuObjektilla AbstraktiVersioituObjekti[0..*] properties.replacedByObjects array of object (FeatureLink)
kaava Kaava properties.spatialPlan object (FeatureLink)
liittyvaKohde AbstraktiKaavakohde [0..*] properties.relatedPlanObjects array of object (FeatureLink)
maarays Kaavamaarays [0..*] properties.regulations array of object (FeatureLink)
suositus Kaavasuositus [0..*] properties.guidances array of object (FeatureLink)

Esimerkki

  {
    
    "id" : "6d32ca64-9a8d-44bb-9702-e46c228add64.76",
    "type" : "Feature",
    "geometry" : {
      "type" : "Polygon",
      "coordinates" : [ ]
    },
    "crs" : {
      "type" : "name",
      "properties" : {
        "name" : "http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067"
      }
    },
    "properties": {
      "featureType": "PlanObject",
      "identityId": "6d32ca64-9a8d-44bb-9702-e46c228add64",
      "namespace": "http://uri.suomi.fi/object/rytj/kaava",
      "referenceId": "http://uri.suomi.fi/object/rytj/kaava/PlanObject/6d32ca64-9a8d-44bb-9702-e46c228add64.76",
      "producerSpecificId": "somelocalstuff-idgj40895425",
      "latestChange": "2020-01-01T13:00:00Z",
      "storageTime": "2020-01-01T13:00:00Z",
      "spatialPlan": {
          "linkedFeatureType": "SpatialPlan",
          "linkedFeatureId": "9c97e469-083d-4284-90a9-3dbebdfe5622.23",
          "href": "https://rytj.fi/api/kaava/SpatialPlan/9c97e469-083d-4284-90a9-3dbebdfe5622.23"
      },
      "verticalLimits": [
        {
          "valueType": "ElevationRange",
          "minValue": 0.0,
          "maxValue": 1.5,
          "unitOfMeasure": "m",
          "referencePoint": {
            "crs": {
              "type" : "name",
              "properties" : {
                "name" : "http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3900"
              }
            }, 
            "type" : "Point",
            "coordinates" : [ 40.1 ]
          }
        }
      ],
      "bindingnessOfLocation": {
        "code": "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Sitovuuslaji/code/01",
        "title": {
          "fin": "Sitova"
        }
      },
      "groundRelativePosition": {
        "code": "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_MaanalaisuudenLaji/code/02",
        "title": {
          "fin": "Maanpäällinen"
        }
      },
      "regulations": [
        {
          "linkedFeatureType": "PlanRegulation",
          "linkedFeatureId": "f207c8b7-ed57-4e2e-8150-64fc229e17d3.3",
          "href": "https://rytj.fi/api/kaava/PlanRegulation/f207c8b7-ed57-4e2e-8150-64fc229e17d3.3"
        }
      ],
      "guidances": [
        {
          "linkedFeatureType": "PlanGuidance",
          "linkedFeatureId": "ff451636-8747-4148-b290-b5d96b21b2c3.3",
          "href": "https://rytj.fi/api/kaava/PlanGuidance/ff451636-8747-4148-b290-b5d96b21b2c3.3"
        }
      ],
      "validFrom": "2020-05-01T00:00:00Z"
    }
  }

PlanRegulation (Kaavamaarays)

