Suomen ympäristökeskus

Muutosloki

 1. Muutokset versiosta 1.0 -> 2.0.0
  1. UML-mallin luokat
   1. MKP-ydin -paketti
   2. Kaavatiedot-paketti
  2. Dokumentaatio
  3. Laatu- ja elinkaarisäännöt

Muutokset versiosta 1.0 -> 2.0.0

UML-mallin luokat

Siirrytty käyttämään Rakennetun ympäristön yhteiset tietokomponentit-tietomallia, joka on tuotettu harmonisointityössä Kaavatietomallin, Tonttijakosuunnitelman sekä Rakentamiseen liittyvien lupapäätösten tietomallin välillä syksyllä 2021. Tässä yhteydessä aiemmin MKP-ydin -niminen paketti on siirretty omaan tietomalliinsa, ja laajennettu tarpeellisilta osin. Aiemmin ilman ä- ja ö-kirjaimia kirjoitetut luokkien, attirbuuttien ja assosiaatioiden nimet on nyt kirjoitettu suomenkielen mukaisesti ääkkösin (fyysisissä tietomalleissa ääkköset voidaan niin haluttaessa korvata edelleen a- ja o-kirjaimilla).

MKP-ydin -paketti

Paketin luokat yleistetty ja siirretty Yhteiset komponentit-malliin. Yksityiskohtaiset muutokset alla.

AbstraktiVersioituObjekti

 • Uudelleennimetty -> VersioituObjekti.

Asiakirja

 • Muutettu stereotyyppi FeatureType -> DataType.
 • Lisätty attribuutti rooli: LanguageString[0..*].
 • Poistettu assosiaatio liittyväAsiakirja:Asiakirja[0..*].

Lahtotietoaineisto

 • Muutettu nimi -> Lähtötietoaineisto.

AbstraktiMaankayttoasia

 • Muutettu nimi -> AlueidenkäyttöJaRakentamisasia.
 • Lisätty uusi attrbuutti asianhallintaTunnus:Tunnusarvo[0..*].
 • Poistettu attribuutti oikeusvaikutteisuus:OikeusvaikutteisuudenLaji[0..1].
 • Muutettu assosiaatio asianLiite:Asiakirja[0..*] attribuutiksi asianLiite:Asiakirja[0..*] (Yhteiset::Asiakirja on nyt stereotyypillä DataType, ei enää FeatureType).
 • Poistettu attribuutti voimassaoloAika:TM_Period[0..1].
 • Uudelleennimetty assosiaatio koskeeHallinnollistaAluetta -> hallinnollinenAlue.
 • Uudelleennimetty assosiaatio hyodynnettyAineisto -> liittyväAineisto ja siirretty luokkaan Alueidenkäyttösuunnitelma.
 • Muutettu assosiaatio vastuullinenOrganisaatio:Organisaatio[0..1] -> vastuutaho:Toimija[0..1].

AbstraktiTapahtuma

 • Muutettu nimi -> Tapahtuma.
 • Muutettu assosiaatio liittyvaAsiakirja:Asiakirja[0..*] attribuutiksi liittyväAsiakirja:Asiakirja[0..*] (Yhteiset::Asiakirja on nyt stereotyypillä DataType, ei enää FeatureType).

Kasittelytapahtuma

 • Muutettu nimi -> Käsittelytapahtuma.
 • Muutettu assosiaatio kasittelija:Organisaatio[0..1] -> käsittelijä:Toimija[0..*].

Kaavatiedot-paketti

Kaava

 • Yläluokka on muutettu MKP-ydin::AbstraktiMaankayttoasia -> Yhteiset::AlueidenKäyttösuunnitelma
 • Lisätty attribuutti oikeusvaikutteisuus, joka oli ennen yläluokassa AbstraktiMaankayttoasia.
 • Attribuutti virelletuloAika on siirretty yläluokkaan Yhteiset::AlueidenkäyttöJaRakentamisasia.
 • Attribuutti elinkaaritila:KaavanElinkaarenTila on siirretty yläluokan Yhteiset::AlueidenkäyttöJaRakentamisasia attribuutiksi elinkaaritila:AbstraktiAsianElinkaaritila.
 • Lisätty rajoite, joka vaatii elinkaaritila attribuutin olevan tyyppiä KaavanElinkaaritila.
 • Attribuutti hyväksymisAika ilmaistaan nyt AlueidenkäyttösuunnitelmanHyväksymispäätös-luokan perityllä attribuutilla päätöspäivämäärä, jonka tyyppi on Date. Yhteys AlueidenkäyttösuunnitelmanHyväksymispäätös-luokkaan menee yläluokan Yhteiset::AlueidenkäyttöJaRakentamisasia assosiaation päätös kautta.
 • Lisätty attribuutti voimassaoloAika:TM_Period[0..1], joka periytyi aiemmin yläluokasta AbstraktiMaankayttoasia.
 • Assosiaatio laatija viittaa nyt luokkaan Yhteiset::SuunnitelmanLaatija aiemman KaavanLaatija-luokan sijasta.
 • Assosiaatiot osallistumisJaArviointisuunnitelma ja selostus ovat nyt kaksisuuntaisia, ja Kaava-luokan päässä kompositio-tyyppisiä. Tämä vaikuttaa elinkaarisääntöihin siten, että kunkin uuden Kaava-luokan version tallennuksen yhteydessä tulee muodostaa uudet versiot myös assosioiduista Kaavaselostus- ja OsallistumisJaArviointisuunnitelma-luokkien instansseista. Uudet instanssit voivat kuitenkin niin haluttaessa viitata samaan, aiemmin tallennettuun dokumenttiin.
 • Assosiaatiot kaavakohde, kaavamääräys, ja kaavasuositus ovat nyt kaksisuuntaisia. Tähän liittyen yläluokkien AbstraktiTietoyksikko- ja AbstraktiKaavakohde-luokista Kaavamääräys-,Kaavasuositus- ja Kaavakohde-luokkiin periytyneet erilliset kaava assosiaatiot on poistettu.

