Suomen ympäristökeskus

Kaavamääräyslajit - ympäristön ja terveyden suojelu

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/10

Ryhmittelyotsikko, vain alakoodeja käytetään.

  1. Pilaantunut maa-alue
  2. Tulvavaara-alue
  3. Meritulvavaara-alue
  4. Hulevesitulvavaara-alue
  5. Valuma-alue
  6. Melualue
  7. Pohjavesialue
  8. Muu ympäristönsuojeluun liittyvä määräys

Pilaantunut maa-alue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/1001

Vaatimus 
prof-yk/vaat-pilaantunut-maa-alue-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, jolla on ihmisen toiminnan seurauksena haitallisia aineita siinä määrin, että niistä aiheutuu haittaa tai merkittävä riski ympäristölle tai terveydelle, viihtyisyyden vähentymistä tai muuta niihin verrattavissa olevaa haittaa.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-pilaantunut-maa-alue-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa, esimerkiksi lisätietoa pilaantumisen laadusta. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-pilaantunut-maa-alue-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Suositus 
prof-ak/suos-pilaantunut-maa-alue-liittyva-asiakirja

Mikäli pilaantumiseen liittyen on laadittu selvitys on suositeltavaa linkittää se kaavamääräykseen liittyvaAsiakirja-assosiaation avulla.

Tulvavaara-alue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/1002

Tulvariskialue on (maantieteellinen) alue, jolle tulvavaara aiheuttaa vahinkoriskin, ts. alue, jolla vallitsee tulvavaara ja jolla on sellainen vahinkopotentiaali (haavoittuvuus) että tulva aiheuttaisi vahinkoja. Merkittävällä tulvariskialueella tarkoitetaan tulvariskilainsäädännön mukaisesti nimettyä, tulvariskien alustavan arvioinnin perusteella tunnistettua aluetta. (SYKE, Tulvasanasto)

Vaatimus 
prof-yk/vaat-tulvavaara-alue-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, jolla on tunnistettu tulvimisvaara.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-tulvavaara-alue-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-tulvavaara-alue-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Meritulvavaara-alue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/1003

Vaatimus 
prof-yk/vaat-meritulvavaara-alue-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa meren rannikolla sijaitsevan alueen, jolla on tunnistettu tulvimisvaara.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-meritulvavaara-alue-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-meritulvavaara-alue-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Hulevesitulvavaara-alue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/1004

Vaatimus 
prof-yk/vaat-hulevesitulvavaara-alue-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, jolla on tunnistettu hulevesistä johtuva tulvimisvaara.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-hulevesitulvavaara-alue-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-hulevesitulvavaara-alue-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Valuma-alue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/1005

Vesistöalue on alue, josta kaikki pintavalunta virtaa puron, järven, joen tai suistoalueen kautta mereen. Valuma-alueella tarkoitetaan tietyn uomaverkoston kohdan yläpuolista, vedenjakajan rajaamaa aluetta, joka määritellään tavallisesti järven luusuaan, jokien yhtymäkohtaan, valtakunnan rajalle tai meren rantaan. Valuma-alueella voidaan tarkoittaa myös vesistöaluetta. (SYKE, Tulvasanasto)

Vaatimus 
prof-yk/vaat-valuma-alue-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa tietyn uomaverkoston kohdan yläpuolista, vedenjakajan rajaamaa aluetta, joka määritellään tavallisesti järven luusuaan (laskukohta, josta järven lasku-uomana toimiva joki saa alkunsa), jokien yhtymäkohtaan, valtakunnan rajalle tai meren rantaan.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-valuma-alue-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), jolla annetaan sen vesistökohteen nimi, jonka valuma-alueesta on kysymys. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-valuma-alue-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Suositus 
prof-yk/suos-valuma-alue-lahtotietokohde

Kaavakohteen, johon valuma-alue -lajin kaavamääräys on liitetty, liittyvanLahtotietokohteenTunnus-attribuutin käyttämistä valuma-alueen vesistökohteeseen viittamiseen suositellaan, mikäli kyseinen vesistökohde on osa kaavan lähtötietoaineistoja.

Melualue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/1007

Vaatimus 
prof-yk/vaat-melualue-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, jolla esiintyy siinä määrin melua, että siitä voi aiheutua merkittävää haittaa.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-melualue-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), jolla kuvataan melun tyyppiä ja haitallisuutta. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-melualue-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Pohjavesialue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/1008

Vaatimus 
prof-yk/vaat-pohjavesialue-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa pohjavesialueen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-pohjavesialue-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), jolla annetaan sen vesistökohteen nimi, jonka valuma-alueesta on kysymys. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-pohjavesialue-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Suositus 
prof-yk/suos-pohjavesivalue-alue-lahtotietokohde

Kaavakohteen, johon pohjavesialue-lajin kaavamääräys on liitetty, liittyvanLahtotietokohteenTunnus-attribuutin käyttämistä lähtötietoaineiston pohjavesialue-kohteeseen viittamiseen suositellaan.

Muu ympäristönsuojeluun liittyvä määräys

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/1011

Vaatimus 
prof-yk/vaat-muu-ymparistonsuojelu-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka kuvaa kaavamääräyksen. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-muu-ymparistonsuojelu-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.