Toteuttaa loogisen tietomallin luokan Kaavamaarays

Attribuutit

Nimi UML tyyppi JSON property name JSON type
[GeoJSON-tyyppi]   type = “Feature” string
paikallinenTunnus CharacterString [0..1] id string
    geometry object (GeoJSON Geometry)
[luokan nimi]   properties.featureType = “PlanRegulation” string
nimiavaruus URI [0..1] properties.namespace string (uri)
viittausTunnus URI [0..1] properties.referenceId string (uri)
identiteettiTunnus CharacterString [0..1] properties.identityId string
tuottajakohtainenTunnus CharacterString [0..1] properties.producerSpecificId string
viimeisinMuutos TM_Instant [0..1] properties.latestChange string (date-time)
tallennusAika TM_Instant [0..1] properties.storageTime string (date-time)
nimi LanguageString [0..*] properties.name object (LanguageString)
arvo AbstraktiArvo [0..*] properties.values array of object (TimeInstantValue, TimePeriodValue, GeometryValue, CodeValue, IntegerValue, IntegerRange, NumberValue, NumberRange, ElevationPosition, ElevationRange, TextValue tai IdentifierValue)
laji AbstraktiKaavamaaraysLaji properties.type object (CodelistValue), http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK, http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK
elinkaaritila KaavanElinkaaritila properties.lifecycleStatus object (CodelistValue), http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavanElinkaariTila
teema AbstraktiKaavoitusteema [0..*] properties.themes array of object (CodelistValue), http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavoitusteema_AK, http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavoitusteema_YK
lisatieto Lisatieto [0..*] properties.supplementaryInfo array of object (SupplementaryInformation)
voimassaoloAika TM_Period [0..1] properties.validFrom, properties.validTo string (date-time)

Assosiaatiot

Nimi UML tyyppi JSON property name JSON type
korvaaObjektin AbstraktiVersioituObjekti[0..*] properties.replacesObjects array of object (FeatureLink)
korvattuObjektilla AbstraktiVersioituObjekti[0..*] properties.replacedByObjects array of object (FeatureLink)
kaava Kaava properties.spatialPlan object (FeatureLink)
kohdistus AbstraktiKaavakohde [0..1] properties.target object (FeatureLink)
liittyvaAsiakirja Dokumentti [0..*] properties.relatedDocuments array of object (FeatureLink)

Esimerkki

  {
    "id" : "f207c8b7-ed57-4e2e-8150-64fc229e17d3.3",
    "type" : "Feature",
    "geometry" : {
      "type" : "Polygon",
      "coordinates" : [ ]
    },
    "properties": {
      "featureType": "PlanRegulation",
      "identityId": "f207c8b7-ed57-4e2e-8150-64fc229e17d3",
      "namespace": "http://uri.suomi.fi/object/rytj/kaava",
      "referenceId": "http://uri.suomi.fi/object/rytj/kaava/PlanRegulation/f207c8b7-ed57-4e2e-8150-64fc229e17d3.3",
      "latestChange": "2020-01-01T13:00:00Z",
      "storageTime": "2020-01-01T13:00:00Z",
      "producerSpecificId": "idfr00834790",
      "spatialPlan": {
          "linkedFeatureType": "SpatialPlan",
          "linkedFeatureId": "9c97e469-083d-4284-90a9-3dbebdfe5622.23",
          "href": "https://rytj.fi/api/kaava/SpatialPlan/9c97e469-083d-4284-90a9-3dbebdfe5622.23"
      },
      "target": {
          "linkedFeatureType": "PlanObject",
          "linkedFeatureId": "6d32ca64-9a8d-44bb-9702-e46c228add64.76",
          "href": "https://rytj.fi/api/kaava/PlanObject/6d32ca64-9a8d-44bb-9702-e46c228add64.76"
      },
      "type": {
        "code": "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/010301",
        "title": {
          "fin": "Liikerakennusten alue"
        }
      },
      "lifecycleStatus": {
        "code": "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavanElinkaariTila/code/06",
        "title": {
          "fin": "Hyväksytty kaava"
        }
      },
      "validFrom": "2020-05-01T00:00:00Z"
    }
  }

PlanGuidance (Kaavasuositus)

