Suomen ympäristökeskus

Kaavamääräyslajit - yleismääräykset

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/08

Ryhmittelyotsikko, vain alakoodeja käytetään.

Yleismääräys

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0801

Vaatimus 
prof-yk/vaat-yleismaarays-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka kuvaa kaavamääräyksen. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-yleismaarays-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Yleiskaavan käyttö rakennusluvan myöntämisen perusteena

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0802

Rakennuslupa rakennuksen rakentamiseen voidaan MRL:n 137 §:n 1 momentissa säädetyn estämättä myöntää, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Määräys ei voi koskea aluetta, jolla maankäytön ohjaustarve edellyttää asemakaavan laatimista. Edellytyksenä on lisäksi, että yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta maankäyttöä kyseisellä alueella.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-yk-kaytto-rakennusluvan-perusteena-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, jolle kohdistuvan rakennusluvan myöntämisessä voidaan käyttää yleiskaavaa myöntämisen perusteena.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-yk-kaytto-rakennusluvan-perusteena-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-yk-kaytto-rakennusluvan-perusteena-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.