AbstraktiKaavakohde

 • Yleistetty ja siirretty Yhteiset komponentit -mallin luokkaksi RakennetunYmpäristönKohde
 • Lisätty uusi attribuutti kuvaus:LanguageString[0..*].

AbstraktiTietoyksikko

 • Yleistetty ja siirretty Yhteiset komponentit -mallin luokkaksi Tietoyksikkö.
 • Lisätty uusi attribuutti liittyväAsiakirja:Asiakirja[0..*].
 • Lisätty uusi kaksisuuntainen assosiaatio ryhmä:Tietoryhmä[0..1].
 • Muutettu assosiaatio kohdistus viittaamaan Yhteiset::RakennetunYmpäristönKohde-luokkaan AbstraktiKaavakohde luokan asemesta.

KaavanLaatija

 • Yleistetty ja siirretty Yhteiset komponentit -mallin luokkaksi SuunnitelmanLaatija.

Kaavaselostus

 • Muutettu assosiaatio asiakirja:Asiakirja[0..*] attribuutiksi tiedosto:Asiakirja[0..*] (Yhteiset::Asiakirja on nyt stereotyypillä DataType, ei enää FeatureType).

OsallistumisJaArviointisuunnitelma

 • Muutettu assosiaatio asiakirja:Asiakirja[0..*] attribuutiksi tiedosto:Asiakirja[0..*] (Yhteiset::Asiakirja on nyt stereotyypillä DataType, ei enää FeatureType).

Kaavakohde

 • Uusi pakollinen attribuutti kohdenumero:int.
 • Poistettu attribuutti laji:AbstraktiKaavakohdLaji[0..1], jonka käyttö oli kielletty jo versiossa 1.0.
 • Lisätty rajoite, joka tekee perityn geometria-attribuutin pakolliseksi, koska sen pakollisuutta on höllennetty yläluokassa.

Kaavamääräys

 • Periytyy nyt uudesta luokasta Yhteiset::AlueidenkäyttöJaRakentamismääräys.
 • Attribuutti Lisätieto peritytyy nyt yläluokasta Yhteiset::AlueidenkäyttöJaRakentamismääräys.
 • Uusi pakollinen attribuutti määräysumero:int.
 • Lisätty rajoite, joka vaatii kohdistus-assosiaation tyypin olevan Kaavakohde.
 • Assosiaatio liittyväAsiakirja on korvattu yliluokan Yhteiset::Tietoyksikkö attribuutilla liittyväAsiakirja.

Kaavasuositus

 • Uusi pakollinen attribuutti suositusnumero:int.
 • Lisätty rajoite, joka vaatii kohdistus-assosiaation tyypin olevan Kaavakohde.
 • Assosiaatio liittyväAsiakirja on korvattu yliluokan Yhteiset::Tietoyksikkö attribuutilla liittyväAsiakirja.

Lisätieto

 • Yleistetty ja siirretty Yhteiset komponentit -mallin luokkaksi Lisätieto.
 • Muutettu attribuutin arvo tyyppiä AbstaktiArvo -> OminaisuudenArvo.

AbstraktiArvo ja sen aliluokat Ajanhetkiarvo, Aikaväliarvo, GeometriaArvo, Koodiarvo, NumeerinenArvo, NumeerinenArvoväli, Korkauspiste, Korkeusväli ja TekstiArvo

 • Uudelleennimetty AbstraktiArvo-luokka OminaisuudenArvo-nimiseksi. Siirretty aliluokkieen Yhteiset komponentit -malliin muutoin sellaisenaan.

Tunnusarvo

 • Uudelleennimetty attribuutti rekisterinTunnus:URI[0..1] -> järjestelmänTunnus:URI[0..1].
 • Uudelleennimetty attribuutti rekisterinNimi:LanguageString[0..*] -> järjestelmänNimi:LanguageString[0..*].

Suunnittelukohde

Poistettu, oli jäänyt UML-mallin 1.0-versioon epähuomiossa.

Dokumentaatio

Kesken

Laatu- ja elinkaarisäännöt

Kesken