Toteuttaa loogisen tietomallin luokan Kaavasuositus

Attribuutit

Nimi UML tyyppi JSON property name JSON type
[GeoJSON-tyyppi]   type = “Feature” string
paikallinenTunnus CharacterString [0..1] id string
    geometry object (GeoJSON Geometry)
[luokan nimi]   properties.featureType = “PlanGuidance” string
nimiavaruus URI [0..1] properties.namespace string (uri)
viittausTunnus URI [0..1] properties.referenceId string (uri)
identiteettiTunnus CharacterString [0..1] properties.identityId string
tuottajakohtainenTunnus CharacterString [0..1] properties.producerSpecificId string
viimeisinMuutos TM_Instant [0..1] properties.latestChange string (date-time)
tallennusAika TM_Instant [0..1] properties.storageTime string (date-time)
nimi LanguageString [0..*] properties.name object (LanguageString)
arvo AbstraktiArvo [0..*] properties.values array of object (TextValue)
elinkaaritila KaavanElinkaaritila properties.lifecycleStatus object (CodelistValue), http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavanElinkaariTila
teema AbstraktiKaavoitusteema [0..*] properties.themes array of object (CodelistValue), http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavoitusteema_AK, http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Kaavoitusteema_YK
voimassaoloAika TM_Period [0..1] properties.validFrom, properties.validTo string (date-time)

Assosiaatiot

Nimi UML tyyppi JSON property name JSON type
korvaaObjektin AbstraktiVersioituObjekti[0..*] properties.replacesObjects array of object (FeatureLink)
korvattuObjektilla AbstraktiVersioituObjekti[0..*] properties.replacedByObjects array of object (FeatureLink)
kaava Kaava properties.spatialPlan object (FeatureLink)
kohdistus AbstraktiKaavakohde [0..1] properties.target object (FeatureLink)
liittyvaAsiakirja Dokumentti [0..*] properties.relatedDocuments array of object (FeatureLink)

Esimerkki

  {
    "id" : "ff451636-8747-4148-b290-b5d96b21b2c3.3",
    "type" : "Feature",
    "geometry" : {
      "type" : "Polygon",
      "coordinates" : [ ]
    },
    "properties": {
      "featureType": "PlanGuidance",
      "identityId": "ff451636-8747-4148-b290-b5d96b21b2c3",
      "namespace": "http://uri.suomi.fi/object/rytj/kaava",
      "referenceId": "http://uri.suomi.fi/object/rytj/kaava/PlanGuidance/ff451636-8747-4148-b290-b5d96b21b2c3.3",
      "latestChange": "2020-01-01T13:00:00Z",
      "storageTime": "2020-01-01T13:00:00Z",
      "producerSpecificId": "idfr0083450",
      "spatialPlan": {
          "linkedFeatureType": "SpatialPlan",
          "linkedFeatureId": "9c97e469-083d-4284-90a9-3dbebdfe5622.23",
          "href": "https://rytj.fi/api/kaava/SpatialPlan/9c97e469-083d-4284-90a9-3dbebdfe5622.23"
      },
      "target": {
          "linkedFeatureType": "PlanObject",
          "linkedFeatureId": "6d32ca64-9a8d-44bb-9702-e46c228add64.76",
          "href": "https://rytj.fi/api/kaava/PlanObject/6d32ca64-9a8d-44bb-9702-e46c228add64.76"
      },
      "values": [
        {
          "valueType": "TextValue",
          "value": {
            "fin": "Peltojen avoimina säilyttämisen tukeminen ja mahdolliset ympäristönhoitotoimenpiteet ovat perusteltuja"
          }
        }
      ],
      "lifecycleStatus": {
        "code": "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavanElinkaariTila/code/06",
        "title": {
          "fin": "Hyväksytty kaava"
        }
      },
      "validFrom": "2020-05-01T00:00:00Z"
    }
  }

Tietotyypit (DataType)

Tietotyypit eivät kuvaudu omiksi GeoJSON-kohteikseen, vaan kohdetyyppien tai toisten tietotyyppien rakenteisiksi ominaisuuksiksi. Tietotyypin instanssilla ei ole tunnusta, eikä se voi esiintyä irrallaan sen sisältävästä kohteesta.

