Suomen ympäristökeskus

Kaavamääräyslajit - rakentamisen määrä ja sijoittaminen

Rakentamisen määrä

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji/code/03

Ryhmittelyotsikko, vain alakoodeja käytetään.

 1. Rakentamisen määrä
  1. Sallittu kerrosala
  2. Sallittu rakennustilavuus
  3. Tehokkuusluku
  4. Maanpäällinen kerrosluku
  5. Maanalainen kerrosluku
  6. Kellarin sallittu kerrosalaosuus
  7. Ullakon sallittu kerrosalaosuus
  8. Rakennuspaikkojen määrä
  9. Lisärakennusoikeus
 2. Rakennusten sijoitus
  1. Rakentamisen suhde alueen pinta-alaan
  2. Etäisyys naapuritontin rajasta
  3. Rakennusala
  4. Rakennettava kiinni rajaan
  5. Rakennuspaikka
  6. Muu rakennusten sijoitukseen liittyvä määräys

Sallittu kerrosala

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0301

Vaatimus 
prof-ak/vaat-sallittu-kerrosala-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi NumeerinenArvo tai yksi NumeerinenArvovali joka kertoo sallitun rakentamiseen kokonaismäärän kerrosneliömetreinä (k-m2) sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-sallittu-kerrosala-lisatiedot

lisatieto-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi Lisatieto jonka laji on Käyttötarkoituksen osuus kerrosalasta, jolla on täsmälleen kaksi arvoa:

Mikäli sallittua rakentamisen määrää ei ole jaoteltu käyttötarkoituksittain, ei lisätietoja käytetä.

Sallittu rakennustilavuus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0302

Vaatimus 
prof-ak/vaat-sallittu-rakennustilavuus-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi NumeerinenArvo tai yksi NumeerinenArvovali jotka kertovat sallitun rakentamisen kokonaismäärän kuutiometreinä (m3) sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-sallittu-rakennustilavuus-lisatiedot

lisatieto-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi Lisatieto jonka laji on Käyttötarkoituksen osuus kerrosalasta, jolla on täsmälleen kaksi arvoa:

Mikäli sallittua rakentamisen määrää ei ole jaoteltu käyttötarkoituksittain, ei lisätietoja käytetä.

Tehokkuusluku

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0303

Vaatimus 
prof-ak/vaat-tehokkuusluku-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä joko yksi NumeerinenArvo tai yksi NumeerinenArvovali jotka kertovat rakennustehokkuden, eli alueen rakennusten yhteenlasketun kerrosalan suhteessa alueen pinta-alaan, sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Ilmaistaan tehokkuuslukuna e, yksikkönä k-m2/m2. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-vaat-tehokkuusluku-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Maanpäällinen kerrosluku

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0304

Vaatimus 
prof-ak/vaat-maanpaallinen-kerrosluku-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä joko yksi NumeerinenArvo tai yksi NumeerinenArvovali jotka kertovat rakennusten maanpäällisten kerrosten sallitun lukumäärän sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Integer-rajapinta. Yksikköjä ei käytetä. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-maanpaallinen-kerrosluku-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Maanalainen kerrosluku

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0305

Vaatimus 
prof-ak/vaat-maanalainen-kerrosluku-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä joko yksi NumeerinenArvo tai yksi NumeerinenArvovali jotka kertovat rakennusten maanalaisten kerrosten sallitun lukumäärän sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Integer-rajapinta. Yksikköjä ei käytetä. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-maanalainen-kerrosluku-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Kellarin sallittu kerrosalaosuus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0306

Vaatimus 
prof-ak/vaat-kellarin-sallittu-kerrosalaosuus-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä joko yksi NumeerinenArvo tai yksi NumeerinenArvovali jotka kertovat kuinka suuren osan kunkin rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta. Ilmaistaan prosentteina (%). Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-kellarin-sallittu-kerrosalaosuus-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Ullakon sallittu kerrosalaosuus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0307

Vaatimus 
prof-ak/vaat-ullakon-sallittu-kerrosalaosuus-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä joko yksi NumeerinenArvo tai yksi NumeerinenArvovali jotka kertovat kuinka suuren osan kunkin rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa ullakkokerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta. Ilmaistaan prosentteina (%). Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-ullakon-sallittu-kerrosalaosuus-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Rakennuspaikkojen määrä

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0308

Vaatimus 
prof-ak/vaat-rakennuspaikkojen-maara-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä yksi NumeerinenArvo joka kertoo sallitun rakennuspaikkojen enimmäismäärän sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Integer-rajapinta. Yksikköä ei käytetä. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-rakennuspaikkojen-maara-lisatiedot

lisatieto-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi Lisatieto jonka laji on Käyttötarkoituskohdistus, jolla on täsmälleen yksi arvo lajia KoodiArvo joka viittaa johonkin Rakennusluokitus 2018-koodiston koodiin. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Mikäli vähintään yksi lisätieto on annettu, koskee rakennuspaikkojen lukumäärä vain lisätietojen avulla rajattuja rakennustyyppejä.