CancellationInfo (KaavanKumoamistieto)

Toteuttaa loogisen tietomallin luokan KaavanKumoamistieto

Attribuutit

Nimi UML tyyppi JSON property name JSON type huomioita
kumottavanKaavanTunnus URI cancelledPlanId string (uri) viittaa kaavatunnus-kenttään (SpatialPlan, properties.spatialPlanId)
kumoaaKaavanKokonaan boolean cancelsEntirePlan boolean sama kuin jos ko. kaavan kaikki kohteet ja määräykset kumottaisiin
kumottavaKaavanAlue Surface [0..*] areaToCancel object (GeoJSON MultiPolygon) aluerajaukset, joiden sisältämät kohteet ja niiden määräykset kumotaan
kumottavanMaarayksenTunnus URI [0..*] planningRegulationIdsToCancel array of string (uri)  
kumottavanSuosituksenTunnus URI [0..*] planningGuidanceIdsToCancel array of string (uri)  

Esimerkki

{
  "cancelledPlanId": "",
  "cancelsEntirePlan": false,
  "areaToCancel": {
    "type" : "MultiPolygon",
    "coordinates" : [ ]
  },
  "planningRegulationIdsToCancel": [
    ""
  ],
  "planningGuidanceIdsToCancel": [
    ""
  ],
}

SupplementaryInformation (Lisatieto)

Toteuttaa loogisen tietomallin luokan Lisatieto

Attribuutit

Nimi UML tyyppi JSON property name JSON type huomioita
laji AbstraktiLisatiedonLaji type object (CodelistValue), http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_LisatiedonLaji_AK, http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_LisatiedonLaji_YK  
nimi LanguageString [0..*] name object (LanguageString)  
arvo AbstraktiArvo [0..*] values array of object (TimeInstantValue, TimePeriodValue, GeometryValue, CodeValue, IntegerValue, IntegerRange, NumberValue, NumberRange, ElevationPosition, ElevationRange, TextValue tai IdentifierValue)  

Esimerkki

{
  "type": {
    "code": "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_LisatiedonLaji_AK/code/01",
    "title": {
      "fin": "Käyttötarkoituksen osuus kerrosalasta"
    }  
  },
  "values": [
    {
      "valueType": "CodeValue",
      "value": "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/010301",
      "title": {
        "fin": "Liikerakennusten alue"
      }
    }, 
    {
      "valueType": "NumberRange",
      "minValue": 200.0,
      "maxValue": 1000.0,
      "unitOfMeasure": "m2"
    }
  ]
}

TimeInstantValue (Ajanhetkiarvo)

Toteuttaa loogisen tietomallin luokan Ajanhetkiarvo

Attribuutit

Nimi UML tyyppi JSON property name JSON type huomioita
[luokan nimi]   valueType=”TimeInstantValue” string  
arvo TM_Instant value string (date-time)  

Esimerkki

  {
    "valueType": "TimeInstantValue",
    "value": "2020-11-06T10:00:05Z"
  }

TimePeriodValue (Aikavaliarvo)

Toteuttaa loogisen tietomallin luokan Aikavaliarvo

Attribuutit

Nimi UML tyyppi JSON property name JSON type huomioita
[luokan nimi]   valueType=”TimePeriodValue” string  
arvo TM_Period value_start, value_end string (date-time) jompi kumpi voi puuttua

Esimerkki

  {
    "valueType": "TimePeriodValue",
    "value_start": "2020-11-06T00:00:00Z",
    "value_end": "2020-12-06T00:00:00Z"
  }
  {
    "valueType": "TimePeriodValue",
    "value_start": "2020-11-06T00:00:00Z"
  }

GeometryValue (GeometriaArvo)

Toteuttaa loogisen tietomallin luokan GeometriaArvo

Attribuutit

Nimi UML tyyppi JSON property name JSON type huomioita
[luokan nimi]   valueType=”GeometryValue” string  
arvo Geometry value object (GeoJSON Geometry)  

Esimerkki

  {
    "valueType": "GeometryValue",
    "value": {
      "type" : "LineString",
      "coordinates" : [ ]
    }
  }

CodeValue (Koodiarvo)

Toteuttaa loogisen tietomallin luokan Koodiarvo

Attribuutit

Nimi UML tyyppi JSON property name JSON type huomioita
[luokan nimi]   valueType=”CodeValue” string  
arvo URI value string (uri)  
koodistonTunnnus URI [0..1] codeList string (uri)  
otsikko LanguageString [0..*] title object (LanguageString)  

Esimerkki

  {
    "valueType": "CodeValue",
    "value": "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Sitovuuslaji/code/01",
    "codeList": "http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_Sitovuuslaji",
    "title": {
      "fin": "Sitova"
    }
  }

IntegerValue (NumeerinenArvo)

Toteuttaa loogisen tietomallin luokan NumeerinenArvo siten, että arvo-attribuutin tyyppi toteuttaa Integer-rajapinnan.

Attribuutit

Nimi UML tyyppi JSON property name JSON type huomioita
[luokan nimi]   valueType=”IntegerValue” string  
arvo Number value integer  
mittayksikko CharacterString [0..1] unitOfMeasure string  

Esimerkki

{
  "valueType": "IntegerValue",
  "value": 20
}

IntegerRange (NumeerinenArvovali)

Toteuttaa loogisen tietomallin luokan NumeerinenArvovali siten, että minimiarvo- ja maksimiarvo-attribuuttien tyypit toteuttavat Integer-rajapinnan.

Attribuutit

Nimi UML tyyppi JSON property name JSON type huomioita
[luokan nimi]   valueType=”IntegerRange” string  
nimimiarvo Number [0..1] minValue integer  
maksimiarvo Number [0..1] maxValue integer  
mittayksikko CharacterString [0..1] unitOfMeasure string  

Esimerkki

{
  "valueType": "IntegerRange",
  "minValue": 20,
  "maxValue": 30,
}

NumberValue (NumeerinenArvo)

Toteuttaa loogisen tietomallin luokan NumeerinenArvo siten, että arvo-attribuutin tyyppi toteuttaa Real-rajapinnan.

Attribuutit

Nimi UML tyyppi JSON property name JSON type huomioita
[luokan nimi]   valueType=”NumberValue” string  
arvo Number value number  
mittayksikko CharacterString [0..1] unitOfMeasure string  

Esimerkki

{
  "valueType": "NumberValue",
  "value": 20.0,
  "unitOfMeasure": "dB"
}

NumberRange (NumeerinenArvovali)

Toteuttaa loogisen tietomallin luokan NumeerinenArvovali siten, että minimiarvo- ja maksimiarvo-attribuuttien tyypit toteuttavat Real-rajapinnan.

Attribuutit

Nimi UML tyyppi JSON property name JSON type huomioita
[luokan nimi]   valueType=”NumberRange” string  
nimimiarvo Number [0..1] minValue number  
maksimiarvo Number [0..1] maxValue number  
mittayksikko CharacterString [0..1] unitOfMeasure string  

Esimerkki

{
  "valueType": "NumberRange",
  "minValue": 1000.0,
  "maxValue": 2500.0,
  "unitOfMeasure": "m2"
}

ElevationPosition (Korkeuspiste)

Toteuttaa loogisen tietomallin luokan Korkeuspiste

Attribuutit

Nimi UML tyyppi JSON property name JSON type huomioita
[luokan nimi]   valueType=”ElevationPosition” string  
arvo double value number  
mittayksikko CharacterString [0..1] unitOfMeasure string  
referenssipiste Point [0..1] referencePoint object (CoordinateReferencePoint)  

Esimerkki

{
  "valueType": "ElevationPosition",
  "value": 10.2,
  "unitOfMeasure": "m",
  "referencePoint": {
    "crs": {
      "type" : "name",
      "properties" : {
        "name" : "http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3900"
      }
    }, 
    "type" : "Point",
    "coordinates" : [ 40.1 ]
  }
}

ElevationRange (Korkeusvali)

Toteuttaa loogisen tietomallin luokan Korkeusvali

Attribuutit

Nimi UML tyyppi JSON property name JSON type huomioita
[luokan nimi]   valueType=”ElevationRange” string  
nimimiarvo double [0..1] minValue number  
maksimiarvo double [0..1] maxValue number  
mittayksikko CharacterString [0..1] unitOfMeasure string  
referenssipiste Point [0..1] referencePoint object (CoordinateReferencePoint)  