Lisärakennusoikeus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0309

Vaatimus 
prof-ak/vaat-lisarakennusoikeus-arvot

arvo-attribuutin mahdolliset arvot ovat seuraavat:

 • Yksi NumeerinenArvo tai yksi NumeerinenArvovali joka kertoo sallitun lisärakentamisen kokonaismäärän joko kerrosneliömetreinä (k-m2) tai kuutiometreinä (m3) sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta.
 • Nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa.
Vaatimus 
prof-ak/vaat-lisarakennusoikeus-lisatiedot

lisatieto-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi Lisatieto jonka laji on Käyttötarkoituksen osuus kerrosalasta, jolla on täsmälleen kaksi arvoa:

Rakennusten sijoitus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/04

Ryhmittelyotsikko, vain alakoodeja käytetään.

Rakentamisen suhde alueen pinta-alaan

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0401

Vaatimus 
prof-ak/vaat-rak-suhde-alueen-pinta-alaan-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä joko yksi NumeerinenArvo tai yksi NumeerinenArvovali joka kertoo kuinka suuren osan sen kaavakohteen pinta-alasta, johon kaavamääräys on liitetty, saa käyttää rakentamiseen. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta. Ilmaistaan prosenttilukuna (%). Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-rak-suhde-alueen-pinta-alaan-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Etäisyys naapuritontin rajasta

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0402

Vaatimus 
prof-ak/vaat-etaisyys-naapuritontin-rajasta-arvot

arvo-attribuutin mahdolliset arvot ovat seuraavat:

 • Yksi NumeerinenArvo joka kertoo rakennusten vähimmäisetäisyyden naapuritontin rajasta sen kaavakohteen alueella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon on toteutettava Real-rajapinta. Yksikkönä metri (m).
 • Nolla tai useampi GeometriaArvo joka on päällekkäin sen kaavakohteen geometrian osan kanssa, jonka puoleista osaa etäisyysvaatimus koskee.
Vaatimus 
prof-ak/vaat-etaisyys-naapuritontin-rajasta-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Rakennusala

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0403

Vaatimus 
prof-ak/vaat-rakennusala-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen alue on rakennusala. Mikäli rakennusaloja on määritelty jonkin suuremman kaavakohteen alueen sisälle, tulee rakennukset suuremman kaavakohteen alueella rakentaa siten, että ne sijoittuvat kokonaan jokin rakennusalan sisälle.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-rakennusala-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi KoodiArvo jotka kuvaa rakennusalalle rakennettavaksi tarkoitetun rakennuksen lajin viittaamalla koodistoon Rakennusluokitus 2018.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-rakennusala-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Rakennettava kiinni rajaan

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0404

Vaatimus 
prof-ak/vaat-rakennettava-kiinni-rajaan-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi GeometriaArvo joka on päällekkäin sen kaavakohteen geometrian osan kanssa, johon alueen rakennukset tulee rakentaa kiinni. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-rakennettava-kiinni-rajaan-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Rakennuspaikka

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0405

Vaatimus 
prof-ak/vaat-rakennuspaikka-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen geometria kuvaa paikkaa, jolla on rakennus tai johon voidaan rakentaa yksi tai useampi rakennus.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-rakennuspaikka-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-rakennuspaikka-lisatiedot

lisatieto-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi Lisatieto jonka laji on Käyttötarkoituskohdistus, jolla on täsmälleen yksi arvo lajia KoodiArvo joka viittaa johonkin Rakennusluokitus 2018-koodiston koodiin. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Mikäli vähintään yksi lisätieto on annettu, saa rakennuspaikkaan rakentaa vain lisätietojen avulla rajattuja rakennustyyppejä.

Muu rakennusten sijoitukseen liittyvä määräys

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0406

Vaatimus 
prof-ak/vaat-muu-rakennusten-sijoitus-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-muu-rakennusten-sijoitus-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.