Esimerkki

{
  "valueType": "ElevationRange",
  "minValue": 10.0,
  "maxValue": 15.0,
  "unitOfMeasure": "m",
  "referencePoint": {
    "crs": {
      "type" : "name",
      "properties" : {
        "name" : "http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3900"
      }
    }, 
    "type" : "Point",
    "coordinates" : [ 40.1 ]
  }
}

TextValue (Tekstiarvo)

Toteuttaa loogisen tietomallin luokan Tekstiarvo

Attribuutit

Nimi UML tyyppi JSON property name JSON type huomioita
[luokan nimi]   valueType=”TextValue” string  
arvo LanguageString [1..*] value object (LanguageString)  
syntaksi CharacterString [0..1] syntax string  

Esimerkki

{
  "valueType": "TextValue",
  "value": {
    "fin": "Aluetta kehitetään asumisen sekä sitä palvelevien toimintojen ja lähipalvelujen sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien elinkeinotoimintojen alueena."
  },
  "syntax": "naturalLanguage"
}

IdentifierValue (Tunnusarvo)

Toteuttaa loogisen tietomallin luokan Tunnusarvo

Attribuutit

Nimi UML tyyppi JSON property name JSON type huomioita
[luokan nimi]   valueType=”IdentifierValue” string  
arvo CharacterString value string (uri) tunnuksen arvo
rekisterinTunnus URI [0..1] registerId string (uri)  
rekisterinNimi LanguageString [0..*] registerName object (LanguageString)  

Esimerkki

{
  "valueType": "IdentifierValue",
  "value": "86-413-1-124",
  "registerId": "http://maanmittauslaitos.fi/kiinteistorekisteri",
  "registerName": {
    "fin": "Kiinteistörekisteri"
  }
}

Yleiskäyttöiset rakenteiset aputyypit

LanguageString

Ominaisuus tyyppi pakollinen huomiot
[kielikoodi] string k ominaisuuden nimenä ISO 639-2 (kolme merkkiä) -koodi, arvona kielikohtainen teksti

CodelistValue

Ominaisuus tyyppi pakollinen huomiot
code string (uri) k mieluiten koko URL, jos resolvautuu
codelist string (uri) e ei yleensä tarvita, jos koodi resolvautuu
title object (LanguageString) e informatiivinen, vain tietoa tarjottaessa
Ominaisuus tyyppi pakollinen huomiot
linkedFeatureId string (uri) k kohteen id-kentän arvo
linkedFeatureType string e kohteen featureType-kentän arvo, auttaa päättelemään linkatun tietorakenteen
href string (uri-reference) e suora URL viitattuun kohteeseen, API populoi, ei käytetä tallennustiedostossa
role object (LanguageString) e roolitieto (miten liittyy) mikäli tarvitaan assosiaatiossa
title object (LanguageString) e viitatun kohteen selväkielinen nimi, mikäli tarpeen

CoordinateReferencePoint

Ominaisuus tyyppi pakollinen huomiot
crs object (NamedCooodinateReferenceSystem) e GeoJSON-spesifikaation (IETF RFC 7946) mukaan GeoJSON-kohteiden koordinaatisto on aina WGS84 (urn:ogc:def:crs:OGC::CRS84), longitudi, latitudi -järjestyksessä. Tuottajien ja käyttäjien yhteisellä ennakkosopimuksella tästä voidaan kuitenkin poiketa.
type string = “Point” k  
coordinates array of number k koordinaatiston koordinaattien mukainen määrä numeroita

NamedCooodinateReferenceSystem

Sama kuin deprekoidun GeoJSON draft version 6:n “Named CRS”, ks. http://wiki.geojson.org/GeoJSON_draft_version_6

Ominaisuus tyyppi pakollinen huomiot
type string = “name” k  
properties.name string (uri) k Koordinaatiston URI-muotoinen tunnus, esim. “http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326”, “http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067” tai “http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3900”